Tavaroiden maahantuonnin arvonlisävero - onko arvonlisäveron tilitys mahdollista?

Palveluvero

Jaettu maksumekanismi on ollut Puolan veronmaksajien käytössä heinäkuusta 2018 lähtien, ja siitä on tulossa yhä suositumpi yrittäjien keskuudessa. Osuusmaksun käyttöönotto aiheutti merkittäviä rajoituksia erityiselle ALV-tilille kertyneiden arvonlisäverorahojen käyttöön, sillä näitä varoja voidaan maksaa vain tiukasti määritellyistä vastuista. Osoittautuu, että jokaista verovelkaa ei voida maksaa ALV-tililtä. Voidaanko sitä käyttää tavaroiden maahantuonnin arvonlisäveron maksamiseen? Vastaus artikkelissa.

ALV-tilin varojen hallinnan laajuus

Osittainen maksu tarkoittaa tavaran tai palvelun maksua siirtosanomalla, jonka seurauksena maksu jaetaan. Nettoarvo menee verovelvollisen selvitystilille ja arvonlisäveron määrä erityisesti luodulle ALV-tilille. Sen käyttöoikeus on kuitenkin merkittävästi rajoitettu, koska siihen kertyneet varat voidaan käyttää vain:

 • urakoitsijan ALV-tilille siirrettyjen palvelujen tai tavaroiden arvonlisäveron määrä,
 • arvonlisäverosta johtuvat verovelat verovirastolle.

Yksityiskohtainen luettelo toiminnoista, joiden tulos voidaan kirjata ALV-tilille, löytyy Art. 62b kohta. Pankkilain 2 §:n mukaan arvonlisäverotiliä saa veloittaa vain:

 • arvonlisäveron osan tai kokonaan maksaminen tavarantoimittajan ALV-tilille tavaroiden toimituksesta tai palvelujen ostosta;
 • oikaisulaskun antamisen seurauksena saadun arvonlisäveron palautuksen tekeminen ostajan ALV-tilille;
 • arvonlisäveroilmoituksesta johtuvan verovelan sekä arvonlisäveron alimaksusta johtuvan verokoron maksaminen veroviraston tilille;
 • verovelan maksaminen, kun on kyse moottoripolttoaineiden yhteisön sisäisestä ostosta;
 • virheellisesti hyvitetyn arvonlisäveron arvonlisäveron siirto todellisen tavarantoimittajan erityiselle arvonlisäverotilille - jos laskuun on saatu vahingossa arvonlisävero (ostajan erehdyksen vuoksi), verovelvollinen ei ole laskun antaja. , aiheettoman maksun sattuessa arvonlisäveron palautus ostajan ALV-tilille;
 • varojen siirtäminen toiselle (omalle) ALV-tilille;
 • varojen siirtäminen veroviraston päällikön ilmoittamalle tilille ALV-tilille kertyneiden varojen vapauttamista koskevan päätöksen seurauksena;
 • varojen siirto arvonlisäverosta valtion budjettiyksikön tilille;
 • takavarikoinnin täytäntöönpano arvonlisäverosaamisten ulosottoa koskevan hallinnollisen täytäntöönpanoasiakirjan perusteella.

Laissa säädetään useista tilanteista, joissa maksu voidaan suorittaa erityisen arvonlisäverotilin kautta. Mainitut toiminnot eivät kuitenkaan sisällä tulli- ja verovelvoitteita tavaroiden tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.

ALV-maksut tavaroiden maahantuonnista

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäveromaksut poikkeavat hieman muista ulkomaisista liiketoimista, sillä niihin liittyy ylimääräinen tullimenettely. Kolmannesta maasta ostoa tehdessään veronmaksaja on velvollinen ilmoittamaan tavarat tullitarkoituksiin SAD-lomakkeella tai varmennetulla PZC-tulli-ilmoituksella. Maahantuojana verovelvollinen laskee itsenäisesti ja ilmoittaa tulli-ilmoituksessa arvonlisäveron määrän ottaen huomioon Puolassa kyseiseen tavaraan sovellettavat verokannat.
Art. 30b kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveron peruste tavaroiden maahantuonnissa muodostuu tullausarvosta eli vastaanotetun tavaran arvosta lisättynä maksettavalla verolla ja valmisteverolla edellyttäen, että maahantuonnin kohteena on valmisteveron alainen tavara. Myös tavaroiden maahantuonnin veropohjaan vaikuttaa pykälä. 30b kohta. arvonlisäverolain 3 ja 4 §, lisäkustannukset, sis. tullimaksuihin kuulumattomat palkkiot, pakkaaminen, kuljetukset, vakuutukset sekä muut tulliviranomaisten tavaran maahantuonnista vaatimat maksut. Tulliviranomainen tarkastaa toimitetun asiakirjan, ja jos sääntöjenvastaisuuksia ilmenee, tekee päätöksen ja määrittää itsenäisesti ostoihin sisältyvän veron oikean suuruisena. Näin määritetyn arvonlisäveron määrä sekä tullit ja mahdollinen valmistevero johtavat tullivelan syntymiseen, joka on maksettava verotoimistolle, ei tulli- ja veroviraston tilille, jonka jotkut veronmaksajat usein tulkitsevat väärin. Art. 33 sek. ALV-lain 6 §:
Tullivelasta aiheutuvien tuontitullien määrän perimiseen toimivaltaisen veroviraston päällikkö on velvollinen perimään tavaroiden maahantuonnista maksettavan veron, jollei 22 §:stä muuta johdu. 33a ja 33c. Tullivelan siirto suoritetaan käyttämällä lomakkeen asianmukaista tunnusta:

 • SADN - maksu yhdestä tulli-ilmoituksesta tai päätöksestä/tilauksesta,
 • SADNW - maksu useammasta kuin yhdestä tulli-ilmoituksesta tai päätöksestä/tilauksesta.

Onko mahdollista maksaa arvonlisäveroa tavaroiden maahantuonnista ALV-tililtä?

Aluksi veroneuvojat huomauttivat, että arvonlisäverotililtä voidaan tehdä siirto tavaroiden maahantuonnin tullivelan selvittämiseksi, vaikka siirto menee veroviraston tilille, mutta tällä hetkellä osaston kannan mukaan Valtiovarainministeriön tavaroiden ja palveluiden verosta, se ei ole mahdollista. Pankkilain säännökset määrittelevät selvästi, että arvonlisäverotiliä voidaan veloittaa kattamaan veroviraston arvonlisäverovelkaa. Kun siirto tehdään SADN- tai SADNW-lomaketunnuksella, selvitetään koko tullivelka eli ALV ja tullit. Maksu voidaan siis suorittaa vain verovelvollisen selvitystililtä. Tämän kannan vahvistaa myös Verotiedot.