Toiminnan verotusoikeuden menettäminen kiinteällä verolla

Palveluvero

Tasainen vero on erittäin houkutteleva verotusmuoto joillekin kannattaville toimialoille. Kannattaa kuitenkin muistaa olla varovainen useissa asioissa, jotka liittyvät verotusoikeuden säilyttämiseen tässä muodossa seuraavina toimintavuosina. Tämä johtuu siitä, että joissain tapauksissa voi syntyä oikeus verottaa toimintaa kiinteällä verolla verovuoden aikana.

Työn suorittaminen entiselle työnantajalle

Art. 9a kohta. Tuloverolain 3 §:n mukaan, jos tasaveroon perustuvaa liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen saavuttaa elinkeinotoiminnassa:

  1. suoritetaan itsenäisesti tai

  2. toimia osakkaana kumppanuudessa (osallistumisoikeuden vuoksi)

- tulot palvelujen toimittamisesta entiselle tai nykyiselle työnantajalle, jotka vastaavat verovelvollisen tai vähintään yhden yhtiömiehistä verovuonna työsuhteen tai työsuhteen muodossa suorittamaa tai suorittamaa toimintaa, tämä verovelvollinen menettää verovuonna oikeuden verottaa tasaverolla.

Yllä olevaa säännöstä tulee tarkastella aggregaattiluokassa, eli tasaveron soveltamisoikeuden menettäminen tapahtuu, jos kolme ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

  1. verovelvollinen perustaa yrityksen itsenäisesti tai osana yhtiötä, valitsee verotusmuodoksi tasaveron, jonka jälkeen hän myy tavaraa tai tarjoaa palveluja entiselle tai nykyiselle työnantajalleen, ja

  2. tälle työnantajalle suoritettavan palvelun tai myynnin tyyppi vastaa toiminnan laajuutta, jota verovelvollinen suoritti hänelle tehdessään työtä hänelle työsopimuksen tai työsuhteen perusteella. Tämä kysymys koskee myös tilanteita, joissa vähintään yksi yhtiökumppaneista on tehnyt tämäntyyppisen myynnin entiselle tai nykyiselle työnantajalle,

  3. saman työn antamisen jakso osana toimintaa ja työsopimusta tapahtuu sinä vuonna, jona toiminta verotetaan kiinteällä verolla.

Osana liiketoimintaa tarjottavien toimintojen laajuus on avainasemassa

Kuten yllä olevista ehdoista ilmenee, pelkkä työn suorittaminen entiselle, nykyiselle työnantajalle - joko itsenäisenä yrityksenä tai yhtiömiehenä - ei vielä johda tasaverooikeuden menettämiseen. Lähtökohtana, joka johtaa toiminnan tasaveroisen verotuksen menettämiseen, on tälle työnantajalle suoritetun toiminnan lähentyminen sekä osana toimintaa että solmittua työsopimusta tai työsuhdetta. Toisaalta, jos on tilanne, jossa veronmaksaja tekee työtä entiselle, nykyiselle työnantajalle osana toimintaansa ja samalla on tämän työnantajan kanssa työsopimus, jonka nojalla hän harjoittaa täysin erilaista toimintaa, niin veronmaksaja ei menetä oikeutta verottaa toimintaa tasaverolla. Lisäkysymys tässä suhteessa on tämän työn toimitusaika eli tasaveron kattamana verovuonna.

Yllä oleva vahvistetaan Łódźin verokamarin johtajan 19. toukokuuta 2016 antamassa yksittäispäätöksessä, viitenumero. IPTPB1 / 415-300 / 12-4 / 16-S / DJD.

Työaika osana toimintaa

Avainasemassa on myös kysymys ajanjaksosta, jolloin veronmaksaja työskentelee entiselle, nykyiselle työnantajalle tasaverooikeuden menettämisen kannalta. Jos verovelvollinen teki työsopimuksen mukaista työtä esim. elokuun 2017 loppuun asti ja 1.1.2018 alkaen, hän aloitti tasaveroisen toimintansa ja esimerkiksi suorittaen samoja palveluita, jotka kuuluivat edelliseen työsopimukseen. , huolimatta näistä vain entiselle työnantajalle suoritetusta toiminnasta, oikeutta verottaa toimintaa tasaverolla ei menetetä, koska verovuonna 2018 eli tasaverollisen toiminnan harjoittamisen vuonna vero, hänellä ei ole enää tätä työsopimusta etuustyöstä samassa laajuudessa entisen työnantajan kanssa kuin hän tällä hetkellä tekee hänelle osana liiketoimintaansa.

Yllä oleva vahvistetaan Verohallinnon johtajan 5.4.2017 antamassa yksittäispäätöksessä, viite nro. 1462-IPPB1.4511.88.2017.1.ES.

Sopimuksen tyyppi, jonka nojalla verovelvollinen suoritti tai suorittaa toimintaa työnantajan lukuun

Jos verovelvollinen teki työsuhteen perusteella työtä esim. vuonna 2017 ja 1.1.2018 alkaen, hän aloitti tasaveroisen liiketoiminnan ja aikoo aloittaa uudelleen yhteistyön entisen työnantajan kanssa osana toimintaa samat toiminnot, joita hän teki edellisenä vuonna työsopimuksen perusteella, mutta vuonna 2018 hän suorittaa niitä yhteistyösopimuksen tai siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella, jollei ole asetettu ehtoja, kuten:

  1. vastuu kolmansia osapuolia kohtaan näiden toimintojen tuloksesta ja niiden suorittamisesta, lukuun ottamatta vastuuta lainvastaisista teoista, on näiden toimintojen suorittamisesta määräävällä taholla;

  2. ne suoritetaan tilaajan ohjeiden mukaisesti ja määräämässä paikassa ja aikana;

  3. näiden toimintojen suorittaminen ei kanna liiketoimintaan liittyvää taloudellista riskiä

- työsopimukselle ominaista, joka ei ole maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa, veronmaksaja voi tässä tapauksessa silti käyttää kiinteää veroa harjoittamansa toiminnan verotusmuotona.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toiminnan verotusoikeuden menettäminen kiinteällä verolla ja tämän verotusmuodon uudelleenvalinta

Veronmaksajat, jotka kuitenkin tekivät verovuonna entiselle, nykyiselle työnantajalle toiminnan osana samaa työtä kuin työsuhteessa, minkä seurauksena syntyy oikeus verottaa toimintaa tasaverolla, velvollinen muuntamaan tulonsa tämän oikeuden menettämisvuoden alusta yleisten sääntöjen mukaisesti eli käyttämällä veroasteikkoa 18 % ja 32 %. Valitettavasti voi käydä niin, että muuntamisen jälkeen veronmaksaja saa tuloveron ennakkoa ja hän on velvollinen maksamaan myös viivästyskorkoa. Tähän mennessä maksetut ennakot lasketaan kuitenkin veroasteikon mukaan määrättyihin ennakkoihin.

Tasaverotuksen uudelleenvalinta lain menettämisen jälkeen

Veronmaksajan, joka esimerkiksi menettää oikeuden verottaa toimintaansa tasaverolla vuonna 2017 ja vuonna 2018 on jälleen oikeus soveltaa tätä lomaketta, tarvitsee vain tehdä ilmoitus tai päivittää CEIDG-1-lomake 20. tammikuuta mennessä. , 2018 tasaveron valinta yritystoiminnan verotusmuodoksi.