Autokoulupalvelut - verotus

Palveluvero

Koulutukseen liittyvät palvelut ovat erityispalveluja, joten niille on säännöksissä säädetty useita arvonlisäverovapautuksia. Miten autokoulujen palveluita verotetaan? Milloin meillä on oikeus hakea arvonlisäverovapautusta? Miksi vain osa ajokortista on vapautettu arvonlisäverosta?

Ammatilliset koulutuspalvelut arvonlisäverolaissa

Arvonlisäverolaissa autokoulujen tarjoamia palveluita ei ole lueteltu suoraan, joten kysymys mahdollisuudesta soveltaa niihin arvonlisäverovapautusta on monien tulkintojen kohteena.

Veroviranomaisten antamien tulkintojen perusteella käytäntö on kehittynyt, että B-, C-, D- ja E-luokkien ajokorttikurssit voidaan vapauttaa arvonlisäverosta 11. 43 sek. 1 piste 29 lit. arvonlisäverolain a) mukaisesti, kun taas A-luokan verokannat jäävät tämän vapautuksen ulkopuolelle ja niitä verotetaan yleisellä arvonlisäverokannalla eli tällä hetkellä 23 %. Moottoripyöräilijöiden ajokurssille (luokka A) ei näin ollen voida soveltaa arvonlisäverovapautusta 11 artiklan mukaisesti. 43 sek. 1 piste 29 lit. a) arvonlisäverolaki, koska tämäntyyppistä kurssia ei voi käyttää ammattitoimintaan. Art. 43 sek. 1 piste 29 lit. a) arvonlisäverolaki
"Verovapautettu:
muut kuin 26 kohdassa mainitut ammatillisen koulutuksen tai uudelleenkoulutuspalvelut:
a) suoritetaan erillisissä määräyksissä säädetyissä muodoissa ja ehdoilla
- ja palvelujen tarjoaminen ja näihin palveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden toimittaminen".

Autokoulupalvelut - verotulkinnat

Mahdollisuus hakea arvonlisäverovapautusta B-ajokortille vahvistettiin Verohallinnon johtajan 1.6.2017 antamassa yksittäispäätöksessä nro 0113-KDIPT1-1.4012.123.2017.2.AK:

"[...] Hakijan järjestämät ammatillisen koulutuksen määritelmän mukaiset B-ajokortin kurssit, koska ne suoritetaan erillisissä määräyksissä säädetyissä muodoissa ja ehdoilla, on vapautettu tavara- ja palveluverosta artiklan mukaisesti. 43 sek. 1 piste 29 lit. ja laki".

Kysymystä vapautuksen soveltamisesta ajokorttipalvelujen tarjoamiseen käsitteli myös Euroopan unionin tuomioistuin, joka antoi 14. maaliskuuta 2019 asiassa C-449/17 tuomion, joka totesi, että vain palvelut, joilla on koulutus luonteeltaan ajokorttikurssit eivät ole tällaisia ​​palveluita:

"Yleinen koulutus tai korkea-asteen koulutus" artiklan mukaisesti. 132 sek. 1 lit. Neuvoston direktiivin 2006/112 / EY i) ij alakohdan [...] olisi tulkittava siten, että se ei kata autokoulun [...] järjestämiä ajotunteja luvan saamiseksi luokkien ajoneuvojen kuljettamiseen. B ja C1, joihin viitataan 4 artiklassa Ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY 4 §.

Vaikka tapaus koski saksalaista yksikköä, myös puolalaiset veronmaksajat voivat käyttää sitä. Näin ollen EU:n tuomioistuimen antama tuomio voi vaikuttaa merkittävästi autokoulujen arvonlisäveron laskentatapaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Autokoulujen tuottamat tuloveropalvelut

Kuljettajien koulutuskeskuksen toimintaa voidaan verottaa yleisten sääntöjen mukaan, eli silloin sovelletaan veroa 17 % tai 32 %, jos saadut tulot ovat toisen verorajan sisällä (tulot yli 85 528 PLN).

Veroasteikkoa valittaessa voimme käyttää verovapaata määrää ja erilaisia ​​etuuksia ja verohelpotuksia, kuten sovittelu puolison kanssa tai lapsihuojennus. Lisäksi maksetut sosiaalimaksut ovat kuluja tai ne vähennetään tuloista, ja tietyssä osassa maksetut sairausvakuutusmaksut vähentävät maksettavaa veroa.

Tuloveron ennakkomaksut on maksettava kirjanpitokuukautta/neljännesttä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, ja vuoden lopussa on toimitettava verovirastolle PIT-36-ilmoitus.

Toinen kuljettajakoulutuskeskusten verotusmuoto on tasavero - veroprosentti on silloin 19 % ansaituista tuloista riippumatta. Kiinteää veroa voidaan käyttää tietyin edellytyksin. Silloin ei tiettynä verovuonna saa tarjota toimintaa entiselle tai nykyiselle työnantajalle (sisältyy kokoaikaisten tehtävien piiriin). On syytä muistaa, että tasaveroa valitessaan yrittäjä ei voi soveltaa useimpia verohelpotuksia ja -etuuksia sekä veroasteikolla käytettävissä olevaa verovapaata määrää.

Kiinteää veroa soveltamalla voimme yleisten sääntöjen tapaan vähentää sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut.

Maksamme tuloveron ennakot kuukauden tai vuosineljänneksen loppua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä valitusta PIT-selvitystiheydestä riippuen, kun tasaveroa käyttävien verovelvollisten vuosiilmoitus on PIT-36L. Kuljettajien koulutuskeskusta ei kuitenkaan voi verottaa kertakorvauksella kirjatuista tuloista tai verokortilla.