Lomapalkka - miten lasketaan?

Palvelus

Vuosilomalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä ei ole töissä. Työntekijällä on kuitenkin tältä ajalta oikeus saada vuosilomasta palkka, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi hoitanut tehtävänsä. Oikean lomapalkan maksamiseksi työntekijälle on otettava kaikki kiinteät ja muuttuvat palkan osat.

Vuosiloman palkka - perusteen vahvistaminen

Vuosiloman palkkaa määritettäessä otamme huomioon peruspalkan ja muut työsuhteesta saatavat edut.

Lomapalkan perustetta laskettaessa tulee muistaa jättää työsuhteen ulkopuolelle joitain osia, nimittäin:

 • kertaluonteiset tai epäsäännölliset maksut tietystä tehtävästä tai saavutuksesta,
 • korvaus valmiusajasta ja virheettömästä seisokista,
 • juhlalahjakortit (palkinnot),
 • palkka lomasta sekä muusta perustellusta työstä poissaolosta,
 • rahavarat vuosilomaan,
 • lisäpalkkio oikeudellisista avustajista,
 • työkorvauksen määrä minimipalkan määrään asti,
 • palkka sairauden tai tartuntataudin aiheuttaman eristäytymisen vuoksi työkyvyttömältä ajalta,
 • palkkiot yhtiön bonusrahastosta, vuosipalkkiot, voitto- tai ylijäämäsaatavat,
 • eläke- ja työkyvyttömyyskorvaukset tai muut erorahat,
 • palkat ja palkat työsuhteen päättyessä.

Ei-lunastettavissa oleva harkinnanvarainen bonus ei ole osa työpalkkiota. Näin ollen se ei kuulu lomapalkan käsitteeseen. Edun jaksotus on toissijainen. Jos myöntämiskriteerit ovat kuitenkin erityisiä, todennettavissa oleva hyöty voi osoittautua bonukseksi, ei palkkioksi. Vuosilomakorvausta laskettaessa ei oteta huomioon haettavissa olevaa harkinnanvaraista bonusta. Muita peruslomapalkan laskemiseen vaikuttavia osia ovat mm.

 • palkanlisät, esim. työharjoittelu, toiminnallinen,
 • säännösten mukaiset bonukset,
 • ylityökorvaus,
 • yötyökorvaukset,
 • osa-aikatyöntekijöiden ylityökorvaukset.

Tilanteessa, jossa työntekijällä on työnantajansa kanssa tehty siviilioikeudellinen sopimus (toimeksiantosopimus tai sopimus tiettyä työtä varten), sitä ei oteta huomioon lomakorvausta määrättäessä.

Palkan kiinteät osat ja vuosilomakorvaus

Loman ajalta kiinteässä kuukausitasossa määritellyt palkan osat maksetaan sen kuukauden määräisenä, jonka aikana työntekijä lomailee.

Esimerkki 1.

Työntekijä saa palkkaa, joka koostuu työsopimuksessa määrätyistä kiinteistä osista, eli 3 000 zlotya (peruspalkka) ja 200 zlotya toiminnallista bonusta. Tammikuussa hän oli 10 päivää lomalla. Huolimatta kyseisenä kuukautena käytettyjen lomapäivien määrästä, he saavat tammikuulta palkkaa - 3 000 zlotya ja 200 zlotya toimintalisää. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palkkauksen muuttuvat osat ja vuosilomakorvaukset

Jos palkkio koostuu muuttuvista osista, joita maksetaan enintään yhden kuukauden ajalta, olisi laskettava tämän palkkion arviointiperuste.

Työntekijälle kaudella maksettujen osien summa:

 • 3 kalenterikuukautta ennen loman alkamiskuukautta,
 • enintään loman alkamiskuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden aikana, mutta vain, jos muuttuvat osatekijät poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Vuosiloman korvaus muuttuvista osista lasketaan jakamalla laskennan peruste niiden tuntien lukumäärällä, joiden aikana työntekijä on tehnyt työtä perusteen määräytymisjaksolla. Tällöin näin määritellyn työtunnin palkka kerrotaan tuntimäärällä, jonka työntekijä olisi työskennellyt vapaan aikana osana normaalia työaikaa voimassa olevan aikataulun mukaan, jos hän ei olisi ottanut lomaa tuolloin. aika.

Vaihtuville komponenteille:

 • määrittää lomapalkan laskentaperusteen lomaa edeltäviltä 3 tai 12 kuukauden ajalta,
 • määritellä työtuntien lukumäärä loman perusteen määrittämisessä käytettynä ajanjaksona,
 • määrittää 1 tunnin vapaan korko (vapaan määrä jaetaan työntekijän työtuntien määrällä sinä aikana, josta palkka määräytyy),
 • kerrotaan 1 tunnin loman hinta lomatuntien määrällä.

Esimerkki 2.

Tammikuussa 2021 työntekijä oli 10 päivän lomalla. Hänen peruspalkansa koostuu kiinteästä 3 000 zlotyn summasta, 100 zlotyn toiminnallisesta lisäyksestä ja kuukausibonuksesta, joka oli 150 zlotya lokakuussa, 200 zlotya marraskuussa ja 250 zlotya joulukuussa. Työntekijä oli kokopäivätyössä.

Vuosiloman palkka lasketaan seuraavasti:

- kaksi ensimmäistä osaa (peruspalkka ja toimintalisä) tulisi sisällyttää lomakuukauden erääntyvään määrään, eli tammikuussa - 3 000 zlotya + 100 zlotya;

- muuttuva osa eli kuukausibonus otetaan lomakäyttökuukautta edeltäneiden kolmen kuukauden kokonaismääränä - 150 PLN ( lokakuu) + 200 PLN (per marraskuu) + 250 PLN (joulukuussa) = 600 PLN;

- 600 PLN:n määrä tulee jakaa työntekijän työtuntien määrällä 3 kuukaudessa, eli 504 tunnilla »600 PLN: 504 = 1,19 PLN;

- saatu tulos kerrotaan tuntimäärällä, jonka työntekijä tekisi työskennellä vapaan aikana sovellettavan työaikataulun mukaisesti, jos hän ei käyttäisi lomaa »1,19 PLN x 80 tuntia = 95,20 PLN;

- Lomavapaan ajalta työntekijän tulee saada korvausta muuttuvista osista95,20 zloty.

Palkka maksetaan viimeisenä kalenteripäivänä. Palkka, johon työntekijä on oikeutettu tammikuussa, on: 3 000 PLN + 100 PLN + 95,20 = 3 195,20 PLN.