Asumisavustuksen menetys tilapäisen kiinteistövuokrauksen takia – hyvä tietää!

Palveluvero

Veronmaksajat, jotka myyvät kiinteistöjä ja haluavat välttää verojen maksamisen, päättävät usein käyttää varat ostaakseen toisen kiinteistön, joka on täysin asuinrakennus. Tämän ansiosta myynti hyötyy verovapaudesta. Tässä artikkelissa vastaamme kysymykseen, voiko asumistukea menettää tilapäisen vuokrauksen myötä!

Vapautus omaan asumiseen

Kuitenkin ennen kuin menemme yksityiskohtaiseen keskusteluun esitetystä ongelmasta, käsitellään yleisiä kysymyksiä. On selitettävä, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 10 sek. 1 piste 8 lit. ja alv-lain mukaan tulonlähde on kiinteistön tai sen osan sekä kiinteistöosuuden myynti, jos vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellista toimintaa harjoitettaessa ja on tehty Kiinteistön vastikkeellinen myynti ennen 5 vuoden umpeutumista sen kalenterivuoden lopusta laskettuna, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui.

Veronmaksaja ei kuitenkaan ole aina velvollinen maksamaan veroa, koska laissa säädetään mahdollisuudesta hyödyntää tältä osin vapautusta. No, art. 21 sek. ALV-lain 1 §:n 131 momentin mukaan tulot kiinteistöjen ja omistusoikeuksien myynnistä. 30e määrässä, joka vastaa näiden tulojen ja omaan asumiseen liittyvien menojen osuutta vastikkeellisesta kiinteistön ja omaisuusoikeuksien myynnistä saatujen tulojen tuloa, jos vastikkeellisesta luovutuspäivästä alkaen, viimeistään kuin kolmen vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana myynti maksua vastaan ​​tapahtui, tämän omaisuuden tai tämän omaisuusoikeuden myynnistä saatu tulo on käytetty omaan asumiseen; Näihin tarkoituksiin kirjatut kulut otetaan huomioon kiinteistön ja omaisuusoikeuksien maksua vastaan ​​myynnistä saatujen tulojen määrään asti.

Näin ollen tilanteessa, jossa maksua vastaan ​​saadut tulot kohdistuvat kokonaan asumistarkoituksiin, tällä tilillä saadut tulot hyötyvät täysimääräisesti tuloverovapaudesta. Tällainen asumistarkoitus on mm toisen kiinteistön osto (PIT-lain 21 §:n 25 momentin 1 kohdan a alakohta). Jos verovelvollinen myy kiinteistön vastikkeellisesti ennen 5 vuoden kulumista sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona hankinta tapahtui, hän voi välttää veron ohjaamalla koko myynnistä saadun tuoton omaan asumiseen.

Oman asumistarkoituksen määrittely

Tässä kohtaa on syytä selventää, että vaikka PIT-laissa on luettelo omaan asumistarkoitukseen kuuluvista kuluista, ei tämän käsitteen oikeudellista määritelmää löydy mistään.

Tämän oletetaan kuitenkin pätevän varojen käyttämiseen kiinteistöihin, jotka toimivat veronmaksajien asuinkiinteistöinä. Toisin sanoen sen oletetaan olevan sananlasku "katto pään päällä". Vapautuksen ydin on veronmaksajien asumistarpeiden tyydyttäminen. Tästä johtuen vapautusta ei voida käyttää käyttämään varoja kiinteistön ostamiseen toiselle henkilölle tai ansiokauppaan (esim. edelleenmyyntiin). Pykälässä tarkoitettu verovapautus. 21 sek. ALV-lain 1 131 momentti on maksettava vain, jos varat on käytetty kiinteistöihin, jotka vastaavat verovelvollisen välittömiä asumistarpeita.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Omat asumistarkoitukset ja asumisapujen menetys tilapäisen kiinteistövuokrauksen kautta

Edellä esitetyn perusteella veronmaksajilla voi olla suuri epäilys siitä, mitä tilanteessa, jossa vapautuksen mahdollistanut kiinteistö vuokrataan väliaikaisesti.

Ensinnäkin on huomioitava, että ALV-laissa ei määritellä, milloin ja kuinka kauan verovelvollisen tulee asua hankitussa kiinteistössä. Oman asumisen käyttötarkoitus on objektiivinen luokka, ja tämän ehdon täyttymisen edellytyksen tarkastelu tapahtuu ostohetkellä ja verovelvollisen tarkoituksen kannalta. Jos verovelvollinen on ostanut kiinteistön asumistarpeita varten, mutta hän ei voi ulkopuolisten olosuhteiden vuoksi täyttää niitä tässä nimenomaisessa kiinteistössä, tämä tilanne ei saa johtaa 1999:ssä säädetyn vapautusoikeuden menettämiseen. 21 sek. PIT-lain 1 131 kohta.

Tämä kanta on melko yleisesti hyväksytty tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus totesi 29.11.2016 antamassaan tuomiossa II FSK 3126/14:

”Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan ostettujen asuntojen väliaikaiset, objektiivisilla olosuhteilla perustellut vuokrasopimukset eivät sinänsä voi tarkoittaa sitä, että verovelvollinen ei tavoittele näissä asunnoissa omia asumistarkoituksiaan. Lainsäätäjä ei ole tarkasteltujen säännösten sisällössä säätänyt, että oma asumistarkoitus ostetussa tilassa on toteutettava jatkuvasti sen ostopäivästä alkaen. On kuitenkin oltava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että verohelpotuksen hyödyntämisen edellytysten täyttymisen toteamiseksi ei riitä verovelvollisen ilmoitus siitä, että se tavoittelee asumistarkoitusta mainituilla hankinnoilla. Lainsäätäjä ei käyttänyt oikeutta verovapauteen suullisesta aikeesta ostohetkellä, vaan osoitti selkeästi, että osto on tehtävä omaan asumiseen.

Tärkeää on kuitenkin se, että vapautusoikeus voidaan säilyttää vain, jos vuokra on aiheutunut objektiivisista ulkoisista syistä. Vapautusta ei kuitenkaan myönnetä, jos verovelvollinen ostaa kiinteistön tiukasti voittoa varten vuokraamalla ja tämä on ollut hänen tarkoituksensa alusta alkaen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja myi kiinteistön ja osti myynnistä saaduilla varoilla asunnon, jossa hän aikoi harjoittaa omaa asumista. Muutama kuukausi asumisen jälkeen tässä kiinteistössä hänellä diagnosoitiin vakava sairaus, joka liittyi pitkään sairaalassaoloon. Asunto vuokrattiin toipumisaikana. Toipumisen jälkeen verovelvollinen asui kiinteistössä. Näissä olosuhteissa väliaikainen vuokraus ei johda irtisanomisoikeuden menettämiseen.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja myi perintönä hankitun kiinteistön ja osti myynnistä saaduilla tuotoilla Krakovasta asunnon vuokraamaan sen. Hän itse asuu vakituisesti Varsovassa. Tässä tapauksessa ei ole oikeutta irtisanomiseen, koska hänen tarkoituksenaan oli alusta asti vuokrata kiinteistö eikä tyydyttää omia asumistarpeita.[alert-info] Oikeuden päätösten valossa ostettujen tilojen väliaikainen vuokraaminen, joka on perusteltu objektiivisilla olosuhteilla, ei automaattisesti tarkoita pykälässä kuvatun vapautusoikeuden menettämistä. 21 sek. PIT-lain 1 § 131 kohta. Ei voida sulkea pois sitä, että väliaikaisen vuokrauksen jälkeen veronmaksaja ei täytä asumistarpeita tässä kiinteistössä. PIT-laissa ei myöskään ole ehtoa, että asumistarkoitus tulisi toteuttaa jatkuvasti ostopäivästä alkaen.

Ottaen huomioon edellä esitetyt selitykset on huomautettava, että tietyissä olosuhteissa on sallittua väliaikaisesti vuokrata kiinteistöjä, jotka on hankittu pykälän 2 momentin mukaisen poikkeuksen nojalla. 21 sek. PIT-lain 1 131 kohta. Jos veronmaksajan tarkoituksena oli tehdä tällaisesta kiinteistöstä "katto päänsä päälle", ja vuokra johtui veronmaksajista riippumattomista syistä, edellytykset varojen käyttämiselle omaan asumiseen säilyvät.