Verotusasuntotodistuksen hankkiminen - mikä on menettely?

Palveluvero

Verotuksellisen asuintodistuksen hankkiminen vapaan liikkuvuuden aikana ja mahdollisuus saada etuuksia (mukaan lukien taloudelliset edut) tulee välttämättömäksi ansaitun tulon verotuspaikan vahvistamiseksi. Kannattaa tietää, mitä veroasuntotodistuksen tulee sisältää ja miten se saa.

Asumisen periaate

Art. 3 sek. Henkilön tuloverolain, jäljempänä PDOF, 1 §:n mukaan Puolassa asuvat henkilöt ovat rajoittamattoman verovelvollisia. Tämä tarkoittaa, että he ovat velvollisia maksamaan veroa Puolassa kaikista tuloistaan ​​(tuloistaan) riippumatta tulolähteiden sijainnista.

Puolassa asuva henkilö on luonnollinen henkilö, joka:

  1. hänellä on henkilökohtaisten tai taloudellisten etujen keskus Puolassa (elintärkeiden etujen keskus) tai
  2. oleskelee Puolassa yli 183 päivää verovuoden aikana.

Ladata:

pdf
Hakemus verotuksellisen kotipaikan todistusta varten.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttölomake docx
Hakemus verotuksellista asuintodistusta varten.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Lainsäätäjä ei ole ottanut käyttöön henkilökohtaisten ja taloudellisten etujen keskuksen oikeudellista määritelmää. Verohallinnon johtaja 9.10.2018 antamassaan yksittäispäätöksessä nro 0112-KDIL3-2.4011.320.2018.1.JK yritti määritellä niitä huomauttaen, että:
"Henkilökohtaisten etujen keskuksena" tulisi ymmärtää kaikki perhesiteet, kuten koti, sosiaalinen, poliittinen, kulttuurinen, kansalaistoiminta, jäsenyys järjestöissä/kerhoissa, harrastukset jne. "Taloudellisten etujen keskus" puolestaan ​​on ensisijaisesti taloudellisen toiminnan paikka, tulolähteet, omistetut sijoitukset, irtain ja kiinteä omaisuus, vakuutukset, otetut lainat, pankkitilit jne. ”.

Taiteen mukaan puolestaan. 3 sek. Yritystuloverolain, jäljempänä PDOP, 1-2 §:n mukaan verovelvolliset, joiden kotipaikka tai johtokunta on Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​riippumatta siitä, missä he ovat. saatu. Jos heillä ei ole kotipaikkaa tai johtokuntaa Puolan tasavallan alueella, he ovat verovelvollisia vain Puolan tasavallan alueella saamistaan ​​tuloista.

Vastaavasti oikean asuinpaikan määrittäminen on perustana sille maalle, jossa ansiotuloa verotetaan, ja siten mm. tuloverokannan oikea määrittäminen.

Todistus verotuksellisuudesta

Sitä vastoin Art. 5a kohta 21 PDOF ja art. 4a PDOP:n 12 kohta: aina kun viitataan asuintodistukseen, tarkoitetaan verovelvollisen sijoittautumisvaltion toimivaltaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovelvollisen verotuksellisesta kotipaikasta.

Jos verovelvollisen verotuksellinen asuinpaikka on dokumentoitu voimassaoloajan sisältävällä asuintodistuksella, maksaja ottaa tämän todistuksen huomioon tänä aikana suoritetuissa maksuissa. Toisaalta, kun verovelvollisen verotuksellisen kotipaikan paikka on dokumentoitu asuintodistuksella, joka ei sisällä voimassaoloaikaa ja jossa on ulkomaisen urakoitsijan verovuosi, maksaja ottaa tämän todistuksen huomioon maksuissa. tehty 12 kuukauden kuluessa todistuksen myöntämispäivästä.

Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että yhtä universaalia mallia verotuksellista asuinpaikkaa koskevalle todistukselle ei ole olemassa, kukin maa määrittelee omat vaatimuksensa sekä todistuksen myöntämiselle että oikean veroresidenssin vahvistavalle mallille.

Bydgoszczin verokamarin johtaja (tulkinta 12. kesäkuuta 2008 - ITPB3 / 423-211 / 08 / AM) korosti, että:
”Kansainvälisessä verooikeudessa asumisen määritelmä on johdettu tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevista sopimuksista. Koska näissä sopimuksissa ei täsmennetä voimassa olevaa asuin- tai kotipaikkatodistuksen muotoa, asuintodistusta ei aina anneta virallisella lomakkeella, eikä siinä tarvitse olla suoraan nimeä "asuintodistus". Näiden säännösten sisältö osoittaa, että asumistodistuksen tulee täyttää vähintään seuraavat ehdot:

  • toimivaltaisen verohallinnon myöntämä,
  • määrittää verovelvollisen asuinpaikan (asuinpaikka tai kotipaikka) verotusta varten,
  • sisältää todistuksen antopäivämäärän ja/tai päivämäärän, jolloin veroresidentti on vahvistettu.

Siksi jokainen toimivaltaisen veroviranomaisen myöntämä todistus (voimassa maksupäivänä), joka vahvistaa, että tietyllä yhteisöllä on verotuksellinen kotipaikka kyseisessä maassa - riittää.(...) On ymmärrettävää, että asumistodistuksen muotoa ei ole määritelty, koska Puolan verolainsäädännössä on mahdotonta säännellä ulkomaisten veroviranomaisten myöntämiin virallisiin asiakirjoihin liittyviä kysymyksiä.".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Todistuksen hankkiminen verotuksellisesta asuinpaikasta Puolassa

Artiklan säännökset Tax Ordinance Actin 306l:n mukaan veroviranomainen antaa verovelvollisen pyynnöstä todistuksen hänen asuinpaikastaan ​​tai kotipaikastaan ​​verotusta varten Puolan tasavallan alueella (todistus asuinpaikasta). Verosäädöksissä ei mainita hakemusmallia, eikä ole selkeää määritelmää siitä, mitä hakemuksen tulee sisältää.

Liiketoimintakäytäntö osoittaa, että verovelvollisen on hakiessaan verotuksellista asuin- tai toimipaikkaansa todistusta ohjattava tiedoista, jotka sisältävät viime kädessä erityisen mallin Puolassa myönnetystä verotuksellisesta asuinpaikkatodistuksesta.

Yksi edellytyksistä on hakea (asuin- tai kotipaikan toimivaltaiselle verovelvolliselle) verotuksellista asuinpaikkaa koskevaa todistusta.

Toinen edellytys verotuksellisen asuinpaikan saamiselle on PESEL- tai NIP-numero. Tässä on huomioitava, että verotunniste on -- Art. Veronmaksajien ja maksajien rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annetun lain 3 § - PESEL-numero verovelvollisille, jotka ovat PESEL-rekisteriin merkittyjä luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa tai eivät ole rekisteröityjä arvonlisäverovelvollisia.

Lisäksi verovelvollisen tulee ilmoittaa, mihin tarkoitukseen hän hakee verotuksellista asuinpaikkaa ja mille ajanjaksolle se tulee antaa. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että verovelvollinen voi jättää merkitsemättä ajanjaksoa, johon asti veroasuntotodistus on voimassa. Aikaisempina vuosina verotukselliset asuinpaikkatodistukset, joissa oli ilmoitettu päättymispäivä, saattoivat johtaa vastaanottajaa harhaan - ei ollut selvää, oliko kyseessä todistuksen viimeinen voimassaolopäivä vai menettikö verovelvollinen verotuksellisen asuinpaikan mainitulla päivämäärällä olevan todistuksen myöntämismaassa.

Verovelvollisen tulee verotuksellista asuinpaikkatodistusta hakiessaan ilmoittaa myös, minkä perusteella verotuksellisen verotuksen välttämistä ja veronkierron estämistä koskeva sopimus hakee verotuksellista asuinpaikkatodistusta.

Verovelvollinen voi hakemusta jättäessään ilmoittaa myös verotuksellisen asuinpaikkatodistuksen antamista koskevien hakemusten lukumäärän. Myös verotuksellisen asuinpaikan todistuksen vastaanottamistapa kannattaa määritellä (henkilökohtaisesti, postin välityksellä ilmoitettuun osoitteeseen tai asianajajan toimesta).

Valittujen verovirastojen verkkosivuilta voit ladata ja täydentää hakemuksen hänen asuin- tai kotipaikkansa verotuksellisesta asuinpaikasta Puolan tasavallan alueella. Jos toimivaltainen veroviranomainen ei toimita valmiita mallia, voit käyttää seuraavaa.

Maksut ja toimitusaika

Veroasumistodistuksen saamiseksi on maksettava 17 PLN:n leimavero. Veroviranomainen on velvollinen antamaan hakijalle asianmukaisen todistuksen 7 päivän kuluessa.

Tilanteessa, jossa verotuksellisen asuintodistuksen hakija on verovelvollisen asianajaja, hän on myös velvollinen liittämään valtuutuksen ja maksamaan myönnetystä valtakirjasta leimaveroa 17 zlotya. Valtuutus tulee tehdä PPS-1 Special Attorney -lomakkeella. Valtuutuksen tulee sisältää tämän valtakirjan laajuus, esimerkiksi ilmoittamalla kohtaan E: hakemuksen jättäminen, sen allekirjoittaminen Puolan tasavallan alueella verotuksellisesta asuinpaikasta tai sääntömääräisestä toimipaikasta todistuksen myöntämisen yhteydessä sekä selvitysten toimittamiseen ja verotuksellisen asuinpaikkatodistuksen keräämiseen.