Verovelvollisen poistaminen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Palveluvero

Arvonlisäverolain muuttuvat säännökset tuovat lisää uusia seikkoja osana verovelvollisen veroviranomaisen tietyissä tapauksissa poistamista. Kannattaa tarkistaa uudet tilanteet, joiden sattuessa verovelvollinen poistetaan arvonlisäverovelvollisen rekisteristä.

Uudet tilat verovelvollisen poistamisesta arvonlisäverovelvollisen rekisteristä

Jo vuonna 2017 laajennettiin niiden toimitilojen valikoimaa, joista veroviraston päällikkö voi todeta, että verovelvollinen on lopettanut elinkeinotoiminnan eli arvonlisäverollisen toiminnan. Tämä peruste antaa veroviranomaisille uusia mahdollisuuksia poistaa verovelvollinen viran puolesta eli ilmoittamatta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

On syytä muistaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 96 sek. arvonlisäverolain 9 §:n mukaan veroviraston päällikkö voi poistaa verovelvollisen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä ilmoittamatta tästä (viran puolesta) tilanteessa, jossa:

 1. verovelvollista ei ole olemassa tai
 2. rekisteröintihakemuksessa annetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai
 3. verovelvollinen tai hänen edustajansa ei tule paikalle veroviranomaisen tai verotarkastusviranomaisen pyynnöstä tai
 4. dokumentoiduista yrityksistä huolimatta ei ole mahdollista ottaa yhteyttä verovelvolliseen tai hänen edustajaansa.

On monia erilaisia ​​tapauksia, joissa esimerkiksi yritykset vaihtavat kotiosoitettaan päivittämättä sitä. Muut uutta osoitetta jo käyttävät yritykset eivät saa vanhaan osoitteeseen tulevia ja veroviranomaiselta tulevia kirjeitä. Toisilla taas on niin paljon osoitteita, etteivät he pysty hallitsemaan postin oikea-aikaista vastaanottamista. On myös tapauksia, joissa osa yrittäjistä on hyvin usein ulkomailla eikä yksinkertaisesti ole ketään, joka noutaa saapuvaa postia tiettynä aikana.

Muita syitä verovelvollisen poistamiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Lainsäätäjä katsoi, että perusteena veroviraston päällikön viran puolesta aloittamiselle verovelvollisen poistamiseksi aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ovat myös tilanteet, joissa:

 1. 6 peräkkäisen kuukauden tai 2 peräkkäisen arvonlisäveron vuosineljänneksen osalta, jossa hän ei ole osoittanut tavaroiden tai palvelujen myyntiä tai ostoa vähennettävinä veromäärineen, ellei tavaroiden tai palvelujen myyntiä tai ostoa ole esitetty arvonlisäveron kanssa. vähennettävät veromäärät ovat aiheutuneet verovelvollisen selvitysten mukaisesti harjoitetusta erityisestä liiketoiminnasta,
 2. arvonlisäveroilmoituksen antamisvelvollisuuden vuoksi hän ei ole antanut ilmoituksia 6 peräkkäisenä kuukautena tai 2 peräkkäisenä vuosineljänneksenä, ellei verovelvollinen verovelvollisen toimivaltaisen veroviraston päällikön kutsusta osoita, että hän harjoittaa verovelvollista liiketoimintaa ja toimittaa puuttuvat ilmoitukset välittömästi tai
 3. toimittamat laskut tai korjauslaskut, jotka osoittavat suorittamatta jääneet toimet, ellei laskun laatiminen tai oikaisulasku johtunut virheestä tai verovelvollisen tietämättä tai
 4. keskeyttänyt taloudellisen toiminnan harjoittamisen taloudellisen toiminnan vapautta koskevien säännösten mukaisesti vähintään kuudeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi, jollei
  1. Se harjoittaa taloudellisen toiminnan keskeytyksen aikana verollista toimintaa ja ilmoittaa asiasta toimivaltaiselle veroviraston johtajalle ja ilmoittaa ajanjakson, jonka aikana se harjoittaa tätä toimintaa ennen:
   • liiketoiminnan keskeyttäminen tai
   • tällaisen toiminnan aloittaminen liiketoiminnan keskeyttämisen aikana tai
 5. hän tiesi liiketoimintaa harjoittaessaan tai hänellä oli perusteltua syytä olettaa, että saman tavaran luovuttamiseen tai palvelujen toimittamiseen suoraan tai välillisesti osallistuneet tavarantoimittajat tai ostajat osallistuivat epäluotettavaan veronmaksuun saadakseen taloudellista etua.

EU-tuomioistuin lieventää tiukempaa verotusmieltä koskien arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistettujen yksiköiden arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoittamista

Unionin tuomioistuimen 19. lokakuuta 2017 antaman tuomion yhteydessä viitenumerolla olevassa asiassa C-101/16, (jossa eräs romanialainen yritys pyysi tuomioistuinta arvonlisäveron vähennysoikeuden epäämisestä laskusta, jonka oli laatinut arvonlisäverovelvollisten rekisterissä toimimaton taho myöntämispäivänä) - tuomioistuin muistutti, että verovelvollisen oikeus vähentää arvonlisävero niiden tavaroiden tai palvelujen ostosta, jotka hänen on maksettava yhdessä jäljellä olevan velan kanssa, on yhteisön arvonlisäverojärjestelmän perusperiaate. Hän korosti myös useaan otteeseen, että vähennysoikeutta ei ole rajoitettu ja että se on olennainen perusta alv-mekanismin toiminnalle. Verovelvollisen mahdollisuus vähentää arvonlisävero on eräänlainen vapautus arvonlisäverosta, joka on maksettava harjoittaessaan liiketoimintaa.

Tuomioistuin totesi myös, että vähennysoikeuden käyttäminen edellyttää aineellisten edellytysten täyttymistä, nimittäin:

 • yhteisön on oltava arvonlisäverovelvollinen,
 • ostettujen tavaroiden tai palvelujen on oltava tarkoitettu arvonlisäverolliseen toimintaan

- kun ostetut tavarat tai palvelut toimittaa toinen verovelvollinen, joka on liiketoimen aikaisemmassa vaiheessa.

Toisen tyyppiset vaatimukset ovat muodollisia vaatimuksia, joihin kuuluu vaatimus, että verovelvollisella on oltava pykälän mukaan laadittu lasku eli todiste tavaroiden tai palvelujen ostosta. direktiivin 2006/112 kohdat 220–236 ja 238–240.

Tuomioistuin huomauttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvonlisäveron vähennysoikeus olisi myönnettävä verovelvolliselle, jos hän on noudattanut aineellisia vaatimuksia, vaikka hän olisi jättänyt tekemättä muodolliset vaatimukset. Verohallinnon toimenpiteillä ei tietenkään voida etukäteen rajoittaa arvonlisäveron säännöllistä vähennysoikeutta. Veroviranomaiset eivät voi vaatia verovelvollista analysoimaan toimittajaansa perusteellisesti, koska ne ovat velvollisia suorittamaan valvontatoimia. EU-lainsäädännön vastaista on myös se, että veroviranomaiset vaativat verovelvollista ryhtymään toimenpiteisiin tarkistaakseen jokaisen urakoitsijan, eikö tietty liiketoimi ole mukana esimerkiksi karusellissa.

Direktiivi 2006/112 muodostaa esteen kansallisille säännöksille, jotka estävät verovelvolliselta arvonlisäveron vähennysoikeuden, koska veroviranomainen on tunnustanut verovelvollisen vastapuolen passiiviseksi (tunnustus passiiviseksi on julkaistu), jos myyjä, joka on tarjonnut palveluja tai myynyt verovelvolliselle tavaroita, laatinut laskun ja verovelvollinen on maksanut siitä johtuvan arvonlisäveron, jos veroviranomaiset soveltavat pysyvästi ja lopullisesti käytäntöä kieltäytyä käyttämästä arvonlisäveron vähennysoikeutta eikä salli verovelvollisen esittää todisteita laiminlyönnistä tehdä verorikos.