Ammatilliset koulutuspalvelut ja arvonlisäverovapautus

Palveluvero

Ammatilliset koulutus- ja uudelleenkoulutuspalvelut eivät aina ole arvonlisäverovapautuksen piirissä. Sen selvittäminen, oikeuttaako tietyn palvelun tarjoaminen meitä soveltamaan arvonlisäverovapautusta, aiheuttaa veronmaksajille monia vaikeuksia, mm. määräysten muuttuvan ammatillisen koulutuspalvelun määritelmän vuoksi. Analysoidaan siis, milloin ammatillinen koulutus tai uudelleenkoulutus on vapautettu arvonlisäverosta.

Ammatilliset koulutuspalvelut arvonlisäverolaissa

Art. 43 sek. Muut kuin 26 kohdassa mainitut tavaroista ja palveluista, ammatillisen koulutuksen palveluista tai uudelleenkoulutuksesta annetun lain 1 29 kohta ovat vapautettuja arvonlisäverosta, joten ne ovat erilaisia ​​kuin koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvien yksiköiden, yliopistojen ja Puolan tieteellisten yksiköiden tarjoamat palvelut. Tiedeakatemia ja tutkimuslaitokset koulutusalalla:

  • suoritetaan erillisissä määräyksissä säädetyin muodoin ja ehdoin,
  • koulutuslain säännösten mukaisen akkreditoinnin saaneiden tahojen suorittama vain akkreditoinnin piiriin kuuluvien palvelujen osalta.
  • kokonaan julkisista varoista ja näihin palveluihin läheisesti liittyvien palvelujen tarjoamisesta ja tavaroiden toimituksesta.

Veronmaksajien keskuudessa herää monia epäilyksiä palveluista, jotka on suoritettu erillisissä määräyksissä säädetyissä muodoissa ja ehdoilla. Valtiovarainministeri esitti selitykset ja huomautti, että arvonlisäverovapautuksen sovellettavuuden määrittämisessä tulee viitata EU:n ja kansallisen lainsäädännön säännöksiin sekä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, erityisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annettuun neuvoston direktiiviin 2006/112/EY. Akkreditointi vahvistaa, että tietyt vaatimukset täyttyvät ja että koulutus on korkealaatuista. Toimivaltainen johtokunta myöntää akkreditoinnin sellaisille täydennyskoulutuslaitoksille, harjoittelulaitoksille, koulutuskeskuksille ja ammatillisille koulutuskeskuksille, joissa koulutusta järjestetään koulun ulkopuolisessa muodossa.

Ammatin harjoittamisen edellyttämät koulutuspalvelut

Valtiovarainministeri korostaa, että säännökset, jotka asettavat tietyille ammattiryhmille täydennyskoulutusvelvollisuuden, eivät ole riittävä edellytys näiden arvonlisäverottomien palvelujen sisällyttämiselle. Jotta ammatillisen koulutuksen palveluihin sovellettaisiin tavara- ja palveluverovapautusta, on välttämätöntä, että säännöksillä säännellään tämän koulutuksen muotoja ja periaatteita.

Varsovan osavaltion hallinto-oikeuden tuomio, jolla kumottiin Varsovan verokamarin johtajan virka
Varsovan hallinto-oikeuden 10. marraskuuta 2017 antama tuomio (III SA / Wa 3096/16) koski Varsovan verokamarin johtajan elokuussa antamaa yksittäispäätöstä IPPP1 / 4512-408 / 16-4 / KC. 9, 2016. Yksilöpäätös annettiin mahdollisuudesta soveltaa verovapautta psykoterapeuttien ja muiden ammattinsa harjoittamiseen psykoterapian alan osaamista tarvitsevien koulutukseen. Hakija kuvaili hakemuksessaan tulevaa tapahtumaa eli suunnitelmaa perustaa kommandiittiyhtiö, joka tarjoaisi osana toimintaansa psykoterapiakoulutuspalveluita, mutta tämä yhtiö ei voi saada pätevyyslain säännösten mukaista akkreditointia. koulutusjärjestelmä. Hakijan mukaan mainitut palvelut voivat hyötyä arvonlisäverosta 43 §:n mukaisesti. 1 piste 29 lit. a) ammatillisena koulutus- tai uudelleenkoulutuspalveluina, joita tarjoavat yhteisöt, joilla ei ole akkreditointia psykoterapeuteille ja muille henkilöille, joiden psykoterapian tuntemus on tarpeen harjoittaakseen. Hakija totesi perustelussaan, että edellä mainitun säännöksen virheellisen täytäntöönpanon vuoksi tulee viitata EU:n neuvoston asetukseen N:o 282/2011 ja direktiivin 2006/112/EY säännöksiin, jotka vastoin säännöksen määräyksiä Puolan säännökset, älä aseta arvonlisäverovapautusta riippuvaiseksi palvelujen tarjoamisesta erillisissä asetuksissa säädetyin ehdoin.

Varsovan verokamarin johtaja ei hyväksynyt hakijan kantaa jättäen huomiotta EU:n neuvoston asetuksen N:o 282/2011 ja hänen mainitsemansa direktiivin 2006/112/EY säännökset.

Varsovan verokamarin johtaja ilmoitti, että:

"Poikkeusten soveltamisen kannalta on tärkeää tunnustaa tietty palvelu ammatillisen koulutuksen tai uudelleenkoulutuksen palveluksi ja sitten täyttää tästä määräyksestä johtuvat lisäehdot eli suorittaa tietty koulutus siinä muodoissa ja ehdoilla erillisissä määräyksissä tai akkreditoinnin saamiseksi tietyntyyppiseen koulutukseen tai tietyn koulutuksen rahoittamiseen kokonaan julkisista varoista.

Tästä syystä on todettava, että psykoterapeuttien ja muiden sellaisten henkilöiden psykoterapia-alan koulutuspalvelut, joiden psykoterapian alan tietämys on välttämätöntä kommandiittiyhtiön aikoman ammatin harjoittamiseksi, eivät ole oikeutettuja arvonlisäverovapautukseen. Taide. 43 sek. 1 piste 29 lit. ja laki, koska kyseistä koulutusta ei toteuteta erillisissä määräyksissä säädetyssä muodossa ja ehdoin. Järjestämällä psykoterapeuttien koulutusta yritys ei täytä muita ehtoja, jotka oikeuttavat pykälän 2 momentin mukaiseen poikkeukseen. 43 sek. 1 kohta 29 alakohta b-c. Siksi suunnitellut koulutuspalvelut, mukaan lukien myös yliopiston alihankkijana psykoterapia-alalla tarjottavat palvelut, verotetaan 23 %:n arvonlisäverokannan mukaan - §:n mukaisesti. 41 sek. 1 yhdessä vitsi. Lain 146a § 1 alakohta”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Edellä esitetyn yhteydessä valittaja valitti Varsovan verokamarin johtajan asiassaan antamasta tulkinnasta ja Varsovan läänin hallinto-oikeus myönsi hänen oikeutensa ja totesi siten, että yrityksen tarjoamat palvelut voidaan vapauttaa verotuksesta. ARVONLISÄVERO.

Tuomioistuin viittasi laajaan oikeuskäytäntöön, joka koski 20 artiklan 1 kohdan puutteellista täytäntöönpanoa. 43 sek. 1 piste 29 lit. ja arvonlisäverolaissa ja totesi, että säännöksen puutteellinen täytäntöönpano ei oikeuta tulkitsevaa toimielintä jättämään sitä pois, vaan edellyttää EU-oikeuden asiaa koskevien säännösten eli asetuksen 282/2011 ja direktiivin huomioon ottamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki ammatilliset koulutus- tai uudelleenkoulutuspalvelut eivät ole arvonlisäverottomia. Sen määrittämiseksi, voivatko tietyn tyyppiset palvelut hyötyä objektiivisesta vapautuksesta, säännösten ja annettujen verotulkintojen yksityiskohtainen analyysi on tarpeen. Epäselvissä tapauksissa paras ratkaisu voi olla hakea tapauksemme osalta yksilöllistä tulkintaa.