0 prosentin menetys yhteisön sisäisistä toimituksista vs. veroviraston päällikön harkinnan mukaan

Palveluvero

Yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus (ICS) on eräs EU:n sisällä tapahtuvan viennin muoto, johon voidaan soveltaa 0 prosentin verokantaa edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät.Jos jokin edellytyksistä ei täyty, veronmaksaja voi menettää mahdollisuuden soveltaa 0 prosentin verokantaa kaikkiin yhteisön sisäisiin luovutuksiin. Tällä hetkellä asiasta päättää veroviraston päällikkö.

Jotta tietty liiketoimi voidaan tunnustaa yhteisön sisäiseksi tavaroiden toimitukseksi, on täytettävä kaksi ehtoa - jotka johtuvat 7 artiklan 1 kohdan säännöksestä. lain 42 § (asianmukaisesti dokumentoitu tavaroiden vienti maan alueelta) ja art. annetun lain 13 § (sekä tavarantoimittaja että ostaja ovat tässä verossa yhteisöliiketoimiin rekisteröityjä verovelvollisia).

Ensimmäinen tekijä, jonka on tapahduttava, jotta tiettyä toimintaa voidaan pitää yhteisön sisäisenä tavaroiden toimituksena, on tavaroiden vienti maan alueelta toisen jäsenvaltion alueelle toimitustoimenpiteen seurauksena, ja toimittaja olisi myös varmistettava, että tavarat ovat fyysisesti poistuneet toimitusjäsenvaltion alueelta.

Toinen ehto koskee liiketoimen osapuolia, jotka on tunnistettava EU:n arvonlisäverorekisteröinnin kautta, ja tämä ennakkokäsite sisältää sen, että ne on ylipäänsä tunnistettava eli henkilöllisyytensä osalta.

Edellytykset 0% koron soveltamiselle

Vaikka verovelvollinen täyttää muodollisesti edellytykset tavaroiden luovutuksen tunnustamiselle yhteisön sisäiseksi luovutukseksi, 0 prosentin verokantaa ei sovelleta automaattisesti tällaisiin luovutuksiin.

Kuten EU:n tasolla korostetaan, koska rajat ylittävät alv-petokset johtuvat pääasiassa yhteisön sisäisten luovutusten vapautuksesta, on tarpeen selventää tiettyjä olosuhteita, joissa tavarat katsotaan lähetetyiksi tai kuljetetuiksi jäsenvaltion alueelta. toiseen jäsenvaltioon.

Tämä on muun muassa luettelo asiakirjoista, joiden hallussa veronmaksaja voi vedota kumottavaan olettamukseen, jonka mukaan tavarat, jotka ovat yhteisön sisäisen luovutuksen kohteena, on lähetetty tai kuljetettu jäsenvaltiosta määräpaikkaan sen alueen ulkopuolella mutta Euroopan unionin alueella.

Edellä esitetyn perusteella Puolassa voimassa olevissa säännöksissä määrätään, että yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus on veronalaista 0 prosentin verokannan mukaan edellyttäen, että:

  1. verovelvollinen on suorittanut luovutuksen ostajalle, jolla on ostajan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva ja voimassa oleva yhteisön sisäisiä liiketoimia varten tunnusnumero, joka sisältää ostajan verovelvolliselle antaman arvonlisäveron kaksikirjaimisen koodin;

  2. verovelvollisella on ennen tietyn verokauden veroilmoituksen jättämisen määräajan päättymistä todisteet asiakirjoissaan siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena olevat tavarat on viety maan alueelta ja toimitettu ostajalle alueella muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella;

  3. verovelvollinen on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi jättäessään veroilmoituksen, josta ilmenee tämä tavaran luovutus.

Todisteet eli asiakirjat, jotka yhdessä vahvistavat yhteisön sisäisen tavaran toimituksen kohteena olevan tavaran toimituksen ostajalle, joka sijaitsee muun jäsenvaltion alueella kuin maan alueella, ja nämä ovat lähetysasiakirjat, jotka on saatu rahdinkuljettaja (huolitsija), joka vastaa tavaroiden viennistä maan alueelta, josta ilmenee, että tavara on toimitettu määräpaikkaan muun jäsenvaltion kuin maan alueella - siinä tapauksessa, että kuljetus tavaran tilaus on rahdinkuljettajan (huolitsijan) toimesta tai yksittäisten rahtierien erittely.

Lisäksi Art. 100 sekuntia Arvonlisäverolain 1 momentissa 1 määrätään verovelvollisen velvollisuudesta toimittaa yhteisiä tietoja (alv-EU) yhteisön sisäisistä tavaroiden luovutuksista arvonlisäverovelvollisille tai oikeushenkilöille, jotka eivät ole tällaisia ​​verovelvollisia ja jotka on tunnistettu arvonlisäverovelvolliseksi. vero, kun taas art. 100 sekuntia Tämän lain 3 pykälän 1 momentissa säädetään näiden yhteenvetotietojen toimittamisen määräajasta - yhteisökaupan verovelvollisuuden syntykuukautta seuraavan kuukauden 25 päivään mennessä.

Kuten edellä olevista säännöksistä seuraa, 0 %:n verokannan soveltamiseksi muun muassa todisteiden saamista koskevien rajoitusten lisäksi on toimitettava veroviranomaiselle arvonlisävero-EU, mikä lisäksi on toimitettava artiklassa määritelty määräaika. 100 sekuntia 3 arvonlisäverolain 1 kohta.

0 %:n osaketappio

Edellä mainittuja säännöksiä analysoitaessa on huomioitava, että ALV-EU-yhteenvetotietojen toimittamatta jättäminen tai näiden tietojen toimittaminen määräajassa, eli sitä kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivän jälkeen, jolloin arvonlisäverovelvoitteen synty, voi johtaa siihen, että veroviranomaiset ottavat oikeuden soveltaa 0 %:n verokantaa kaikkiin myöhään arvonlisävero-EU-tietoihin sisältyviin yhteisön sisäisiin luovutuksiin tai kaikkiin yhteisön sisäisiin luovutuksiin, jotka oli sisällytettävä ALV-EU-järjestelmään. tiedot, joita veronmaksaja ei ole toimittanut tietystä kuukaudesta.

Verokantaa ei sovelleta, jos verovelvollinen ei ole noudattanut edellä tarkoitettua velvollisuuttaan, ellei verovelvollinen ole ilmoittanut laiminlyönnistä veroviraston johtajalle.

Asianmukaisten selvitysten toimittaminen Veroviraston päällikölle

Puolan lainsäädäntöön otettiin 1.7.2020 mahdollisuus toimittaa NUS:lle asianmukaisia ​​selvityksiä, jotka voisivat johtaa veronmaksajien tilanteen paranemiseen eli ICS:n 0 %:n menettämiseen.

Lainsäätäjä ei kuitenkaan selittänyt millään tavalla, mitä käsitteellä "asianmukainen selvitys" tulisi ymmärtää, jotta verovelvollista ei voitaisi vastustaa virheellisen esittämisen kohteeksi. Ainoat viitteet, jotka auttavat tulkitsemaan lainsäätäjän tahtoa, löytyvät lakiesityksen perusteluista.

Tavarantoimittajien ALV-EU-yhteenvetotietojen sisältämät tiedot ovat ratkaisevassa asemassa veropetosten torjunnassa Euroopan unionin alueella, koska ne antavat mahdollisuuden verrata niitä ostajan ilmoittamiin tietoihin. Siksi on erityisen tärkeää ilmoittaa oikeat tiedot. Tästä ehdosta voidaan tietyissä olosuhteissa poiketa, jos toimittaja selittää asianmukaisesti ja kirjallisesti veroviraston päällikölle laiminlyöntinsä, esimerkiksi tilanteessa, jossa tiivistelmän toimittamatta jättäminen tai sen myöhäinen toimittaminen tai virheellisten tietojen antaminen se oli seurausta virheestä, ei esimerkiksi rikokseen osallistumisesta”.

Veroviraston päällikön päätöksentekovapaus

Se, että Veroviraston päällikölle itselleen ei ole annettu erityisiä lakisääteisiä ohjeita, jotka koskevat verovelvollisen selvitysten tunnustamista asianmukaisiksi ja oikeuttavat säilyttämään 0 %:n verokannan yhteisön sisäisessä tavaran luovutuksessa, saattaa herättää epäilyksiä mm. tällaisten selitysten pitämisen ja uskottavuuden tunnustamisen oikeellisuus. Epäilemättä kuitenkin veroviranomaiset valvoakseen pykälän lisäyksestä johtuvan velvoitteen täytäntöönpanoa. 42 sek. Arvonlisäverolain 1a §:n on toimittava veroasetuksen säännösten perusteella. Näin ollen voidaan olettaa, että veroviranomainen pitää selitykset asianmukaisina, jos puutteet eivät ole veropetoksia ja tältä osin viranomainen toimii lain rajoissa.

Viitaten arvonlisäveromuutoslakiluonnoksen perustelujen säännöksiin yhtenä esimerkkinä, jossa veroviranomaiset katsoisivat, että luovuttaja on perustellut laiminlyöntinsä asianmukaisesti, voidaan osoittaa tilanne, jossa luovuttaja on osoittanut Yhteisön tavaran luovutus yhteenvetotiedoissa väärällä ajanjaksolla tai tilanne, jossa toimittaja on erehdyksessä antanut ostajan vanhan verotunnisteen, joka on muuttunut - esimerkiksi - rakenneuudistuksen seurauksena.

Siten luottaen lain perusperiaatteisiin on tunnustettava, että vaikka viranomaisella onkin paljon vapautta päätöksenteossa, sitä ohjaavat ne suuntaviivat, jotka ohjasivat käsiteltyjen muutosten toteuttamista, mikä antaa veronmaksajille tietynlaisen turvallisuuden tunteen. Varmasti lähitulevaisuudessa kehittyy myös tietty käytäntö, joka näyttää lisäratkaisuja ja esimerkkejä riittävän muotoilluista selityksistä.

Oikeusperusta

  • Laki, annettu 11. maaliskuuta 2004, tavaroiden ja palveluiden verosta, Journal of Laws 2021.685, ts.

  • Laki 29. elokuuta 1997, veroasetus, Journal of Laws 2020.1325, ts.

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.