Yrityksen imago ja aiheutuneet verokulut

Palveluvero

Yrittäjät kiinnittävät nyt yhä enemmän huomiota oikeanlaisen kuvan rakentamiseen yrityksestä. Se on usein passi liiketoiminnan menestykseen. Imagon rakentamiseen liittyy kuitenkin huomattavia taloudellisia kustannuksia. Yrittäjät pohtivat siksi, voidaanko edellä mainitut kulut luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Verovähennyskelpoisten kustannusten määritelmä

Säännöt kulujen luokittelemisesta verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi on määritelty säännöksissä. Yritysverolain (jäljempänä CIT-laki) 15 ja 16 §. Art. 15 sek. Edellä mainitun lain 1 momentin mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tulolähteestä tai tulolähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa mainittuja kustannuksia. 16 sek. 1.

Edellä mainitun säännöksen valossa verovelvolliselle aiheutuneen tietyn kulun oikeudellinen arviointi edellyttää, että on viitattava syntymisen tarkoituksenmukaisuuden kriteeriin ja huomioitava pykälässä määritellyt verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten luokasta poikkeukset. 16 sek. Arvoverolain 1 §. Kulujen tarkoituksenmukaisuuden tarkoituksen osalta on korostettava, että verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat sekä menot, jotka syntyvät suoraan tiettyjen tulojen saamiseksi, että sellaisia, joita ei voida kohdistaa tiettyihin tuloihin tällä tavalla, mutta jotka ovat rationaalisesti perusteltuja. niiden saavuttamiseksi. saavutuksia. Kussakin tapauksessa on kuitenkin tarpeen määrittää suhde aiheutuneiden kustannusten ja kustannusten aiheuttaneen yhteisön tulojen saamisen tai mahdollisuuden saada tuloja.

Edellä esitetyn perusteella seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta verovelvolliselle aiheutunut kulu olisi verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus:

  • se on aiheutunut veronmaksajalle, eli se on viime kädessä katettava verovelvollisen varoista (ne eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, kuluja, jotka ovat aiheutuneet verovelvollisen toiminnasta muille henkilöille kuin verovelvolliselle);
  • se on lopullinen (todellinen), eli aiheutuneiden menojen arvoa ei ole palautettu veronmaksajalle millään tavalla;
  • liittyy verovelvollisen harjoittamaan liiketoimintaan;
  • se on syntynyt tulojen saamiseksi, säilyttämiseksi tai turvaamiseksi tai sillä voi olla vaikutusta saatujen tulojen määrään;
  • on dokumentoitu asianmukaisesti,
  • ei voida sisällyttää kuluryhmään, joka pykälän mukaan. 16 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan kustannuksia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina.

Edellä mainitun yhteydessä on todettava, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki rationaaliset ja taloudellisesti perusteltuja, harjoitettuun liiketoimintaan liittyviä menoja, joiden tarkoituksena on tulonlähteen saavuttaminen, turvaaminen ja ylläpitäminen ja joita ei ole lueteltu 1999/2003. . 16 sek. Arvoverolain 1 §. Veronmaksajalle aiheutuvia kustannuksia tulee arvioida niiden tarkoituksenmukaisuuden eli tulonhankinnan kannalta. Jotta tiettyä kulua voidaan pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, kulun ja tulon saamisen välillä on oltava syy-yhteys siten, että syntyneellä kululla on oltava vaikutusta tämän tulon syntymiseen, lisääntymiseen tai turvaamiseen. Samanaikaisesti näitä kuluja ei voida sisällyttää 1999/2004 1 momentin mukaiseen vähennyskelvottomien kulujen luetteloon. 16 sek. Arvoverolain 1 §.

Liiketapaamisista aiheutuvat kulut

Yksi yrityksen imagon rakentamiseen liittyvistä kuluista on liiketapaamiset. Näissä tapaamisissa ostetaan yleensä ruokaa, ateriapalveluita tai juomia. Edellä mainittuja kuluja ei pitäisi pitää verotuksessa vähennyskelpoisina, jos niiden ainoana tarkoituksena oli luoda sopiva yrityskuva. Edellä olevan vahvistaa 4.3.2019 annettu yksittäispäätös, jossa Verohallinnon johtaja totesi, että:

On myös syytä huomauttaa, että se, että edustuskulut eli kulut ateriapalveluista, ruuan ja juomien ostosta, mukaan lukien alkoholijuomat, mainitaan verosäännöksissä, ei tarkoita, että tällaiset kulut pitäisi aina jättää verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen ulkopuolelle. . Tiettyjen kulujen luokittelemiseksi edustuskuluiksi, jotka eivät ole vähennyskelpoisia, välipalojen tarjoilu- tai ruokailupaikalla ei ole merkitystä, eli siinä ei oteta huomioon, tapahtuuko välipala yrityksen tiloissa vai sen ulkopuolella. Tällaisten kulujen arvioinnissa ei myöskään ole tärkeitä ominaisuuksia, kuten ylellisyys, eleganssi ja aterioiden loisto. Ruoan, juoman ja ateriapalveluiden hankintamenoihin, jotka eivät kuulu verovähennyskelpoisiin kustannuksiin §:n mukaisesti. 16 sek. Yhteisöverolain 1 28 §:n mukaan ne, joiden ainoana tai hallitsevana tarkoituksena on luoda tietty mielikuva veronmaksajasta, luoda hyvä kuva hänen yrityksestään tai toiminnastaan, luoda myönteisiä suhteita tällaisten tapaamisten osallistujiin.

Yhteiskuntavastuu - yrityksen imago

Yrittäjät panostavat yhteiskuntavastuuseen, jotta heidät hahmotettaisiin paremmin potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta. Tällaisten investointien ansiosta yritykset koetaan paremmin. Muistakaamme CSR:n (Corporate Social Responsibility) määritelmä.

Yritysten yhteiskuntavastuu määritellään käsitteeksi, jonka ansiosta yritykset strategian rakentamisvaiheessa ottavat vapaaehtoisesti huomioon yhteiskunnalliset edut ja ympäristönsuojelun sekä suhteet eri sidosryhmiin. Vastuullisuus ei tarkoita vain kaikkien muodollisten ja lakisääteisten vaatimusten täyttämistä, vaan myös lisäinvestointeja henkilöresursseihin, ympäristönsuojeluun ja suhteisiin yrityksen ympäristöön eli vapaaehtoista sitoutumista. CSR on prosessi, jolla yritykset hoitavat suhteitaan useisiin eri sidosryhmiin, joilla voi olla todellista vaikutusta liiketoiminnan menestykseen, ja siksi sitä tulisi pitää sijoituksena, ei kuluna.

Toisin sanoen yritysvastuu on tehokas johtamisstrategia, joka paikallisella tasolla käymällä sosiaalista vuoropuhelua edistää yritysten kilpailukyvyn kasvua globaalilla tasolla ja samalla luo edellytyksiä kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle toiminnalle. kehitystä. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät kulut voidaan pääsääntöisesti luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Niitä ei käsitellä edustuskuluina. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrityskuva - yritysvaatteet

Yksi yrityksen imagoon liittyvistä kuluista on yritysvaatteiden hankinta. Vaatteiden osalta veroviranomaiset sallivat kulujen perimisen vain sellaisten vaatteiden ostamisesta, joissa on tunnistettavia piirteitä, kuten yrityksen logo.

Esimerkki 1.

Ylellisyystavaroiden kauppias päätti ostaa kaksi kallista pukua työntekijöilleen. Ne on valmistanut tunnettu ja eksklusiivinen tuotemerkki. Niissä ei kuitenkaan ole erityisiä merkkejä. Tässä tapauksessa pukujen ostamista tulee käsitellä ostona työntekijöiden henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Edellä mainitut kulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Esimerkki 2.

Pizzeriaketjua pyörittävä yrittäjä päätti yhtenäistää työntekijöiden pukeutumisen. Veronmaksaja osti työntekijöille yrityksen logolla varustetut paidat ja housut. Paidat ja housut ovat tunnettuja tuotemerkkejä. Tässä tapauksessa tunnetun tuotemerkin vaatteiden ostamisesta huolimatta niissä on logo. Osto liittyy siis harjoitettuun taloudelliseen toimintaan.