Etuuden maksajan määrittäminen 30. marraskuuta - miten se tehdään?

Palvelus

Jokaisen työnantajan vastuulla on vuosittain päättää etuuden maksaja seuraavalle vuodelle. Jotta tiedetään, kuka seuraavan kalenterivuoden aikana päättää sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, ZUS:n tai työnantajan lain, suuruuden ja maksamisen, on syytä tarkistaa sairausvakuutukseen ilmoittautuneiden määrä 30.11. Edellinen vuosi.

Sairausvakuutus

Sairausvakuutus voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen. Pakollinen sairausvakuutus kattaa:

 • työntekijät,

 • vaihtoehtoisen asepalveluksen suorittavat henkilöt,

 • maataloustuotantoosuuskuntien ja maatalouspiirien osuuskuntien jäseniä.

Saadaksesi vapaaehtoisen sairausvakuutuksen, sinun on oltava pakollisen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen piirissä ja esitettävä asianmukainen hakemus. Siihen voivat liittyä ihmiset, jotka suorittavat:

 • työ toimeksiantosopimuksen, toimeksiantosopimuksen tai muun palvelujen suorittamista koskevan sopimuksen perusteella;

 • kotitehtävät;

 • ansiotyötä, toimeksiannon perusteella, tilapäisen pidätyksen tai vankeusrangaistusta suorittaessaan

ja ihmiset:

 • ei-maataloustoiminnan harjoittaminen sekä heidän kanssaan yhteistyössä toimivat henkilöt;

 • olla papisto.

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluminen on välttämätöntä sairaus-, äitiys-, hoito- ja päivärahaedun sekä kuntoutustuen saamiseksi.

Tärkeää on, että kalenterivuoden ensimmäiseltä 33 poissaolopäivältä (yli 50-vuotiailla 14 päivää) työntekijä saa aina työnantajan maksamaa sairausrahaa. Tämän ajanjakson jälkeen työntekijä saa päivärahaa, jonka maksajana voi olla työnantaja tai Kansaneläkelaitos.

Edunmaksajan määrittäminen

Sairausvakuutuksiin ilmoittautuneiden määrä 30. marraskuuta marraskuussa määrää sen, kuka on seuraavan vuoden etuudenmaksaja 1.1.-31.12. Jos sairausvakuutuksesta ilmoitetaan 30. marraskuuta:

 • 20 henkilöä tai vähemmän - ZUS maksaa etuuksia ensi vuonna,

 • yli 20 henkilöä - etuudet maksaa työnantaja (sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta annetun lain 61 §:n 1 momentti).

Huomio!

Edellisen vuoden 30. marraskuuta sairausvakuutukseen pakollisesti ja vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden määrä ratkaisee etuuden maksajan.

Sairausvakuutukseen ilmoittautuneiden lukumäärää määritettäessä tulee ottaa huomioon sekä tähän vakuutukseen ilmoittautuneet että vapaaehtoisesti tämän vakuutuksen piirissä olleet. Jos työnantaja on elinkeinoelämää harjoittava luonnollinen henkilö, tämä tulee ottaa huomioon myös sairausvakuutukseen ilmoittautuneiden lukumäärää määritettäessä.

Huomio!

Maksajat, joilla ei ollut ketään rekisteröityneenä sairausvakuutukseen 30. marraskuuta kunkin vuoden marraskuuta mennessä, määrittävät vakuutettujen lukumäärän sen ensimmäisen kuukauden perusteella, jolloin he ovat ilmoittautuneet tähän vakuutukseen (käteislain 61 §:n 2 momentti). sosiaalivakuutuksesta sairauden ja äitiyden varalta).

Tärkeää on, että vakuutettujen lukumäärän muutokset 30.11. jälkeen eivät vaikuta etuudenmaksajan muutokseen. Muutos voi tapahtua vasta seuraavana kalenterivuonna.

Esimerkki 1.

Yrityksen X työnantaja ilmoitti sairausvakuutukseen 30.11.2016 25 henkilöä, joten hän oli tammikuusta 2018 alkaen etuudenmaksaja. Kuitenkin 30. huhtikuuta 2017 7 henkilöä menetti työpaikkansa irtisanomisten vuoksi. Tästä syystä työnantaja ilmoitti sairausvakuutukseen 1.5.2017 alkaen 18 henkilöä. Vaikka sairausvakuutukseen ilmoitettuja oli alle 20, oli työnantaja silti etuuden maksaja.

Esimerkki 2.

Yrityksellä Y oli 30.11.2016 sairausvakuutukseen ilmoittautuneita 12 henkilöä, joten tammikuusta 2017 alkaen etuuden maksaja oli ZUS. Elokuusta 2017 alkaen yritys lähti kasvuun ja Y työllisti 23.10.2017 26 henkilöä. Työllisyyden kasvu ei muuttanut etuuksien maksajaa vuonna 2017, maksaja oli edelleen ZUS.

Tärkeää on, että työnantaja, joka on etuuden maksaja, ei maksa niitä omista varoistaan. Tietyn kuukauden aikana maksettavia ZUS-maksuja laskettaessa työpaikka, joka on etuudenmaksaja, vähentää ZUS:ssa maksettavaa määrää edellisen kuukauden aikana maksamiensa etuuksien summalla.

Etuuden maksajan määrittäminen – ketä pitäisi jättää pois?

Sairausvakuutukseen ilmoittautuneiden lukumäärää määritettäessä vuoden 30. marraskuuta ei tule ottaa huomioon koko kuukauden oleskelevia henkilöitä:

 • vanhempainvapaalla,

 • palkattomalla vapaalla.

Tänä aikana nämä ihmiset eivät kuulu sairausvakuutuksen piiriin.

Myöskään sairausvakuutuksen piirissä olevia pappeja ei tule ottaa huomioon.

Edunmaksaja - poikkeukset

On kuitenkin ihmisiä, joiden etuudet maksaa aina ZUS, riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä vakuutusmaksun maksaja on ilmoittanut sairausvakuutukseen. Heille kuuluvat:

 • muut kuin maatalousvakuutetut ja heidän kanssaan yhteistyössä toimivat henkilöt;

 • vakuutetut henkilöt, jotka ovat pappeja;

 • vakuutetut henkilöt, jotka ovat Puolassa sairausvakuutuksen alaisia ​​ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelyn vuoksi;

 • henkilöt, jotka ovat oikeutettuja etuuksiin vakuutuksen päättymisen jälkeen (sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta annetun lain 61 §:n 1 momentti).

Huomio!

Jos työnantaja on yritystoimintaa harjoittava henkilö, etuudet maksaa aina ZUS.

Jos ZUS aloitti päivärahan maksamisen ennen seuraavan vuoden tammikuun 1. päivää ja henkilö on edelleen työkyvytön edellisen vuoden 31. joulukuuta jälkeen, ZUS jatkaa päivärahan maksamista jatkuvan työkyvyttömyyden ajalta. Sillä ei ole väliä, ovatko etuudenmaksajat vaihtuneet uuden vuoden jälkeen. Työnantaja maksaa myöhemmän työkyvyttömyyskorvauksen vain, jos etuuden tyyppi muuttuu tai peräkkäisten työkyvyttömyyksien välillä on tauko ja uudesta vuodesta alkaen työnantaja on maksujen maksaja (61. 4) sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta annetun lain 4 momentti).

ZUS etuuden maksajana

Jos ZUS on etuuksien maksaja, työnantajan tulee lähettää ZUS:lle todistus sairausloman mukana:

 • ZUS Z-3 - työntekijöiden tapauksessa

 • ZUS Z-3a - muille vakuutetuille,

 • ZUS Z-3b - henkilöt, jotka harjoittavat muuta kuin maataloustoimintaa tai tekevät yhteistyötä heidän kanssaan.

Tämän lomakkeen perusteella Kansaneläkelaitos voi määrittää maksettavan etuuden määrän.