Korjausrahaston maksut verojen valossa

Palveluvero

Pääsääntöisesti kaikki oikeushenkilöiden saamat tulot ovat veronalaisia. Yritysverolaissa on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia yleissääntöön ja poikkeuksia yllä olevaan sääntöön. Yksi tällainen vapautus on asuntovarojen hoidosta saatujen tulojen verotuksen puuttuminen näiden varojen hoitoon tarkoitetussa osassa.Yksi yleisimmistä tällaisten tulojen saamismuodoista on maksut peruskorjausrahastoon.

Maksut peruskorjausrahastoon - vapautuksen yleiset ominaisuudet

Ensinnäkin on syytä viitata 9 artiklan säännökseen. 17 sek. Arvoverolain 1 § 44, jossa kuvataan edellä mainittu vapautus. Tämän säännöksen mukaan verosta vapautetaan asunto-osuuskuntien, asuntoyhteisöjen, sosiaalisten asuntoyhdistysten ja asuntotalouden alalla toimivien kuntien organisaatioyksiköiden asuntovarojen hoidosta saadut tulot - jotka on osittain tarkoitettu näiden varojen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. , pois lukien muusta toiminnasta kuin asuntokannan hoidosta saadut tulot. Jotta näiden veronmaksajien tulot olisivat tuloverottomia, kahden edellytyksen on täytyttävä: tulon on oltava saatu asumisvarojen hoidosta ja tarkoitettu sen ylläpitoon. Molempien ehtojen on täytyttävä kumulatiivisesti. Tämä johtuu siitä, että muut tulot kuin asuntovaranhoidosta saadut tulot niiden käyttötarkoituksesta riippumatta sekä tulot asuntovarojen hoidosta muussa kuin näiden asuntovarojen hoitoon tarkoitetussa osassa eivät ole verovapaita.

Mitä on asunnonhallinta?

Valitettavasti yhteisöverolaki ei selitä, miten asuntovaranhoidon käsite ymmärretään, mikä puolestaan ​​tarkoittaa, että kielelliseen tulkintaan on viitattava. Tämä puolestaan ​​viittaa siihen, että talouteen kuuluvat kaikki harjoitettuun toimintaan liittyvät elinkeinonharjoittajien toimintamekanismit ja -ehdot sekä kyseiseen vapautukseen liittyen - asuntokannan hallintaan. Asumisen varainhoito on toimintojen kokonaisuus, jonka tavoitteena on täyttää asukkaiden taloudelliset ja sosiaaliset odotukset.

Mitä asuntokannalla sitten tarkoitetaan? Avuksi voi tässä asiassa olla valtiovarainministerin 5.3.2008 antama yleinen tulkinta, jossa on niille kuuluvat huoneet sekä tekniset laitteet, kuten ullakot, kellarit, vajat, autotallit. Edellä esitetystä seuraa, että asuntokannassa ei ole vain asuintiloja, vaan myös muita huoneita ja laitteita, joiden olemassaolo on välttämätöntä asuntojen asianmukaisen käytön kannalta.

Asuntovarojen käsitteen laaja ymmärrys on vahvistettu myös hallintotuomioistuimissa antamissaan tuomioissa. Esimerkiksi Bydgoszczin osavaltion hallinto-oikeuden 13. marraskuuta 2007 antamassa tuomiossa I SA / Bd 641/07 asuntovarojen käsite määriteltiin seuraavasti:

Pykälän mukaisen asuntokannan toimesta. 17 sek. Yhteisöverosta 15 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain 1 §:n 44 momentin mukaan ei ole ymmärrettävä vain asuinhuoneistoa, vaan myös muita asuinrakennukseen kuuluvia tai sen ulkopuolella olevia huoneita ja laitteita, joiden olemassaolo on välttämätöntä asukkaiden asuntojen asianmukainen käyttö sekä asuinrakennukseen pääsyn helpottaminen ja sen tehokkaan toiminnan ja hallinnon varmistaminen.

Toinen Szczecinin osavaltion hallinto-oikeuden tuomio 11. maaliskuuta 2009, I SA / Sz 631/08, kertoo tämän käsitteen laajasta ymmärtämisestä:

Asuntoresurssien hallintaan kuuluu kertyneiden asuntojen (tilojen) luovutus ja hoito tällaisten asuntojen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Asuntoyhteisön hallinnoimaan asuntokantaan ei kuulu vain asuintilat, vaan myös muut asuinrakennukseen kuuluvat tai sen ulkopuolella sijaitsevat huoneet ja laitteet, joiden olemassaolo on välttämätöntä asukkaiden asuntojen asianmukaisen käytön kannalta, sekä helpottaa heidän pääsyään asuinrakennukseen ja varmistaa sen tehokas toiminta ja hallinto. Tuloveroa kannetaan muusta toiminnasta kuin asunnonhoidosta (esim. liiketilojen omistajien maksamista palkkioista) saadusta tulosta riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen ne siirretään.

Tulojen kohdentaminen asuntokannan ylläpitoon

Toinen edellytys, jonka tulee täyttyä, jotta peruskorjausrahaston maksut olisivat verottomia, on tarve kohdentaa nämä maksut asuntovarojen varsinaiseen ylläpitoon. Ne ovat siis kohdennettuja maksuja. Veronmaksajien, jotka haluavat hyödyntää vapautusta, on erikseen määritettävä tietyn lähteen verotulos eli verotettava tulo ja ehdollisesti vapautettu asuntovaranhoidon tulo.

Pelkkä tulon siirtäminen yhdyskuntakorjausrahastoon ei riitä tuloverovapautuksen soveltamiseen. Vapautuksen saavan verovelvollisen on ensisijaisesti harjoitettava asuntoalan toimintaa, koska vain siksi on oikeus hyödyntää kyseistä vapautusta.

Esimerkki 1.

Asunto-osakeyhtiö kerää vuokralaisten maksuosuudet peruskorjausrahastoon. Osuuskunta kohdistaa kyseiset maksut asuinrakennusten käynnissä oleviin korjauksiin. Tässä tapauksessa molemmat lakisääteiset ehdot ovat täyttyneet, mikä tarkoittaa, että korjausrahastoon suoritetut maksut ovat verovapaata tuloa.

Esimerkki 2.

Asunto-osuuskunta kerää vuokralaisten maksuosuudet peruskorjausrahastoon. Saadut maksut käytettiin kuitenkin osuuskunnan markkinointiin ja mainontaan. Näin ollen tällaisia ​​maksuja ei voida vapauttaa tuloverosta, ja ne käsitellään veronalaisena tulona.

Näiden tulojen kohdentaminen on myös tärkeää irtisanomisen kannalta. Se on suunnattava tämän asuntokannan ylläpitoon. Poznańin osavaltion hallinto-oikeuden tuomiossa 30.1.2009, I SA / Po 1421/08, luemme tästä aiheesta:

"1. Asuntokannan käsite on määritelmä asuinhuoneistoista ja muista huoneista ja laitteista, jotka ovat välttämättömiä asuntojen asianmukaisen käytön kannalta. "Talous" on jonkin asian sijoittamista ja hallintaa. Asuintilojen vuokra on asuntokannan hoidosta saatu tulo.

2. Asuntojen rakentamiseen käytetyn lainan takaisinmaksuun tarkoitettu vuokra ei palvele asuntokannan ylläpitoa, koska laina on otettu asuintalojen rakentamiseen, ei niiden peruskorjaukseen.

Toisaalta veronalaista tuloa sellaisesta liiketoiminnasta, joka ei ole asunto-osuuskunnan ydintoimintaa. Tällaisia ​​toimintoja ovat: mainostilan vuokraus rakennuksissa sekä kattopaikkojen vuokraus satelliittiantenneille ja matkapuhelimelle sekä liiketilojen vuokraus.

Tästä syystä on todettava, että taloyhtiön ansaitsemat ja peruskorjausrahastoon siirretyt tulot yhdyskunta ottaa veroselvitykseen huomioon kaikissa tapauksissa, joissa se tulee muusta toiminnasta kuin asuntokannan hoidosta. Muussa tapauksessa tällaiset tulot ovat vapautettuja verosta art. 17 sek. 1 piste 44 CIT, eikä se sisälly veropohjaan.