Lomapalkka uudella sopimuksella

Palvelus

Lomarahan laskentasäännöistä on säännelty erityisesti työ- ja sosiaaliministerin määräyksessä 8.1.1997 lomavapaan myöntämisen, lomakorvauksen ja lomarahavastikkeen määrittämisen ja maksamisen yksityiskohtaisista säännöistä - jäljempänä loma-asetus (lehti U., 1997, nro 2, kohta 14 muutettuna). Työntekijän vapaan palkan määräytymisperusteena on laskettu keskipalkka loman alkamista edeltäneiden 3 kalenterikuukauden ajalta. On syytä huomioida, että jos palkkaosien määrä vaihtelee merkittävästi, nämä osat voidaan ottaa huomioon lomarahaa määritettäessä työntekijälle maksettua kokonaismäärää enintään 12 kalenterikuukautta edeltävältä ajalta. loma alkaa (loma-asetuksen 8 §). Art.:sta johtuvan yleissäännön mukaan. Työlain 172 §:n mukaan työntekijän tulee saada lomasta samansuuruinen korvaus kuin tilanteessa, jossa hän tavallisesti tekisi työtä.

Lomapalkan laskentaperiaatteet

"Lomavapaan palkka määräytyy ottaen huomioon palkka ja muut työsuhteesta saatavat edut, lukuun ottamatta:

 • kertaluonteiset tai epäsäännölliset maksut tietystä tehtävästä tai saavutuksesta,

 • korvaus työvalmiusajasta ja muusta kuin työntekijän aiheuttamasta seisokista,

 • juhlapäiväbonukset (palkinnot),

 • palkka lomavapaasta sekä muista perustelluista työstä poissaoloista,

 • rahavastine vuosilomaan,

 • oikeudellisen neuvonantajan lisäpalkkio edustamisesta tuomioistuimessa,

 • palkka sairauden tai tartuntataudin aiheuttaman eristäytymisen vuoksi työkyvyttömältä ajalta,

 • työstä maksettavan korvauksen määrä työn vähimmäispalkan määrään asti,

 • palkkiot yhtiön bonusrahastosta, vuosipalkkiot, voitto- tai ylijäämäsaatavat,

 • eläke- tai työkyvyttömyyskorvaus tai muu eroraha,

 • palkka ja korvaus työsuhteen päättyessä” (loma-asetuksen 6 §).

Kiinteässä kuukausitasossa määritellyt palkan osat sisältyvät lomarahaan työntekijälle lomakuukautena kuuluvana määränä (lomaasetuksen 7 §).

Miten lomaraha lasketaan?

Lomaasetuksen 9 §:n mukaan "lomapalkka lasketaan seuraavasti:

 • jaetaan arvioinnin peruste sillä tuntimäärällä, jonka työntekijä työskenteli sinä aikana, jolle peruste on vahvistettu, ja sitten

 • kertomalla näin määritellyn yhden työtunnin palkka niiden tuntien lukumäärällä, jonka työntekijä olisi työskennellyt vapaan aikana osana tavanomaista työaikaa häneen sovellettavan työaikataulun mukaisesti, jos hän ei käyttäisi lähteä siihen aikaan".

Lomaasetuksen 12 §:n mukaan "yli kuukauden ajalta maksettavat palkan osat maksetaan näiden osien sovittuina maksupäivinä siten, että loma-aika on yhtä suuri kuin työaika. Varajäsenoikeuden piiriin kuuluva vuosiloma-aika kohdellaan tasavertaisesti työntekoajan kanssa.

20.7.2000 annetun tuomion (I PKN 17/00) mukaan ns. harkinnanvarainen lisäpalkkio, joka ei ole vaate, ei ole osa työstä maksettavaa palkkaa, joten se ei kuulu lomapalkan käsitteeseen. Sitä vastoin 22.9.2000 annetun tuomion (I PKN 33/00) perusteella pituudeltaan vaihtelevilta jaksoilta kulloinkin maksettava palkkio on jaksollinen etuus, jolle on myönnetty 6 §:ssä säädetty vapautus. Lomaasetuksen 1 kohtaa ei sovelleta (vrt. Wronikowska Ewa, Selvitys määräyksestä lomavapaan myöntämisen, lomakorvauksen ja lomasta vastaavan rahan määräämisestä ja maksamisesta).

Esimerkki 1.

Työntekijän palkkaan sisältyy peruspalkka 4 000 zlotya kuukaudessa, toiminnallinen bonus 150 zlotya kuukaudessa ja muuttuva palkkio 10 % peruspalkasta (10 % 4 000 zlotysta = 400 zlotya). Kesäkuussa työntekijä käytti 14 päivää lomaa. Hänen palkkansa on kesäkuussa sama kuin edellisessä kuussa, eli 4 550 zlotya (4 000 + 150 + 400). Tässä esimerkissä palkan osat ovat kiinteitä kuukausittaisia ​​määriä, jotka tulee sisällyttää lomanottokuukauden lomapalkkaan.

Miten lomaraha lasketaan, jos työntekijän kanssa tehdään toinen työsopimus?

Mikäli työntekijän kanssa solmitaan toinen työsopimus ja uuteen työsopimukseen lisätään käyttämättä jäänyt loma, lomakorvaus lasketaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Kuukausipalkkojen muuttuvat osat kannattaa muistaa laskea vain nykyisen työsuhteen ajalta ottamatta huomioon edelliseen sopimukseen sovellettavia palkkion osia.

Lomarahaa laskettaessa otamme huomioon kiinteässä määrässä kuukausipalkan osat sille kuukaudelle, jonka aikana työntekijä lomailee. Toisaalta palkkion osat, kuten: provisio, kuukausipalkkio - erisuuruinen, työharjoittelukorvaus, muuttuva palkkio, kiinteä toimintolisä, sisältyvät työntekijälle maksettua kokonaismäärää edeltäneiden 3 kalenterikuukauden aikana. loman alkamisesta. Muuttuvat kuukausipalkan osat, joiden suuruus vaihtelee merkittävästi kuukausittain, voidaan laskea yhteensä enintään loman alkamiskuukautta edeltäviltä 12 kalenterikuukaudelta. Esimerkkinä voi olla kappalepalkka (määrätty määrä operaatiolle, toiminnalle, tuotteelle), tuntipalkka, muuttuvat kuukausipalkkiot (% peruspalkasta, jos palkkion määrä ei ole kiinteä), muuttuvat kuukausipalkkiot (% arvosta) myynnistä, liikevaihdosta).

Tärkeää on, että lomarahaa laskettaessa perusteeseen on sisällytetty tiettynä ajankohtana maksetut palkkion osat riippumatta siitä, miltä kuukaudelta ne maksettiin.

On muistettava, että yllä olevaa sääntöä ei sovelleta irtisanotuista työsopimuksista, mutta työsuhteen jatkumisesta edelleen myöhemmällä sopimuksella, kuuluvien palkan muuttuvien osien laskemiseen.

Yllä olevan kannan vahvisti perhe-, työ- ja sosiaaliministeriön työoikeusosasto, joka vahvisti, että lomavapaan siirto aiemmasta työsopimuksesta pykälän mukaan. Työlain 171 §:n 3 momentti ei merkitse sitä, että työntekijälle siirrettäisiin edellisen jo päättyneen työsopimuksen perusteella maksetut kuukausipalkan muuttuvat osat.

Esimerkki 2.

Työntekijä oli työsuhteessa määräajaksi 1.3.2016 - 31.3.2017. Toinen työsopimus solmittiin ajalle 1.4.2017 - 31.12.2017. Työntekijä allekirjoitti työnantajan kanssa sopimuksen käyttämättömän siirrosta. 10 päivää vapaata edellisestä työsopimuksesta seuraavaan työsopimukseen. Ensimmäisen sopimuksen mukaan työntekijä sai 4 500 zlotya peruspalkan ja bonuksen (jokainen kuukausi eri bonus). Toinen työsopimus tehtiin puolipäivätyötä varten, jonka peruspalkka oli 2 250 zlotya ja muuttuva bonus. Kesäkuussa työntekijä käytti 10 päivää lomavapaata. Siksi hänen pitäisi saada kesäkuun kuukausipalkka 2 250 zlotya maksettavan bonuksen kanssa. Lisäksi hän on oikeutettu lomarahaan huhti-toukokuussa 2017 maksetuista muuttuvista osista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että on erittäin tärkeää, että lomapalkka sisältää kiinteät ja toistettavat palkitsemisosuudet. Asetuksen mukaan palkkion osat on jaettu kiinteän kuukausikoron mukaisiin osiin, yli kuukauden jaksoilta maksettaviin osiin, enintään kuukauden pituisiin osiin, joiden määrä vaihtelee.Jos työntekijä jatkaa työskentelyä sellaisen työntekijän kanssa, jonka kanssa työnantaja on tehnyt toisen sopimuksen jäljellä olevien lomapäivien siirtämisestä uuteen sopimukseen, ei lomarahaa laskettaessa voida ottaa huomioon aiemmasta irtisanoutuneesta työsopimuksesta johtuvia muuttuvia palkan osia. ottaa huomioon.