Yhteislaskutus on mahdollista 30.4. jälkeen!

Palveluvero

1.1.2019 alkaen tuloverolaki ei enää koske verovelvollisten kannalta epäsuotuisaa sääntelyä, joka teki mahdottomaksi yhteisselvityshakemuksen jättämisen 30.4.2019 jälkeen. Lyhyesti sanottuna, jos verovelvolliset eivät aiempina vuosina jättäneet yhteisselvityshakemusta seuraavan verovuoden huhtikuun 30. päivään mennessä, he menettäisivät peruuttamattomasti mahdollisuuden yhteisratkaisuun, mikä johti hyvin usein huomattavan rahasumman menettämiseen. Epäedullinen säännös kumottiin vuoden 2019 alussa, ja pykälän 2019 mukaan. Muutoslain 16 §:n mukaan yhteisselvitystä voidaan hakea myös 30.4.2018 jälkeen vuoden 2018 tulojen (tulojen) selvittämiseksi. Kuka hyötyy yhteisratkaisusta ja mitä hyötyä siitä voi saada - siitä alla!

Puolisot ja yksinhuoltajat voivat selvittää tilit yhdessä

Puolisoilla ja yksinhuoltajilla on pitkään oikeus yhteiseen veroilmoitukseen, mutta vain sillä ehdolla, että he jättävät yhteisen veroilmoituksen seuraavan verovuoden 30. huhtikuuta mennessä. Vuoden 2019 alussa edellä mainitut verovelvolliset voivat jättää yhteisselvitystä koskevan hakemuksen 30.4.2018 jälkeen (mukaan lukien hakemus tulojen/tulojen selvittämisestä vuodelta 2018) - aiemmin tämä ei ollut mahdollista kumotun lain sisältämän rajoituksen vuoksi. Taide. 6 sek. PIT-lain 10 §.

Näin ollen vuosittaisen veroilmoituksen jättöpäivän jälkeinen yhteisselvityshakemus tulee lainvoimaiseksi, joten henkilöt, jotka eri syistä eivät ole selvittäneet yhdessä (esim. eivät muuttaneet veroilmoitustaan ​​e-Pity-järjestelmässä) , voi käyttää tätä etua myöhemmin. Harkittaessa yhteisratkaisua koskevan hakemuksen jättämistä puolisoiden ja yksinhuoltajavanhempien on täytettävä muut 1 artiklan sanamuodossa mainitut ehdot. PIT-lain 6 §.

Yksinhuoltajavanhempien tulee ottaa huomioon veroviranomaisten erilaiset tulkinnat siitä, mitkä kriteerit lapsen kasvattajan tulee täyttää, sen lisäksi, että PI-laissa on ehtoja, joiden täyttyminen yhteisselvityksen kannalta on välttämätöntä (myös määräajan jälkeen). lapsi yksinään. Vastaukset lukuisiin yksittäisiä tulkintoja koskeviin pyyntöihin edellyttävät usein termin hyvin kapeaa ja kirjaimellista ymmärtämistä "yksinhuoltaja". Esimerkkinä tästä voi olla mm Verohallinnon johtajan 2.4.2019 antama yksittäispäätös, johon sisältyi erityisesti seuraava hakemus: "Tuomioistuimen päätöksestä on siis seurauksena se, että sekä valittaja lasten isänä että äitinä osallistuvat aktiivisesti poikiensa kasvattamiseen, vaikka he eivät asukaan yhdessä. Tästä johtuen esillä olevassa tapauksessa ei voida olettaa, että ketään vanhemmista voidaan pitää tuloverolaissa tarkoitettuna yksinhuoltajana ja näin ollen jompikumpi vanhemmista on oikeutettu veroetuoikeuteen yksinhuoltajana. vanhempi. Tämä mieltymys ei riipu vain siviilisäädystä, vaan ennen kaikkea lapsen todellisesta yksinhuoltajakasvatuksesta”.

Yhteisselvityshakemus 30. huhtikuuta jälkeen korjaustilassa

Jos puolisot tai yksinhuoltajat tulevat siihen johtopäätökseen, että yhteinen verotus 30.4. jälkeen olisi heille edullisempi ja samalla täyttäisi yhteisverotuksen ehdot, he voivat tehdä veroilmoitukseen oikaisun. Yhteisverotuksen sisältävän veroilmoituksen oikaisua käsitellään myös etuuskohtelun verotusta koskevan hakemuksen jättämisenä.

Henkilön tuloverolaissa käytetään termiä "todistuksen oikaisu”, vaikka se ei sisällä tarkkoja määräyksiä vuosiselvityksen oikaisun toimittamisesta. Näin ollen voidaan olettaa, että veroilmoituksen oikaisun toimittaminen, joka tulee olemaan myös puolisoiden tai yksinhuoltajavanhemman yhteisratkaisu edustettavan kanssa, on riittävä ja oikeudellisesti tehokas yhteisen tulon (tulon) verotusmuoto.

Oikeus oikaista vuosittaista veroilmoitusta johtuu 1999/2004 8 momentista. Veroasetuslain 81 § 1, jonka mukaan: "Jollei erillisistä määräyksistä muuta johdu, veronmaksajat, maksajat ja perijät voivat oikaista aiemmin toimitettua ilmoitusta". Tämän säännöksen 2 §:ssä puolestaan ​​todetaan selvästi, että "Ilmoitus korjataan antamalla oikaisuilmoitus”.

Entä aiemmin siirretty 1 % vero?

Kun annamme ensin kaksi erillistä ilmoitusta, jotka sitten korjataan antamalla yhteinen veroilmoitus, se todennäköisesti muuttaa yleishyödyllisen järjestön (OPP) veron 1 %:n määrää.

Yhteiseen ilmoittamiseen liittyy hyvin usein alhaisemman veron laskeminen, joka käy ilmi alun perin toimitetuista yksittäisistä veroilmoituksista, ja siten 1 %:n alennus julkisten yritysten veroista. Tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että veroilmoituksesta johtuvaa liikaa maksua alennetaan PBO:lle siirretyn veron ylittävän 1 %:n verran - tämä on eräänlainen vakuus PBO:lle, jonka ansiosta nämä organisaatiot ei tarvitse palauttaa toimitettujen todistuskorjausten yhteydessä saatuja varoja.vero.

Tätä koskevat ohjeet sisältyvät Art. Verolain 77c: "Tuloveroilmoituksen oikaisusta syntyvää liikaa maksua vähennetään määrällä, joka vastaa erillissäännöksissä tarkoitetun verovelvollisen vaatimuksen mukaisesti yleishyödylliselle yhteisölle siirretyn määrän ylijäämää yli 1 % veron määrästä. tästä korjauksesta johtuva vero”.

Tässä yhteydessä tulee myös muistaa, että ALV-lain (45c) mukaan:

  • veron 1 % siirtoohjetta voidaan muuttaa kuukauden kuluessa veroilmoituksen jättöpäivästä (PIT-36 tai PIT-37 tapauksessa veron 1 % siirtoa koskevien tietojen oikaisuaika olla mahdollista toukokuun loppuun mennessä);

  • Veroviraston päällikön on siirrettävä veron 1 %:n määrä verovuotta seuraavan verovuoden touko-heinäkuun välisenä aikana tilille, jolla on siirrettävä 1 % verosta. OPP tarjoaa yleishyödyllisestä toiminnasta annetun lain säännösten mukaisesti. Tästä summasta vähennetään pankkisiirron hinta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä voit hyötyä yhteisestä ratkaisusta?

Yhteissovituksen tärkein etu on verovelan laskentatapa. Sekä puolisolle että yksinhuoltajalle yhteisvero lasketaan kaksinkertaisena, mutta puolet kokonaistuloista.

Tällaisen algoritmin ansiosta jotkut veronmaksajat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä, etenkin ääritapauksissa, joissa tulot ovat suhteellisen pieniä tai erittäin suuria. Alla oleva esimerkki havainnollistaa puolisoiden yhteisratkaisun mahdollisia etuja, joissa toisella on pienet tulot ja toinen ei työskentele.

Esimerkki 1.

Jacek sai edellisenä verovuonna työkyvyttömyyseläkkeen 24 202,98 zlotya (ennakkomaksu: 1 920 zlotya, verovähennyskelpoinen sairausvakuutusmaksu: 1 875,74 zlotya). Jacekin vaimo ei käy töissä, hän puolestaan ​​ei ole saanut muita lisätuloja, ja lisäksi puolisot täyttävät yhteisratkaisun lakisääteiset ehdot.

Jos Jacek selvittäisi itse, ZUS:n perimän veron määrä vastaisi vuosittaisessa veroilmoituksessa laskettua veroa.

Jacek ja hänen vaimonsa päättivät kuitenkin tehdä tilit yhdessä (2019 alkaen he voivat tehdä yhteisen ilmoituksen edelliseltä vuodelta myös 30.4. jälkeen). Herra Jacek päätti käyttää ns "Lääkeavustukset" - 1 578,07 PLN on oikeutettu tähän vähennykseen. Yhteispalautusvero lasketaan seuraavasti:

Vaihe 1 - veropohjan määrittäminen: tuloista (joka tässä tapauksessa tuloista) vähennetään lääkeavustuksen määrä. Koska laskemme veron puolelle tuloista, perusteena on puolet tuloista, pyöristettynä täysiin zlotyihin, eli (24 202,98 - 1 578,07) / 2 = 11 312 PLN

Vaihe 2 - ilmaisen määrän laskeminen. Yllä olevalle veropohjalle pykälän mukainen vapaa määrä. 27 sek. PIT-lain 1a kohdan 2 alakohta on 1 440 zlotya vähennettynä kaavan mukaan lasketulla määrällä: PLN 883 98 gr x (veropohja - 8 000 PLN) ÷ 5 000 PLN, eli 1 440 - 883,98 x (11 312 - 0) = 8 5 000 45 zlotya

Vaihe 3 - maksettavan veron laskeminen. Vero lasketaan verokannan ja verokannan tulona vapaan määrän alennuksella, minkä jälkeen saatu summa kerrotaan kahdella. Verosta vähennetään myös edellä mainitut sairausvakuutusmaksut ja saatu summa pyöristetään täysiksi zlotyiksi, eli (11 312 x 18 % - 854,45) * 2 - 1875,74 = 488 PLN

Vaihe 4 - Palautettavan summan laskeminen. Laskemme maksettujen ennakkojen määrän ja maksettavan veron välisen eron, eli 1920 - 488 = 1432 PLN

Toinen esimerkki voi olla tilanne, jossa yhteisellä hakemuksella vältetään toinen verokynnys, johon sovelletaan 32 prosentin verokantaa. Tämä tapaus on esitetty alla olevassa lyhyessä esimerkissä.

Esimerkki 2.

Alaikäisen (ei työssäkäyvän) lapsen yksinhuoltajaveron laskentaperuste edelliseltä vuodelta oli 120 000 zlotya. Tämä tarkoittaa, että osa tästä määrästä verotettiin 32 prosentin verokannan mukaan.

Yhteisen sovittelun edellytysten täyttyminen lapsen kanssa mahdollistaa veron laskemisen kaksi kertaa niin suureksi kuin puolet tuloista. Tämä tarkoittaa, että kaikkia tuloja verotetaan 18 prosentin verokannan mukaan (veropohja on alle 85 528 PLN).

Tällainen menettely mahdollistaa liikaa maksetun veron palautuksen ja yhteisratkaisua koskevan hakemuksen voi jättää myös 30.4. jälkeen.

Yhteisratkaisu 30. huhtikuuta jälkeen - yhteenveto

Epäedullisen säännöksen kumoaminen on erittäin hyödyllistä veronmaksajille. Henkilökohtaisesti sovitut henkilöt, jotka ilmoituksen jättämisen määräajan jälkeen toteavat täyttävänsä yhteisen selvityksen ehdot, mikä on heille hyödyllistä, eivät menetä mitään. Tuloverolaki nykyisessä muodossaan mahdollistaa yhteisratkaisuhakemuksen jättämisen huhtikuun 30. päivän jälkeen eli myös edellisen vuoden veroilmoituksen jättöpäivän jälkeen.