Lainan tai lainan kiristäminen - mitkä ovat seuraukset?

Palvelus

Viralliset lainojen tai käteislainojen myöntämismenettelyt pankeissa tarkoittavat, että kaikilla ei ole mahdollisuutta sitoutua tällaiseen sitoumukseen. Silloin voi syntyä houkutus väärentää työsopimus tai ansioilmoitus ja väärentää työnantajan tai muun kolmannen osapuolen allekirjoitus. Joskus käy myös niin, että henkilöllä on tarvittava luottokelpoisuus ja hän on valmis käyttämään sitä, mutta hänellä ei ole aikomusta maksaa velkojaan takaisin alusta alkaen. Molemmissa kuvatuissa tapauksissa kyseessä on rikos, joka on luottojen kiristys. Mitä se tarkalleen ottaen on, mikä on riski, että huijari syyllistyy siihen ja kuka on tällaisessa tapauksessa loukkaaja? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Luottopetos eli luottopetos, joka koostuu asiakirjojen väärentämisestä ja niiden käyttämisestä lainaa haettaessa, voidaan luokitella luottopetokseksi tai johtaa oman tai jonkun muun omaisuuden epäedulliseen käyttöön. Molemmat käytökset ovat rikoksia, kun taas tekijää voidaan odottaa jopa 5 tai 8 vuoden vankeustuomio teon oikeudellisesta luokittelusta riippuen.

Luoton kiristys ja rikoslaki

Luottopetoksista ja toisen omaisuuden epäedulliseen luovuttamiseen johtavista rikoksista on säädetty rikoslaissa.

Artiklan säännöksen mukaisesti. Rikoslain 297 §:n 1 momentin mukaan jokainen, joka saadakseen itselleen tai jollekin toiselle lain perusteella vastaavaa taloudellista toimintaa harjoittavalta yksiköltä taikka julkisin varoin toimielimeltä tai laitokselta luottoa, käteislainaa , takaus, takaus, remburssi, tuki, tuki , pankin vahvistus takauksesta tai takauksesta tai vastaavasta rahaetuudesta tiettyyn taloudelliseen tarkoitukseen, sähköiseen maksuvälineeseen tai julkiseen hankintaan liittyvästä velvoitteesta, esittää väärennetyn, muunnetun, totuudenvastainen tai epäluotettava asiakirja tai epäluotettava kirjallinen lausunto olosuhteista, joilla on huomattava merkitys edellä mainitun taloudellisen tuen, maksuvälineen tai toimeksiannon saamisen kannalta, tuomitaan vankeusrangaistukseen 3 kuukaudesta 5 vuoteen.

Toisaalta Art. Rikoslain 286 §:n 1 momentissa säädetään, että joka taloudellisen hyödyn saamiseksi aiheuttaa toisen haitallisesti luovuttamaan omaa tai toisen omaisuutta johtamalla häntä harhaan tai käyttämällä virhettä tai kyvyttömyyttä oikein ymmärtää toimintaansa, on tuomita vapausrangaistukseen 6 kuukaudesta vuosiin 8. Luottokiristyksessä petoksen tekijä toteuttaa yleensä molempien käsiteltyjen rikosten piirteet. Näin ollen tuomioistuin voi rikoslain säännösten mukaan tuomita hänet vain yhdestä rikoksesta, kun taas teon oikeudellinen luokittelu viittaa kaikkiin loukattuihin säännöksiin. Tässä tapauksessa rangaistus määrätään ankarimman seuraamuksen mukaan.

Mikä on luottopetosrikos? Mikä on sen objektiivinen ja subjektiivinen puoli?

Luoton kiristysrikos on talousrikos, joka tunnetaan myös pääoma- tai talouspetoksina. Sen lisäksi, että tämä rikos saatetaan toisen tahon epäedullisesti luopumaan omasta tai jonkun muun omaisuudesta, tämä rikos muodostuu myös siitä, ettei tietylle rahoituslaitokselle ilmoiteta edunsaajan lisääntyneestä maksukyvyttömyyden riskistä. On syytä pitää mielessä, että art. Rikoslain 297 § on pykälän laajennus ja täsmennys. 286 rikoslain taloudellisista petoksista. Artiklan säännökset Rikoslain 297 pykälä otettiin käyttöön sen selventämiseksi, että sellaiset tavarat kuin rahoitustoimien rehellisyys ja osallistujien keskinäinen luottamus ovat valtion erityisen suojan alaisia. Petoksen kohteena voivat olla kaikenlaiset rahoitusvälineet, erityisesti luotot, lainat, takaukset, takaukset, remburssit, tuet, tuet tai julkiset hankinnat. Luottopetosrikokseen voi syyllistyä kuka tahansa rikosoikeudellinen henkilö, joka oli tekohetkellä 17 vuotta täyttänyt ja henkisesti täysin kunnossa.

Puolestaan ​​ns rikoksen kohde voi olla väärennetty, muutettu, totuudenvastainen tai epäluotettava asiakirja (mukaan lukien kirjallinen lausunto). Katowicen hovioikeuden 15.6.2016 antaman kannan mukaan (tiedoston viitenumero: II AKa 160/16) kohteena voivat olla vain asiakirjat, joita ilman taloudellisten resurssien saaminen olisi mahdotonta niiden sisällöstä riippumatta. pankille toimitetut asiakirjat.

Taiteen tarjoaminen. Rikoslain 297 §:ssä ei rangaista pelkästä asiakirjan väärentämisestä tai muuttamisesta, vaan toimista, joihin liittyy näiden asiakirjojen käyttöä (mukaan lukien kirjalliset ilmoitukset). Tämä johtuu siitä, että pääomapetos on muodollinen rikos - se tehdään riippumatta siitä, myönnettiinkö tekijän hakema laina vai hylkäsikö pankki hänen lainahakemuksensa. Ei ole väliä, onko lainan saaja itse vai joku muu kolmas osapuoli.

Tärkeää on, että tämäntyyppiseen rikokseen ei vaikuta tekijän aikomus maksaa takaisin rahoituslaitoksessa syntynyt velka. Tämä tarkoittaa, että tekijä ei voi selittää, että hän "venytti" jossain määrin todellisuutta jättämällä hakemuksen luottokelpoisuuden lisäämiseksi, vaan hän aikoi systemaattisesti maksaa syntyneen velan. Rikoksen tekee myös henkilö, joka käyttäytymisellään mahdollistaa toisen henkilön lainan, lainan tai tuen saamisen, esimerkiksi työnantaja, joka esittää paisutetun palkkatodistuksen luottokelpoisuutensa lisäämiseksi.

Väärennetty, muutettu, virheellinen asiakirja ja epäluotettava asiakirja

On tärkeää ymmärtää, että taloudellinen petos voi liittyä tekijän erilaisiin asiakirjojen väärentämiseen liittyviin toimiin. Päärikos voi olla sekä väärennetyn, muunnetun, totuudenvastaisen asiakirjan että epäluotettavan asiakirjan käyttäminen. - väärennetty asiakirja - asiakirja, joka ei ole peräisin henkilöltä, jonka puolesta se on laadittu;
- muunnettu asiakirja - todistusvoimainen asiakirja, johon on tehty muutoksia alkuperäisen tekstin katkelman poistamiseksi ja sen korvaamiseksi toisella, poistoja tai lisäyksiä aidon sisällön muuttamiseksi;
- totuudenvastainen asiakirja - asiakirja, joka sisältää vääriä tietoja ja jonka on antanut viranomainen tai muu valtuutettu henkilö;
- epäluotettava asiakirja - asiakirja, jonka sisältö sisältää vääriä tietoja tai salailua, joka voi olla harhaanjohtavaa.

Luottopetos ja lainanottajan taloudellisen tilanteen muutoksesta ilmoittamatta jättäminen

Artiklan mukainen rikos. Rikoslain 297 §:n 2 momentti voi koostua paitsi epäluotettavien tai totuudenvastaisten asiakirjojen käytöstä, sen piirteet voivat täyttyä myös käytöksellä, jossa edunsaaja ei ilmoita lainanantajalle taloudellisen tilanteensa muutoksesta. Samalla on pidettävä mielessä, että taloudellisen tilanteen heikkenemisestä ilmoittamatta jättämisen rikos tapahtuu vasta, kun rahoituslaitos on asettanut lainanottajalle tällaisen velvoitteen pankin säännöissä tai lainasopimuksessa.

Kuka on luottopetosrikoksen uhri?

Vastoin yleistä käsitystä, jonka mukaan pääomapetostapauksen uhri on henkilö, jonka puolesta on toimitettu väärennettyjä asiakirjoja, kuten väitetty työnantaja, joka esiintyy lainaa yrittävän henkilön tuloilmoituksessa, vain rahoituslaitos voivat joutua tällaisten tapausten uhreiksi.

Art. Rikoslain 297 § kattaa rahoitusvälineitä (luottoja, lainoja, takauksia jne.) myöntävien tahojen omaisuusedut. Oikeuskäytännössä ei täysin määritetä, mitkä rahoituslaitokset kuuluvat tämän suojan piiriin, koska kyseisen säännöksen mukaisen suojan piiriin kuuluvat yhteisöt ovat avoimet ja edellyttävät tiettyjen yhteisöjen toiminnan luonteen arviointia. On varmasti mahdollista viitata pankkeihin, luotto-osuuskuntiin ja maksuvälineiden liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi rahoituslaitokselle, joka kuuluu 12 artiklan suojan piiriin. Rikoslain 297 §:n mukaan yhteisöä, joka on lain mukaan valtuutettu suorittamaan vähintään yhtä pykälässä mainituista pankkitoiminnoista. 5 sek. Pankkilain 1 §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voitko välttää luottopetosrangaistusta?

Art.Rikoslain 297 § 3 §:n mukaan ei rangaista ketään, joka ennen rikosoikeudellisen menettelyn aloittamista on vapaaehtoisesti estänyt saamansa taloudellisen tuen tai maksuvälineen käytön, luopunut avustuksista tai julkisista hankinnoista tai tyydyttänyt vahingon kärsineen vaatimukset. .

Yllä olevalla säännöksellä lainsäätäjä otti käyttöön ns ei rikosrekisterilauseketta. Sen käytön ehtona on vapaaehtoisesti estää "olisi" tekijää käyttämästä rahoituslaitoksen saamia varoja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kieltäytymällä lainasta, palauttamalla laina korkoineen tai luopumalla tuesta.

Edellä olevan vahvistaa Katowicen hovioikeuden 2.10.2014 antama tuomio (tiedoston viitenumero: II AKa 147/14), jossa tuomioistuin totesi:

"Jos tekijä estää myönnetyn taloudellisen tuen muodon käytön, rikosrekisterin puuttumisen ehto täyttyy, joten hänen ei tarvitse ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai laitokselle, että tämä lomake on saatu toimittamalla asiakirja / kirjallinen ilmoitus tarkoitettu Sk:n 297 § 1 §".

Lainan tai lainan kiristys - yhteenveto

Nykyään luottopetokset muodostavat ylivoimaisen osan kaikista pääomarikoksista. Kaikkia asiakirjoja, jotka vahvistavat hakijaa koskevan valheen, voidaan käyttää rahoitusvälineiden hankkimiseen petoksen saamiseksi. Kyse ei ole vain tulotasosta, vaan myös siviilisäädystä, tehtyjen sitoumusten määrästä tai hakijan huollettavien lukumäärästä.

Voidaan varmuudella sanoa, että käytännössä syyttäjänviraston kiristysrikoksia koskevien tapausten määrä on vain pisara meressä todellisesta ongelmasta. Vaikka rahoitustuen hakija on helppo tarkistaa yrittäessään kiristää asuntolainaa tai lainaa liiketoiminnan kehittämiseen, rahoituslaitokset eivät pysty varmistamaan yhä suositumpien verkkolainojen hakijoiden antamien tietojen oikeellisuutta.