Ikuinen käyttöoikeus - mitä se on?

Palvelus

Ikuisen käyttöoikeuden historia ulottuu monien vuosien taakse, jolloin lainsäätäjä otti 14.7.1961 lain kaupunkien ja asuinalueiden maankäytöstä lailliseen liikkeeseen. Tämän lain päätarkoituksena oli perustaa Valtiokonttorin omaisuutta kaikista kaupungeissa sijaitsevista kiinteistöistä. Lue ikuisesta käyttöoikeudesta.

Mikä on ikuinen käyttöoikeus?

Tällä hetkellä ikuisen käyttöoikeuden instituutio on säännelty siviililaissa (jäljempänä siviililaki). Sen ainutlaatuisuus piilee siinä, että se sijaitsee esineoikeuksien hierarkiassa omaisuusoikeuksien ja muiden rajoitettujen esineoikeuksien välissä. Käyttäjän oikeudet riippuvat muun muassa tiettyjen rasitteiden kantamisesta - kertamaksusta ja syklisestä vuosimaksusta. Ikuinen käyttöoikeus on erityinen suunnitelma valtion omistamien kiinteistöjen käyttöön.

Tällä hetkellä Valtiokonttori ja kunnalliset yksiköt (yksityiskunta, kuntayhtymä tai maakunta) ovat oikeutettuja antamaan maan käytön luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

Lainsäätäjä sääti erityisestä ikuisen käyttöoikeussopimuksen tekemisestä - vain notaarin vahvistaman asiakirjan muodossa, jossa on pakollinen merkintä maa- ja kiinnitysrekisteriin.

Ikuisen käyttöoikeuden sisältö ja laajuus

Art. Siviililain 233 § Lain ja yhteiskunnallisen rinnakkaiselon säännöissä sekä Valtiokonttorin omistaman maan tai kuntayksiköille tai niiden yhdistyksille kuuluvan maan ikuiseen käyttöoikeuteen luovuttamista koskevassa sopimuksessa määrätyissä rajoissa käyttäjä saa käyttää maata muiden henkilöiden poissulkeminen. Samoissa rajoissa ikuinen käyttö- ja tuotto-oikeuden haltija voi määrätä oikeudestaan.

Käytännössä käyttäjän mahdollisuudet ikuisen käyttöoikeuden hoitamiseen ovat varsin laajat, sillä ne ovat samanlaisia ​​kuin ne, joihin omistajalla on omistusoikeuden perusteella oikeus.

Ikuinen käyttöoikeus saa ensisijaisesti käyttää maata, mikä on tärkeää, ulkopuolisia poissulkematta. Ikuinen käyttöoikeus voidaan esimerkiksi myydä, rasittaa toisella oikeudella tai jopa periä.

On lisättävä, että kun kyseessä on ikuisen käyttöoikeuden hankkiminen maasta, jolle kiinteistö on pystytetty, käyttäjällä on siihen täysi lain mukainen valtuutus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Onko tämä ikuinen käyttöoikeus ajallisesti rajoitettu?

Maa-alueen ikuinen käyttöoikeus voi tapahtua enintään 99 vuodeksi. Poikkeustapauksissa, kun taloudellinen käyttötarkoitus ei edellytä maa-alueen luovuttamista sallitulle enimmäisajalle, maa on mahdollista luovuttaa lyhyemmäksikin ajaksi, kuitenkin vähintään 40 vuodeksi.

Lainsäätäjä määräsi myös mahdollisuuden pidentää käyttöaikaa alkuperäisessä sopimuksessa määritellyn perusajan umpeutumisen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten käyttäjä voi viimeisten 5 vuoden aikana ennen sopimuksessa määrätyn ikuisen ajanjakson päättymistä pyytää sen pidennystä 40:stä 99 vuoteen.

Lisäksi on mahdollisuus tehdä tällainen pyyntö, jos käytetylle maa-alueelle tarkoitettujen menojen poistoaika on paljon pidempi kuin sopimuksessa määrätyn ajanjakson päättymiseen jäljellä oleva aika.

On lisättävä, että pidennyksen epääminen voidaan hyväksyä ja se voi tapahtua vain tärkeän yhteiskunnallisen edun perusteella.

Korkein oikeus puhui ikuisen käyttöoikeuden jatkamisesta 16.2.2012 antamassaan päätöksessä, tiedostoviite. nro III CZP 94/11, jossa todetaan, että ikuisen käyttöoikeuden jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen siviililain säädetyssä määräajassa esitetystä pyynnöstä voi tapahtua myös tämän oikeuden määräajan päättymisen jälkeen perustettiin.

Sopimus ikuisen käyttöoikeuden jatkamisesta tulee tehdä erityisessä muodossa - notaarin vahvistamana asiakirjana.

Mitä maksuja minun pitäisi maksaa?

Kunnes sopimus on solmittu notaarin muodossa, tulevan käyttäjän on maksettava ns kertamaksu. Sen arvo vaihtelee yleensä 15-25 % kiinteistön arvosta.

Lisäksi käyttäjä on velvollinen maksamaan vuosimaksun. Niiden määrä riippuu siitä, mihin tarkoitukseen maa lahjoitetaan. Tässä suhteessa voidaan erottaa seuraavat hinnat:

  • 0,3 % puolustustarkoituksiin, pyhien rakennusten rakentamiseen tai hyväntekeväisyystoimintaan tarkoitetun kiinteistön arvosta;
  • 1 % maatalouteen, asumiseen tai urheilutoimintaan luovutetun omaisuuden arvosta;
  • 2 % matkailutoimintaan omistetun kiinteistön arvosta;
  • 3 % kiinteistön arvosta muista maakohteista.

Pääsääntöisesti vuosimaksut on maksettava koko pysyvän käyttöoikeuden ajalta. Käyttäjän tulee maksaa annetulta vuodelta ennakkoon ja erääntynyt summa on maksettava 31. maaliskuuta mennessä.

Maksujen osalta kannattaa huomioida korkeimman oikeuden 25.11.2010 antama tuomio, tiedostoviite. nro I CSK 692/09, jossa todetaan: "Jos ikuinen hyöty-omistaja myy oikeutensa maa-alueeseen vuoden aikana, häneltä peritään vuosimaksu ajanjaksolta, joka päättyy kaupantekopäivänä. Sitten ostaja maksaa."

Ikuinen käyttöoikeus on erityinen esineoikeuden muoto. Sen erottaa omistuksesta sen oikea-aikainen luonne ja rajoitukset, jotka johtuvat laeista, sosiaalisen rinnakkaiselon säännöistä ja sopimukseen sisältyvistä määräyksistä. Tämä velvoite voidaan periaatteessa tehdä enintään 99 vuodeksi, mutta myös vähintään 40 vuodeksi. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kertaluonteisen tontin arvoon perustuvan maksun sekä vuosimaksun kiinteistön käyttökohteesta riippuen. Sopimus voi osoittautua hyödylliseksi niille ihmisille, jotka eivät pysty maksamaan tietyn kiinteistön ostokustannuksia kerralla.