Veron vanheneminen vähennyksellä

Palveluvero

Verovelvollisuus voi vanhentua useissa tilanteissa. Yleisin tapaus on velan maksaminen. On kuitenkin syytä muistaa, että tämä ei ole ainoa tapa, sillä veroasetuksen säännösten mukaan myös verovelan vanheneminen voidaan täyttää vähennyksen seurauksena. Alla olevassa artikkelissa hahmotellaan olosuhteet, jotka on täytyttävä, jotta kuittaus tapahtuisi.

Verovelan vanheneminen - vähennyksen ominaisuudet

Kuittauksesta säädetään 1999/2004. Verolain 64-65. Näistä säännöksistä käy ilmi, että verovelat ja verorästit sekä valtion talousarvion tuloa muodostavien verojen viivästyskorot vähennetään verovelvollisen keskinäisestä, kiistattomasta ja asianmukaisesta vastuusta Valtiokonttoria tai kuntayksikköä kohtaan.

Koko velan kuittausmekanismi aktivoituu sekä viran puolesta että verovelvollisen pyynnöstä. Kuittaukseen oikeutettu on vain veronmaksaja, tämä oikeus ei ole maksajilla tai perijällä. Kuten edellä olevasta määräyksestä seuraa, vain keskinäisiä, riidattomia ja maksettavia saatavia voidaan kuitata.

Vastavuoroisuuden piirre ilmenee, kun molemmat osapuolet ovat sekä velkoja että velallisia toisilleen. Veronmaksaja on verovelvollisen verojen ja rästien velallinen, ja samalla veronmaksaja on verovelvollisen velallinen. On kiistaton tilanne, jossa molemmat osapuolet tunnustavat vaatimuksen olemassaolon eikä kumpikaan kyseenalaista sen luonnetta. Saamiset erääntyvät pääsääntöisesti, kun niiden maksuaika on jo umpeutunut. Myös ne saatavat, joita voidaan periä lain mukaan, tulee katsoa erääntyneiksi.

Kuten korkein hallinto-oikeus on todennut 13. helmikuuta 2007 antamassaan tuomiossa II FSK 256/06:

Kassaatiotuomioistuin ei yhdy pykälän 1 momentin tulkintaan. Valitustoimenpiteessä esitetty työlain 64 § 1 momentti, jonka mukaan kiistaton väite tarkoittaa vain sitä, ettei sen olemassaolosta ole kiistaa. Tämä on lainatun säännöksen suppea tulkinta. Riitauttamaton vaate syntyy, kun kumpikaan osapuoli ei kyseenalaista sen olemassaoloa, vaan myös sen suuruutta ja maksupäivää.

Kannattaa myös viitata korkeimman hallinto-oikeuden 25.9.2014 antamaan tuomioon II FSK 1156/12. Tuomioistuin käsitteli tässä päätöksessään kattavasti kysymystä edellytyksistä, jotka vaatimuksen on täytettävä, jotta se voidaan kuitata. Tässä tuomiossa luemme:

Art. 64 A.P. vain riitauttamattomat ja maksettavat saamiset koskevat. Vaatimuksen kiistattomuus syntyy, kun kumpikaan osapuoli ei kyseenalaista sen olemassaoloa, suuruutta ja maksupäivää. Saamiset erääntyvät pääsääntöisesti, kun niiden maksuaika on jo umpeutunut. Myös ne saatavat, joita voidaan periä lain mukaan, tulee katsoa erääntyneiksi.

Art.:ssa säänneltyä kuittauksen instituutiota. Lain 64 § on yksi keino kuolettaa verovelka verovelvollisen pyynnöstä. Näin ollen se on perusteltua arvioitaessa artiklan 1 kohdan edellytysten täyttymistä. 64 A.P. vaatia hakijaa esittämään todisteet, jotka vahvistavat tämän laitoksen hakemuksen lakisääteisten ehtojen täyttymisen ja yhteistyön veroviranomaisten kanssa ilmenevien epäilyjen selvittämiseksi.

Sellaisen verovelan suuruus ja olemassaolo, josta yhtiöllä on verorästejä, ei ole tarkastettavissa verovelvollisen saatavien kuittauksesta verorästiä koskevan päätöksen laillisuuden valvontaa koskevassa menettelyssä.

Saatavat, jotka voidaan kuittaa

On syytä korostaa, että kaikki saatavat, joihin verovelvollisella on oikeus Valtiokonttoriin tai kuntayksikköön, eivät ole verovelvollisen vähennyksen alaisia. Tämä mahdollisuus kattaa vaatimuksia, jotka on tiukasti määritelty artiklassa. Verolain 64 ja 65 §:ssä. Valtiokonttorista tehtyjen vähennysten osalta laissa luetellaan saatavat, jotka johtuvat:

  • §:n mukaisesti annettu lainvoimainen tuomio. 417 tai artikkeli. siviililain 417 §;

  • §:ssä tarkoitettujen olosuhteiden toteutumisen yhteydessä tehty lainvoimainen tuomioistuinratkaisu. 417 tai artikkeli. siviililain 417 §;

  • Valtiokonttorin suorittama kiinteistön hankkiminen lunastamiseen oikeuttavaa tarkoitusta varten tai kiinteistön pakkolunastus kiinteistönhoitoa koskevien säännösten perusteella;

  • rikosprosessilain säännösten mukaisesti saatu korvaus laittomasta tuomiosta, väliaikaisesta pidätyksestä tai säilöönotosta;

  • korvaus, joka on saatu Puolan valtion hyväksi tehdyn toiminnan vuoksi sorrettujen henkilöiden pätemättömäksi julistamista koskevien säännösten perusteella;

  • valtion hallintoelimen päätöksellä määrättävä korvaus.

Paikallishallinnon saatavien osalta veronmaksajilla on oikeus kuittaa kuntaan, piirikuntaan tai voivodikuntaan liittyen:

  • §:n mukaisesti annettu lainvoimainen tuomio. 417 tai artikkeli.siviililain 417 §;

  • §:ssä tarkoitettujen olosuhteiden toteutumisen yhteydessä tehty lainvoimainen tuomioistuinratkaisu. 417 tai artikkeli. siviililain 417 §;

  • kunnan, piirikunnan tai voivodikunnan ostama kiinteistö tarkoituksiin, jotka oikeuttavat sen pakkolunastuksen tai kiinteistön pakkolunastuksen kiinteistönhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

  • määrätty korvaus.

Verovelvollisuuden vanheneminen - vähennysmenettely

Kuten jo todettiin, vähennys tehdään pääasiassa verovelvollisen pyynnöstä. Kuitenkin, kuten Art. Veroasetuksen 64 § 3 momentin mukaan vähennys voidaan tehdä myös viran puolesta. Vähennyksen hyväksyminen tapahtuu päätöksellä. Jos viranomainen kieltäytyy tekemästä vähennystä, se tekee asiasta päätöksen.

Siitä vähennetään sekä velat että verorästit sekä viivästyskorot. Veroviranomaisen päätöksen seurauksena saatavat kuitataan kokonaan tai osittain. Mikäli kuittaukseksi ilmoitettu vaatimus on pienempi kuin velan määrä, käsittelemme vain osan velan vanhenemisesta.