Auton vuokraus kuljettajan kanssa ja arvonlisäveron vähennys

Palveluvero

Mitä tulee arvonlisäveron vähennysmahdollisuuksiin moottoriajoneuvoista aiheutuneiden kulujen osalta, arvonlisäverolaki sisältää tiettyjä rajoituksia. Tässä yhteydessä kannattaa ottaa huomioon tapaus, jossa auto vuokrataan kuljettajan kanssa. Saako ostaja vähentää arvonlisäveron kokonaisuudessaan vai pitääkö soveltaa arvonlisäverolain mukaisia ​​rajoituksia?

Säännöt arvonlisäveron vähentämisestä autokuluista

Sääntönä on, että siltä osin kuin ostettua tavaraa tai palvelua käytetään verolliseen toimintaan, verovelvollisella on oikeus vähentää aiheutuneista menoista aiheutuva ostoihin sisältyvä vero täysimääräisesti.

Henkilöautojen osalta tällä säännöllä on kuitenkin joitain rajoituksia. Art. 86a kohta arvonlisäverolain 1 momentin 1 momentin osalta moottoriajoneuvoihin liittyvien kulujen osalta 1 momentissa tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron määrä. 86 sek. 2, on 50 % verovelvollisen vastaanottaman laskun mukaisesta veromäärästä.

Art. 86a kohta 2 momentissa tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin liittyviin kuluihin 1, sisältää kulut, jotka liittyvät:

 1. näiden ajoneuvojen hankinta, maahantuonti tai valmistus sekä niiden osien hankinta tai maahantuonti;
 2. näiden ajoneuvojen käyttö vuokra-, leasing- tai muun vastaavan tähän sopimukseen liittyvän sopimuksen perusteella, lukuun ottamatta kohdassa 3 mainittuja;
 3. näiden ajoneuvojen moottoripolttoaineiden, dieselöljyn ja kaasun osto tai maahantuonti, näiden ajoneuvojen korjaus- tai huoltopalvelut sekä muut näiden ajoneuvojen käyttöön tai käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut.

Art. 86a kohta Lain 3 § - säännös. 1 ei päde:

 1. missä moottoriajoneuvot ovat:
  1. käytetään yksinomaan verovelvollisen liiketoimintaan tai
  2. suunniteltu kuljettamaan vähintään 10 henkilöä kuljettaja mukaan lukien, jos tieliikennemääräysten perusteella myönnetyissä asiakirjoissa on tällainen käyttötarkoitus;
 2. moottoriajoneuvoihin asennettuihin tavaroihin sekä näihin tavaroihin liittyviin kokoonpano-, korjaus- ja huoltopalveluihin, jos näiden tavaroiden käyttötarkoitus osoittaa objektiivisesti niiden mahdollisuuden käyttää vain verovelvollisen liiketoimintaan.

Perustuu artikkeliin. 86a kohta Lain 4 §:n mukaan moottoriajoneuvot katsotaan käytettäväksi vain verovelvollisen liiketoimintaan, jos:

 1. tapa käyttää näitä ajoneuvoja, erityisesti hänen vahvistamissaan niiden käyttöä koskevissa säännöissä määriteltyjä, jotka on lisäksi vahvistettu verovelvollisen pitämillä ajoneuvojen ajokilometreillä, sulkee pois niiden käytön muuhun kuin taloudelliseen toimintaan tai
 2. näiden ajoneuvojen suunnittelu estää niiden käytön muuhun kuin liiketoimintaan tai tekee niiden muusta kuin liiketoiminnasta merkityksettömän.

Ajoneuvon ajokilometrikirjanpidon edellytys - pykälän mukaan. 86a kohta 5 piste 1 lit. c - ei koske moottoriajoneuvoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain maksua vastaan ​​vuokra-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella - jos näiden ajoneuvojen maksullinen käyttö on kohteena veronmaksajan toimintaa.

Vitsi. 86a kohta Lain 12 §:stä ilmenee, että verovelvollisen, joka käyttää liiketoiminnassaan vain sellaisia ​​moottoriajoneuvoja, joista hänen on pidettävä ajokilometrirekisteriä, on velvollinen toimittamaan tiedot näistä ajoneuvoista veroviraston päällikölle 7 päivän kuluessa siitä, kun ne ovat aiheutuu ensimmäiset näihin ajoneuvoihin liittyvät menot.

Edellä esitettyjen säännösten valossa voidaan selvästi todeta, että autonvuokraus on esitettyjen määräysten alainen, joten ostajalla on periaatteessa mahdollisuus vähentää 50 % laskun dokumentoinnista johtuvasta ostoihin sisältyvästä verosta. palvelun ostamisesta.

Ajoneuvojen vuokrauspalvelu on rajoitettu täysin vähennyskelpoisen arvonlisäveron osalta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuljetuspalveluna autonvuokraus kuljettajineen

Osoittautuu, että paljon ongelmia syntyy autonvuokrauspalvelun oikeasta pätevyydestä yhdessä kuljettajan kanssa. Epäilykset liittyvät sen määrittämiseen, onko kyseessä vuokra- vai kuljetuspalvelu. Vain edellisen tapauksessa Art. arvonlisäverolain 86 a §. Jälkimmäisessä tapauksessa veronmaksajalla on oikeus ostoihin sisältyvän veron täysimääräiseen vähennykseen.

Mielenkiintoista on, että yllä olevaa asiaa koskevia epäilyjä löytyy myös veroviranomaisten antamista verotulkinnoista. Esimerkiksi Varsovan verokamarin johtajan tulkinnassa 24. joulukuuta 2012, nro in. ryhmä 77.11 "Henkilö- ja pakettiautojen vuokraus ja leasing ilman kuljettajaa". Palvelut, jotka on luokiteltu "Henkilöautojen vuokraus kuljettajineen" PKWiU 49.32.12, kuuluvat osaan 49 - "Maa- ja putkiliikenne". Näin ollen kyseisiä palveluita on pidettävä kuljetuspalveluina, minkä vuoksi niitä ei voida pitää vuokra- tai leasingpalvelujen kaltaisina palveluina. Tämän säännösten tulkinnan mukaan auton vuokraaminen kuljettajan kanssa on kuljetuspalvelu, joka antaa sinulle täyden arvonlisäveron vähennysoikeuden.

Näin ollen veroviranomainen nojautui edellä mainitussa tapauksessa ensisijaisesti PKWiU-luokitukseen ja tilastomääräyksiin.

Autonvuokraus kuljettajan kanssa vuokrauspalveluna

Täysin erilaisen kannan esitti Katowicen verokamarin johtaja tulkinnassa 12. tammikuuta 2015, nro IBPP2 / 443-952 / 14 / AB. Tässä kirjeessä viranomainen totesi, että auton vuokraamisessa kuljettajan kanssa ei voida puhua kuljetuspalvelusta, koska vuokralainen voi vapaasti määrätä autosta oman harkintansa mukaan koko sopimuksen voimassaoloajan. Kuljettajan kanssa vuokrattavan auton tarkoitus ei siis ole tietty kuljetus, joka ymmärretään ihmisten liikkumiseksi.

Yllä olevassa tulkinnassa veroviranomainen viittasi myös monimutkaisten etujen käsitteeseen huomauttaen, että monimutkainen palvelu on kyseessä silloin, kun yksi tai useampi komponentti katsotaan peruspalveluksi, kun taas toista tai muita elementtejä käsitellään liitännäispalveluina. jossa samat verotussäännöt kuin pääpalveluun. Palvelua tulee pitää olennaisen palvelun liitännäisenä, jos se ei ole päämäärä sinänsä, vaan keino käyttää olennaista palvelua paremmin. Kun useisiin etuihin sisältyy taloudelliselta kannalta yksi palvelu, tätä palvelua ei tule jakaa verotuksellisesti. Tämän käsitteen valossa veroviranomainen totesi:

"Tästä syystä hakijan tarjoaman palvelun kuvaus huomioon ottaen on todettava, että Hakijan ostama palvelu, joka koostuu auton luovuttamisesta kuljettajalle määräämättömäksi ajaksi hakijan ilmoittamina tunteina ja päivinä , on kokonaisvaltainen palvelu, joka sisältää kulkuvälineen vuokrauspalvelun tunnusomaiset elementit. Hakija vuokraa kuljetusvälineen - henkilöauton - lisäksi myös kuljettajan. Hakijalla on vuokraukseen liittyen useita hakemuksessa kuvattuja oikeuksia, jotka johtuvat palveluntuottajan kanssa tehdystä sopimuksesta (kohdat a–f). Vaikka ostettu palvelu koostuu useista elementeistä, edellä mainitut liiketoimia olisi taloudelliselta kannalta katsottava yhtenä palveluna, joka koostuu pääpalvelusta (kuljetusvälineen vuokraus) ja palveluista, joita olisi pidettävä liitännäispalveluina, koska ne eivät ole vastaanottajalle päämäärä sinänsä. , vaan luovat vain parempia mahdollisuuksia pääpalvelun käyttöön.

Näin ollen veroviranomainen päätti, että hallitseva palvelu on autonvuokraus ja kuljettajapalvelu on lisä- ja sivupalvelu, joka ei ole päämäärä sinänsä, vaan keino käyttää olennaista palvelua. Tämä tarkoittaa, että kyseessä ei ole kuljetuspalvelu, vaan vuokrauspalvelu, mikä tarkoittaa, että Art.sta johtuvat rajoitukset. Sovelletaan arvonlisäverolain 86 a §:ää.

Veroviranomaisten tulkinnat kuljettajan kanssa vuokrattavan auton pätevyydestä ovat ristiriitaisia. Voidaan ajatella, että kyseessä on vuokra- tai kuljetuspalvelu.

Mitä seurauksia yhdellä tai toisella tulkinnalla on?

Esimerkki 1.

Veronmaksaja vuokrasi henkilöauton kuljettajalla. Tämän palvelun nettohinta on 10 000 zlotya ja ALV 2 300 zlotya. Osapuolet sopivat, että kyseessä on kuljetuspalvelu. Tämän seurauksena ostajalla on oikeus vähentää koko ostoihin sisältyvä vero, eli 2 300 zlotya.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja vuokrasi henkilöauton kuljettajalla. Tämän palvelun nettohinta on 10 000 zlotya ja ALV 2 300 zlotya. Osapuolet sopivat, että kyseessä on vuokrauspalvelu kuljettajan lisäksi. Tämän seurauksena ostajalla on oikeus vähentää 50 % ostoihin sisältyvästä verosta, eli 1 150 PLN.

Esitetyt tulkinnat osoittavat, että pätevyys auton vuokraamiseen kuljettajan kanssa voi olla arvonlisäveron kannalta diametraalisesti erilaisia. Koska tämä on keskeinen kysymys vähennyskelpoisen veron määrän kannalta, on suositeltavaa, että verovelvolliset jättävät vastaavanlaisissa tapauksissa omat hakemuksensa yksittäisestä veropäätöksestä.