Yhteishakemus yksittäistä tulkintaa varten

Palveluvero

Yrittäjillä ja heidän kirjanpitäjillään on hyvin usein vaikeuksia tulkita verolainsäädäntöä. Kommenttien ja oikeuskäytännön analysointi mahdollistaa epäilemättä usein oikean ratkaisun löytämisen tapaukseen. Pitkälle menevä epävarmuus edellyttää kuitenkin yksittäisen veropäätöksen instituution käyttöä. Yksittäinen tulkinta ei anna vain vihjeitä tietyn tapahtuman selvitystavasta. Tämän laitoksen erittäin tärkeä etu on oikeussuojan saaminen siltä osin kuin hakijan asemaa pidetään oikeana.
Oman asian tulkintaa koskeva pyyntö voidaan jättää erikseen tai yhdessä, kun tietty asia koskee useita kokonaisuuksia. Yksittäisen tulkinnan yhteinen hakemus voi edistää optimaalisten ratkaisujen kehittämistä useiden kokonaisuuksien yhteistyön ansiosta sekä mittakaavavaikutuksen saavuttamista sen valmistelukustannusten alenemisena.

Mikä on yhteishakemus yksittäistä tulkintaa varten ja miten se laaditaan? - siitä alla!

Yhteinen hakemus yksittäistä tulkintaa varten - jättämisen säännöt

Yksittäisten tulkintojen instituutio on säännelty veroasetuslaissa. Yhteisaloitteen instituutio otettiin käyttöön oikeusjärjestelmään 1. tammikuuta 2016. Art. Veroasetuslain 14r §:n mukaiselle yhteiselle tulkintahakemukselle on tunnusomaista seuraavat seikat:

  • kaksi (tai useampi) tahoa, jotka osallistuvat samaan tosiasialliseen tilaan tai joiden on tarkoitus osallistua samaan tulevaan tapahtumaan, voivat hakea tulkintaa,
  • Asianomaiset ilmoittavat yhteishakemuksessa yhden tulkkausmenettelyn osapuolena olevan tahon, jolle tulkinta tai päätös annetaan tiedoksi (jäljennökset toimitetaan muille asianosaisille),
  • kaikki asianomaiset osapuolet toimittavat 31 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen. 14b 4 § (yksittäisen tulkkauksen hakija antaa rikosoikeudellisen vastuun alaisena lausunnon vääristä lausunnoista, joiden mukaan tulkintahakemuksen kattamat seikat eivät hakemuksen jättöpäivänä ole vireillä olevan veromenettelyn kohteena, verotarkastus-, tulli- ja verotarkastus ja että asiaa ei ole tältä osin ole sisällöltään ratkaistu veroviranomaisen päätöksellä tai määräyksellä.
  • hakemuksen jättämisestä perittävä maksu riippuu tosiasioiden/tulevien tapahtumien määrästä sekä kiinnostuneiden osapuolten määrästä (se on näiden kahden tekijän tulos),
  • Yhteinen hakemus on pyydettävä lähettämällä ORD-WS-lomake. Hakemukseen tarjotaan seuraavan tyyppisiä liitteitä: ORD-WS / A - on jatkoa perushakemuksen sisällölle, jos hakemuksen sisältö ei sovi perusmuotoon; ORD-WS / B - tämän liitteen tulee sisältää tiedot kiinnostuneesta osapuolesta, joka ei ole osapuolena yksittäisen tulkinnan antamismenettelyssä.

Menettelyn osapuolena olevan yksikön valitsemisella on tiettyjä seurauksia

Yksi yksittäistä tulkintaa koskevan yhteisen hakemuksen olennaisista piirteistä on ilmoittaa tahosta, josta tulee menettelyn osapuoli. Tällaisen toimenpiteen tarkoituksena on varmistaa yksilöllisen tulkinnan antamiseen liittyvä menettelyllinen järjestys. On pidettävä mielessä, että tietyn yhteisön nimeämisellä asianosaiseksi on tiettyjä seurauksia, koska vastuussa oleva taho mm. takana:

  1. hakemuksen muotopuutteiden täydentäminen, mukaan lukien puuttuvan maksun maksaminen (viranomainen lähettää asiaa koskevat kirjeet menettelyn osapuolena olevalle taholle),
  2. valittaminen yksittäisestä tulkinnasta / valituksen tekeminen yhteishakemuksen perusteella tapahtuvan menettelyn aloittamatta jättämisestä,
  3. muut yksittäisen tulkinnan muuttamiseen, peruuttamiseen tai raukeamisilmoitukseen liittyvät asiat (osapuolella on mahdollisuus valittaa asiassa tehdystä päätöksestä).

Yksilötulkkauksen hakemisen yhteydessä (myös yhteishakemuksessa) voidaan määrätä asianajaja. Asianajaja voi asiassa edustaa asianosaista, vastaanottaa kirjeenvaihtoa viranomaiselta sekä antaa asianosaisen puolesta selityksiä, mm. hakemuksessa havaittujen muotopuutteiden täydentämisen muodossa. Yhteenvetona voidaan todeta, että yksittäistä tulkintaa koskevan yhteisen hakemuksen menettelyn osapuoli on nimettävä tietoisesti. Tämä on yksi keskeisistä tulkkausmenettelyyn liittyvistä seikoista, sillä vain osapuolen toimittamilla kirjeillä on oikeusvaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi asianosaisen, joka ei ole asianosaisena, vastaus haasteeseen on oikeudellisesti tehoton. On myös korostettava, että osapuolen tiettyjen velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi äärimmäisissä tapauksissa johtaa hakemuksen jättämiseen kokonaan tai osittain käsittelemättä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hakemuksesta pitäisi ilmetä, että kaikilla asianosaisilla on oikeudellinen etu

Taiteessa. Veroasetuslain 14h §:ssä viitattiin muihin yksittäisten tulkintojen antamista koskeviin säännöksiin. Erityisesti on syytä huomata, että tässä asetuksessa viitataan 1 artiklan Edellä mainitun lain 165 a §:ssä säädetään muun muassa, että veroviranomainen tekee menettelyn aloittamisesta kieltäytymispäätöksen, kun menettelyn aloittamista koskevan pyynnön on tehnyt henkilö, joka ei ole asianosainen.

Jos hakemuksen sisällöstä ja mahdollisista vastauksista veroviranomaisen pyyntöihin käy ilmi, että vähintään yksi yhteisöistä ei tule olemaan asianosaisen asemaa, on aihetta kieltäytyä aloittamasta yhteistä hakemusta koskevaa menettelyä. verolain säännösten yksilöllistä tulkintaa varten. Alla oleva esimerkki havainnollistaa edellä lainattua opinnäytetyötä.

Esimerkki 1.
Kaksi yhteisöä (A ja B) jätti yhteisen hakemuksen verolainsäädännön yksittäisestä tulkinnasta. Asianomaiset epäilivät näiden kahden yksikön välisiin palveluihin liittyvät arvonlisäveron ja arvonlisäveron perusteella aiheutuvat veroseuraamukset.

Hakemuksessa kysyttiin yhteisöltä A yhteisölle B laadittujen laskujen veroseuraamuksista verotuksen alalla: ALV molemmille yhteisöille eli A:lle ja B:lle; Arvonlisävero yhdelle yhteisölle eli yksikölle B ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden osalta.

Viranomainen kehotti asianosaista täydentämään hakemusta arvonlisäveroperusteisten oikeus- ja veroseuraamusten osalta myös ensimmäisen asianosaisen eli yhteisöön A suoraan liittyvän yhteisön A osalta. Asianosainen oletti, että on ilmeistä, että että aktiivinen arvonlisäverovelvollinen yhteisö A oli velvollinen laatimaan laskun, jossa oli tiettyä palvelua koskeva arvonlisäverokanta.

Viranomainen voi tällaisessa tilanteessa tehdä yhteishakemuksesta menettelyn aloittamisesta kieltäytymispäätöksen, koska se voi todeta, että kaikilla hakemuksessa mainituilla tahoilla ei ole asemaa, jolla on oikeus saada tulkintaa hakemuksessa mainituista tosiseikoista tai tulevasta tapahtumasta. sovellus.

Yllä olevan vahvistaa mm läänin hallinto-oikeuden 26.7.2017 antamassa tuomiossa, tiedostoviite. I SA / Po 73/17, jossa ratkaisulautakunta totesi muun muassa, että
"[Z] olennaisilta osin viranomainen totesi, että käsiteltävänä olevassa asiassa sekä jätetyssä yhteishakemuksessa että hakemuksen täydennysosassa esitetyissä kysymyksissä ei viitattu veroseuraamuksiin ostajalle oikeudenkäynnin asianosaisena. Ne koskivat vain kiinteistön myyjän verovelvoitteita (tämän liiketoimen verotuksen osalta), eivät ostajan oikeuksia (esim. ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta) tai ostajan velvollisuuksia. Tämä koskee erityisesti kysymystä 4, joka liittyy suoraan myyjän velvollisuuksiin verottaa kyseistä liiketoimea asianmukaisella verokannalla. Näin ollen oli perusteltua, että osapuolen pyytämässä laajuudessa annettu tulkinta ei täyttäisi perustehtäväänsä eli pyynnön esittäneen tahon takuutoimintoa”.

Yhteenveto

Yhteisellä hakemuksella yksittäisen verolain tulkinnan antamiseksi on epäilemättä etunsa, sillä se olennaisesti yksinkertaistaa ja vähentää liikkeessä olevien asiakirjojen määrää sekä kustannuksia, sillä yhden hakemuksen laatiminen on epäilemättä halvempi menettely, varsinkin käyttää ammattimaisen asianajajan apua.

Tällaista pyyntöä laadittaessa olisi kuitenkin noudatettava perusperiaatetta, jonka mukaan kaikilla pyynnössä yksilöidyillä tahoilla on oltava tulkinnan saamiseksi asianosaisen asema. Yhteinen hakemus on siksi rakennettava siten, että siitä käy selvästi ilmi, että esitettyjä tosiasioita tai tulevaa tapahtumaa koskevat kysymykset liittyvät kaikkien hakemuksessa mainittujen tahojen oikeus- ja verovaikutuksiin. Tämän ehdon laiminlyönti voi johtaa yksittäisen tulkinnan antamisesta kieltäytymiseen.