Yrittäjälaki ja muutokset suhteissa veroviranomaisiin

Palvelus

30.4.2018 astui voimaan 6.3.2018 annettu Yrittäjälaki. Tämä on tärkein toimi, joka sisältyy ns Elinkeinoelämän perustuslaista ja korvasi tähän asti voimassa olleen lain elinkeinovapaudesta. Uudella lailla pyritään parantamaan yrittäjien ja toimistojen välisiä suhteita ystävällisemmiksi ottamalla käyttöön mm. olettama liiketoiminnan rehellisyydestä tai periaate, että se, mikä ei ole laissa kielletty, on sallittua.

Se mikä ei ole laissa kiellettyä on sallittua

Taiteessa. Yrittäjälain 8 §:ssä täsmennettiin näin ”Yrittäjä saa ryhtyä kaikkiin toimiin paitsi laissa kiellettyihin toimiin. Yrittäjä voidaan velvoittaa tiettyyn toimintaan vain lain nojalla.". Tämä periaate johtuu myös itse Puolan tasavallan perustuslaista. Taiteessa. 22 täsmensi sen "Taloudellisen toiminnan vapauden rajoittaminen on sallittu vain lailla ja vain tärkeän yleisen edun vuoksi".

Siksi yrittäjä voi vapaasti valita keinot ja keinot liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi, kunhan ne eivät ole ristiriidassa lain kanssa. Lainsäätäjän puolelta säädökset on kuitenkin määritelty asianmukaisesti ja selkeästi. Uuden lain säännös kuulostaa vähän siltä, ​​että yrittäjät etsivät säännösten porsaanreikiä.Toisaalta veroviranomaisten ei pitäisi katsoa veronmaksajia tällä tavalla, kun otetaan huomioon toinen alla kuvattu periaate.

Yrittäjän oikeus ja olettamus hänen rehellisyydestään

Julkishallinnon toimielinten tulee toimia toiminnassaan luottamuksen periaatteella yrittäjää kohtaan olettaen, että hän toimii lain mukaisesti, rehellisesti ja hyviä tapoja kunnioittaen. Tämän periaatteen tulisi ensinnäkin näkyä suoritetuissa tarkastuksissa tai todentamistoimissa. Viranomaisten ei pidä olettaa etukäteen olosuhteiden olemassaoloa, joilla voi olla kielteisiä seurauksia yrittäjälle (esim. kulujen poissulkeminen kustannuksista ja siten verovelan korottaminen korkoineen). Kaikki sääntöjenvastaisuudet on tuettava kiistattomilla todisteilla. Tämä liittyy toiseen periaatteeseen epäilyjen ratkaisemiseksi yrittäjän hyväksi.

Yrittäjän oikeus säännösten ystävälliseen tulkintaan

Taiteessa. 10 sek. Yrittäjälain 2 §:ssä täsmennettiin seuraavaa: "Jos viranomaisen menettelyn kohteena on yrittäjän velvoittaminen tai oikeuden rajoittaminen tai peruuttaminen ja tältä osin on tosiseikkoihin liittyviä epäilyjä, viranomainen ratkaisee ne yrittäjän eduksi."

Edellä mainitun periaatteen ansiosta on poistettava tapaukset, joissa yrittäjien vahingolliset ratkaisut on tehty epäselvän näytön perusteella. Turvallisuussyistä tähän sääntöön on kuitenkin lisätty säännöksiä, joita ei sovelleta, jos:

  • yksiköt, joilla on kiistanalaisia ​​etuja, osallistuvat menettelyyn tai menettelyn tuloksella on välitön vaikutus kolmansien osapuolten etuihin,

  • erilliset säännökset edellyttävät, että yrittäjä todistaa tietyt tosiasiat,

  • sitä edellyttää tärkeä yleinen etu, mukaan lukien valtion keskeiset edut, erityisesti sen turvallisuus, puolustus tai yleinen järjestys.

Yrittäjäoikeus - suhteellisuusperiaate

Art. Yrittäjälain 12 §, "Viranomainen hoitaa menettelyn tavalla, joka herättää yrittäjien luottamusta viranomaiseen suhteellisuuden, puolueettomuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden ohjaamana". Tämä tarkoittaa, että veroviranomaiset voivat ryhtyä toimiin, jotka ovat oikeassa suhteessa aiottuun tarkoitukseen.

Esimerkkinä voidaan mainita tarkastustoimintojen suorittaminen, jossa virkamiesten tulee pyytää vain sellaisia ​​asiakirjoja, joita laki tietyssä tapauksessa todella edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritystä harjoittavaa luonnollista henkilöä ei pitäisi vaatia esittämään esimerkiksi PZ-varastoasiakirjoja, jotka vahvistavat kaupallisten tavaroiden tai apumateriaalien oston, koska he eivät ole lain mukaan velvollisia keräämään näitä todisteita. dokumentaatiotyyppi.

Lisää oikeusvarmuutta

Toinen sääntö on se "Viranomainen ei poikkea vakiintuneesta käytännöstä ratkaista samassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa asemassa olevat asiat ilman perusteltua syytä" (Yrittäjälain 14 §). Tämän säännöksen pitäisi rauhoittaa yrittäjiä, joiden on yhä vaikeampi perehtyä verosäännösten monimutkaisuuteen. Niiden monitulkintaisuus aiheuttaa usein epäilyjä, jotka vaativat yksilöllisiä tulkintoja. Tältä pohjalta luodaan konsolidoitu tulkintakäytäntö.

Oman kirjanpidon päättävän yrittäjän ei tarvitse kaikissa epäilyksissä hakea tulkintaa verosäännöksistä, jos tällä alalla on jo vakiintunut käytäntö. Uuden säännön pitäisi tarjota hänelle mukavuutta, kun hän tekee liiketoimintapäätöksiä nopeammin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pienten ja keskisuurten yritysten tiedottaja

Lisänäkökohta tehtyihin muutoksiin on pienten ja keskisuurten yritysten oikeusasiamiehen nimittäminen. Taiteessa. 16 sek. Yrittäjälain 1 pykälästä ilmestyi lyhyt säännös "Mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten oikeuksia valvoo pienten ja keskisuurten yritysten valtuutettu". Siihen kuuluvat tehtävät on kuitenkin kuvattu erillisessä laissa. Hänen kompetenssiinsa kuuluvat:

  • antaa lausuntoja lakiehdotuksista, jotka koskevat yrittäjien etuja sekä taloudellisen toiminnan aloittamisen, harjoittamisen tai lopettamisen periaatteita Puolan alueella,

  • avustaminen yrittäjien ja julkishallinnon elinten välisen sovittelun järjestämisessä,

  • yhteistyö kansalais-, yhteiskunnallisten ja ammatillisten järjestöjen kanssa, joiden lakisääteisiin tavoitteisiin kuuluu yrittäjän oikeuksien suojelu,

  • aloittaa ja järjestää koulutus- ja tiedotustoimia, jotka liittyvät taloudellisen toiminnan harjoittamiseen Puolan alueella, erityisesti yrittäjyyden ja talousoikeuden alalla,

  • hakea toimivaltaisilta viranomaisilta lainsäädäntöaloitetta tai muiden säädösten antamista tai muuttamista elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa,

  • pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta oikeudellisia selvityksiä, jos hakemuksen kohteena olevat säännökset herättävät käytännössä epäilyksiä.

Entrepreneurs' Law Act täsmentää ja kehittää Puolan tasavallan perustuslaista johdettuja periaatteita. Kysymys kuuluukin sitten, oliko niiden siirtäminen lakiin todella tarpeellista? Tutkimuksessa, jossa tarkastellaan muutoksia ns Yrittäjyys- ja teknologiaministeriö totesi Elinkeinoelämän perustuslaista, että ennen kaikkea yrittäjät tarvitsevat "oman" lakinsa, jossa he tuntevat tietyt määräykset. Toiseksi, tämän ansiosta näillä periaatteilla on suora vaikutus viranomaisten toimintatapoihin, minkä pitäisi näkyä suhteiden parantamisessa yrittäjiin.