Tilojen lainaus ja veroseuraamukset

Palveluvero

Vuokrattavan kiinteistön omistaminen tuottaa yleensä tuloja. On kuitenkin tilanteita, joissa asunnon vuokraamisen sijaan lainaamme sitä - yleensä läheiselle, mutta ei välttämättä lähiomaiselle. Tällöin tilojen lainaamisesta aiheutuu tiettyjä veroseuraamuksia.

Lainasopimus

§:n mukaisella lainasopimuksella. Siviililain 710 § (jäljempänä siviililaki) ymmärretään sopimukseksi, jolla lainanantaja sitoutuu antamaan saajalle määrätyn tai määräämättömän ajan käyttää hänelle annettua esinettä maksutta. tähän tarkoitukseen.

Vastaanottaja vastaa lainatun esineen tavanomaisista ylläpitokustannuksista. Jos käyttäjälle aiheutuu muita kuluja tai menoja lainatusta esineestä, sovelletaan vastaavasti säännöksiä jonkun muun asioiden hoitamisesta ilman toimeksiantoa (siviililain 713 §).

Kuten edellä mainitusta seuraa siviililain säännösten mukaan lainasopimuksen perusteella ei ole velvollisuutta tarjota lainanottajalle palveluita. Samanaikaisesti lainatun esineen tavanomaisia ​​ylläpitokustannuksia, eli tämän esineen käytöstä aiheutuneita kustannuksia, ei pidetä lainanantajan hyödynä.

Luotonannon tyypillinen piirre on siis vastikkeettomuus ja välinpitämättömyyden motiivi. Koska vain lainanantaja on velvollinen suorittamaan lainaussopimuksen mukaisen palvelun, on sopimusta pidettävä yksipuolisesti sitovana. Siviililaki ei määrää tämän sopimuksen tekemiselle erityistä muotoa ja se voidaan tehdä missä tahansa muodossa, esimerkiksi kirjallisena, suullisena, notaarina asiakirjana, solmimisena (implisiittisesti). Lainaussopimus tarkoittaa esineen luovuttamista toisen henkilön käyttöön maksutta.

Tilojen lainaus ja tulovero

Aluksi on syytä selventää, että tavaroiden veloituksetta lainaamisesta ei kerry tuloverotuloa, riippumatta siitä, lainataanko esine perheenjäsenelle vai kolmannelle. Siten joku, joka lainaa kiinteistönsä, ei saa siitä tuloa.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja lainasi asuntoaan siskolleen. Osapuolet ovat tehneet asianmukaisen sopimuksen. Tilojen lainaaminen sisarelle ei aiheuta veljelle verotettavaa tuloa.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja lainasi kauppaa ystävälleen. Myös tässä tapauksessa, vaikka tilat lainataan kolmannelle osapuolelle, lainanantajalle ei synny verotettavaa tuloa.

Käyttäjän tapauksessa tuloja ei synny, jos hän on perheenjäsen.

Tämän vahvistaa Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 6.4.2018, numero 0115-KDIT3.4011.183.2018.

Liiketoiminnasta saadut tulot §:n mukaisesti. 14 sek. 2 8 kohta edellä mainituista Lain pykälän mukaan on myös saatujen luontoisetuuksien ja muiden vastikkeetta saatujen etuuksien arvo laskettuna 11 §:n mukaisesti. 11 sek. 2-2b, jollei Art. 21 sek. 1 piste 125.

Art. 21 sek. 1 kohta 125 edellä mainitusta Lain mukaan verovapaata on mm. Luontoisetuuksien ja muiden vastikkeettomien etuuksien arvo laskettuna §:n mukaisesti. 11 sek. 2-2b, saatu perintö- ja lahjoitusverosäännösten mukaisilta veroryhmiin I ja II kuuluvilta henkilöiltä, ​​jollei 2 momentista muuta johdu. kaksikymmentä.

Sitä vastoin Art. 14 sek. Perintö- ja lahjoitusverolain 3 kohdan 1 ja 2 (Lakilehti 2017, kohta 833, muutoksineen) mukaan yksittäisiä veroryhmiä ovat:
ryhmään I - puoliso, jälkeläiset, ylenevät sukulaiset, poikapuoli, vävy, miniä, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli ja appivanhemmat;
ryhmään II - sisarusten jälkeläiset, vanhempien sisarukset, lastenpuolien jälkeläiset ja puolisot, puolisoiden sisarusten puolisot ja sisarukset, puolisoiden sisarusten puolisot, muiden jälkeläisten puolisot.

Tuloverolla verotetaan pääsääntöisesti tilojen ilmaisesta lainauksesta johtuvia ilmaisia ​​etuja, jos lainaan osallistujat eivät kuulu perintö- ja lahjoitusverosäännösten mukaisiin veroryhmiin I ja II.

Näin lainanantaja saa tuloveroa alaista tuloa.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Edun arvo

Art. 11 sek. Henkilön tuloverolain (jäljempänä PI-laki) 1 §:n mukaiset tulot, jollei 14-15, art. 17 sek. 1 artiklan 6, 9 ja 10 kohta, joka koskee johdannaisrahoitusvälineistä johtuvien oikeuksien käyttöä, art. 19, art. 25b ja art. 30F, vastaanotetaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetujen ja muiden maksuttomien etujen arvo.

Kohdan mukaisesti 2a yllä taide. 11, muiden ilmaisten etujen rahallinen arvo määritetään:

  1. jos palvelun kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan;
  2. jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - ostohinnan mukaan;
  3. jos edun kohteena on asunnon tai rakennuksen luovutus - vuokraa vastaavan määrän mukaan, joka maksettaisiin tämän tilan tai rakennuksen vuokrasopimuksen solmimisesta;
  4. muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

PIT-laki ei sisällä laillista määritelmää vastikkeeton käsitteelle. PWN-kustantamon uuden puolan kielen sanakirjan mukaan palveluita, jotka eivät vaadi maksua, ei tule katsoa maksuttomina palveluina. Siksi on oletettava, että vastikkeeton etu on tapahtuma, jonka seuraus (seuraus) on vastikkeeton omaisuuden saaminen yhdelle henkilölle toisen henkilön, toisen yhteisön omaisuuden kustannuksella. Edellä esitetyn valossa on katsottava, että verotuksessa ilmaisetulla tarkoitetaan kaikkia oikeudellisia tai taloudellisia tapahtumia, jotka johtavat maksuttomaan, eli ei-kustannussidonnaiseen tai muuhun vastaavaan maksuun. , joilla on erityinen taloudellinen ulottuvuus. On syytä huomauttaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviililain 353 2 §:n mukaan etu voi muodostua toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Edellä esitetyn perusteella edun arvo on tilojen lainauksessa se vuokran määrä, jonka lainanantaja olisi saanut, jos hän olisi vuokrannut tilat.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja vuokrasi liikkeen. Kuukausivuokra oli 2000 PLN. Tällä hetkellä yllä oleva kauppa on lainattu veronmaksajan sivuvaimolle.

Tässä tapauksessa verovelvollisen avopuoliso saa verotettavaa tuloa 2 000 zlotya kuukaudessa.