Käyttöomaisuuden alkuarvo ja pankkipalkkio

Verkkosivusto

Monet yrittäjät päättävät rahoittaa käyttöomaisuuden hankinnan lainalla. Tällaisessa tilanteessa yritystä pyörittävillä henkilöillä herää kysymys, miten pankkipalkkio vaikuttaa käyttöomaisuuden alkuarvoon. Tarkastellaan, voidaanko käyttöomaisuuden alkuarvoa korottaa pankkipalkkiolla ja voiko se muodostaa verokulun.

Pankkipalkkio verokuluna

Yrittäjän verokustannuksiin voivat sisältyä tulon saamiseksi, ylläpitämiseksi tai tulonlähteen turvaamiseksi aiheutuneet menot (ASI 22 §:n 1 momentti) lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja menoja. PIT-lain 23 §.

Pankkipalkkion sisällyttämiseksi kuluihin on selvitettävä, liittyvätkö pankkikulut harjoitettuun liiketoimintaan. Jos pankkipalkkio liittyy harjoitettuun liiketoimintaan liittyvään liiketoimeen, esim. siirtoon Kansaneläkelaitokselle, Verovirastolle tai urakoitsijalle, tällainen kulu voidaan periaatteessa sisällyttää yrityksen kuluihin, koska se liittyy tulonlähteen turvaaminen.

Jos laina on otettu yritystoimintaan, siihen lisätään liikkeellelaskupalkkio ja lainan korko. Jos lainalla rahoitetaan yritystoimintaa, korko voidaan laskea liiketoiminnan kuluksi. Pankkikoron tapauksessa on tärkeää, milloin se on maksettu, ei sitä, mihin ajanjaksoon se liittyy. Kustannukset eivät sisällä takaisinmaksettavan lainan pääomaosaa.

Pääsääntöisesti kuluihin laskutetaan korkoa sisäisen todisteen perusteella. Jos laina on tarkoitettu käyttöomaisuuden hankintaan, siihen asti, kunnes se on sisällytetty yrityskiinteistöön, korko nostaa käyttöomaisuuden arvoa, tämän ajanjakson jälkeen korko kirjataan sisäisen todisteen perusteella kuluksi.

Käyttöomaisuus - määritelmä

Oikein verolaskelmien tekemiseksi on välttämätöntä luokitella syntyneet menot oikein - suoraan kuluiksi tai omaisuuseräksi ja poistoksi kirjattavaksi. Jotta omaisuus katsottaisiin käyttöomaisuushyödykkeeksi, sen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

  • hankkia tai tuottaa itse,

  • oltava täydellisiä ja käyttökelpoisia, kun ne hyväksytään käyttöön,

  • olla verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa,

  • sen oletettu käyttöaika yrityksessä on pidempi kuin yksi vuosi,

  • sitä käytetään harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä tai otetaan käyttöön vuokra- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Lisäksi käyttöomaisuuden alkuarvon tulee olla suurempi kuin 3 500 zlotya (netto arvonlisäverosta vapautetuille verovelvollisille ja brutto arvonlisäverosta vapautetuille verovelvollisille).

Jos hankinta täyttää käyttöomaisuushyödykkeeksi kirjaamisen ehdot, mutta sen arvo ei ylitä 3 500 zlotya, menot voidaan kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Käyttöomaisuushyödykkeeksi tunnustamisen edellytykset täyttävästä omaisuudesta tehdään KŚT:n mukaan käyttöomaisuusrekisteriin kirjaus ja poistot PI-lain liitteessä 1 olevan poistoprosenttiluettelon mukaisesti.

Omaisuus

Käyttöomaisuuden alkuarvo - yleiset säännöt

Ostolla hankitun käyttöomaisuushyödykkeen alkuarvo on hankintahinta lisättynä sen hankinnasta aiheutuneilla kuluilla käyttöomaisuuden käyttöönottopäivään asti. (...) erityisesti kuljetus-, lastaus- ja purkukustannukset, matkavakuutukset, ohjelmien ja tietokonejärjestelmien kokoaminen, asennus ja käynnistyskulut, notaaripalkkiot, vero- ja muut maksut, korot, palkkiot ja verot vähennettynä tavaroista ja palveluista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavaroista ja palveluista suoritettava vero ei erillisten säännösten mukaan ole ostoihin sisältyvää veroa tai verovelvollisella ei ole oikeutta alennukseen ostoihin sisältyvän veron määrästä tai palautukseen tavaroiden ja palveluiden verosta annetussa laissa tarkoitettu veroero. Tuonnin yhteydessä kauppahinta sisältää tullin ja omaisuuden maahantuonnin valmisteveron - Art. 22 g 1 kohdan. PIT-lain 3 §.

Aktiivisilla arvonlisäveron maksajilla alkuarvo pääsääntöisesti kasvaa vain nettomäärällä. Arvonlisävero voidaan kuitenkin vähentää jatkuvasti.

Arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten alkuperäistä arvoa korotetaan bruttomäärällä.

Esimerkki 1.

Herra Jeremi johtaa yksityistä yritystä ja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Hän osti 1. elokuuta käyttöomaisuuden 7 000 zlotylla brutto (5 691,06 zlotya netto, 1 308,94 zloty alv 23 %), osto rahoitettiin lainalla. Käyttöomaisuus otettiin käyttöön 15. elokuuta. Siihen asti käyttöomaisuuden kokoamisesta aiheutui netto 100 zlotya lisäkustannuksia. Herra Jeremyn puolella heräsi kysymys: nostavatko ylläpitokustannukset käyttöomaisuuden arvoa ja onko mahdollista vähentää arvonlisäveroa laskusta?

Ennen kuin omaisuus otetaan käyttöön, suoritetun huollon arvo nostaa omaisuuden alkuarvoa. Käyttöomaisuus, jonka alkuarvo on 5 791,06 zlotya, on kirjattava käyttöomaisuusrekisteriin. Lisäksi elokuussa huoltolaskusta voidaan vähentää arvonlisävero.

Poistot sisällytetään kuluihin käyttöomaisuuden käyttöön ottamista seuraavasta kuukaudesta alkaen. Poikkeuksena ovat kertapoistot, joissa koko käyttöomaisuus sisältyy kuluihin käyttöomaisuushyödykkeen käyttöönottokuukauden aikana.

Esimerkki 2.

Mr. Eugeniusz on arvonlisäverosta vapautettu veronmaksaja, 1. syyskuuta hän osti käyttöomaisuuden 25 000 zlotylla brutto (20 325,20 PLN netto, 4 674,80 PLN ALV 23 %), osto rahoitettiin lainalla. Käyttöomaisuus otettiin käyttöön 25. syyskuuta ja siihen mennessä vakuutuskulut olivat aiheutuneet käyttöomaisuudesta 350 zlotya brutto. Herra Eugeniuszin puolella heräsi kysymys: nostavatko matkalla aiheutuvat vakuutuskustannukset käyttöomaisuuden alkuarvoa?

Ennen kuin omaisuus otetaan käyttöön, suoritetun huollon arvo nostaa omaisuuden alkuarvoa. Käyttöomaisuus, jonka alkuarvo on 25 350 zlotya, olisi kirjattava käyttöomaisuusrekisteriin.

Poistot sisällytetään kuluihin käyttöomaisuuden käyttöön ottamista seuraavasta kuukaudesta alkaen. Poikkeuksena ovat kertapoistot, joissa koko käyttöomaisuus sisällytetään kuluihin käyttöomaisuushyödykkeen käyttöönottokuukauden aikana.

Lainalla rahoitettu osto - pankkipalkkio ja käyttöomaisuuden alkuarvo

Jos hankinta on rahoitettu lainalla, alkuarvon määrittämiseksi kauppahintaa on korotettava pykälässä mainituilla kustannuksilla. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 3 §:n mukaan, jotka ovat syntyneet käyttöomaisuuden käyttöönottopäivään asti. Myös käyttöomaisuuden luoton ostoon liittyvä pankkipalkkio nostaa sen alkuarvoa. Tällä tavalla määritetty arvo on pohjana poistojen arvon määrittämiselle.

Esimerkki 3.

Herra Janusz on aktiivinen arvonlisäveronmaksaja, 1. heinäkuuta hän osti käyttöomaisuuden 12 300 zlotylla brutto (10 000 zlotya netto, 2 300 zloty alv 23 %), osto rahoitettiin lainalla. Käyttöomaisuus otettiin käyttöön 1. syyskuuta, ja siihen asti piti maksaa pois kaksi 600 zlotyn suuruista lainaerää, mukaan lukien 50 zlotya - korko-osa ja lisäksi 10 zlotya pankkipalkkiota. Herra Januszin puolelta ilmaantui kysymys: nostavatko erän korko-osa ja provisio käyttöomaisuuden alkuarvoa?

Kyllä, 100 PLN (2 * 50 PLN) suuruisen erän korkoarvo ja 10 PLN:n pankkipalkkio lisäävät käyttöomaisuuden alkuarvoa.

Käyttöomaisuus, jonka arvo on 10 110 zlotya, tulee kirjata 1. syyskuuta. ALV voidaan vähentää heinäkuussa.

Esimerkki 4.

Mr. Emil on arvonlisäveroton veronmaksaja, 1. heinäkuuta hän osti käyttöomaisuuden 15 000 zlotylla brutto (12 195,12 PLN netto, 2 804,88 PLN ALV), hän rahoitti oston lainalla. Käyttöomaisuus otettiin käyttöön 1. syyskuuta, ja siihen asti piti maksaa pois 2 500 zlotyn lainaerää, mukaan lukien 30 zlotya - korko-osa ja lisäksi 15 zloty pankkipalkkiota. Emilin puolelta heräsi kysymys: voiko käyttöomaisuuden alkuarvoa korottaa erän korko-osuudella ja provisiolla?

Kyllä, 60 zlotyn suuruisen erän korkoarvo (2 * 30 zlotya) ja pankkipalkkio 15 PLN lisäävät käyttöomaisuuden alkuarvoa.

Käyttöomaisuus, jonka arvo on 15 075 zlotya, tulee merkitä kirjanpitoon 1. syyskuuta.

Omaisuuden poistot

Ostetun käyttöomaisuuden arvo poistetaan sen valitseman menetelmän (suora tai aleneva poisto) ja poistoprosentin mukaan. Poistoprosentit sisältyvät tuloverolain liitteeseen 1. Käyttöomaisuuden arvo sisällytetään kuluihin poistojen kautta. Poistoprosentin valinnassa ei ole vapautta, jokaiselle toimenpideluokalle se on määritelty tarkasti edellä mainitussa liitteessä KŚT:n mukaan.

Pankkipalkkio käyttöomaisuudesta wFirma.pl-järjestelmässä

Jos haluat kirjata käyttöomaisuuden oston wFirma.pl-järjestelmään, siirry KULUT >> LISÄÄ KULUT >> ALV-LASKU >> KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO -välilehti.

Laskun arvo tulee syöttää STAWKI-välilehdelle. Toisaalta käyttöomaisuuden alkuarvoa nostavat kulut tulee syöttää WART-kenttään. ALKUPERÄINEN + esim. se on pankkikuluja. Kirjattu käyttöomaisuus sisällytetään käyttöomaisuusrekisteriin ja siitä tehdään poistot.

Jos aktiivinen arvonlisäveronmaksaja käyttöomaisuuden alkuarvoa kasvattavista kuluista on oikeutettu arvonlisäveron vähennykseen, tämä summa tulee näyttää ostojen arvonlisäverorekisterissä, siirry tätä varten välilehdelle TIEDOT >> ALV REKISTERIT > > ALV REKISTERÖINTI >> LISÄÄ KIRJAUS, täytä syntyvässä ikkunassa tiedot laskun tilan mukaisesti, lisäksi LISÄTIETOJA-välilehdestä KÄYTTÖOMAISUUS-kenttä.

ALV sisällytetään ostojen ALV-rekisteriin. Toisaalta käyttöomaisuuden arvo sisällytetään yhtiön kuluihin osana poistoja sovelletun koron ja poistotavan mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttöomaisuuden hankintaan myönnettävään yrityslainaan liittyvät pankkipalkkiot ja muut kulut nostavat käyttöomaisuuden alkuarvoa siihen asti, kunnes se hyväksytään yrityksen käyttöön. Tämän ajanjakson jälkeen pankkipalkkio tulee laskuttaa suoraan yrityksen kuluihin.