Sitova hintatiedot – miten niitä sovelletaan?

Palveluvero

Uusi arvonlisäveroalalla toimiva toimielin tulee olemaan sitova verotieto. Uudet säädökset tulivat voimaan 1.11.2019. Tässä artikkelissa analysoimme muutosten sisältöä ja pohdimme, miten sitova verokantatieto vaikuttaa veronmaksajien tilanteeseen.

Mihin tarkoitukseen sitova hintatiedot otetaan käyttöön?

Sitovan verokannan tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti suojaamaan veronmaksajien etuja arvonlisäverokannan oikean määrittämisessä tietylle tavaralle tai palvelulle. Tähän asti oikeasta luokittelusta epäillyt veronmaksajat saattoivat pyytää apua vain Tilastokeskukselta. Tämän ratkaisun suurin haittapuoli oli kuitenkin se, että Tilastokeskuksen vastaus ei ollut sitova.

Tällä hetkellä tämä on muuttumassa, koska veroviranomainen ei voi kyseenalaistaa verovelvollisen hyväksymää ja WIS:n vahvistamaa verokantaa. Veroviranomaiset eivät voi riitauttaa WIS-päätöksen sisältöä. Sen tarkoituksena on taata arvonlisäverokannan varmuus WIS-järjestelmää hakeneelle verovelvolliselle.

Sitovat hintatiedot - lakimääräykset

WIS:ää koskevat säännökset on esitetty 9.8.2019 annetussa laissa tavara- ja palveluverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Sitovia verokantoja koskevia tietoja säännellään kokonaisuudessaan arvonlisäverolakiin lisätyssä uudessa luvussa 1a (42a-42i artikla), VIII jaksossa - Verokanta.

Lain muutoksessa todetaan, että sitova verokanta on tavaroiden luovutuksesta, maahantuonnista, yhteisöhankinnasta tai palvelujen suorituksesta verotusta varten annettu päätös, joka sisältää tavaran kuvauksen. tai palvelut, jotka kuuluvat WIS-järjestelmään, tavaroiden luokittelu osaston, nimikkeen, alanimikkeen tai yhdistetyn nimikkeistön koodin (CN) mukaan tai PKOB:n osion, jaon, ryhmän tai luokan tai palvelun mukaan osaston, ryhmän, luokan, luokan tai alaluokan mukaan. tai PKWiU:n tuote, tavaroihin tai palveluihin sovellettava verokanta

Sitovat verotiedot annetaan verovelvollisen pyynnöstä. Siinä tulee olla hakijan tiedot, yksityiskohtainen kuvaus tavaroista tai palveluista sekä maininta luokittelusta, jonka mukaan verovelvollisen mielestä verokanta tulee määrittää. Hakemukseen voidaan liittää palveluun/tavaraan liittyviä asiakirjoja, kuten valokuvia, piirustuksia, kaavioita, luetteloita, todistuksia, ohjeita, tietoja valmistajalta tai muita saatavilla olevia asiakirjoja, joiden avulla voidaan määrittää tavaran tai palvelun oikea luokittelu. Näyte on myös mahdollista lähettää, jos viranomainen vaatii sen toimittamista. Hakemuksesta veloitetaan 40 PLN maksu, jonka maksuvahvistus tulee liittää asiakirjaan.

Binding Rate Information (WIS) -tietojen tulee sisältää kuvaus tavaroista tai palveluista, tavaroiden luokittelu ja asianmukainen arvonlisäverokanta.

Lisäksi, jos hakemuksen käsittely vaatii lisätutkimuksia tai analyyseja, on veronmaksaja velvollinen maksamaan niistä maksun. Sen suuruuden on vastattava viranomaiselle näistä kokeista ja analyyseista aiheutuneita todellisia kuluja. Sitovat verotiedot annetaan verovelvollisen pyynnöstä. Hakijan tulee muistaa muun muassa tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus tavaroista tai palveluista.

Mitä tulee toimivaltaisen viranomaisen määrittämiseen sitovien verotietojen piirissä, toimivaltainen viranomainen antaa WIS:n on kansallisten verotietojen johtaja. WIS myönnetään ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Toisaalta Verohallinnon päällikkö voi viran puolesta muuttaa tai peruuttaa myönnetyn WIS:n, jos hän toteaa sen olevan virheellinen.

Lisäksi lisättiin säännös, jonka mukaan tavara- ja palveluverolaissa tarkoitetun sitovan veroilmoituksen piirissä ei anneta yksittäisiä tulkintoja. Veronmaksajat jättävät hakemuksen sitovan verokannan tiedon antamisesta Verohallinnon johtajalle. WIS myönnetään ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

WIS-hakemuksen tekijä antaa rikosoikeudellisen vastuun uhalla ilmoituksen virheellisistä tiedoista siitä, että hakemuksen jättöpäivänä kyseisen hakemuksen piirissä ei ole vireillä veromenettelyä, verotarkastusta, tullia tai verotarkastusta vastaan. ja että asiaa ei ole tältä osin ratkaistu. Jos ilmoitus on väärä, WIS ei ole sitova.

Voidaan päätellä, että jo ajatus tällaisen ratkaisun tuomisesta arvonlisäverolakiin on oikea. Tämä poistaa varmasti monet veronmaksajien ja verovirastojen väliset kiistat oikeasta arvonlisäverokannasta.