Käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen takuuaikana - kuinka tehdä poistoja?

Verkkosivusto

Mielenkiintoinen pohdinnan arvoinen tilanne on tapaus, jossa jatkuvan takuun alaisena veronmaksaja vaihtaa viallisen käyttöomaisuuden uuteen malliin. Erityisen tärkeää on analysoida poistojen kirjaamisen periaatteita tällaisissa olosuhteissa. Siksi käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen sisältää kysymyksiä verosäännösten mukaisten poistojen periaatteista.

Omaisuuden alkuarvo

Käyttöomaisuudesta tehdään poistot ja liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen sisällyttää järjestelmälliset poistot verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Art. 22 sek. ALV-lain 8 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kulutukseen tehdyt poistot (poistot), jotka on tehty vain 1999/2004 8 momentin mukaisesti. 22a-22o, ottaen huomioon Art. 23.

Kuitenkin art. 22f kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan verovelvolliset, paitsi ne, jotka konkurssin vuoksi eivät harjoita liiketoimintaa, tekevät poistoja käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden alkuarvosta.

Käyttöomaisuuden alkuarvoon tehdään poistoja, jotka määräytyvät asianmukaisten sääntöjen mukaisesti käyttöomaisuuden omistusoikeuden hankintatavan mukaan.

Jos verovelvollinen ostaa omaisuuserän, joka on hänen yrityksessään käyttöomaisuus, sen alkuarvo on hankintahinta. Art. 22g sek. ALV-lain 3 §:n mukaan kauppahinta on myyjälle kuuluva määrä lisättynä käyttöomaisuuden tai aineettoman käyttöarvon luovutuspäivään asti kertyneellä ostoon liittyvillä kuluilla, erityisesti kuljetus-, lastaus- ja purkukustannuksilla. , vakuutus tietokoneohjelmien ja -järjestelmien kokoamisen, asennuksen ja käyttöönoton kautta, notaarin palkkiot, vero- ja muut palkkiot, korot, palkkiot ja vähennettynä tavaroiden ja palveluiden verolla, paitsi jos erillisten määräysten mukaan tavara- ja Palvelut eivät ole ostoihin sisältyvää veroa tai verovelvollisella ei ole oikeutta tavara- ja palveluverosta annetussa laissa tarkoitettuun ostoihin sisältyvän veron määrän alentamiseen tai veroeron palautukseen. Tuonnin yhteydessä kauppahinta sisältää tullin ja omaisuuden maahantuonnin valmisteveron.

Lisäksi on mainittava, että käyttöomaisuushyödykkeenä oleva omaisuus on kirjattava käyttöomaisuusrekisteriin. Toisaalta ensimmäinen poisto voidaan tehdä omaisuuserän kirjaamiskuukautta seuraavan kuukauden aikana. Art. 1 kohdan 22 tuntia. ALV-lain 1 momentin 1 momentin mukaan poistot tehdään sen kuukauden loppuun mennessä, jona poistojen summa on tasoitettu alkuperäiseen arvoonsa tai jona ne asetettiin selvitystilaan, luovutettiin tai niissä havaittiin puute.

Verovelvollisen elinkeinotoimintaan käyttämästä hankitusta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja. Veronmaksajat voivat tehdä poistoja tasaerissä kuukausittain, tasaerissä neljännesvuosittain tai kerran verovuoden lopussa.

Viallisesta käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen korjaus

Jos myyjä on antanut verovelvolliselle osana myyntiä takauksen, niin käyttöomaisuuden osoittautuessa vialliseksi verovelvollisella on mahdollisuus pyytää komponentin vaihtamista uuteen.

Tämäntyyppinen korvaaminen herättää epäilyksiä sekä viallisen omaisuuden että uuden hyödykkeen poistosäännöistä.

Art. Siviililain 577 §:n 1 momentin mukaan siinä tapauksessa, että ostaja on saanut myyjältä takuuasiakirjan myydyn esineen laadusta, epäiltäessä katsotaan, että asiakirjan myöntäjä (takaaja) on velvollinen poistaa tavaran fyysinen virhe tai toimittaa tuote virheetön, jos viat paljastuvat takuussa määritellyn ajan kuluessa.

Vahingoittuneen käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen myyjän toimesta ei ole uuden myyntisopimuksen tekemistä, vaan alkuperäistä kauppasopimusta täydentävän takuusopimuksen määräysten täytäntöönpanoa.

Ensinnäkin on huomautettava, että korvattava viallinen käyttöomaisuus on poistettava käyttöomaisuusrekisteristä. Tämä aiheuttaa luonnollisesti myös viallisen hyödykkeen poistot.

Veronmaksajan kannalta olennaista on kuitenkin se, että viallisen käyttöomaisuuden poistaminen rekisteristä ja korvaaminen uudella mallilla ei edellytä aiemmin tehtyjen poistojen korjaamista. Tämä johtuu siitä, että takauksen mukaista vaihtoa edeltävänä aikana käyttöomaisuutta käytettiin liiketoiminnassa ja siten säilytettiin syy-seuraussuhde, joka mahdollisti menojen sisällyttämisen verokuluihin.

Takuuaikaisen käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen ei edellytä oikaisuja aiemmin kuluihin kirjattuihin poistoihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen takuun seurauksena - poistosäännöt

Takauksen korvaamisen yhteydessä saadun käyttöomaisuuden osalta tulee ensimmäisenä ottaa se verovelvollisen toimesta käyttöomaisuusrekisteriin.

Vaikka PIT-laissa ei määritellä, miten näin saadun käyttöomaisuuden alkuarvo on määritettävä, on syytä olettaa, että verovelvollinen määrittelee uuden käyttöomaisuuden alkuarvon saman verran kuin viallisen ja palautetun käyttöomaisuuden alkuarvo. käyttöomaisuus.

Mutta mikä on erittäin tärkeää, uuden käyttöomaisuuden poistoissa tulee ottaa huomioon aiemmin tehtyjen poistojen arvo. Tämän seurauksena verovelvollisella ei ole oikeutta tehdä käyttöomaisuuden poistoja alun perin vahvistetusta alkuarvosta.

Yllä oleva on seurausta Art. 23 sek. PIT-lain 1 45 kohta. Sitä ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisena menona 1 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti tehdyistä käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kulutuksen alaskirjauksista. 22a-22o, siitä osasta niiden arvoa, joka vastaa näiden varojen tai aineettomien hyödykkeiden hankinnasta tai valmistamisesta aiheutuneita menoja, vähennettynä verokannasta tuloveroineen tai palautettu veronmaksajalle missä tahansa muodossa.

Edellä oleva tarkoittaa sitä, että verokuluihin sisältyvät viallisesta käyttöomaisuudesta tehdyt poistot eivät voi enää olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja uudesta käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen muodossa.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja osti käyttöomaisuuden A 200 000 zlotyn arvosta. Hän poisti 50 000 zlotya kolmen vuoden kuluessa. Kolmen vuoden kuluttua käyttöomaisuudesta ilmeni puutteita, jotka johtivat takuuseen korvaamiseen uudella käyttöomaisuudella B. Tässä tilanteessa verovelvollisen tulee poistaa käyttöomaisuus A rekisteristä ja merkitä käyttöomaisuus B rekisteriin Käyttöomaisuuden alkuarvoksi tulee ilmoittaa 200 000 zlotya. Toisaalta poistot tulisi tehdä jatkopohjalta eli 150 000 zlotyn arvosta.

Tämän totesi myös Varsovan verokamarin johtaja tulkinnassa 15. maaliskuuta 2010, nro IPPB1 / 415-889 / 09-5 / AM, josta voimme lukea, että kun on kyse uudesta vastaanotetusta käyttöomaisuudesta takuun yhteydessä otetaan käyttöön käyttöomaisuuden rekisteröinti - asettamalla hankintapäivä ja alkuarvo, joka on kauppahinta - takuuvaihdon yhteydessä saadun laskun perusteella. Näin määritetystä alkuarvosta tulee tehdä poistot käyttöomaisuusrekisteriin merkitsemistä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Samalla poistojen alaskirjauksia kuluiksi sisällytettäessä tulee muistaa pykälän säännökset. 23 sek. Tuloverolain 1 § 45. Sen mukaan verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina ei pidetä muun muassa käyttöomaisuuden kulutukseen liittyviä alaskirjauksia aiheutuneita menoja vastaavalta osalta. hankinnasta vähennetään veropohjasta tuloverolla tai palautetaan verovelvolliselle missä tahansa muodossa. Koska viallisesta omaisuuserästä tehdyt poistot kirjattiin kuluiksi, mikä alensi verokantaa, niitä vastaavan suuruiset poistot uusista hyödykkeistä eivät ole verokuluja.

Jos käyttöomaisuus vaihdetaan uuteen takuun alaisena, verovelvollisen tulee kirjata sen alkuarvo, joka vastaa viallisen käyttöomaisuuden arvoa. Toisaalta lisäpoistoissa tulee ottaa huomioon aiemmin tehtyjen poistojen arvo.

Yhteenvetona huomioistamme on syytä huomauttaa, että käyttöomaisuuden vaihtaminen uuteen takuuaikana aiheuttaa tiettyjä poistoihin liittyviä seurauksia. Ensinnäkin verovelvollisen tulee muistaa, että tässä pätee jatkuvan poiston periaate, eli verovelvollinen tekee lisäpoistoja ottaen huomioon viallisesta käyttöomaisuudesta tähän mennessä tehdyt poistot.