Oikeus kertakorvaukseen menetetään verovuoden aikana

Palveluvero

Yrityksen aloittava yrittäjä voi valita erilaisia ​​verotusmuotoja. Yksi niistä on rekisteröity kertakorvaus. Edellä mainitulle verotusmuodolle on ominaista selvitysten suuri yksinkertaisuus. Tämän selvitystavan valitsevan verovelvollisen on kuitenkin muistettava, että voidakseen käyttää sitä on täytettävä lakisääteiset vaatimukset. Mikäli edellä mainittuja vaatimuksia ei noudateta, oikeus kertakorvaukseen menetetään.

Verotus rekisteröidyn kertasumman muodossa - taloudellinen toiminta

Artiklan säännöksen mukaisesti. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 1 momentin 1 momentin mukaan laki säätelee verotusta kiinteämääräisellä tuloverolla tiettyjen muiden kuin maataloustoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden saamista tuloista (tuloista).

Millä säännöksen mukaisesti 4 sek. 1 kohta 12 edellä mainituista Lain mukaan ei-maataloudellinen taloudellinen toiminta on ymmärrettävä tuloverolaissa tarkoitettuna ei-maatalouteen liittyvänä taloudellisena toimintana.

Muun kuin maatalouden taloudellisen toiminnan käsite on määritelty 1999/2004 13 artiklassa. Henkilön tuloverolain 5a § 6 kohta, jäljempänä PI-laki. Tämän säännöksen mukaan silloin, kun teossa viitataan taloudelliseen toimintaan tai muuhun kuin maataloustoimintaan, tarkoitetaan ansiotoimintaa:

 1. valmistus, rakentaminen, kauppa, palvelu,
 2. johon kuuluu mineraalien etsiminen, tunnistaminen ja talteenotto esiintymistä,
 3. koostuu tavaroiden ja aineettoman hyödykkeen käytöstä

- harjoittaa omaan lukuunsa tuloksestaan ​​riippumatta organisoidusti ja jatkuvasti, josta saatuja tuloja ei sisällytetä muihin tuloihin, jotka on saatu 11 §:ssä luetelluista lähteistä. 10 sek. 1 pisteet 1, 2 ja 4-9.

On kuitenkin korostettava, että maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden mahdollisuus verottaa kertakorvauksena kirjatuista tuloista riippuu pykälässä tarkoitetusta tilojen puutteesta. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemista tuloista annetun lain 8 §.

Art. 4 sek. 1 kohdat 1 ja 4 yllä tässä laissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

 • palvelutoiminta - muu kuin maataloustoiminta, jonka kohteena ovat puolalaisen tuote- ja palveluluokituksen (PKWiU) mukaan palveluiksi luokitellut toiminnot, jotka otettiin käyttöön ministerineuvoston asetuksella 4. syyskuuta 2015 Puolan luokittelusta Tuotteet ja palvelut (PKWiU) (Lakilehti, kohta 1676, 2017, kohta 2453, 2018, kohta 2440, 2019, kohta 2554 ja 2020, kohta 556), kohdat 2 ja 3 (kohta 1) huomioon ottaen);
 • valmistustoiminta - verovelvollisen harjoittama toiminta, jonka tuloksena syntyy uusia tuotteita, mukaan lukien oman tuotannon tuotteiden myynti (kohta 4).

Puolan tuote- ja palveluluokitus tarkoittaa seuraavia palveluita:

 • kaikki tuotannollista toimintaa harjoittavien taloudellisten yksiköiden hyödyksi suunnattu toiminta, joka ei suoraan luo uusia aineellisia hyödykkeitä - tuotantopalvelut;
 • kaikki kansantalouden yksiköiden ja väestön hyödyksi harjoitettu toiminta, joka on tarkoitettu yksilölliseen, kollektiiviseen ja yleiseen kulutukseen.

Ylläoleva huomioon ottaen voimme verottaa yritystoimintaa rekisteröidyn kertamaksun muodossa. On syytä huomata, että taloudellisen toiminnan käsitettä ei ole määritelty kertakorvauslaissa. Lainsäätäjä käyttää taloudellisen toiminnan käsitettä ALV-laista. Yllä olevaa ratkaisua voidaan varmasti pitää oikeana, koska se ei sisällä kahta erilaista määritelmää, jotka voisivat vaikeuttaa elinkeinotoiminnan verottamista tuloverolla.

Milloin voimme valita verotuksen rekisteröidyn kertasumman muodossa?

Art. 6 sek. Kertamaksulain 4 §:n mukaan verovelvolliset maksavat 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta saaduista tuloista kertakorvauksen verovuonna. 1 jos:

 1. verovuotta edeltävänä vuonna:

a) saanut tästä yksinomaan harjoittamasta toiminnasta tuloja enintään 2 000 000 euroa tai

b) saanut tuloja vain yhtiömuodossa harjoitetusta toiminnasta, ja yhtiön osakkaiden tästä toiminnasta saatujen tulojen summa ei ylittänyt 2 000 000 euroa,

 1. he aloittavat toimintansa verovuonna eivätkä hyödy verokortin muodossa - tulojen määrästä riippumatta.

Lisäksi, jos verovelvollinen verovuotta edeltävänä vuonna harjoitti toimintaa itsenäisesti sekä yhtiömuodossa, verovelvollinen maksaa verovuonna kertasuorituksen kirjatuista tuloista:

 1. erillään itsenäisesti harjoitettavasta toiminnasta ja erillään yhtiömuodossa harjoitettavasta toiminnasta, jos se täyttää momentissa asetetut ehdot 4 kohta 1 tai
 2. itsenäisesti suoritetusta toiminnasta, kun se täyttää kohdassa määritellyn ehdon. 4 piste 1 lit. sekä yhtiömuodossa harjoitettavaa toimintaa - kun se täyttää kohdassa määritellyn ehdon 4 piste 1 lit. b.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kertamaksun kirjatuista tuloista voivat maksaa myös verovelvolliset, jotka ovat verovuotta edeltävänä vuonna toimineet itsenäisesti tai yhtiömuodossa, jonka tuloista on verotettu vain verokorttia tai osa veroa. vuotta verotettiin verokortilla ja osan vuodesta yleisin ehdoin ja verovuotta edeltävänä vuonna kokonaistulot eivät ylittäneet 2 000 000 euroa; näissä tapauksissa verokortin muodossa verotettava tulo lasketaan vain toimitettujen laskujen tai laskujen perusteella. Näiden verovelvollisten on sovellettava soveltuvin osin 1 momentin säännöksiä. 4 ja 5.

Euroraja muunnetaan Puolan valuutaksi Puolan keskuspankin ilmoittamalla keskikurssilla verovuotta edeltävän vuoden lokakuun ensimmäisenä työpäivänä. Tänä vuonna tämä päivä on 1. lokakuuta 2020. Puolan keskuspankin tuona päivänä ilmoittama keskimääräinen euron vaihtokurssi sisältyy taulukkoon nro 192 / A / NBP / 2020, jonka mukaan se on 4,5153 PLN.

Näin ollen muunnolla vuonna 2021 kirjatuista tuloista kertasuorituksen voivat maksaa liiketoimintaansa jatkavat veronmaksajat, jotka vuonna 2020 saavat itsenäisestä toiminnasta tuloja enintään 9 030 600 zlotya tai muodossa yhtiöstä, ja kaikkien kumppaneiden tulojen summa ei ylitä tätä määrää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pientä taloudellista toimintaa, joka ei tuota suuria tuloja ja jonka rakenne ei ole monimutkainen, verotetaan kertakorvauksella.

Kertakorvausoikeuden menetys ja kyvyttömyys käyttää tiettyä verotusmuotoa - negatiiviset lähtökohdat

Kirjattujen tulojen kertasummana verotus on mm. riippuvainen art.:ssa tarkoitettujen negatiivisten premissien puuttumisesta. Kiinteäsummilain 8 §. Edellä mainitun säännöksen mukaan kirjattujen tulojen kertamaksuna suoritettava verotus ei pääsääntöisesti koske verovelvollisia:

 1. veron maksaminen verokortilla (lain) 3 luvussa säädetyin ehdoin,

 2. jotka hyötyvät erillisten määräysten perusteella väliaikaisesta tuloverovapautuksesta,

 3. ansaita tuloja kokonaan tai osittain:

  1. apteekkien ylläpitäminen,

  2. toiminta valuutta-arvojen oston ja myynnin alalla,

  3. toiminta moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden kaupan alalla,

 4. tuottaa valmisteveron alaisia ​​tuotteita erillisten määräysten perusteella, lukuun ottamatta sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä,

 5. harjoittaa toimintaa harjoitetun toiminnan muuttamisen jälkeen verovuonna:

  1. itsenäisesti puolison kanssa parisuhteessa harjoitettuun toimintaan,

  2. parisuhteen muodossa puolison kanssa yhden tai kummankin puolison itsenäisesti harjoittamaan toimintaan,

  3. puolison itsenäisesti toisen puolison itsenäisesti suorittaman toiminnan vuoksi

- jos puoliso tai puolisot ovat ennen muutosta maksaneet tuloveroa tästä toiminnasta yleisten periaatteiden mukaisesti,

Kertosummalain säännösten analyysi osoittaa, että elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen voi menettää verovuoden aikana oikeuden maksaa veroa tältä tililtä kertasuorituksena kirjatuista tuloista. Tässä tapauksessa he ovat velvollisia maksamaan tuloveroa veroasteikon mukaan kertakorvauksen menettämispäivästä lähtien. Näin ollen verovelvollisen, joka on menettänyt oikeuden verotukseen kertakorvauksena, verottaa toimintaansa tuloverolain periaatteiden mukaisesti. Kuten olemme jo esimerkissä esittäneet, veronmaksajien on vaikea määrittää, milloin he ovat velvollisia muuttamaan verotustaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Heti kun veronmaksaja suljetaan kertakorvauksen ulkopuolelle kirjatuista tuloista, veronmaksaja on velvollinen muuttamaan verotusmuotoa.

Kertaverotuksen ulkopuolelle jätetystä toiminnasta ensimmäisen tulon saamispäivä on päivä, josta alkaen yrittäjä siirtyy yleisiin sääntöihin.

Art.sta johtuva sääntö. 14 sek. ALV-lain 1c §:n mukaan tulon syntymispäivä on tavaran luovutuspäivä, omaisuuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorittaminen, viimeistään:

 1. laskun laatiminen tai
 2. saamisten maksaminen.

Tulon syntymispäivä on siis se päivä, jolloin tavara toimitetaan, omistusoikeus myydään tai palvelu suoritetaan tai palvelu suoritetaan osittain. Meidän tapauksessamme palvelun päivämäärä on toukokuu. Lasku laaditaan ja erääntyvät erät maksetaan myöhemmin. Palvelun suorituspäivänä syntyy siis velvollisuus laatia tulo- ja menokirja sekä laskea ennakkomaksut yleisten sääntöjen mukaisesti.

Sinä kuussa, jolloin verosäännöt muuttuivat, tulot tulisi jakaa kahteen osaan (tapauksessamme on toukokuu). Ennen muutosta tehdyt liiketoimet verotetaan kiinteästi. Kuitenkin kaikki muutoksen päivämäärästä saadut tulot verotetaan yleisten sääntöjen mukaan. Taloudellisen toiminnan ilmoittaminen poissuljettujen tulojen alalla (ilman näiden tulojen saamista) ei johda kertakorvauksen oikeuden menettämiseen.

Fyysisen inventoinnin velvollisuus ja kertakorvauksen oikeuden menetys

§ 24 §:n mukaisesti Tulojen ja menojen verokirjasta annetun asetuksen 1 §:n mukaan verovelvolliset ovat velvollisia laatimaan ja kirjaamaan kirjanpitoon fyysisen inventaarion päivänä, jona hän menettää oikeuden rekisteröidyn kertakorvauksen maksamiseen.

Kuten 26 §:stä seuraa. 1 ja 4 momentin 4 momentin mukaan verovelvollisen on arvioitava varaston kohteena olevat materiaalit ja kaupalliset hyödykkeet hankinta- tai hankintahintaan tai inventointipäivästä lukien markkinahintaan, jos ne ovat alhaisemmat kuin osto- tai hankintahinnat; puolivalmiiden tuotteiden (puolivalmiiden tuotteiden), valmiiden tuotteiden ja oman tuotannon vajeen varastot arvostetaan valmistuskustannuksiin ja käyttöjäte, joka menetti alkuperäisen käyttöarvonsa toiminnan aikana, arvostetaan tuloksena olevaan arvoon. arviosta ottaen huomioon niiden soveltuvuuden jatkokäyttöön. Veronmaksaja on velvollinen tekemään arvonlisäyksen viimeistään 14 päivän kuluessa inventaarion päättymisestä.

Mitä veroilmoituksia tekee verovelvollinen, joka on menettänyt oikeuden verotukseen kertakorvauksena?

Verovuoden päättymisen jälkeen verovelvollisen, joka on menettänyt oikeuden kertakorvaukseen ja on verotettu yleisin ehdoin, on annettava kaksi veroilmoitusta. Hänen tulee toimittaa PIT-28 seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jossa hän suorittaa kertamaksun verotettavan tulon. Seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä verovelvollinen ilmoittaa PIT-36 myös verotusmuodon muuttamisen jälkeen saaduista tuloista.