Toisessa EU-maassa maksettu arvonlisävero - palautusprosessi

Palveluvero

Puolan veronmaksajien, jotka haluavat palauttaa arvonlisäveron toisessa EU-maassa maksetusta arvonlisäverosta, on tehtävä hakemus Puolan verovirastolle. Koko veronpalautusprosessiin liittyy monia olosuhteita, jotka sinun tulee tietää ennen tämän hakemuksen jättämistä.

Tarvittavat asiakirjat toimitettava

Tilanteessa, jossa puolalainen veronmaksaja hakee arvonlisäveron palautusta toisessa EU-maassa maksetusta arvonlisäyksestä, hänen on toimitettava ALV-REF-lomake (tällä hetkellä versio 4). On syytä muistaa, että kyseiseen lomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat/tiedot:

 1. tilinumero, jolle hyvitys tehdään (IBAN BIC-numerolla),

 2. tilin nimi ja tilin omistajan tiedot,

 3. kaikki veropohjaan vaikuttavat tavaroiden tai palvelujen ostoon liittyvät laskut,

 4. pankkivahvistukset ja muut todisteet ostettujen tavaroiden tai palvelun maksusta (sisältäen ulkomaisen arvonlisäveron).

Missä ja missä muodossa arvonlisäveron palautushakemus tulee tehdä?

Peruskysymys ALV-REF-lomaketta toimitettaessa on, että sekä verovelvollinen että hänen edustajansa voivat lähettää sen. Jos lomakkeen toimittaa asianajaja, asianajajan on toimitettava valtakirja verovirastolle, jolle arvonlisäveron palautusta haetaan. Huomio!
Toisessa EU-maassa maksetun arvonlisäveron palautuksen yhteydessä (VAT-REFUND-menettely) valtakirja UPL-1 ei ole voimassa. Veronmaksaja on velvollinen toimittamaan kirjallisen valtakirjan edustaakseen veronmaksajaa ALV-REFUND-palautusprosessissa ennen kuin asiamies lähettää ALV-REF-lomakkeen.

Yllä olevaan valtakirjaan on sisällyttävä seuraavat tiedot:

 1. myöntämispaikka ja -päivä,

 2. hakijan osoite ja verotunnus,

 3. verotoimiston nimi ja osoite,

 4. ilmaisu - valtakirja,

 5. nimetyn edustajan etu- ja sukunimi,

 6. edustajan osoite ja verotunnus,

 7. myönnetyn valtakirjan laajuus.

Valtakirjan esittäminen edellyttää 17 PLN:n leimaveron maksamista.

Toinen ongelma VAT-REF-lomakkeen toimittamisessa on, että se voidaan toimittaa vain sähköisessä muodossa e-Deklaracje-järjestelmän avulla. Lähetettyään lomakkeen sähköisesti, verovelvollinen voi ladata UPO-asiakirjan, joka vahvistaa asiakirjan toimittamisen toimivaltaiselle verovirastolle.

Lomakkeen liitteet alkuperäisten asiakirjojen skannauksina pakataan ZIP-arkistoon ja liitetään myös sähköisesti ALV-REF-lomakkeeseen. Lisätietoja julkaisun täyttämisestä: "Kuinka VAT-REF-lomake täytetään?".

Kyseinen ALV-REF-lomake tulee lähettää verovirastolle, joka on toimivaltainen:

 1. luonnollinen henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa asuinosoitteen perusteella,

 2. yhtiö- ja pääomayhtiöt yhtiön kotipaikan vuoksi.

ALV-palautusprosessiin liittyvät aikarajat

Arvonlisäveron palautusta koskeva hakemus tavaroiden tai palveluiden hankinnasta toisessa EU-maassa voidaan jättää viimeistään edellä mainittujen menojen syntymisvuotta seuraavan vuoden syyskuun 30. päivänä. On huomattava, että se voidaan toimittaa vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään 12 kuukaudeksi.

Saatuaan VAT-REF-hakemuksen liitteineen Puolan verovirasto tarkistaa toimitettujen asiakirjojen muotovaatimukset. Jos kaikki on kunnossa, se jättää hakemuksen 15 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta sen maan ulkomaan verovirastolle, josta tavarat tai palvelut on ostettu, toimivaltaiselle mahdollisuudesta hakea arvonlisäveron palautusta muille kuin verovelvollisille. kotimainen, kotimainen.

Ulkomainen verovirasto, analysoituaan ALV-REF-lomakkeen liitteineen, lähettää puolalaiselle verovelvolliselle noin 4-8 kuukauden kuluessa arvonlisäveron palautushakemuksen vastaanottamisesta päätöksen:

 1. arvonlisäveron palautushakemuksen kielteisessä käsittelyssä - tässä tilanteessa päätöksessä esitetään hakemuksen hylkäämisen syyt sekä ohjeet mahdollisesta valituksen tekemisestä tähän päätökseen sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa arvonlisäveron palautus suoritetaan tehty, tai

 2. arvonlisäveron palautushakemuksen positiivisen käsittelyn jälkeen - tässä tapauksessa puolalaisen verovelvollisen on odotettava arvonlisäveron palautusta, jonka arvonlisäveron palautusvaltion verotoimisto siirtää puolalaisen verovelvollisen tilille noin 10 päivää myönteisen päätöksen antamispäivästä tai

 3. tavaroiden tai palvelujen ostojäsenvaltion arvonlisäveron palautuksen suorittavan veroviraston pyynnöstä täydentää hakemusta toimittamalla tarvittavat asiakirjat tai tiedot siltä osin kuin nämä tiedot ovat tarpeellisia vähennysoikeuden mahdollisten rajoitusten vuoksi. direktiivi 2006/112 / EY, palautusjäsenvaltiossa sovelletut säännöt tai palautusjäsenvaltion saaman vastaavan poikkeuksen soveltaminen 395 tai 396 edellä mainitun direktiivin 395 tai 396 - on syytä korostaa, että määräaika tarvittavien asiakirjojen tai tietojen toimittamiselle on 1 kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Lisäasiakirjat tai -tiedot saatuaan ulkomaan verovirasto tekee päätöksen arvonlisäveron palautushakemuksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä 2 kuukauden kuluessa pyydettyjen, edellä mainittujen tietojen vastaanottamisesta.

On syytä huomioida, että ulkomaan verovirasto voi tehdä myös osittaisen arvonlisäveron palautuksen, jos se katsoo toimitetuista asiakirjoista, että verovelvollinen on saanut oikeuden vain osan verosta palautukseen.

Toisessa EU-maassa maksettu arvonlisävero - lisäselvitys

Muussa EU-maassa kuin elinkeinonharjoittajamaassa tavaroiden tai palvelujen hankinnan vuoksi maksetun arvonlisäveron palautushakemuksen jättämistä koskevien sääntöjen lisäksi 12. helmikuuta annettu neuvoston direktiivi 2008/9/EY 2008, jossa määritellään arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, osoittaa veronpalautusprosessiin liittyviä lisäolosuhteita, kuten:

 1. jos laskussa tai tuontiasiakirjassa ilmoitettu veron peruste on vähintään 1 000 euroa tai vastaava summa kansallisena valuuttana, palautusjäsenvaltio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan mukaisten lisätietopyyntöjen soveltamista. 20, voi vaatia hakijaa toimittamaan sähköisesti jäljennöksen laskusta tai tuontiasiakirjasta yhdessä korvausvaatimuksen kanssa. Jos lasku koskee polttoainetta, raja on 250 euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa,

 2. Palautusjäsenvaltio voi määrittää kielen tai kielet, joita hakija käyttää palautushakemukseen sisältyvien tietojen tai muiden lisätietojen toimittamisessa,

 3. jos palautushakemus koskee kalenterivuotta lyhyempää, mutta vähintään kolmea kuukautta lyhyempää palautusjaksoa, haettu arvonlisäveron palautuksen määrä ei saa olla pienempi kuin 400 euroa tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa,

 4. jos palautushakemus koskee kalenterivuoden tai kalenterivuoden loppuosan palautusjaksoa, arvonlisäveron määrä ei saa olla pienempi kuin 50 euroa tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa.