Palkka ylityöstä

Palvelus

Osa-aikatyöntekijöiden tekemä ylityö ei aina ole ylityötä - kuten kokoaikaisten työntekijöiden tapauksessa. Osa-aikatyöntekijöiden korvaamista työsopimuksesta johtuvan ajan ylittävästä työstä on työlaissa säännelty erityisellä tavalla, joten kannattaa tietää, mitä ylityötunnit ovat.

Työtunnit

Art. Työlain 29 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jokaisessa työsopimuksessa on mainittava työaika. Työntekijä voi olla kokoaikatyössä eli kokoaikatyössä tai osa-aikaisesti, murto-osaksi määriteltynä - esimerkiksi ¼ kokoaikatyöstä.

Kokoaikaiseen työntekijään tietyllä selvitysjaksolla sovellettava työaika eli työtuntien määrä määräytyy pykälän mukaisesti. Työlain 130 §:

  1. kertomalla 40 tuntia laskutuskauden viikkojen määrällä ja sitten
  2. laskemalla saatuun tuntimäärään 8 tunnin tulo ja laskutuskauden loppuun jäljellä olevien päivien lukumäärä, joka laskee maanantaista perjantaihin. Jokainen selvityskaudella tapahtuva ja muulle päivälle kuin sunnuntaille osuva vapaapäivä lyhentää työaikaa 8 tunnilla. Työntekijän työaikaa tietyllä selvitysjaksolla vähennetään tältä ajalta perustellun työstä poissaolon tuntien määrällä, joka on tehtävä tämän poissaolon aikana vahvistetun työaikataulun mukaisesti.

Osa-aikaisen työntekijän tietyllä selvitysjaksolla tekemien työtuntien määrä lasketaan kertomalla tehtyjen tuntien määrä kokoaikaiselle työntekijälle vahvistetulla työtuntimäärällä.

Esimerkki 1.

Työnantajalla on kuukauden mittainen vertailujakso. Huhtikuussa on 4 viikkoa ja 2 päivää (yhteensä 30 päivää), mukaan lukien yksi vapaapäivä (pääsiäismaanantai). Tässä kuussa kokoaikaisella työntekijällä ei ole ollut yhtään poissaoloa. Siksi sen työaika huhtikuussa lasketaan seuraavasti:

40 tuntia × 4 viikkoa = 160 tuntia

+ 8 tuntia × 2 päivää = 16 tuntia

- 8 h (loma)

- 0 h (tarkastelujaksolla työntekijä ei ollut poissa töistä).

= 168 tuntia (160h + 16h - 8h -0h).

Osa-aikaisen työntekijän, esim. puoliaikaisen työntekijän, työajan määrittämiseksi kerrotaan tulos ½:lla ja saadaan 84 tuntia (168 h × ½ = 84 h).

Ylisuuria tunteja

On tapauksia, joissa osa-aikainen työntekijä tekee työtä yli työsopimuksessa määrätyn tuntimäärän. Tätä työntekijän työtuntimäärän ylittävää työaikaa kutsutaan ylityöksi tai ylityöksi.

Esimerkki 2.

Esimerkissä 1 mainittu puolipäivätyössä oleva työntekijä työskentelee työaikataulunsa mukaan 4 tuntia päivässä. 16. huhtikuuta hän kuitenkin työskenteli 6 tuntia työnantajan ohjeiden mukaan. Siksi hän työskenteli huhtikuussa yhteensä 86 tuntia, mikä on 2 tuntia enemmän kuin työajasta aiheutuu (½ kokoaikatyöstä). Mainitut 2 tuntia ovat ylimitoitettuja tunteja.

Ylityötunnit eroavat ylityöstä siten, että ne ovat työsopimuksessa määrätyn ajan ylittäviä työtunteja (esim. yli tai ¼ kokoaikatyöstä). Ne eivät kuitenkaan ole ylityötunteja eli lakisääteiset työaikanormit ylittävät työajat, jotka ovat yleensä 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa keskimäärin hyväksytyllä selvitysjaksolla (tapaus on hieman erilainen vastaavassa työaikajärjestelmässä jossa vuorokautista työaikaa saa pidentää). yli 8 tunnin työaika - ks. työlain 135–137 §).

Viitaten esimerkissä 2 kuvattuun tapaukseen voidaan nähdä, että työskennellessään huhtikuussa 2 tuntia enemmän, työntekijä ei ylittänyt 8 tunnin päivittäistä standardia (16. huhtikuuta hän työskenteli 6 tuntia) eikä 40 tunnin keskiarvoa. viikoittainen standardi (sen ylittämiseksi hänen olisi tehtävä huhtikuussa yli 168 tuntia esimerkissä 1 laskettuna). Kyseessä ei siis ollut ylityö.

Oikeus ylityökorvaukseen

Art. Työlain 151 5 §:n mukaan osapuolten tulee työsopimuksessa määrätä osa-aikaisen työntekijän sopimuksessa määrätyn työajan ylittävä työaika, jonka ylittäminen oikeuttaa työntekijän lisäksi tavanomaiseen palkkaan, ylityökorvaukseen.

Esimerkki 3.

Työntekijä palkattiin määräaikaisesti. Hänen työaikataulunsa on 4 tuntia päivässä. Työsopimuksessa osapuolet sopisivat, että työntekijällä on normaalin palkan lisäksi oikeus ylityökorvaukseen, jos hän työskentelee tiettynä päivänä yli 6 tuntia. Toukokuun 14. päivänä työntekijä työskenteli 8 tuntia työnantajan pyynnöstä. Siksi ensimmäiseltä 4 tunnilta sekä 2 ylityötunnilta eli 6 työtunnilta työntekijä saa normaalia palkkaa ilman lisäkorvauksia. Vain seuraavilta kahdelta ylityötunnilta työntekijä saa normaalin palkan lisäksi ylityökorvausta.

Jos työsopimuksessa - vastoin pykälästä johtuvaa suositusta. Työlain 151 § 5 - osapuolet eivät määrittele rajaa, jonka ylittäminen oikeuttaa työntekijän ylityökorvaukseen, työntekijä ei voi lain mukaan vaatia työnantajalta tällaisen korvauksen maksamista (vrt. Korkeimman hallituksen päätös Tuomioistuin 4. huhtikuuta 2014. , I PK 249/13). Tietenkin työntekijällä on aina oikeus normaaliin ylityökorvaukseen (ei bonusta). Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten lasken palkan ja korvauksen?

Palkka ja ylityölisä lasketaan pykälässä määrättyjen ylityösääntöjen mukaisesti. Työlain 1511 § 1 §. Tämän säännöksen mukaan ylityötyöstä on normaalin palkan lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on:

  1. 100 % palkasta - ylityöstä:
    • a) yöllä,
    • b) sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä, jotka eivät ole työntekijän työpäiviä, häntä koskevan työaikataulun mukaisesti,
    • c) työntekijälle sunnuntai- tai yleisenä vapaapäivänä tehdyn työn vastineeksi myönnettävästä vapaapäivästä häntä koskevan työaikataulun mukaisesti;
  2. 50 % palkasta - muulle kuin 1 kohdassa mainitulle päivälle tehdystä ylityöstä.

Edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu normaali palkka on henkilökohtaisesta palkkaluokista johtuva peruspalkka ja palkkion kiinteät lisäosat (jos sellaisista on työsopimuksessa määrätty). Normaalin tuntipalkan määrä lasketaan jakamalla kuukausipalkka pykälän mukaan määrätyllä kuukaudessa työtuntien määrällä. Työlain 130 §. Ylityökorvauksen lisän laskentaperusteena on työntekijän tunti- tai kuukausipalkalla määräytyvä palkka, joka määräytyy hänen henkilökohtaisesta arvosanastaan, ja jos tällaista palkan osaa ei ole erotettu palkkaehtoja määritettäessä, 60 % palkan määrästä. palkkio.

Esimerkki 4.

Puolipäiväinen työntekijä saa kuukausipalkan 2 000,00 PLN. Hän on tehnyt sovintokuukauden aikana 4 ylityötuntia yöllä ja 7 ylityötuntia normaaleina työpäivinä (yhteensä 11 ylityötuntia). Työntekijään tässä kuussa sovellettava työaika, joka määräytyy 17 artiklan mukaisesti. Työlain 130 §:n mukaan työaika oli 80 tuntia. Siksi normaali työtunnin palkka tässä kuussa on 25,00 PLN (2 000,00 PLN / 80 h). Tämä tarkoittaa, että normaali ylityökorvaus on 275,00 PLN (25,00 PLN × 11 h). 4 tunnin yötyöstä työntekijällä on oikeus korvaukseen, joka on 100 % palkasta eli 100,00 PLN (25,00 PLN × 4 tuntia × 100 %). Kuitenkin 7 tunnin työstä normaaleina työpäivinä - 50 %:n korvaus PLN 87,50 (25,00 × 7 h × 50%). Ylityöstä työntekijä saa yhteensä 462,50 PLN (275,00 PLN + 100,00 PLN + 87,5 PLN).

Kuten edellä mainittiin, työntekijän ylityökorvausvelvollisuuden laajuus riippuu siitä, mitä työsopimuksessa on määrätty. Työlaki on jättänyt sopimuspuolille täyden vapauden tässä asiassa. Parhaalta ratkaisulta näyttää olevan varmistaa, että asiaa koskevat sopimuksen määräykset tasapainottavat työnantajan ja työntekijän edut.