Maton vaihto rakennuksessa - päivitys vai pelkkä kulu?

Palveluvero

Yrittäjillä voi liiketoiminnasta riippuen olla rakennuksia yrityksen käyttöomaisuuteen. Silloin tulee myös kuluja, jotka liittyvät käytettyjen elementtien vaihtamiseen uusiin. Luokitetaanko rakennuksen vuorauksen vaihto käyttöomaisuuden peruskorjaukseksi tai nykyaikaistamiseksi? Löydät vastauksen tähän kysymykseen alla olevasta artikkelista.

Remontin määritelmä

Määrittelemme peruskorjauksen rakennuslakiin. Taiteessa. 3 §:n 8 momentissa täsmennetään, että kunnostamisen yhteydessä se on ymmärrettävä olemassa olevan rakennuskohteen rakennustöiden suorittamiseksi, joka koostuu alkuperäisen tilan palauttamisesta, eikä ole nykyhuoltoa, kun taas rakennustuotteiden käyttö on sallittua. muita kuin alkuperäisessä tilassaan käytettyjä.

Peruskorjaus on siis käyttöomaisuuden ylläpitoa tai käyttöarvon palauttamista. Tällaisiin töihin kuuluu esimerkiksi rakennuksen vikojen täyttö ja seinien maalaus.

Mikä on päivitys?

Art. 22 g 1 kohdan.PIT-lain 17 §:n mukaan käyttöomaisuus katsotaan parannetuksi, kun sen jälleenrakennus-, laajennus-, saneeraus-, mukauttamis- tai modernisointikustannusten summa tiettynä verovuonna ylittää 3 500 zlotya ja nämä menot lisäävät käyttöarvoa suhteessa arvo kiinteän omaisuuden käyttöönottopäivänä, mitattuna erityisesti:

  • käyttöaika,

  • tuotantokapasiteetti,

  • parannetun käyttöomaisuuden avulla saatujen tuotteiden laatu,

  • käyttökustannukset.

Siksi on ratkaisevan tärkeää selventää, mitä jälleenrakennuksella, laajentamisella, jälleenrakennuksella, mukauttamisella ja nykyaikaistamisella tarkoitetaan. Tältä osin on oletettu, että:

  • jälleenrakentaminen on rakennustöiden suorittamista, jonka seurauksena olemassa olevan rakennusrakenteen toiminnalliset tai tekniset parametrit muuttuvat, lukuun ottamatta sellaisia ​​tunnusomaisia ​​parametreja kuin: kuutio, rakennuksen pinta-ala, korkeus, pituus, leveys tai kerrosten lukumäärä,

  • laajennus on käyttöomaisuuden laajennus, eli esimerkiksi asutusalueen tai kerrosten lukumäärän muutos,

  • jälleenrakennus on kokonaan tai osittain käytetyn käyttöomaisuuden jälleenrakennus,

  • sopeuttaminen on työtä, joka liittyy käyttöomaisuuden muuntamiseen sen mukauttamiseksi muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen (esim. ravintolan avaamiseen soveltuva kauppatila),

  • modernisointi on käyttöomaisuuden modernisointia (esim. ilmastointilaitteen asentaminen rakennukseen, jossa sitä ei aiemmin ollut).

Verhouksen vaihto rakennuksessa

Kulujen asianmukainen pätevyys on varaustavasta johtuen erittäin tärkeää. Remontin yhteydessä saadut laskut ovat välittömät kustannukset. Toisaalta modernisointi tarkoittaa käyttöomaisuuden parantamista ja siten menot siirretään kuluihin ajallisesti hajautettujen poistojen kautta.

Molemmissa tapauksissa arvonlisävero vähennetään kerran, mutta arvonlisäveroilmoitus esitetään eri erissä.

Jos hyvässä kunnossapidosta johtuen yhtiörakennuksen verhous vaihdetaan, voidaan niihin liittyvien töiden kustannukset sisällyttää suoraan kuluihin. Tämä johtuu siitä, että kulunut elementti korvataan uudella, eli palautetaan alkuperäinen tila, mikä liittyy rakennuksen peruskorjaukseen, ei sen modernisointiin.

Riippumatta aiheutuneiden menojen määrästä (vaikka se olisi yli 3 500 zlotya), tulo- ja kulukirjanpitoa pitävät verovelvolliset kirjaavat kulun kerran sarakkeeseen 13 - Muut kulut. Postituspäivä on yleensä suoritetun työn laskutuspäivä.

Veroviranomaisten tulkinnat ja maton vaihto yritysrakennuksessa

Veroviranomaiset ovat samansuuntaisia. Esimerkiksi verokamarin johtaja 25. toukokuuta 2006 antamassaan yksittäispäätöksessä (viite IS.I / 1-4151 / 8/06) pohtii, voitaisiinko joidenkin huoneiden lattianpäällysteen vaihto sisällyttää siihen suoraan. liiketoiminnan kuluissa. Hän totesi tapauksen kuvauksen perusteella seuraavaa:

”Saneeraus on rakennuslain säännöksissä tarkoitettu rakennustöiden suorittaminen olemassa olevaan rakennusrakenteeseen, joka koostuu alkuperäisen kunnon palauttamisesta, mutta ei ole nykyhuoltoa, kun taas korjaustöissä teknisen kehityksen hyödyntäminen on sallittu. Korjausrakentamisen ydin on siis kaikki käyttöomaisuuden käytön aikana tapahtuva ja tästä toimenpiteestä johtuva käyttöomaisuuden alkuperäistä teknistä ja toiminnallista kuntoa palauttava toiminta, joka ei nosta sen alkuarvoa. Perusparannusmenot luokitellaan suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi ja käyttöomaisuuden parannusmenot kirjataan kuluksi näiden omaisuuserien poistoilla.

Edellä esitetyn perusteella (...) rakennuksen osan lattiapäällysteen vaihto (...) on peruskorjaus, joten näiden töiden suorittamisesta aiheutuneet kulut voidaan sisällyttää suoraan verovähennykseen. kustannuksia."