Koulutuksen järjestämiseen liittyvät kulut ja arvonlisävero

Palveluvero

Koulutuskurssien järjestämiseen osallistuville yrittäjille aiheutuu merkittäviä niiden valmisteluun liittyviä kustannuksia. Ongelmia herättää arvonlisäveron ja tuloveron perusteella koulutuksen järjestämiseen liittyvät kulut.

Verovähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki rationaaliset ja taloudellisesti perusteltuja kustannuksia, jotka liittyvät harjoitettuun liiketoimintaan, jonka tarkoituksena on hankkia, turvata tai ylläpitää tulonlähde. Syntyviä kustannuksia tulee arvioida niiden tarkoituksenmukaisuuden eli tulonhankinnan kannalta. Jotta tiettyä kulua voitaisiin pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, kulun ja tulon saamisen välillä on oltava syy-yhteys, joka on sellainen, että aiheutuneella kululla on tai voi olla vaikutusta tämän tulon syntymiseen tai lisääntymiseen.

Siksi kaikki menot, jotka on tehty tarkoituksella tulon saamiseksi, lukuun ottamatta menoluettelossa selvästi mainittuja menoja, joita ei kirjata kuluiksi, on katsottava verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Todistustaakka tiettyyn tarkoitukseen tehdystä toiminnasta on veronmaksajalla.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät kulut ja verot

Mielestämme ei ole estettä koulutuksen järjestämiseen liittyvien kulujen sisällyttämiselle kuluiksi, koska ne liittyvät tulonhankintaan.

Veroviranomaiset eivät myöskään kyseenalaista tällaista mahdollisuutta, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan kirje nro. IBPBI / 1 / 415-454 / 11 / ESZ, 26. heinäkuuta 2011 alkaen, josta voimme lukea:

(...) Hakemuksessa esitetystä tosiseikkojen kuvauksesta ilmenee, että hakijalle aiheutuu koulutuksen, seminaarien, konferenssien, urakoitsijoiden mainostilaisuuksien (tiedotus- ja menekinedistämistoiminta tai myynninedistämis- ja mainostoiminta) järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka sisältävät mm. aiheutuneet kulut:

  • lähettää kutsuja ja toimistotarvikkeita,

  • tavanomaiset virvokkeet ja alkoholittomien juomien osto tai catering-palvelun ostaminen,

  • tilojen vuokraus harjoitushuoneineen,

  • palkkio teknisten laitteiden vuokrauksesta ja koulutusmateriaalin valmistelusta,

  • osallistujien majoitus ja vakuutukset,

  • luennoitsijoiden palkkiot,

  • kokonaisvaltaisen konferenssin järjestämispalvelun hankinta (järjestäjän lasku) sisältäen catering-palvelun.

(...) Edellä olevien säännösten valossa on todettava, että hakijalle aiheutuneita kuluja voidaan pitää harjoitetun liiketoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, mikäli näissä kuluissa ei ole loistokkuuden, ylellisyyden piirteitä. , ja niiden luonne ei heijasta positiivisen imagon luomista, eli paremman ulkoisen käsityksen muodostamista yrityksestä verrattuna vastaavia palveluita tai tuotteita tarjoaviin tai tarjoaviin toimijoihin. On huomioitava, että toiminta, jonka pääasiallisena tarkoituksena on parantaa yrittäjäkuvaa, on myös edustuskuluihin sisältyviä kuluja, jotka eivät voi olla harjoitetun liiketoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia (...).

ALV-vähennys

Vähennysoikeus koskee sitä, missä määrin verovelvollisen ostamia tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen (arvonlisäverolain 86 §:n 1 momentti). Tämän säännöksen perusteella vähennyksen edellytyksenä on mm. verovelvollisten harjoittaman verollisen toiminnan yhteydessä hankittujen koulutuspalvelujen verotus.

Kuitenkin art. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §:ssä on joitain poikkeuksia. Yksi niistä koskee catering- ja hotellipalveluita. Art. 88 sek. Arvonlisäverolain 1 4 momentin mukaan veron erotuksen alennusta tai palautusta ei sovelleta verovelvollisen ostamiin majoitus- ja ruokailupalveluihin, lukuun ottamatta henkilöliikennepalveluja tarjoavien verovelvollisten matkustajille tarkoitettujen valmisruokien hankintaa.

Konsepti "Pitopalvelut" kyseessä olevan vapautuksen soveltamiseksi se ymmärretään suppeasti. Tämän vapautuksen kattamat catering-palvelut sisältävät vain ryhmään 56.1 PKWiU luokiteltujen ravintoloiden ja muiden ravintoloiden palvelut.

Siten yrittäjällä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta koulutuspalveluita tarjoaessaan sekä hotelli- ja cateringpalveluja ostaessaan. Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Varsovan verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 27.1.2017, tiedostoviite. 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG, josta voimme lukea:

(...) Hakijalla ei ole oikeutta alentaa luovutusveroa ruokailu- ja majoituspalveluiden ostoon liittyvistä laskuista aiheutuneella verolla, koska sekä arvonlisäverolain että direktiivin sovellettavat säännökset eivät salli sitä. vähennys. Lisäksi hakija ei tarjoa matkailupalveluita, vaan ainoastaan ​​konferenssin järjestämispalvelua, jonka puitteissa hän ostaa mm. hotelli- ja ateriapalvelut.

Näin ollen on pidettävä virheellisenä Hakijan kantaa, jonka mukaan hänellä on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä arvonlisävero ruokailu- ja hotellipalveluiden ostoa osoittavista laskuista (...).

On syytä lisätä, että arvonlisäverovähennys tulisi tehdä, jos järjestäjä ostaisi catering-palveluita. Catering-palvelut ovat hyvin samanlaisia ​​kuin catering-palvelut, mutta niiden ostamisen veroseuraamukset ovat hyvin erilaisia. Ateriapalveluiden ja catering-palvelujen erilaisesta luonteesta johtuen ei voida katsoa, ​​että ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysrajoitus koskisi ateriapalveluja.

Veroviranomaiset ovat vahvistaneet tällaisen kannan toistuvasti, esimerkkinä voimme mainita Bydgoszczissa sijaitsevan verokamarin johtajan kirjeen 28. huhtikuuta 2008, nro ITPP2 / 443-118 / 08 / AP, jossa me lue tuo:

(…) Ateriapalvelu on pitopalvelusta erillinen palvelu. Artiklan säännöksessä 88 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 4 pykälässä, joka sulkee pois ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden, lainsäätäjä mainitsi vain ateriapalvelut, joten oikeutta alentaa ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ruokailupalveluiden hankinnassa ei suljettu pois (...).