Lähetetyn työntekijän palkka - miten lasketaan?

Palvelus

Ulkomaille töihin lähetetylle työntekijälle tulee saada palkka sen maan säännösten mukaan, jossa työ suoritetaan, edellyttäen, että nämä määräykset eivät ole epäedullisempia kuin Puolan palkka. Mitä muita sääntöjä sovelletaan ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden palkitsemiseen? Artikkelissa näytämme sinulle, kuinka lähetetyn työntekijän palkka lasketaan.

Delegaatio ja työmatka

Työskentely ulkomailla voi tapahtua osana työmatkaa tai työmatkaa. On tärkeää erottaa ne toisistaan, sillä niihin sovelletaan erilaisia ​​palkitsemissääntöjä.

Työmatkasta puhutaan, kun työntekijä suorittaa työnantajan pyynnöstä työtehtävän työnantajan kotipaikan tai vakituisen työpaikan ulkopuolella (työlain 775 §:n 1 momentti). Työmatkalla olet oikeutettu korvaamaan siihen liittyvät kulut, mukaan lukien:

 • matkakulujen korvaus,

 • majoituskustannusten korvaus,

 • dieettien maksaminen.

Lisäksi oletetaan, että työmatka ei saa ylittää 3 kuukautta.

Toisin kuin valtuuskunnan työmatkalla, seuraavat työmatkan ominaisuudet auttavat:

 • satunnaisuus;

 • tietty suoritettava työtehtävä, ei työn suoritus;

 • yleisluonteen puute;

 • matkustamisen tosiasia.

Tilapäiselle työsuhteelle sen sijaan on ominaista työpaikan tilapäinen vaihto, yleensä yli 3 kuukauden ajaksi normaalin työsopimuksen mukaisen työn suorittamiseksi. Tilapäistyöstä olet oikeutettu vain palkkaan työstä tai voit olla oikeutettu erorahaan.

EU-asetusten mukaan valtuutus tapahtuu, kun:

 • yritys delegoi työntekijän omaan lukuunsa ja johdossaan toiseen Euroopan unionin maahan,

 • yritysryhmän yritys lähettää työntekijän toiseen tämän ryhmän yritykseen.

Valtuuskunnat - säännöt

EU:n jäsenvaltioon lähettämiseen sovelletaan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY säännöksiä.

Huomio!

Ulkomaille töihin voidaan siirtää vain työsuhteessa oleva henkilö.

Toisaalta, jos lähetys tapahtuu EU:n ulkopuoliseen maahan, säännöksiä sovelletaan. Työlain 291 §.

Isäntämaan lainsäädännön järjestelmämääräyksiä olisi sovellettava myös lähetystöihin.

Työntekijän ulkomaille lähettämisen yhteydessä on tarpeen sopia seuraavista asioista:

 • oikeusjärjestelmä, jota lähetetty työntekijä koskee;

 • vähimmäistyöehdot, joita sovelletaan maassa, jossa työntekijä työskenteli tai johon hänet lähetettiin (lähetystyön ajaksi);

 • palkkion määrä valtuuskauden ajalta.

Valtuutustyössä on tarpeen tehdä työsopimukseen liite tai muuttaa sitä. Jos työntekijä on lähetetty työsuhteen alkamisesta lähtien, työsuhteen tiedot tulee sisällyttää työsopimukseen.

Huomio!

Lähetettäessä työntekijää ulkomaille töihin yli 3 kuukauden ajaksi tulee tehdä irtisanomisaika, joka muuttaa nykyisiä työehtoja.

Lähetetyn työntekijän palkka

Art. 3 sek. 1 lit. ja direktiivin 96/71/EY mukaisesti lähetetyn työntekijän isäntämaan on tarjottava alueelleen lähetetyille työntekijöille tässä säännöksessä määritellyt erityiset vähimmäistyöehdot, mukaan lukien:

 • enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat,

 • minimipalkat,

 • ylityökorvaukset,

 • palkallisten lomien vuotuiset vähimmäismitat,

 • työntekijöiden palkkaamisen ehdot,

 • terveys- ja turvallisuusehdot,

 • työehdot raskaana oleville naisille tai synnytyksen jälkeen,

 • syrjinnän kielto työelämässä.

Lähetetyn työntekijän palkkaa laskettaessa noudatetaan säännöksiä, määräyksiä tai hallinnollisia määräyksiä tai työehtosopimuksia, jotka on tunnustettu yleisesti sovellettavaksi tietyssä maassa. Jos maassa, johon lähetetty työntekijä on lähetetty, on ylimääräisiä rahaetuuksia, lähetetyn työntekijän pitäisi saada ne.

Tärkeää on, että jos lähetysmaan olosuhteet ovat epäedullisemmat kuin Puolan määräykset, kansallisia määräyksiämme tulee soveltaa. Työntekijän lähetysmaassa saatava palkka ei saa olla pienempi kuin kullekin kalenterivuodelle ennakoitu kansantalouden kuukausipalkka. Lähetetyn työntekijän työehdot eivät saa olla huonommat kuin siinä maassa, jossa hän työskentelee.

EU:n jäsenvaltiot voivat säätää oikeusjärjestelmässään, että vähimmäispalkkaan ei tarvitse sisällyttää lähetettyjä työntekijöitä seuraavissa tapauksissa:

 • lähetysaika, joka on enintään yksi kuukausi, jos tällainen poikkeus on otettu käyttöön,

 • enintään 8 päivää kestävään tuotteiden toimitussopimukseen kuuluvien tuotteiden kokoaminen tai ensimmäinen asennus, ja palvelun suorittavat ostetun laitteen toimittajan pätevät työntekijät.

Esimerkki 1.

Rakennusyrityksen työntekijä lähetettiin vuodeksi töihin Saksaan. Saksan alan säännösten mukaan työntekijällä on oikeus lomarahaan, jonka puolalainen työnantaja maksaa.

Esimerkki 2.

Työntekijä lähetettiin työhön Saksaan ajalla 9.11.2017 - 31.10.2017. 3.10.2017 vietettiin Saksan yhdistymispäivää Saksassa, minkä vuoksi työnantaja oli velvollinen myöntämään lähetetylle työntekijälle vapaapäivä tuona aikana. Työ, jota kaikki Saksan kansalaiset käyttivät.

Saksassa tehdyltä työajalta edellä mainitulla työntekijällä on oikeus 2 500 euron kuukausipalkkioon. Ajanjaksolla 11.9.2017 - 31.10.2017 työntekijä työskenteli maanantaista perjantaihin 8 tuntia vuorokaudessa. Syyskuussa hän työskenteli Saksassa 120 tuntia kyseisen kuukauden 168 työtunnista. Millainen palkka hänen pitäisi saada tältä ajalta?

 • 2500 euroa: 168 tuntia = 14,88 euroa per työtunti

 • 14,88 € x 120 tuntia = 1 785,60 €.

Syyskuussa lähetetyn työntekijän palkka oli 1 785,60 euroa (Saksan työstä) ja lokakuulta 2 500 euroa.

Esimerkki 3.

Työntekijä lähetettiin Ranskaan töihin 1.7.2017-31.7.2017 välisenä aikana. Hän teki tuona aikana myös ylitöitä ja teki 200 tuntia 168 tunnin sijaan. Hänen palkkansa Ranskassa tehdystä työstä oli työsopimuksessa 8 000 zlotya. Paljonko työntekijä saa heinäkuussa?

 • peruspalkka - 8 000 PLN

 • ylityökorvaus - 8 000 PLN: 168 tuntia = 47,62 PLN

47,62 PLN x 32 tuntia = 1 523,84 PLN

47,62 PLN x 32 tuntia x 50 % = 761,92 PLN

1 523,84 PLN + 761,92 PLN = 2 285,76 PLN

Työntekijän pitäisi saada yhteensä 10 285,76 PLN.

Sairaus- ja äitiysetuudet

EU-säädösten mukaan puolalainen työnantaja maksaa sairaus- ja äitiysetuudet lähetetylle työntekijälle, joka kuuluu Puolan sosiaalivakuutusjärjestelmän piiriin.

Sairausraha määräytyy yleisesti sovellettavien säännösten perusteella.