WNIP verokuluissa verotuksen optimointityökaluna

Verkkosivusto

Aluksi on syytä muistaa, että useimpien toimintojen aiheena on ns aggressiivinen verotuksen optimointi ovat aineettomiin hyödykkeisiin liittyviä liiketoimia (jäljempänä WNIP). WNIP:n käyttö ei usein liity yrityksen todelliseen toimintaan. WNIP ovat yksilöllisiä, mikä tekee niistä ihanteellisen työkalun ns "Tax shield" eli keinotekoinen, taloudellisesti perusteeton WNIP:n tunnustaminen verokuluissa.

Mitä sisällytämme aineettomiin hyödykkeisiin (WNIP)?

Aineettomista hyödykkeistä tehdään poistot Art. 16 c, hankittu taloudelliseen käyttöön soveltuvaksi vastaanottopäivänä:

 1. osuuskunnan omistusoikeus asuntoon,
 2. osuuskuntaoikeus toimitiloihin,
 3. oikeus omakotitaloon taloyhtiössä,
 4. tekijänoikeus tai lähiomaisuusoikeudet,
 5. lisenssit,
 6. 30. kesäkuuta 2000 annetussa laissa teollisoikeuslaissa määritellyt oikeudet,
 7. arvo, joka vastaa hankittua teolliseen, kaupalliseen, tieteelliseen tai organisatoriseen tietoon liittyvää tietoa (taitotietoa)

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai jonka hän on antanut käytettäväksi lisenssisopimuksen (alilisenssin), vuokrasopimuksen, vuokrasopimuksen tai määrätyn sopimuksen perusteella taiteessa. 17A, 1 kohta, jota kutsutaan aineettomiksi hyödykkeiksi.

Lisäksi pidämme WNIP:nä:

 1. liikearvo, jos tämä arvo on syntynyt yrityksen tai sen organisoidun osan hankinnan seurauksena:
  ostos,
  b) maksua vastaan ​​ottaminen käyttöön ja poistot luvun 4a mukaisesti on käyttäjän tehtävä,
  c) rahoitukseen osallistuminen yhtiöön kaupallistamista ja yksityistämistä koskevien määräysten mukaisesti;
 2. positiivisella tuloksella valmistuneiden kehitystöiden kustannukset, jotka voidaan käyttää verovelvollisen liiketoimintaan, jos:
  a) tuote tai valmistustekniikka on tiukasti vakiintunut ja niihin liittyvät kehityskustannukset on määritetty luotettavasti ja
  b) verovelvollinen on asianmukaisesti dokumentoinut tuotteen tai teknologian teknisen soveltuvuuden ja tämän perusteella verovelvollinen on tehnyt päätöksen valmistaa näitä tuotteita tai käyttää teknologiaa, ja
  c) kehitystöitä koskevasta dokumentaatiosta käy ilmi, että kehitystöiden kustannukset katetaan näiden tuotteiden myynnistä tai teknologian soveltamisesta odotettavissa olevilla tuloilla;
 3. kohdassa luetellut varat 1, joka ei ole verovelvollisen omistusta tai yhteisomistusta, jota tämä käyttää 1 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin. 17A, 1 momentti, tehty omistajan tai osaomistajien kanssa tai oikeutettu käyttämään näitä arvoja - jos luvun 4a mukaisesti poistot on tehtävä käyttäjän toimesta.

WNIP verokuluissa

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvä verotuksen optimointi koostuu tällaisten oikeuksien siirtämisestä lähipiiriin kuuluville yhteisöille ja sen jälkeen näiden oikeuksien käyttämisestä lisenssin perusteella tai niiden hankkimisesta uudelleen uudella (korotettuun) veroarvoon. Yleisesti tunnustetaan, että tämän tyyppisen toiminnan ainoa tai päätarkoitus oli saada veroetua verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten muodossa, jota ei olisi syntynyt ilman tällaista toimintaa.

Arvoverolakiin tehdyt muutokset liittyvät säännökseen, joka rajoittaa NIP:n määrää verokuluissa - verovelvollisen aiemmin ilmoittamien oikeuksien ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saatujen tulojen määrään. Lisäksi hallintotuomioistuinten rekisteröimättömiä tavaramerkkejä koskevan oikeuskäytännön yhteydessä on selvennetty, että pykälässä tarkoitettu hankinnan käsite. 16b kohta Arvoverolain 1 §:n mukaan vain toissijainen hankinta (toiselta yhteisöltä), ei ensisijainen hankinta. Oikeuskäytännön hyväksyminen tämän asetuksen soveltamisen laajentamiseksi koskemaan alkuperäistä hankintaa on johtanut tilanteeseen, jossa verovelvolliset luokittelevat aineettomaksi hyödykkeeksi ja tekevät poistoja niiden alkuperäisestä arvosta, joka on yhtä suuri kuin markkina-arvoiset tavaramerkit, jotka "syntyivät" vakuutuspäätöksen seurauksena. tällainen tavaramerkki, jolla on suojaoikeus.

Esimerkki 1

Yrityksellä on sen valmistama tavaramerkki. Art. 16b kohta Arvoverolain 1 §:n mukaan siitä ei saa tehdä poistoja. Veroetujen saamiseksi Yhtiö siirtää tavaramerkin omistusoikeuden toiselle taholle. Suoritettuaan yllä olevan toiminnon, jonkin ajan kuluttua se ottaa haltuunsa kokonaisuuden, jolle se on käyttänyt tavaramerkkiä (tietysti korkeammalla arvolla). Edellä esitetyn perusteella se pystyi alentamaan tavaramerkkiä tavaramerkin arvosta vuoden 2017 loppuun mennessä eli sisällyttämään WNIP:n verokuluihin. Yhtiö ei voi tehdä niin 1.1.2018 alkaen.

Esimerkki 2

Veronmaksaja omistaa itsensä valmistaman tavaramerkin. Se annetaan omistajan pojalle, joka pyörittää yritystä. Alkuperäinen omistaja tekee poikansa kanssa lisenssisopimuksen, jolle hän on siirtänyt merkin. Vuoden 2017 loppuun asti tehdyn lisenssisopimuksen maksuun liittyvät määrät voidaan kirjata kuluihin. Yllä oleva optimointimuoto ei ole enää mahdollista uudesta vuodesta alkaen.