Verotietojen vaihto muiden maiden kanssa - hyvä tietää!

Verkkosivusto

30.4.2019 astui voimaan 4.4.2019 annettu laki verotietojen vaihdosta muiden maiden kanssa ja eräät muut lait, jotka muuttivat merkittävästi näiden tietojen keskinäistä vaihtoa maiden välillä. Muutoksella yhtenäistetään verotietojen vaihdon säännöt ja menettelytavat, rahoituslaitosten velvollisuudet automaattisen tiedonvaihdon osalta ja määritellään tältä osin valvontasäännöt. Mitä yrittäjän tulee tietää uusista säännöksistä ja mitä on verotietojen vaihto? Lue artikkeli!

Verotietojen vaihto - sopimus KAS:n päällikön ja muiden maiden viranomaisten välillä

Muutoksella laajennettiin merkittävästi valtion toimivaltaisten viranomaisten edustajien valtuuksia verotietojen vaihdon yhteydessä. Tällä hetkellä Verohallinnon (KAS) päällikkö voi verotietojen vaihtamiseksi tehdä sopimuksia toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän viranomaisen valtuutettujen edustajien läsnäolosta veroviranomaisten päätoimipaikassa ja heidän läsnäolostaan verotietojen antamista, verotusmenettelyjä ja muuta toiminnan valvontaa koskevien menettelyjen kulku. KAS:n johtaja voi tehdä toisen EU-maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa sopimuksen, jonka perusteella hänen edustajansa voi oleskella tietyn maan viranomaisten toimipaikalla ja olla läsnä viraston suorittamissa menettelyissä. kyseisen maan viranomainen.

Jos jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyytämät verotiedot sisältyvät asiakirja-aineistoon, kyseisen viranomaisen edustajat saavat kopiot kyseiset tiedot sisältävistä asiakirjoista.

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuutetut edustajat, jotka ovat läsnä menettelyssä, jonka perusteella verotietojen vaihtoa, verotusmenettelyjä tai tarkastustoimia suoritetaan, voivat tehdyn sopimuksen mukaan:

 • esittää kysymyksiä todistajalle ja asianosaiselle osana todistajalta tai asianosaiselta otettua todistusta;

 • tarkastella ja tallentaa asiakirjoja ja muita asiaan liittyviä todisteita.

KAS:n edustajat eivät saa olla vain läsnä toisen valtion viranomaisen suorittaman menettelyn aikana, vaan myös - esittää kysymyksiä todistajille sekä tarkastella ja tallentaa asiakirjoja ja muita todisteita. KAS:n edustajat voivat suorittaa edellä mainittuja toimintoja siltä osin kuin verotietojen vaihtoa suoritetaan.

Todisteiden ottaminen verotietojen saamiseksi

Verotietojen toimittamista koskeva menettely pannaan vireille jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hakemuksesta.

Analysoidun muutoksen tuoma uutuus on mahdollisuus hankkia todisteita menettelyn aikana hakemuksen kattamien verotietojen saamiseksi. Muutoksen mukaan veroasetuksen säännöksiä sovelletaan vastaavasti. Muutoksella otetaan käyttöön todisteiden vastaanottaminen verotietojen antamista koskevan menettelyn aikana.

Trusteihin liittyvät määräykset

Sääntelyn mukauttamiseksi kansainväliseen käytäntöön muutoksella otettiin käyttöön luottamuksen määritelmä, jossa viitataan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntalain käsitteeseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Säätiö on vieraan lain alainen oikeussuhde, joka on syntynyt oikeustapahtumasta, sopimuksesta tai järjestelystä, mukaan lukien sellaisten tapahtumien tai säädösten kokonaisuus, jonka perusteella omaisuusarvojen omistus tai hallinta siirtyy edunvalvojalle fidusiaarihallinnon tarkoitus ja näiden arvojen saattaminen edunsaajien saataville. Tarkistuksella otetaan käyttöön trustin määritelmä, joka on omaisuuden suojeluun ja hoitoon tähtäävä luottamussuhde. Säätiön määritelmä otettiin lakiin, koska muutos määrittelee trustin rahoituslaitokseksi. Trust, joka on tällainen instituutio, asuu:

 • osallistuva maa, jossa se asuu verotuksellisesti - jos se antaa tälle maalle tietoja ylläpitämiensä raportoitavien tilien osalta;

 • vähintään yhden tämän trustin edunvalvojan asuinmaa - muissa tapauksissa.

Säätiöllä on raportoivan laitoksen asema, ja siksi sillä on lain mukaisia ​​lisävelvoitteita, kuten due diligence -menettely ja raportoitavien tilien tunnistaminen. Muutoksessa tarkoitettu trusti on myös raportoivan rahoituslaitoksen ylläpitämän tilin haltija. Tämä tarkoittaa, että siihen sovelletaan määräyksiä, jotka velvoittavat sen tunnustamaan sen kokonaisuutena automaattista verotietojen vaihtoa varten.

Ilmoitukset verotuksellisesta asuinpaikasta

Raportoivan finanssilaitoksen pyynnöstä tilinomistaja ja määräysvaltaa valvova henkilö ovat velvollisia toimittamaan verovelvollisuusilmoitukset ja toimittamaan due diligence -menettelyssä vaadittavat asiakirjat.

Raportoiva finanssilaitos voi verotuspaikkailmoitusta jättäessään aluksi täydentää tämän ilmoituksen hallussaan olevien tai tilinomistajalta saatujen tietojen perusteella, mukaan lukien rahoitustilin avaamismenettelyn aikana, lukuun ottamatta asuinmaata koskevia tietoja.

Veropaikkailmoituksessa annettavien tietojen laajuus sisältää luonnollisen henkilön tilinomistajan osalta:

 • sukunimi, etunimi tai nimet sekä syntymäaika ja -paikka;

 • nykyinen asuinosoite;

 • verotuspaikan maa tai maat;

 • TIN-tunnus jokaiselle verotuksellisen kotimaan maalle ja sen puuttuessa - tiedot tästä seikasta ja sen esiintymisen syistä;

 • Tunnusnumero ja sarja.

Toisaalta, kun kyseessä on tilinomistaja, joka on tiedonvaihtolaissa tarkoitettu "yksikkö":

 • nimi;

 • sääntömääräisen kotipaikan nykyinen osoite;

 • kohdassa 1 tarkoitetut tiedot. c ja d;

 • tilinhaltijan tila ja tyyppi NFE:nä, aktiivisena NFE:nä tai passiivisena NFE:nä;

 • Tilinomistajan Raportoitavia henkilöitä valvovien henkilöiden sukunimi, etunimi tai nimet;

 • määräysvallassa olevan henkilön tapauksessa:

- 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

- määräysvallassa olevan yhteisön tai yksiköiden nimi.

Muutoksen jälkeen verovelvollisuusilmoitukset tehdään rikosoikeudellisen vastuun uhalla tosiseikkojen vastaisten tietojen antamisesta. Ilmoitukseen lisättiin lauseke: "Olen tietoinen rikosoikeudellisesta vastuusta väärän tiedon antamisesta".

Rikoslain muutokset

Verorikoslain muutoksen yhteydessä on lisätty uudenlaisia ​​kiellettyjä tekoja. Muutoksella otetaan käyttöön verotuksellinen rangaistusvastuu tietyistä verotietojen vaihtamisesta muiden maiden kanssa annetun lain rikkomisesta. Tuomitaan enintään 180 päiväkorkoon suuruinen sakko jokaiselle, joka toimii raportoivan rahoituslaitoksen puolesta tai edun mukaisesti verotietojen vaihdosta muiden maiden kanssa 9.3.2017 annetun lain säännösten vastaisesti, ei täytä velvollisuuttaan:

 • due diligence -periaatteiden ja -menettelyjen sekä raportointimenettelyjen soveltaminen;

 • osana due diligence -menettelyjä suoritettujen toimien kirjaaminen;

 • kerätä due diligence -menettelyissä vaaditut asiakirjat;

 • poistamaan 3 artiklassa tarkoitetun tarkastuksen seurauksena todetut sääntöjenvastaisuudet. 70 kohta. Tämän lain 4 kohta.

Jos kyseessä on alaikäinen, tekijä on velvollinen sakkoon verorikoksesta.

Toisaalta jokainen, joka toimii verovelvollisen puolesta tai edun mukaisesti verotietojen vaihdosta muiden maiden kanssa 9.3.2017 annetun lain säännösten vastaisesti antaa vääriä tietoja saadakseen tietoja tässä laissa tarkoitettuihin "yhteisöjen" ryhmään kuuluville yhteisöille sakkoja enintään 240 päivähintaa.

Jos kyseessä on vähäinen rikos, tämän rikoksen tekijälle määrätään sakko verorikoksesta.