Yrityksen omaisuuden käyttö yksityisiin tarkoituksiin ja arvonlisävero

Verkkosivusto

Yrityksen omaisuuden käyttö yksityisiin tarkoituksiin on yleinen tilanne. Tämä tapahtuu pääasiassa henkilöautoissa tai asunnossa, joka on yrityksen pääkonttori. Tämäntyyppisiä yrityksen omaisuutta käyttävät sekä liiketoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt että työntekijät - ei vain taloudelliseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Miten tämä omaisuuden käyttö yrityksen ulkopuolella vaikuttaa tuloverotukseen? Selitämme alla olevassa artikkelissa!

Mitä ovat kiinteät varat?

Jotta voidaan keskustella myös yrityksen omaisuuden poistoista, joita käytetään myös yksityisiin tarkoituksiin, kannattaa aloittaa käyttöomaisuudesta tai tarkemmin sen määritelmästä. ALV-laissa määritellään, mitä osia yrittäjä voi sisällyttää käyttöomaisuusrekisteriin. Art. 22a käyttöomaisuusrekisteriin voidaan sisällyttää:

  1. erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  2. koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,

  3. Muut tavarat.

Kirjattavan käyttöomaisuuden on oltava täydellistä ja käyttökelpoista käyttöönoton yhteydessä, ja lisäksi:

  • niiden odotetun käyttöajan on oltava yli 12 kuukautta,

  • on oltava verovelvollisen omistuksessa tai yhteisomistuksessa,

  • on ostettava tai valmistettava itse,

  • tulee käyttää liiketoimintatarkoituksiin.

Yrittäjän käyttöomaisuuteen sisällyttämästä omaisuudesta tehdään poistot, eli sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset jakautuvat ajalle. Poistot lasketaan käyttöomaisuuden alkuarvosta.

Sekakäyttöön käytettyjen henkilöautojen poistot

Käyttöomaisuusrekisteriin merkityt autot ovat hyvin usein yksityiskäytössä - sekä yrittäjän että työntekijöiden tai urakoitsijoiden käytössä. Vaikuttaako yrityksen omaisuuden yksityinen käyttö omaisuuden poistoihin? Veroviranomaiset esittävät vuoden 2016 tulkinnassaan näkemyksen, että tämä ei vaikuta poistojen määrään. Jos autoa käytetään pääasiallisesti ammattikäyttöön ja vain satunnaisesti yksityiskäyttöön, on verovelvollisella oikeus vähentää ajoneuvon kulumiseen liittyvät kulut.

Tällainen mielipide sisältyy Katowicen verokamarin johtajan yksilölliseen tulkintaan 27. syyskuuta 2016 (nro 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz):

(...) Edellä esitetyn perusteella on todettava, että jos kyseessä oleva auto täyttää käyttöomaisuuden määritelmän (sisältyy tuloverolain 22 a §:n 1 momenttiin), hakija voi merkitä tämän auton käyttöomaisuusrekisteri ja aineettomat hyödykkeet, elinkeinotoiminta ja verokulut voivat sisältää sen alkuarvosta tehdyt poistot kuitenkin pykälässä mainitun rajan huomioon ottaen. 23 sek. 1 kohta 4 edellä mainituista laki. (...) Sillä ei ole merkitystä edellä mainittujen verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten sisällyttämismahdollisuuden kannalta. poistot, se, että hakija käyttää satunnaisesti tätä autoa yksityisiin tarkoituksiin, koska pykälän kirjaimellinen sanamuoto huomioon ottaen. 22a kohta. Tuloverolain 1 §:n mukaan laissa ei edellytetä, että tiettyä omaisuutta tulisi käyttää vain elinkeinotoiminnan tarpeisiin, edellytyksenä sen sisällyttämiselle käyttöomaisuuteen ja poistojen tekemiseen sen alkuarvosta. (...)

Huomio!

Sinun tulee muistaa sovellettava raja. PIT-lain (23 §:n 1 momentin 4 kohta) mukaan henkilöautojen poiston kokonaismäärä ei saa ylittää 20 000 euroa, joka muunnetaan Puolan zlotyiksi kansallisen keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen euron valuuttakurssin mukaan. Puola päivänä, jolloin auto otetaan käyttöön.

Edellä mainittu tulkinta on veronmaksajan kannalta erittäin suotuisa. Aiemmin veroviranomaiset olivat kuitenkin eri mieltä. He viittasivat käyttöomaisuuden määritelmään, jonka mukaan sitä saa käyttää vain liiketoimintaan (tai vuokrata tai liisata kolmannelle).

Tällainen lause ilmaistiin Łódźin verokamarin johtajan henkilökohtaisessa tulkinnassa 30. syyskuuta 2013 (nro.IPTPB1 / 415-472 / 13-3 / KO):
(...) Ottaen huomioon edellä mainitut säännökset ja hakemuksessa esitetty tosiseikkojen kuvaus, on todettava, että koska henkilöautoa käytetään sekä elinkeino- että yksityistarkoituksiin, se ei ole käyttöomaisuus. Näin ollen hakija ei voi sisällyttää kyseisen auton poistoja verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. (...)

Verovelvollisen tulee ottaa huomioon, että annetuissa tulkinnoissa veroviranomainen korostaa yhtä asiaa. Jokainen kulu nimittäin edellyttää yksilöllistä arviointia sen sisällyttämisen verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, ja veronmaksajan velvollisuutena on osoittaa syy-seuraussuhde auton käytön ja ansaitun tulon välillä. Yhtenäisen kannan puutteen vuoksi yrittäjän tulee muistaa mahdollisuus saada yksilöllinen tulkinta verolain säännöksistä. Jokaisen, joka on kiinnostunut tällaisen tulkinnan antamisesta, on täytettävä ORD-IN-lomake.

Esimerkki 1.

Herra Stanisław johtaa yksityistä yritystä. Se sisältää teollisuuslaitteiden kokoonpanon. Yleinen tilanne on toimittaa laitteet suoraan asiakkaan tiloihin. Mr. Stanisław tarjoaa palvelujaan koko maassa. Hänen ostamansa auto sisältyi käyttöomaisuuteen, koska se hankittiin ammatilliseen käyttöön. Auto on erittäin tilava, joten se palvelee herra Stanisławia tavaroiden ja materiaalien toimittamisessa asiakkaalle. Ajoneuvoa käytetään ajoittain myös yksityiskäytössä (esim. Vuoden 2016 tulkinnan mukaan tämäntyyppinen auton käyttö ei estä sen kirjaamista käyttöomaisuusrekisteriin ja poistojen laskemista. On kuitenkin syytä muistaa, että jokainen tapaus vaatii yksilöllisen arvioinnin, joten Stanisławilla on mahdollisuus jättää yksilöllinen tulkkaushakemus ORD-IN-lomakkeella.

Poistot osittain liiketoiminnassa käytetyistä kiinteistöistä

Yrittäjä voi sisällyttää käyttöomaisuuteen myös rakennuksia tai tiloja. Ei ole harvinaista, että yrittäjän asunto on listattu toimipaikaksi. Niiden kiinteistöjen osalta, joista vain osa käytetään elinkeinotarkoituksiin, säännöt on määritelty selkeästi laissa. Poistot voidaan tällöin laskea kiinteistön alkuarvosta, mutta se tulee laskea elinkeinokäyttöön käytetyn pinta-alan suhteena käyttöalaan.

Art. 22f sek. PIT-lain 4 §:

Jos vain osa kiinteistöstä, mukaan lukien asuinrakennus tai asunto, on käytössä liiketoiminnassa tai vuokrattu tai vuokrattu - tehdään poistot kiinteistön, rakennuksen tai tilan alkuarvosta määrättyyn arvoon vastaava määrä. liiketoiminnassa käytettävän vuokratun tai vuokratun käyttöalueen suhde kiinteistön, rakennuksen tai tilan kokonaiskäyttöpinta-alaan.

Esimerkki 2.

Adam osti asunnon, joka toimii myös yrityksen pääkonttorina. Huoneisto on kooltaan 40m2 ja yrittäjä on varannut liiketoimintaansa varten yhden huoneen, jonka pinta-ala on 20m2. Alkuarvon määrittämiseksi hän laski ensimmäisessä vaiheessa yhteen kaikki ostosta aiheutuneet kulut (hän ​​sai arvon 300 000 zlotya). Sitten hän laski huoneen prosenttiosuuden koko huoneistossa: (20m2 / 40m2) * 100% = 50%. Siksi kiinteistön, jonka herra Adam haluaa sisällyttää käyttöomaisuusrekisteriin, alkuperäinen arvo on 150 000 PLN. Poistot lasketaan tästä alkuarvosta.

Yksityisiin tarkoituksiin käytetty yrityksen omaisuus ja kustannusten oikaisu

Art. 23 sek. Verovähennyskelpoisina kuluina ei pidetä ALV-lain 1 momentin 49 momenttia: kuluja, jotka aiheutuvat yrityksen asteittain kuluvan aineellisen hyödykkeen hankinnasta, joka ei sisälly käyttöomaisuuteen erillismääräysten mukaisesti - jos todetaan, että nämä osat niitä ei käytetä liiketoimintaan, vaan ne palvelevat verovelvollisen, työntekijöiden tai muiden henkilöiden henkilökohtaisia ​​tarkoituksia tai ovat perusteettomia yhtiön toimitilojen ulkopuolella.

Siksi, jos yrittäjä päättää sisällyttää omaisuuserän kuluihin (ei sisälly käyttöomaisuuteen), sitä tulee käyttää liiketoimintaan. Jos kalustoluettelossa on komponentti, joka tulee yrittäjän tai muiden henkilöiden yksityiskäyttöön, kustannuksia on tarkistettava. Kustannusoikaisu johtuu laitteiston poistamisesta kirjanpidosta.

Esimerkki 3.

Rouva Anna johtaa yksityistä yritystä. Hän osti kannettavan tietokoneen, jonka arvo oli 3 600 zlotya. Se oli tarkoitus käyttää liiketoiminnassa noin 10 kuukautta, joten se merkittiin laiterekisteriin (alle 1 vuoden käyttöajan vuoksi). Kymmenen kuukauden kuluttua Anna päätti poistaa kannettavan tietokoneen laiterekisteristä, koska, kuten hän oli ennakoinut, kävi ilmi, että sitä käytettiin vain yksityisiin tarkoituksiin. Lain mukaan Anna joutuu oikaisemaan kustannuksia kannettavan tietokoneen arvolla.

Tässä on syytä huomata, että korjaus ei koske kaikkia laitteita, jotka poistetaan tiedostosta. Jos komponentin arvo on alle 3 500 zlotya, oikaisua ei tarvitse tehdä, jos verovelvollinen osoittaa, että kustannukset ovat olleet järkeviä ja taloudellisesti perusteltuja ja että komponentin käyttö vaikutti tulojen tai vakuuden saamiseen, tai tulonlähteen säilyttäminen. Veronmaksajan on osoitettava, että osto on tehty yritys-, ei yksityistarkoituksiin.

Työntekijän tulot yrityksen omaisuuden vapaasta käytöstä

Jos työntekijä käyttää yrityksen omaisuutta yksityisiin tarkoituksiin, hänelle kertyy vastikkeetta etuustuloa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi käytettäessä yrityksen puhelinta yksityisiin tarkoituksiin (kun työntekijä ei korvaa näihin puheluihin liittyviä kuluja). Toinen esimerkki on työsuhdeauton käyttö muuhun kuin liiketoimintaan.