Auton WNT ja valmisteveron verovelvollisuus - miltä se näyttää?

Palveluvero

Henkilöauton yhteisöhankinta (jäljempänä WNT) sisältää arvonlisäveron lisäksi myös valmisteveron selvitysvelvollisuuden. Valmisteverolaki säätelee erityisesti hetkeä, jolloin verovelvollisuus auton WNT:stä syntyy. Verovelvollisuuden syntymishetken tunnistamisen oikeellisuus puolestaan ​​vaikuttaa ilmoituksen jättämisen ja veron maksun määräajan alkamiseen.
Tärkeä kysymys tässä asiassa on myös selvittää, onko kyseessä henkilöauto vai kuorma-auto. On syytä korostaa, että ajoneuvon oikea luokittelu on erittäin tärkeää, koska vain henkilöautot ovat valmisteveron alaisia.
Ensin pohditaan, mitkä ajoneuvot ovat todellisuudessa valmisteveron alaisia, ja sitten keskitymme tämän artikkelin pääsäikeeseen eli autojen sisäiseen verovelvollisuuteen ja valmisteveroon!

Merkintä "kuorma-auto" voi johtaa veronmaksajaa harhaan

Aluksi kannattaa mainita muutama ohje, miten valmisteveron alainen henkilöauto erotetaan verottomasta kuorma-autosta.

Ostamalla ns linja-auto, hyvin usein tällaisen ajoneuvon rekisteröintiasiakirjoissa on huomautus, että se on kuorma-auto. Pelkästään tällaisiin tietoihin luottaen verovelvollinen voi virheellisesti uskoa, ettei hänen tarvitse maksaa valmisteveroa. Näillä merkinnöillä ei kuitenkaan yleensä ole mitään tekemistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukaisen luokituksen kanssa. Art. 3 Laki valmisteverosta valmisteveron kantamista ja valmisteveron alaisten tavaroiden valmisteveromerkillä merkitsemistä varten, yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukaista luokittelua sovelletaan 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti. tulli- ja tilastonimikkeistöstä sekä yhteisestä tullitariffista. Valmisteverolaissa on myös pykälä. 100 sekuntia 4 henkilöauton määritelmää, jonka mukaan
"Henkilöautot ovat CN-koodiin 8703 kuuluvia moottoriajoneuvoja ja muita moottoriajoneuvoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa matkustajien kuljettamiseen, muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat, mukaan lukien henkilö- ja tavaraajoneuvot (farmakot) ja kilpa-autot, ei kuitenkaan moottoriajoneuvot ja muut ajoneuvot jotka eivät vaadi rekisteröintiä tieliikennesääntöjen mukaisesti”.

Näin ollen, jos tietty ajoneuvo luokitellaan ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen tarkoitetuksi ajoneuvoksi (CN 8703), se on valmisteveron alainen, vaikka sen rekisteröintitodistuksessa on merkintä "kuorma-auto". Rekisteröintitodistuksessa oleva ajoneuvotyypin määrittäminen ei sido veroviranomaista. Edellä olevan kannan vahvistaa erityisesti Varsovan hallinto-oikeuden 14.9.2017 antama tuomio, tiedostoviite. V SA / Wa 1147/17. Tämä päätös sisältää myös monia käytännön vinkkejä, jotka voivat auttaa määrittämään verotuksen kohteen myös ajoneuvoon tehtyjen muutosten yhteydessä.

Auton WNT ja valmisteveron verovelvollisuus - mistä se riippuu?

Verovelvollisuuden syntyhetki henkilöauton yhteisöhankinnan yhteydessä voi syntyä kolmella eri hetkellä (valmisteverolaki 101 §:n 2 momentti):

  1. päivänä, jona henkilöauto siirrettiin jäsenvaltion alueelta maan alueelle - jos henkilöauton omistajan määräämisvallan hankkiminen tapahtui ennen kuin auto siirrettiin valtion alueelle maa;

  2. päivänä, jona henkilöauton määräämisoikeus syntyi omistajana - jos henkilöauton määräysvallan hankkiminen omistajana on tapahtunut sen jälkeen, kun henkilöauto on siirretty maan alueella;

  3. henkilöauton rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä maan alueella tieliikennesääntöjen mukaisesti - jos yhteisössä hankitun henkilöauton maan alueella rekisteröintiä hakeva taho ei ole sen omistaja.

Tässä on myös korostettava, että valmisteveron verovelvollisuus syntyy vain sellaisesta autosta, jota ei ole aiemmin rekisteröity maan alueella. Siitä päivästä alkaen, jolloin verovelvollisuus syntyy Henkilöauton WNT:n verovelvollisen tulee tehdä asianmukainen ilmoitus 14 päivän kuluessa ja tältä tililtä maksettava vero 30 päivän kuluessa. Velvollisuus tehdä ilmoitus ja maksaa vero ei saa syntyä myöhemmin kuin rekisteröintipäivänä. Vaikka yllä olevat määräykset vaikuttavat varsin ymmärrettäviltä, ​​ulkomailla vuokrattujen, silloin Puolan alueella käytettyjen autojen kysymys aiheutti paljon kiistaa. Veroviranomaiset supistivat hyvin usein käsitteen "autovuokraus" yhteiseksi nimittäjäksi käsitteellä "henkilöauton luovuttaminen omistajaksi". Tuomioistuimen oikeuskäytäntö seisoi veronmaksajien puolella. Tästä aiheesta lisää alla.

Auton vuokraus ulkomailta ja sen siirto maahan ilman seurauksia

Vuokra-auton muuttaminen EU-maasta Puolaan ilman rekisteröintiä on tunnustettu verovelvollisuutta aiheuttavaksi tapahtumaksi mm. Verohallinnon johtajan 2.10.2018 antamassa yksittäispäätöksessä, viite nro. 0111-KDIB3-3.4013.195.2018.1.JS.

Veronmaksajien kannalta epäedullisen tulkinnan kyseenalaisti erityisesti Wrocławin osavaltion hallinto-oikeus 27.11.2018 antamassaan tuomiossa, viite nro. I SA / Wr 820/18 ja tuomio 5.9.2019, tiedostoviite. I SA / Wr 305/19. Tuomarilautakunta totesi, että:
"Huomaa, että kyseiset autot vuokrataan Saksan alueella ja palautetaan vuokraamolle hakemuksessa mainittujen toimien jälkeen. Nämä ovat ajoneuvoja, jotka on rekisteröity ja otettu käyttöön Saksassa (ei Puolassa). Hakemuksesta ilmenee myös, että hakija ei aio rekisteröidä vuokrattuja autoja Puolassa. Näin ollen hakija ei ole valmisteveron alainen kyseisten autojen yhteisöhankinnasta, eikä hänellä näin ollen ole velvollisuutta selvitellä ja maksaa valmisteveroa. Edellä esitetyn oikeuskäytännön valossa ulkomaille vuokratun auton siirtäminen ei johda valmisteverolain mukaiseen verovelvollisuuteen. On kuitenkin muistettava, että verovelvollinen voi saada täyden vakuuden hakemalla yksilöllistä tulkintaa ja tunnustamalla hakijan kannan tietyssä tapauksessa oikeaksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vienti tai WDT 30 päivän kuluessa ilman valmisteveroa

Lainsäätäjä salli tietyn poikkeuksen, josta säädettiin 1999/2004. 101 sek. Valmisteverolain 2a. Tämän oikeusnormin mukaan yhteisön sisäisen ajoneuvoverotuksen verovelvollisuutta ei synny, jos henkilöauto on toimitettu yhteisöön tai viety maasta 30 päivän kuluessa ja verovelvollisella on todisteet tavaran viennistä. Näitä asiakirjoja voivat olla erityisesti: lähetys- ja tulliasiakirjat, lasku ja toimituseritelmä sekä muut yhteisön sisäiseen toimitukseen tai vientiin liittyvät kaupalliset asiakirjat (valmisteverolain 107 §:n 3 momentti).

Tärkeää on, että käsiteltävänä olevassa laissa säädetään myös valmisteveron palautuksesta, jos valmistevero on maksettu maan alueella ja verovelvollinen on vienyt tai luovuttanut yhteisöön tietyn henkilöauton. Valmistevero palautetaan veroviraston toimivaltaiselle päällikölle esitetystä pyynnöstä vuoden kuluessa henkilöauton yhteisötoimituksesta tai maastaviennistä (107 §:n 1 momentti). Toimivaltainen viranomainen valmisteveron palauttamisessa on sen veroviraston päällikkö, jolle ilmoitus on tehty tai joka on tehnyt valmisteveron määrän vahvistamista koskevan päätöksen (107 §:n 5 momentti).