Sitoutumishintatiedot – mitä hyötyä niiden hankkimisesta on?

Verkkosivusto

Binding Rate Information (WIS) -tietojen hankkiminen toimivaltaiselta veroviranomaiselta antaa liiketoimintaa harjoittaville verovelvollisille tiettyjä etuja arvonlisäveron selvittämisessä. Alla olevassa artikkelissa tarkastelemme lähemmin WIS:n rakennetta painottaen erityisesti tällaisen asiakirjan tarjoamia veroetuja. Katsotaanpa, mitä sitomisnopeustiedot ovat.

Mikä on WIS (Binding Rate Information) -tieto?

Binding Rate Information on arvonlisäverosta vastaava laitos. Näin ollen sitä käsiteltäessä on viitattava tämän lain sääntöön.

Art. arvonlisäverolain 42 a §:n sitova verokantatieto on tavaroiden luovutuksesta, maahantuonnista, yhteisöhankinnasta tai palvelujen suorituksesta verotusta varten annettu päätös, joka sisältää:

 1. kuvaus tavaroista tai palveluista, jotka ovat WIS:n kohteena;

 2. tavaroiden luokittelu ryhmän, nimikkeen, alanimikkeen tai yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodin tai puolalaisen tuote- ja palveluluokituksen osaston, ryhmän, luokan, luokan, alaluokan tai nimikkeen tai puolalaisen luokituksen osion, jaon, ryhmän tai luokan mukaan Rakennuskohteista tai palveluista Puolan tuote- ja palveluluokituksen osaston, ryhmän, luokan, luokan, alakategorian tai aseman mukaan, joita tarvitaan:

  1. tavaralle tai palvelulle sopivan verokannan määrittäminen,

  2. lain ja sen perusteella annettujen toimeenpanomääräysten säännösten soveltaminen - 11 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa. 42b kohta. 4;

 3. tavaroihin tai palveluihin sovellettava verokanta.

WIS on siis toimivaltaisen veroviranomaisen verovelvollisen pyynnöstä antama päätös. Siksi on syytä huomata, että WIS:ää ei myönnetä viran puolesta. Kuitenkin, kun on määritettävä toimivaltainen viranomainen, joka on toimivaltainen antamaan WIS-päätöksen, se on kansallisten verotietojen johtaja.

Lisäksi huomautetaan, että WIS-hakemuksen aihe voi olla:

 1. tavara tai palvelu tai

 2. tavarat tai palvelut, jotka hakijan mielestä yhdessä muodostavat yhden verollisen toiminnan.

WIS-päätös annetaan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Sitova verokanta on KIS:n johtajan päätös, jossa määritellään arvonlisäverokanta tietylle tavaran toimitukselle tai palvelun suorittamiselle.

WIS:n hankkimisen edut

Meneteltäessä ongelman ytimeen ja vastaamalla otsikossa esitettyyn kysymykseen, huomautetaan, että myönnetty WIS ei ole sitova vain veronmaksajaa, vaan myös veroviranomaisia ​​itseään varten.

Kuten luemme Art. ALV-lain 42c §:n mukaan WIS sitoo veroviranomaisia ​​yhteisöihin, joille se on myönnetty, liittyen:

 1. tavarat, jotka on toimitettu, tuotu tai hankittu yhteisössä WIS:n toimituspäivän jälkeen;

 2. palvelu, joka suoritettiin WIS:n toimituspäivän jälkeen;

 3. tavarat ja palvelut, jotka yhdessä muodostavat yhden verollisen toiminnan, joka suoritetaan WIS:n toimituspäivän jälkeen.

Tästä johtuen Verotietojärjestelmän johtajan päätös, jossa määritellään asianmukainen verokanta tietyn tavaran toimittamiselle tai palvelun suorittamiselle, sitoo veroviranomaisia ​​siinä mielessä, että se ei voi heikentää tai kyseenalaistaa verovelvollisen soveltaman verokannan.

Ainoa poikkeus tässä suhteessa on tilanne, jossa WIS:n kohde on osa oikeuden väärinkäyttöön liittyvää toimintaa.

Art. 5 sek. arvonlisäverolain 5 §:n mukaan lain väärinkäytöllä tarkoitetaan sellaisen toiminnan harjoittamista osana liiketoimia, jolla lain säännösten mukaisten muotoedellytysten täyttämisestä huolimatta pääasiallisena tarkoituksena oli saada veroetuja, joiden myöntäminen olisi vastoin näiden määräysten tarkoitusta.

Oikeuden väärinkäytön tapauksessa harjoitetut toiminnot aiheuttavat vain sellaisia ​​veroseuraamuksia, jotka syntyisivät, jos syntyisi tilanne, joka vallitsisi ilman oikeuksien väärinkäyttöä muodostavaa toimintaa.

Näin ollen tilanteessa, jossa on kyse edellä mainittujen oikeuksien väärinkäytöstä WIS-päätös ei sido veroviranomaisia.

Suurin hyöty WIS-päätöksen saamisesta liittyy sen sisältöön veroviranomaisilta. Näin ollen veroviranomaisten on hyväksyttävä tietyn tavaran tai palvelun arvonlisäverokanta, joka ei voi kiistää sitä.

WIS:n ja veronmaksajien suojan muuttaminen tai kumoaminen

On syytä korostaa, että tietyissä olosuhteissa WIS-päätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota.

KIS:n johtaja muuttaa viran puolesta myönnettyä WIS:ää, jos se on ristiriidassa lain säännösten kanssa seuraavista syistä:

 1. yhdistetyn nimikkeistön (CN) muutoksen hyväksyminen;

 2. Euroopan komission toteuttamat toimenpiteet tavaroiden tariffiluokituksen määrittämiseksi;

 3. ei enää ole yhdistetyn nimikkeistön (CN) tulkinnan mukainen;

 4. tulkintavirhe tai virheellinen arviointi aineellisen oikeuden säännöksen soveltamisesta.

Toisaalta Verohallinnon päällikkö muuttaa tai peruuttaa viran puolesta myönnetyn WIS:n, jos hän toteaa sen olevan virheellinen, mukaan lukien 11 §:ssä tarkoitettujen perusteiden vuoksi. Veroasetuksen 240 § 1 §. Tämä on mm. o sellaisiin olosuhteisiin kuin WIS:n antaminen sellaisten todisteiden perusteella, joiden perusteella on todettu tapauksen kannalta merkitykselliset tosiasiat, jotka osoittautuivat vääriksi, tai WIS:n antaminen rikoksen seurauksena.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Arvonlisäverolain säännökset osoittavat, että mikäli WIS:ää muutetaan tai kumotaan ja taho, jolle se on annettu, noudattaa WIS:ää ennen sen muuttamista tai kumoamista, pykälän säännökset ovat voimassa. Veroasetuksen 14k – 14m kohtaa sovelletaan vastaavasti.

Edellä mainitut veroasetuksen säännökset osoittavat, että sitovan verokannan tietojen noudattaminen ennen niiden muutosta, sen voimassaolon päättymistä tai ennen kuin veroviranomaiselle toimitetaan jäljennös lainvoimaisesta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla WIS kumotaan, ei myöskään saa vahingoittaa hakijaa. ikään kuin se ei kuuluisi veroasian ratkaisuun.

Siinä tapauksessa, että WIS-hakemuksen kohteena olevia tosiseikkoja vastaavaan tapahtumaan liittyvät veroseuraamukset tapahtuivat ennen toimitusta, tämän WIS:n soveltaminen ei vapauta veronmaksuvelvollisuudesta.

Lisäksi Art. Veroasetuksen 14 m, WIS:n soveltaminen, jota myöhemmin muutettiin ja jonka voimassaolon päättyminen todettiin tai jota ei sisällytetty veroasian ratkaisuun, johtaa vapautukseen veronmaksuvelvollisuudesta siltä osin kuin se johtuu veronmaksuvelvollisuudesta. tapahtuma on WIS:n aihe, jos:

 1. velvoitetta ei ole täytetty asianmukaisesti johtuen muuttuneen WIS:n noudattamisesta tai WIS:stä, joka ei sisälly veroasian ratkaisuun, ja

 2. WIS:n kohteena olevia tosiseikkoja vastaavaan tapahtumaan liittyvät veroseuraamukset tapahtuivat WIS:n toimittamisen jälkeen.

WIS:n hankkiminen suojaa myös niitä toimintoja, jotka suoritettiin ennen WIS:n muuttamista tai kumoamista.

Esitettyjen määräysten analyysi osoittaa, että WIS-päätöksen saamiseen liittyy useita veroetuja. Tärkeintä on sitoa veroviranomaiset Sitovan verokannan tiedoista johtuvaan arvonlisäverokantaan.