Työmatka ALV-marginaalimenettelyssä - onko mahdollista?

Palveluvero

Tiettyjen arvonlisäverolain mukaisten palvelujen selvitys voi olla erityismenettelyn, yleisesti arvonlisäveromarginaalimenettelyn alaista. Tällaisia ​​palveluita ovat mm. työmatkojen järjestäminen, mutta tietyin ehdoin. Työmatkoilla on useimmiten tarpeen järjestää majoitus, tarjota työntekijän ruokailut, vuokrata kokoustila, käyttää hotellin parkkipaikkaa tai yrityskonferenssipalveluita tällaisen matkan aikana. Usein käy niin, että tällaisten työmatkojen järjestäminen uskotaan ulkopuolisille tahoille, jotka tarjoavat tämän tyyppistä kokonaisvaltaista palvelua, tietysti sopivaa korvausta vastaan. Siksi kolmen kokonaisuuden välillä on läheiset suhteet: hotelli (majoitus), työmatkan järjestämispalveluita tarjoava taho ja palvelun vastaanottaja (asiakas). Herää kuitenkin kysymys, kuuluvatko tämän tyyppiset palvelut matkailupalvelujen luokkaan ja pitäisikö työmatka huomioida arvonlisäveron marginaalimenettelyssä?

Veropohja ja mahdollisuus soveltaa ALV-marginaalimenettelyä

Art. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veron peruste on kaikki se maksu, jonka tavaran luovuttaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa myyntiin ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saamat avustukset, avustukset ja muut maksut. samankaltaisia, jotka vaikuttavat suoraan verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Taiteen mukaisesti. 119 kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan matkailupalvelujen tarjoamisen veron peruste on katteen määrä vähennettynä maksettavan veron määrällä, jollei 1 momentista muuta johdu. Tämän artikkelin 5.

Art. 119 kohta. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan kate on palvelun ostajan maksaman määrän ja verovelvolliselle matkailijan välittömäksi hyödyksi ostamisesta muilta verovelvollisilta tavaroiden ja palvelujen ostamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten välinen erotus; turistia suoraan hyödyttävillä palveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka ovat osa tarjottua matkailupalvelua, erityisesti kuljetus, majoitus, ruokailu ja vakuutus.

Yllä olevat määräykset koskevat palveluita, jotka muodostavat koko matkanjärjestäjän tarjoaman matkailupalvelun. Sanan "käyttö"erityisesti"Tarkoittaa, että se on avoin hakemisto. Näin ollen muut palvelut, jotka ostetaan toisilta tahoilta suoraan turistin hyödyksi, muodostavat osan tarjottavasta matkailupalvelusta.

Vaikka arvonlisäverolaissa ei ole selkeästi määritelty, millaisia ​​palveluja ostetaan välittömän hyödyn saamiseksi, pykälän mukaan. 119 kohta. Tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaan on oletettava, että niiden palvelujen ja tavaroiden hankinta, jotka vastaavat matkailijan tarpeita ja odotuksia matkailupalvelua käyttäessään, muodostavat matkailupalvelujen tarjoamisen osalta laskentatekijän marginaalin määrittämiseksi.

Art. 119 kohta. arvonlisäverolain 3 §:n säännös. 1 säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, kuka matkailupalvelun ostaa, jos verovelvollinen:

  1. toimii palvelun ostajan puolesta omaan lukuunsa ja omaan lukuunsa;

  2. Palvelua tarjoaessaan se ostaa tavaroita ja palveluita muilta veronmaksajilta matkailijan välittömäksi hyödyksi.

Edellä mainittujen ehtojen yhteinen täyttyminen tekee pakolliseksi soveltaa erityismenettelyä matkailupalvelujen marginaaliverotuksessa.

On huomioitava, että marginaaliverotuksen erityissääntöjen soveltamisen oikeutuksen peruskriteeri on koko etupaketin tunnustaminen yhdeksi matkailupalveluksi.

Se on veronmaksajan tarjoama kokonaispalvelu, joka kattaa erilaisia ​​matkailijan välittömäksi hyödyksi tarjottavia komponenttipalveluita, joita ilman matkailutapahtuma ei voisi toteutua, ja ne on ostettava muilta veronmaksajilta.

Työmatka arvonlisäveromenettelyssä, marginaali ja matkailupalvelut

Arvonlisäverolaki ei sisällä määritelmää "matkailupalvelut". Se ei myöskään viittaa muiden säädösten määritelmään. Se löytyy kuitenkin Art. Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 307 kohta: "Kaikki matkatoimistojen matkan (paketin) toteuttamiseen liittyvät liiketoimet katsotaan yhtenä matkatoimiston matkustajalle tarjoamana palveluna”.

Sitä vastoin Art. Matkailutapahtumista ja niihin liittyvistä matkailupalveluista 24.11.2017 annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan matkailupalvelulla tarkoitetaan:

  1. matkustajien kuljetus,

  2. majoitus muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen, joka ei ole olennainen osa matkustajaliikennettä,

  3. moottoriajoneuvojen tai muiden moottoriajoneuvojen vuokraus,

  4. muu matkustajille tarjottava palvelu, joka ei ole erottamaton osa a alakohdassa tarkoitettuja palveluja. a – c.

PWN Scientific Publishersin Puolan kielen sanakirjan määritelmän mukaan matkailulla tarkoitetaan pidempään tai lyhyempään oleskeluun tarkoitettuja matkoja vakituisen asuinpaikan ulkopuolelle, vaellusta vieraalla alueella nähtävyyksien katselun tai terveystarkoituksiin.

Edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että matkailupalvelu on monimutkainen palvelu, joka koostuu useista palveluista (ulkoisista ja omista), kuten majoitus, ateriapalvelu, kuljetus, joiden tarkoituksena on järjestää asiakkaan oleskelu ulkomailla. hänen asuinpaikkansa. Nämä palvelut liittyvät niin läheisesti, että ne muodostavat objektiivisesti taloudellisesti kokonaisuuden (yksi palvelu, yksi tuote). Matkailupalvelun soveltamisalaan kuuluvat osapalvelut, joita ilman tiettyä matkailutapahtumaa ei voisi tapahtua. Matkailupalveluina tulee siis pitää paketti- tai yksittäisiä vapaa-ajan matkoja yhdessä virkistyksen ja viihteen kanssa (eli kattava tapahtumaohjelma).

Yllä olevan määritelmän esitti Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 3.10.2018, 0114-KDIP1-3.4012.442.2018.1.ISK.

Siksi matkailupalvelun tulee kattaa lisäpalvelut, joilla pyritään tekemään kyseisistä matkoista loppukäyttäjien kannalta houkuttelevampia järjestämällä mm.lepo, virkistys tai urheilu, joka ylittäisi matkan virallisen luonteen. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.
Yhtiö on aktiivinen arvonlisäveron maksaja harjoittaa liiketoimintaa, jonka kohteena on mm. asiakkaiden tai heidän nimeämiensä henkilöiden, kuten työntekijöiden, urakoitsijoiden tai urakoitsijoiden, työmatkojen järjestäminen (yleensä yhdestä kolmeen arkipäivää kestävät matkat Yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan liittyvään toimintaan). Se tarjoaa palvelujaan omaan lukuunsa ja omaan lukuunsa.

Yritys tekee yhteistyötä useiden satojen hotellien ketjun kanssa Puolassa ja ulkomailla. Yrityksen ja hotellin välisen suhteen keskeinen elementti on hotellin Yhtiön asiakkaille myöntämä korkea alennus (30% -50%), joka ei tapahdu automaattisesti, vaan vaatii joka kerta sopimuksen. Yrityksen ja hotellin välillä ei tehdä sovintoratkaisuja (alennuksen myöntäminen), eli hotelli ei maksa Yhtiölle eikä Yritys maksa hotellille. Hotellin hyöty on palveluiden myynnin kasvu, kun taas yhtiön etu on hinta, jonka asiakkaat maksavat palveluistaan. Yritys ei ole vastuussa hotellille asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä. Tarjoaa palveluita asiakkaille sopimusten perusteella, jotka velvoittavat sen valitsemaan asiakkaan odotuksia vastaavan tasoisen hotellin, neuvottelemaan hänen kanssaan hinnasta, varaamaan hotellipalvelut, vahvistamaan varauksen asiakkaalle, ostamaan hotellipalveluita (hotellin peruspalvelu). on tarjota majoitusta ja tämä elementti on aina läsnä Matkojen liiketoiminnallisuuden vuoksi ostettavia hotellipalveluita ovat usein myös: pysäköintialueen käyttö, aterioiden valmistaminen, kokoushuoneen tarjoaminen, tekninen tuki liiketapaamisiin jne. suoritetut palvelut asiakkaalle varauksen mahdollinen peruutus, asiakkaan hotelliin kohdistuvien mahdollisten reklamaatioiden käsittely.

Edellä esitetyn matkailupalvelun luonteen, määritelmän ja laajuuden analyysin perusteella voidaan päätellä, että esimerkissä mainittu työmatka on matkailupalvelu, ja jos on, voidaanko arvonlisäveron marginaalimenettelyä soveltaa?

Ensin on selvitettävä, ovatko esimerkissä mainitun yrityksen matkajärjestelyt edellä määriteltyjä "matkailupalveluja". Tämän jälkeen on positiivisen todentamisen jälkeen ryhdyttävä testaamaan, täyttääkö yritys pykälässä asetetut ehdot. 119 kohta. arvonlisäverolain 3 §.

Annetussa esimerkissä yrityksen palveluiden päätarkoituksena on puhtaasti työmatkojen järjestäminen. Lisäpalveluiden luonne kokoushuoneen, liiketapaamisten ja majoituksen sekä pysäköinnin ja aterioiden valmistamisen muodossa osoittaa, että työmatkojen ainoa aihe on niiden puhtaasti liike-elämä. Kyseisillä hotellipalveluilla ja lisäpalveluilla pyritään järjestämään kokonaisvaltainen palvelu "konferenssipalvelun" tai "työtapaamisen" muodossa. Siinä ei kuitenkaan ole viihdettä ja virkistystä, tyypillistä lepoa.

Kuten Verohallinnon johtaja totesi 3.10.2018 antamassaan yksittäispäätöksessä 0114-KDIP1-3.4012.442.2018.1.ISK., Hotellipalveluiden myynti sekä lisäelementit, kuten pysäköintialueen käyttö, aterioiden valmistus , kokoushuoneen tarjoamista tai teknisen palvelun liiketapaamisia ei voida pitää matkailupalveluina. Tästä seuraa, että verovelvollinen ei voi käyttää 1999/2003:ssa tarkoitettua matkailupalvelujen erityisjärjestelmää. arvonlisäverolain 119 § (alv-marginaalimenettely), minkä vuoksi kyseistä palvelua tulee verottaa 119 §:ssä säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. arvonlisäverolain 29 a §.

On kuitenkin huomioitava, että jos liikematkan järjestämisen muodossa oleva palvelu yhdistettiin virkistys- ja rentoutumiselementteihin, esim. lisäpalveluihin hotellikylpylässä tai integraation järjestämiseen esim. melonnan muodossa, niin tämäntyyppinen palvelu kuuluisi matkailupalvelun määritelmään ja sen seurauksena verovelvollinen voisi ottaa huomioon työmatkan arvonlisäveron marginaalimenettelyssä.