Luettelo arvonlisäveron maksajista - mahdollisuus tarkistaa veronmaksajat

Palveluvero

Viime aikoihin asti verovelvolliset, jotka halusivat tarkistaa urakoitsijansa, saattoivat vain tarkistaa, oliko tietty yksikkö rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Edellä esitetyn vuoksi rehellisten veronmaksajien oli vaikea todistaa, että he valitsivat liikekumppaninsa huolellisesti. Niinpä he joutuivat usein riitauttamaan veroviranomaisten kanssa siitä, että he tarkastivat urakoitsijan eivätkä halunneet pettää arvonlisäveroa. Tällä hetkellä uusi arvonlisäverovelvollisten luettelo mahdollistaa tarkemmat tiedot.

Luettelo arvonlisäveron maksajista - oikeusperusta luettelon luomiselle

29. joulukuuta 2017 julkistettiin 24. marraskuuta 2017 annettu laki.tiettyjen lakien muuttamisesta rahoitusalan veropetoksiin kohdistuvan käytön estämiseksi (Lakilehti 2017, kohta 2491).

13.1.2018 voimaan tulevilla määräyksillä pyritään estämään finanssialan käyttö veropetokseen, mukaan lukien arvonlisäverovajeen pienentäminen.

13.1.2018 voimaan tulevilla säännöksillä, jotka sisältävät 11.3.2004 tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 1221) muutoksia, on tarkoitus estää rahoitusalan käyttö veropetokset, mukaan lukien alv-vajeen rajoittaminen muun muassa Verohallinnon tehtävien ja toimivaltuuksien lisääminen.

Nämä muutokset otettiin käyttöön Art. arvonlisäverolain 96 ja 96b §. Muutosten seurauksena otettiin käyttöön uusia verovelvollisuusluetteloita.

Luettelot säilytetään Art. 96b kohta. Tavara- ja palveluverosta 11. maaliskuuta 2004 annetun lain 1 § (Lakilehti 2017, kohta 1221 sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "alv-laki".

Art. 96b kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan Verohallinnon päällikkö pitää sähköisessä muodossa luetteloita yhteisöistä:

 • joille veroviraston päällikkö ei ole rekisteröitynyt 13 artiklan mukaisesti. 96 sek. 4a tai jotka veroviraston päällikkö on poistanut rekisteristä arvonlisäverovelvollisiksi 100 artiklan mukaisesti. 96 sek. 9 tai 9a;
 • joiden rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi on palautettu.

Art. 96b kohta. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan luettelot ovat saatavilla tiedotteessa valtiovarainministeriä palvelevan viraston verkkosivuilla tavalla, josta voidaan tarkistaa, onko yhteisö luettelossa.

Miten löydämme verovelvollisen uudesta rekisteristä?

Haku on mahdollista NIP:llä tai haetun kokonaisuuden nimen fragmentilla. Nimiosion tulee sisältää vähintään 5 peräkkäistä merkkiä. NIP tulee syöttää muodossa 9999999999.

Kun aloitat haun, valitse jokin "Lista"-kentän kentistä:

 • luettelo rekisteröimättömistä tai poistetuista verovelvollisista tai

 • luettelo palautetuista veronmaksajista.

Kirjoita "NIP"-kenttään:

 • etsityn kokonaisuuden NIP,

Jos verotunnusta ei ole, kirjoita "Koko nimi" -kenttään:

 • fragmentti kokonaisuuden koko nimestä (vähintään 5 peräkkäistä merkkiä),

 • katkelma verovelvollisen suku- ja etunimestä (vähintään 5 peräkkäistä merkkiä).

Yllä olevien tietojen syöttämisen jälkeen saamme tietoja urakoitsijastamme. Jos kanssamme yhteistyötä haluava verovelvollinen on arvonlisäverovelvollinen eikä häntä ole koskaan poistettu ja palautettu verovelvollisuusrekisteriin, saamme tiedon siitä, että verovelvollinen ei ole merkitty rekisteriin. Jos entiteettiä ei ole luettelossa, seuraava viesti tulee näkyviin: "Entiteettiä ei löytynyt luettelosta määritettyjen kriteerien mukaan". Kuitenkin siinä tapauksessa, että yhteistyökumppanimme on merkitty rekisteriin, saamme hänestä useita tietoja. Yllä olevien tietojen avulla voimme tarkistaa verovelvollisen, jonka kanssa haluamme tehdä yhteistyötä.

Luettelo arvonlisäveron maksajista – mitä tietoja hakutuloksissa näytetään?

Jos löydämme urakoitsijamme haun tuloksena, valtiovarainministeriö toimittaa meille seuraavat tiedot:

 • yritys (nimi) tai etu- ja sukunimi,

 • numero, jolla yhteisö tunnistettiin verotuksellisesti, jos sellainen on myönnetty,

 • REGON-tunnistenumero, jos se myönnetään,

 • PESEL-numero, jos yhteisöllä on sellainen,

 • numero kansallisessa tuomioistuinrekisterissä, jos se on annettu,

 • kotipaikka - jos kyseessä on yhteisö, joka ei ole luonnollinen henkilö,

 • päätoimipaikan osoite tai rekisteröintiosoite, jos päätoimipaikan osoitetta ei ole - luonnollisella henkilöllä,

 • yksikköä edustamaan valtuutettujen toimielimen jäsenten nimet ja sukunimet sekä heidän verotunnistenumeronsa tai PESEL-numeronsa,

 • asiamiesten nimet ja sukunimet sekä heidän verotunnistenumeronsa tai PESEL-numeronsa,

 • osakkaan etu- ja sukunimi tai toiminimi (nimi) ja verotunnus tai PESEL-numero,

 • rekisteröintipäivä, rekisteröinnin epääminen tai rekisteristä poistaminen ja uudelleenrekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi,

 • rekisteröinnistä kieltäytymisen tai rekisteristä poistamisen ja uudelleenrekisteröinnin oikeudellinen peruste arvonlisäverovelvolliseksi.

Luettelot 3 artiklassa tarkoitettujen yksiköiden osalta. 96 sek. 9a, 1 kohta, eivät sisällä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. 3 kohta 4.

Veroviranomainen poistaa yhteisön luettelosta 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta, jona yhteisö on listalla.

Oikeusperusta arvonlisäverovelvollisen rekisteriin kuuluvien yksiköiden poistamiselle, rekisteröinnin laiminlyönnille ja arvonlisäverovelvollisen palauttamiselle

Siinä tapauksessa, että urakoitsijamme poistetaan ja palautetaan rekisteröinnistä arvonlisäverovelvolliseksi uuden luettelon ansiosta, emme vain saa selville milloin edellä mainittu tapahtui, vaan myös oikeusperustan. Lopetetaan tässä yhteydessä muistuttamalla oikeusperusta:

 • verovelvollisen poistaminen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä,

 • yhteisöä ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi,

 • verovelvollisen palauttaminen arvonlisäveron maksajaksi.

Oikeusperusta verovelvollisen poistamiselle arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9 § (sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2016 asti)

veronmaksajaa ei ole olemassa tai veronmaksajaan tai hänen edustajaansa ei ole mahdollista saada yhteyttä dokumentoiduista yrityksistä huolimatta

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9 §:n 1 momentti

veronmaksajaa ei ole olemassa

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9 §:n 2 momentti

dokumentoiduista yrityksistä huolimatta ei ole mahdollista ottaa yhteyttä verovelvolliseen tai hänen edustajaansa

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9 §:n 3 momentti

VAT-R-rekisteröintihakemuksessa annetut tiedot ovat virheellisiä

Art. 96 sek. ALV-lain 9 §:n 4 momentti

verovelvollinen tai hänen edustajansa ei ole saapunut veroviraston päällikön, tulli- ja veroviraston päällikön, verohallinnon jaoston johtajan tai Verohallinnon päällikön kutsuun

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9a 1 kohta

verovelvollinen keskeytti taloudellisen toiminnan harjoittamisen taloudellisen toiminnan vapautta koskevien säännösten perusteella vähintään kuudeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9a 2 kohta

verovelvollisella on velvollisuus antaa 11 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. 99 sekuntia arvonlisäverolain 1, 2 tai 3 §:n mukaisesti, ei ole antanut tällaisia ​​ilmoituksia 6 peräkkäisenä kuukautena tai 2 peräkkäisenä vuosineljänneksenä

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9a 3 kohta

verovelvollinen on toimittanut 6 peräkkäisenä kuukautena tai 2 peräkkäisenä vuosineljänneksenä 11 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset. 99 sekuntia arvonlisäverolain 1, 2 tai 3 §, jossa hän ei ole osoittanut tavaroiden tai palveluiden myyntiä tai ostoa vähennettävin veromäärin.

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9a 4 kohta

verovelvollinen on laatinut laskut tai oikaisulaskut, jotka osoittavat suorittamatta jääneet toimet

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9a 5 kohta

verovelvollinen liiketoimintaa harjoittaessaan tiesi tai hänellä oli perusteltua syytä olettaa, että samojen tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen suoraan tai välillisesti osallistuneet toimittajat tai ostajat osallistuivat epäluotettavaan veron selvitykseen saadakseen taloudellista hyötyä

Oikeusperusta sille, että yhteisöä ei rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 4a 1 kohta

rekisteröintihakemuksessa annetut tiedot ovat vääriä

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 4a 2 kohta

tätä kokonaisuutta ei ole olemassa

Art. 96 sek. 4a arvonlisäverolain 3 kohta

dokumentoiduista yrityksistä huolimatta tähän tahoon tai sen edustajaan ei saada yhteyttä

Art. 96 sek. 4a arvonlisäverolain 4 kohta

yhteisö tai sen edustaja ei ilmesty veroviraston päällikön kutsuun

Art. 96 sek. 4a arvonlisäverolain 5 kohta

saatavilla olevat tiedot osoittavat, että verovelvollinen harjoittaa toimintaa, jonka tarkoituksena on käyttää pankkien toimintaa veropetokseen liittyviin tarkoituksiin

Oikeusperusta verovelvollisen palauttamiselle arvonlisäverovelvolliseksi

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9h

jos kohdassa tarkoitettu verovelvollinen 9 ja sek. 9a, 2 alakohta, osoittaa harjoittavansa verollista taloudellista toimintaa ja, jos hän jättää ilmoituksen jättämättä tällaisesta velvoitteesta huolimatta, toimittaa puuttuvat ilmoitukset välittömästi

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9i §:ssä

jos kohdassa tarkoitettu verovelvollinen 9a, 4 kohta, osoittaa, että hän harjoittaa liiketoimintaa, ja 2 momentissa tarkoitetun laskun tai korjauslaskun laatiminen. 9a, 4 kohta, johtui virheestä tai tapahtui verovelvollisen tietämättä

Art. 96 sek. arvonlisäverolain 9j §

jos kohdassa tarkoitettu verovelvollinen 9 §:n 5 momentin mukaan osoittaa, että hänen suorittamaansa toimintaa ei ole harjoitettu 1 momentissa tarkoitetulla tarkoituksella. 9, 5 kohta tai muut olosuhteet tai todisteet, joista tämä aikomus ei ole paljastunut.