Varastoerojen huomioiminen liiketoimintansa lopettavien veronmaksajien ennakkomaksua laskettaessa

Palveluvero

Yrityksen aloittamisen ja sen jälkeen harjoittamisen lisäksi verovelvolliselta on tehtävä useita toimia valtion viranomaisille, mukaan lukien veroviranomaisille, kuten asiaa koskevien ilmoitusten tekeminen, hakemusten täydentäminen ja laskelmien tekeminen. Myös yrityksen lopettaminen vaatii erityistoimenpiteitä, erityisesti silloin, kun se puretaan verovuoden aikana. Veroviranomaiset vaativat yritystoimintaa harjoittavia veronmaksajia laskemaan tuloveron ennakon (PIT) itse. Miten ja milloin tällainen laskelma tehdään, jos yritys puretaan? Onko tässä tapauksessa tarpeen ottaa huomioon varastoerot?

Tuloveron ennakkomaksut yrittäjänä - miten lasketaan, milloin maksetaan? - Yleiset säännöt

Art. 44 sek. 1 §:ssä tarkoitettua elinkeinotoiminnasta tuloa saaville verovelvollisille. ALV-lain 14 § (muu kuin maataloustoiminta) on velvollinen maksamaan verovuoden aikana tuloveron ennakkoa momentissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 3 kohdan mukaisesti, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 3f-3h eli: veronmaksajien on maksettava kuukausiennakko. Ennakkomaksujen määrä, jollei 22 artiklasta muuta johdu. 44 sek. PIT-lain 3f §:ssä säädetään seuraavasti:

 1. Ennakkomaksuvelvollisuus syntyy siitä kuukaudesta, jona tulot ovat ylittäneet sen määrän, joka on §:ssä säädetyn veroa alentavan määrän osamäärä. 27 sek. 1B kohdassa 1 ja 1 artiklassa tarkoitetussa asteikossa määritelty alhaisin verokanta. 27 sek. 1;

 2. tämän kuukauden ennakkomaksu on tästä tulosta laskettu vero 11 §:n säännösten mukaisesti. 26, 27 ja 27b;

 3. seuraavien kuukausien ennakkomaksu määräytyy vuoden alusta ansaitusta tulosta maksettavan veron ja edellisten kuukausien ennakkomaksujen summan erotuksena.

Art. 44 sek. 2 lausetta ALV-lain 1 §:n mukaan tulo- ja menokirjanpitoa pitävän verovelvollisen ennakkomaksun laskennan perusteena oleva taloudellisesta toiminnasta saatu tulo on näistä kirjanpidosta saatavien tulojen ja niiden hankintakustannusten erotus.

Muun kuin maataloustoiminnan tulojen kuukausiennakot maksetaan edelliseltä kuukaudelta kunkin kuukauden 20. päivään mennessä. Veronmaksajat maksavat neljännesvuosittaiset ennakot kunkin ennakkomaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Ennakko verovuoden viimeiseltä kuukaudelta tai viimeiseltä vuosineljännekseltä on maksettava seuraavan verovuoden tammikuun 20. päivään mennessä. Hän ei suorita ennakkomaksua vastaavasti viimeiseltä kuukaudelta tai vuosineljännekseltä, jos hän ennen sen maksun määräaikaa tekee ilmoituksen ja maksaa veron 11 §:ssä määritellyin ehdoin. PIT-lain 45 §.

Veronmaksajan velvollisuudet liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä

Yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä verovelvollisen on valitusta verotusmuodosta riippuen:

- veroasteikko tai yhtenäinen 19 % veroaste -

 1. tehdä fyysinen inventaario;

 2. varastoon sisältyvien tavaroiden ja muiden komponenttien arvostus 14 päivän kuluessa;

 3. kirjaa fyysinen varasto tulojen ja kulujen kirjaan;

 4. laatia selvitystilapäivänä luettelo varoista, mukaan lukien verovelvollisen tuottamat varat;

 5. maksaa verot viimeiseltä liiketoimintakuukaudelta (jaksolta) tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja ajoissa;

 6. antaa vahvistetun kaavan mukaisen ilmoituksen, tekemällä vuosiselvityksen ja maksamalla veron;

- kiinteämääräinen vero rekisteröidyistä tuloista -

 1. laatia selvitystilapäivänä luettelo varoista, mukaan lukien verovelvollisen tuottamat varat;

 2. maksaa verot viimeiseltä liiketoimintakuukaudelta (jaksolta) tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja ajoissa;

 3. antaa vahvistetun kaavan mukaisen ilmoituksen tekemällä vuosiselvityksen ja maksamalla veron.

- verokortti -

 1. viimeistään seitsemän päivän kuluessa toiminnan lopettamisesta ilmoittaa veroviraston päällikölle PIT-16Z-lomakkeella liiketoiminnan lopettamisesta;

 2. laatia selvitystilapäivänä luettelo varoista, mukaan lukien verovelvollisen tuottamat varat;

 3. maksaa verot viimeiseltä liiketoimintakuukaudelta (jaksolta) tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja ajoissa;

 4. verovuoden jälkeen toimittaa vahvistetun kaavan (PIT-16A) mukainen ilmoitus 31. tammikuuta mennessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tulojen ja PIT-ennakon suuruuden määrittäminen yrityksen purkautuessa ja varastoerot huomioon ottaen

Aiemmin veroviranomaiset olivat sitä mieltä, että tuloja ja siten viimeisen toimintakuukauden tuloveroennakkoa laskettaessa on otettava huomioon varastoerot: artiklan mukaisesti. 24 sekuntia Tuloverolain 3 a §:n 2 momentin mukaan taloudellisen toiminnan tai maataloustuotannon erityisosastojen purkamisen yhteydessä, myös sellaisen yhtiön muodossa, joka ei ole oikeushenkilö, tai tällaisesta yhtiöstä tulee osakas. , omaisuusluettelo laaditaan yritystoiminnan tai maataloustuotannon erityisosastojen purkamispäivänä tai kumppanin eroamispäivänä tällaisesta yrityksestä. Luettelon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: järjestysnumero, omaisuuden erittely (nimi), hyödykkeen hankintapäivä, omaisuuden hankkimisesta aiheutuneiden menojen määrä ja omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden verojen määrä vähennyskelpoiset kustannukset, alkuarvo, poistotapa, poistojen summa ja osakkaille maksettujen käteisvarojen määrä osallistumisesta yhtiöön, joka ei ole oikeushenkilö tapahtuma- tai selvitystilaajankohtana.

Edellä olevasta säännöksestä seuraa, että verovelvollisen, joka lopettaa toiminnan, on laadittava luettelo toiminnan lopettamishetkellä jäljellä olevasta omaisuudesta.

Art. 24 sekuntia 2 yllä Lain 2 momentin mukaan taloudellisesta toiminnasta tuloa saavien ja tulo- ja menokirjanpitoa pitävän verovelvollisen osalta liiketulo on 11 §:ssä tarkoitettu tulojen erotus. 14 ja hankintakustannukset lisättynä kauppatavaroiden, perus- ja apuaineiden (raaka-aineiden), puolivalmiiden tuotteiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, pula- ja romun loppu- ja alkuvaraston arvon erotuksella, jos arvo loppuvaraston arvo on suurempi kuin alkuperäisen varaston arvo tai pienentää alku- ja loppuvaraston arvon erotusta, jos alkuvaraston arvo on suurempi.

Tulojen ja kulujen verokirjan pitämisestä 23.12.2019 annetun valtiovarainministerin asetuksen 24 §:n mukaan:Veronmaksajat ovat velvollisia laatimaan ja kirjaamaan kirjaan luettelo kaupallisten tavaroiden, perus- ja apuaineiden (raaka-aineiden), puolivalmiiden tuotteiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, puute- ja jätteiden, jäljempänä fyysinen inventaario, 1. tammikuuta, kunkin verovuoden lopussa, toiminnan aloittamispäivästä verovuoden aikana sekä siinä tapauksessa, että verovuoden aikana on menetetty oikeus kiinteämääräiseen tuloverotukseen , osakkaan vaihtuminen, osakkeenomistajien osakkeiden osuuden muutos tai yrityksen purkaminen.

Veronmaksajilla oli kuitenkin monia epäilyksiä yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä annettujen tulojen laskentatapaa koskevien säännösten tulkinnasta. Tästä syystä valtiovarainministeriö otti asian esille ja julkaisi asiakirjan, jonka otsikkona on: Säännöt tulojen määrittämisestä yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä, 7992 / K. Valtiovarainministeri ilmoitti asiasta Jos yritystoiminta lopetetaan, verovelvollisen ei tarvitse määrittää ennakkomaksua purkamispäivän varastoerot huomioon ottaen viimeisen toimintakuukauden verotettavaa tuloa määrittämällä. Tulomääräämisvelvollisuus tehty inventaario huomioon ottaen syntyy vain päivityksessä tarkoitetuissa tilanteissa eli verovelvollisen tahdosta tai johtajan määräyksestä kuukauden lopussa laaditussa inventaariossa. verotoimisto.

Jos sitä omissa nimissään harjoittava henkilö lopettaa taloudellisen toiminnan, verovelvollinen soveltaa verotettavaa tuloa määrittäessään selvityssääntöjä valitsemansa verotusmuodon mukaisesti..

Art. 44 sek. ALV-lain 2 §:n mukaan tulo- ja menokirjanpitoa pitävän verovelvollisen ennakkomaksun laskennan perusteena oleva taloudellisesta toiminnasta saatu tulo on näistä kirjanpidosta saatavien tulojen ja niiden hankintakustannusten erotus. Jos verovelvollinen kuitenkin kuukauden lopussa laatii inventaarion tavaroista, raaka-aineista ja apuaineista tai veroviraston päällikkö määrää inventaarion, tulot määritetään 11 ​​§:ssä määrättyjen periaatteiden mukaisesti. 24 sekuntia PIT-lain 2 §.

Edellä mainitun toisesta virkkeestä Säännöksen mukaan tavaroiden, raaka-aineiden ja apuaineiden luettelon tekeminen riippuu joko verovelvollisen tahdosta (vapaaehtoinen valmistelu) tai veroviraston päällikön määräyksestä (pakollinen valmistelu).

Valtiovarainministerin tulo- ja menokirjanpidosta annetun asetuksen 24 §:ssä todettiin, että verovelvollisen on laadittava ja kirjattava luettelo kaupallisten tavaroiden, perus- ja apuaineiden (raaka-aineiden) luonteesta. materiaalit), puolivalmisteet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet, pulat ja jätteet, jäljempänä fyysinen varastotammikuun 1. päivänä kunkin verovuoden lopussa, toiminnan alkamispäivänä verovuoden aikana, sekä verovuoden aikana tuloverotuksen kiinteämääräisen verotuksen menettäessä osakas, osakkeenomistajien osakkeiden osuuden muutos tai yrityksen purkaminen.

Toiminnan lopetushetkellä laadittua fyysistä inventaariota käytetään ensisijaisesti sen verovuoden verotettavan tulon oikein määrittämiseen, jonka aikana toiminnan lopettaminen tapahtui. Se, että verovelvolliset ovat velvollisia laatimaan ja kirjaamaan kirjanpitoon fyysinen inventaario yritystoiminnan lopetuspäivänä, ei kuitenkaan johda velvollisuuteen ottaa tämä inventaario huomioon laskettaessa tuloveron ennakkomaksua viimeiseltä kuukaudelta. harjoittaa liiketoimintaa.