STIR-laki - uusi tapa kiristää arvonlisäverojärjestelmää

Palveluvero

24. marraskuuta 2017 käyttöön otettu STIR-laki sallii 30. huhtikuuta 2018 alkaen tietyin edellytyksin Verohallinnon johtajan estää veronmaksajien pankkitilit. Tässä artikkelissa kerromme, miksi STIR-laki luotiin, milloin pankkitili suljetaan ja kuinka siitä voi valittaa. Jatka lukemista!

STIR-laki - sen käyttöönoton tarkoitus

28.12.2017 allekirjoitettiin laki tiettyjen lakien muuttamisesta finanssialan veropetosten käytön estämiseksi, jolla otetaan käyttöön Clearing Housen teletietojärjestelmä (STIR) 4 kuukauden kuluttua lain julkaisupäivästä (ts. 30. huhtikuuta 2018).

STIRin päätarkoituksena on pienentää arvonlisäveroeroa ja taistella alv-karuselleja vastaan. Tämä tehdään lähettämällä tiedot oikeutetuille tahoille avatuista ja ylläpidetyistä pankkitileistä sekä kaikista näiden tilien kautta suoritetuista hyvityksellä tai veloituksista käsiteltävistä liiketoimista pankkien ja luottolaitosten järjestelmien ja verohallinnon välillä. Verohallinnon keräämistä tiedoista tulee analysoida riskiä käyttää pankkien ja luottoyhtiöiden toimintaa veropetokseen liittyviin tarkoituksiin. Tämä analyysi tehdään selvityskeskuksen kehittämien algoritmien pohjalta ottaen huomioon pankkisektorin ja luotto-osuuskuntien parhaat käytännöt rikosten ja verorikosten toiminnan torjuntaan. Myös taloudelliset, maantieteelliset, aihe-, käyttäytymis- ja yhteyskriteerit otetaan huomioon.

Tärkeä!

Hyväksytyn yksikön määritelmää säätelee STIR-laki, josta voimme lukea, että oikeutettu yhteisö on:

 1. luonnollinen henkilö, joka on pykälässä tarkoitettu yrittäjä. 4 sek. Taloudellisen toiminnan vapaudesta 2 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain 1 §,

 2. omaan lukuunsa ansiotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, joka ei ole a alakohdassa tarkoitetussa laissa tarkoitettu yrittäjä. ja,

 3. laillinen ihminen,

 4. organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jonka laki tunnustaa oikeuskelpoiseksi.

Tämän seurauksena Verohallinnon (KAS) päällikkö voi suoritettujen analyysien avulla ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi estää sellaisen oikeutetun tahon tilin, jossa järjestelmä on havainnut suuren riskin tehdä verorikos. Tehdyt analyysit mahdollistavat myös sellaisten pankkitilojen tunnistamisen, jotka on avattu yksinomaan verorikoksen tekemiseen (ns. pylväät). STIR-laki tulee olemaan yksi Verohallinnon tärkeimmistä työkaluista ALV-sinetöintijärjestelmässä yhdessä SAF-T:n ja split-maksun kanssa.

Pankkitilien esto STIR-lain mukaisesti

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, jos Verohallinnon päällikkö saa riskianalyysin tuloksena tiedon, että oikeutettu taho voi käyttää pankkien tai luottolaitosten toimintaa veropetokseen tai veropetokseen liittyviin tarkoituksiin. veropetos, hän voi pyytää tilin estämistä. Edellä mainittu esto ei voi kestää yli 72 tuntia.

KAS:n johtaja voi päätöksellään pidentää oikeutetun tilin sulkemisaikaa määräajaksi, mutta enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos on perusteltua syytä pelätä, että oikeutettu yksikkö ei suorita olemassa tai syntyvä verovelka tai kolmannen osapuolen verovelka, joka ylittää 10 000 euroa, joka on muutettu Puolan zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen euron valuuttakurssin mukaan päätöksen tekovuotta edeltävän vuoden viimeisenä työpäivänä. annettu.

Tilanteessa, jossa pankkitili on estetty, veronmaksaja voi käyttää uudelleenarviointihakemusta, joka tulee toimittaa KAS:n johtajalle. Hakemus käsitellään viimeistään 7 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, mutta sen jättäminen ei keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa. Se voi käyttää myös valituksen tekemistä hallinto-oikeuteen KAS:n johtajan välityksellä. Tuomioistuin on velvollinen käsittelemään valituksen enintään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut asiakirjat valitukseen vastauksen kanssa.

Tärkeä!

Valtiovarainministeriön vastauksesta eduskunnan kysymykseen nro 18175 voimme lukea, että Tililukkoa ei oteta käyttöön massiivisesti, vaan vain todella perustelluissa tapauksissa kattavan riskianalyysin jälkeen. Tällainen oikeudellinen väline tunnetaan Puolan oikeusjärjestelmässä, esimerkiksi 16. marraskuuta 2000 annetussa laissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta (Lakilehti 2017, kohta 1049), mikä on kiistaton.

STIR-laki - poikkeukset tilin varojen sulkemiseen

Laissa säädetään tietyistä poikkeuksista suljetulle tilille kertyneiden varojen hoitoon. No, jos pätevä taho lähettää hakemuksen KAS:n johtajalle ja hän suostuu siihen, yhteisö voi nostaa varoja suljetulta tililtä:

 • vähintään 3 kuukautta ennen oikeutetun tilin sulkemispäivää tehdyn työsopimuksen perusteella maksettava nykyinen palkka sekä maksetusta palkasta maksettava tuloveron ja sosiaaliturvamaksujen ennakko - jäljennös palkkaluettelo ja Sosiaalivakuutuslaitoksen asiakirja, joka vahvistaa työsopimuksen mukaisen sosiaalivakuutuksen hakemisen;

 • määrätty elatusapu tai korvaukseksi määrätty elatuseläke - esitettäessä todistus, josta ilmenee oikeutetun velvollisuus maksaa elatusapua tai eläkettä.

Tärkeä!

Elatusapuetuissa ja työkorvauksissa tilille kertyneiden varojen vapauttaminen on mahdollista vain minimipalkan määrään asti (vuonna 2018 vähimmäispalkka on 2 100 zlotya brutto).

 • verovelan tai tullin maksaminen ennen maksupäivää oikeutetun henkilön suljetulta tililtä - oikeutetun pyynnöstä, jossa mainitaan verovelka tai tulli, sen määrä ja sen kantamiseen toimivaltaisen veroviraston päällikkö ;

 • vero- tai tullirästien ja viivästyskorkojen maksaminen, jos:

  • ilmoituksen antaminen, ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen oikaisu;

  • antaa lopullinen päätös, jolla vahvistetaan tai täsmennetään verovelan tai tullin määrä ja vahvistetaan vero- tai tullirästien olemassaolo;

  • tehdä verovelan tai tullin määrän vahvistamisesta tai määrittämisestä tehty päätös välittömästi täytäntöönpanokelpoiseksi ja vahvistaa vero- tai tullirästien olemassaolon.

Lisäksi KAS:n johtaja voi pätevän tahon pyynnöstä vapauttaa varoja suljetulta tililtä erityisen perustelluissa tapauksissa.

Tärkeä!

Poikkeuksiin eivät kuulu sellaisten henkilöiden palkkiot, joiden kanssa on tehty siviilioikeudellinen sopimus. Kuitenkin, jos tietyn henkilön tulot edellä mainituista sopimukset ovat ainoa tulonlähde, on periaatteessa mahdollista, että KAS:n johtaja, saatuaan hakemuksen varojen vapauttamisesta siviilioikeudellisten sopimusten mukaisten korvausten maksamiseksi, harkitsee sitä erityistapausten luokassa.