Työnantajayhteistyö - työterveys- ja työturvallisuuskoordinaattori

Palvelus

Usein eri työnantajien palveluksessa olevat työskentelevät yhdessä paikassa.Silloin heidän tehtävänsä on tehdä yhteistyötä keskenään, mukaan lukien yhteistyösääntöjen laatiminen työntekijöiden terveyttä tai henkeä uhkaavien uhkien varalta. Eri työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden yhdellä työpaikalla tekemä työ edellyttää myös työsuojelukoordinaattorin nimittämistä.

Työnantajien yhteistyö

Mikäli eri työnantajien palveluksessa olevat työntekijät tekevät työtä samassa paikassa ja samaan aikaan, nämä työnantajat ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä keskenään turvallisten ja hygieenisten työolojen varmistamiseksi.

He ovat velvollisia määrittelemään yhteistyön säännöt uhkatilanteissa, tiedottamaan toisilleen uhista ja toimenpiteistä mahdollisten uhkien poistamiseksi. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi lainsäätäjä velvoittaa työnantajat nimeämään koordinaattorin, joka valvoo kaikkien samassa paikassa työskentelevien työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta (työlain 208 §:n 1 momentin 2 kohta, jäljempänä Työlaki).

Koordinaattorin nimittäminen, joka valvoo työterveyttä ja -turvallisuutta 11 artiklan mukaisesti. Työlain 208 §:n 1 §:n 2 momentti ei vapauta yksittäistä työnantajaa velvollisuudesta huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta (työlain 208 §:n 2 momentti), koska työterveys ja -turvallisuus työpaikalla on pykälän mukaan. . Työlain 207 § on työnantajan vastuulla riippumatta siitä, kuinka monta työntekijää se työllistää.

Työnantaja, jonka alueella eri työnantajien palveluksessa olevat työntekijät tekevät työtä, on velvollinen antamaan näille työnantajille tiedot:

 • työpaikalla, yksittäisillä työpaikoilla ja suoritetun työn aikana ilmenevät terveydelle ja hengelle aiheutuvat uhat, mukaan lukien menettelytapasäännöt tapaturman sattuessa ja muissa työntekijöiden terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa;

 • suojaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;

 • työntekijät, jotka on nimetty antamaan ensiapua ja suorittamaan palontorjuntaan ja työntekijöiden evakuointiin liittyviä toimia. Näihin tietoihin tulee sisältyä: etu- ja sukunimi, työpaikka ja yrityksen puhelinnumero tai muu sähköinen viestintäväline.

Työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin nimittäminen

Lainsäätäjä ei ole määritellyt työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin valinnan sääntöjä tai hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksien laajuutta. Säännöt eivät myöskään määrittele hänen vaadittua pätevyyttä. Hänellä tulee olla kyseisiin työpaikkoihin ja niissä suoritettaviin toimintoihin sopiva ammatillinen kokemus, ja hänellä on oltava asianmukainen koulutus terveyden ja turvallisuuden alalla.

Jos töiden yhteensovittaminen koskee toimintoja, joihin vaaditaan erityispätevyys (esim. sähköala), tällaisen tehtävän saaneella henkilöllä on oltava ne.

Työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin nimittäminen tulee tehdä työnantajien välisen kirjallisen sopimuksen perusteella. Työterveys- ja työturvallisuuskoordinaattori on vastuussa tavasta, jolla toimintaa suoritetaan, joten hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laajuus on määriteltävä erittäin tarkasti.

Esimerkki 1.

Voiko työterveyshuollon työntekijästä tulla työterveys- ja turvallisuuskoordinaattori?

Ei, työturvallisuus- ja työterveyshuollon ministerineuvoston asetuksen 1 §:stä johtuva TTT-palvelutyöntekijän tehtävien laajuus on suljettu luettelo, eikä työsuojelukoordinaattorin tehtävien suorittamista mainita. siinä ja 2 momentin 2 kohdan mukaisesti työsuojelupalvelulle ei saa määrätä muita kuin asetuksessa määriteltyjä tehtäviä.

TTT-palvelun työntekijöiden tulee kuitenkin tehdä yhteistyötä TTT-koordinaattorin kanssa työterveys- ja työturvallisuusalan koordinointia vaativien töiden aikana mahdollisesti ilmenevien vaarojen poistamiseksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä valtuuksia työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorilla on?

Työlaissa ei määritellä sääntöjä kaikkien samassa paikassa työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta valvovan koordinaattorin nimittämiselle eikä hänen toimivaltuuksiaan. Joistakin säädöksistä löytyy kuitenkin säännöksiä tapauksista, joissa TTT-koordinaattori ja hänen toimivaltansa on nimitettävä.

Työterveys- ja työturvallisuuskoordinaattorin tehtävien laajuus on ilmoitettu mm. ympäristöministerin asetuksessa työterveydestä ja -turvallisuudesta metsänhoidon alalla ja se sisältää erityisesti:

 • ei sallita sellaisten työmenetelmien käyttöä, jotka uhkaavat suoraan työntekijöiden terveyttä tai henkeä;

 • välitön työn keskeyttäminen, jos työntekijän henkeä tai terveyttä uhkaa välitön uhka, ja toimenpiteisiin ryhtyminen tämän uhan poistamiseksi;

 • sellaisen työntekijän poistaminen työstä, joka ei noudata työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä.

Toinen säädös, joka määrittelee työterveys- ja työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät, on elinkeinoministerin määräys terveydestä ja turvallisuudesta kaasuverkkojen rakentamisessa ja käytössä sekä maakaasulaitosten käyttöönotossa. Hänen tehtäviensä 25 §:n mukaisesti. 2 Sinun tulee:

 • varmistaa töiden toteuttaminen töiden suorittamista koskevien ohjeiden mukaisesti;

 • eri henkilöstöryhmiä ohjaavien ihmisten yhteistyön varmistaminen;

 • viestintä- ja hälytysmenetelmän määrittäminen;

 • laaditaan työaikataulu, jossa huomioidaan kaikkien johtoryhmien tehtävät.

Seuraava säädös on rakennuslaki, jonka § 22 työmaajohtajan tehtävät mainittiin. Niihin kuuluvat muun muassa:

 • koordinoi turvallisuuden ja terveyden suojelun uhkia ehkäisevien tehtävien toteuttamista:

  • kun laaditaan teknisiä tai organisatorisia oletuksia suunniteltaville rakennustöille tai niiden yksittäisille vaiheille, jotka on määrä toteuttaa samanaikaisesti tai peräkkäin,

  • suunniteltaessa rakennustöiden tai niiden yksittäisten vaiheiden valmistumiseen tarvittavaa aikaa;

 • koordinoi toimintaa, jolla varmistetaan erillisten määräysten ja turvallisuus- ja terveydensuojelusuunnitelman sisältämien turvallisuus- ja terveydensuojelusääntöjen noudattaminen rakennustöiden suorittamisen aikana.

Lisäksi rakennuspäällikkö voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka estävät asiattomien pääsyn rakennustyömaalle, sekä toimenpiteitä, jotka keskeyttävät rakentamisen mahdollisten uhkien havaitessa.

Esimerkki työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävien laajuudesta:
- terveys- ja turvallisuusalan yhteistyö kaikkien työnantajien kanssa;
- valvoa kaikkien samassa paikassa työtä tekevien työntekijöiden työterveyttä ja turvallisuutta;
- eri tahojen samassa paikassa tekemien erilaisten töiden aiheuttamien riskien tunnistaminen;
- ehdottaa toimenpiteitä, jotka auttavat poistamaan tai vähentämään riskiä;
- työntekijöitä johtavien henkilöiden tiedottaminen puutteista työsuojelumääräysten ja -periaatteiden soveltamisessa sekä työnantajien välisissä järjestelyissä.

Työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin tulee pystyä antamaan määräyksiä työolojen parantamisesta sekä työterveys- ja turvallisuusmääräysten ja -sääntöjen noudattamisesta. Sen pitäisi myös pystyä esittämään yksittäisille työnantajille suositus havaittujen uhkien ja puutteiden poistamiseksi työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Kaikkien työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta valvovan koordinaattorin ei tulisi järjestää yksittäisten työnantajien työntekijöiden työtä.

Yhteenveto

Samalla työpaikalla työskentelevät työnantajat ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä ja nimeämään koordinaattorin, joka valvoo kaikkien samassa paikassa työskentelevien työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta. Työterveys- ja turvallisuuskoordinaattorin nimittäminen ei kuitenkaan vapauta yksittäisiä työnantajia velvollisuudesta varmistaa työntekijöidensä terveys ja turvallisuus.

Koordinaattorin tehtävänä on tehdä yhteistyötä kaikkien työnantajien kanssa työterveys- ja työturvallisuusalalla. Nimetty koordinaattori valvoo kaikkien samassa paikassa työskentelevien työntekijöiden työturvallisuutta.