Rakennus- ja kokoonpanopalvelut - ALV-selvitys

Palveluvero

 

Rakennus-, kokoonpano- ja rakentamispalveluita tarjoavien yritysten laskutussäännöt ovat muuttuneet 1.1.2017 alkaen. Nämä muutokset otettiin käyttöön tavara- ja palveluverolain muutoksella. Tarkista, mitkä palvelut ovat olleet käännetyn verotuksen alaisia! Vastaa artikkelissa!

Mitä ovat rakennus- ja kokoonpanopalvelut?

Arvonlisäverolaki ei sisällä rakennus- ja kokoonpanopalvelujen määritelmää. Siksi saadaksesi selville, kuinka niitä tulkitaan, sinun on viitattava rakennuslain säännöksiin. Art. 3 pistettä Mainitun lain 6, 7 ja 8 §:

  • rakentaminen on:"Rakennuskohteen toteuttaminen tietyssä paikassa sekä rakennuskohteen jälleenrakennus, laajennus, päällysrakenne",

  • rakennustyöt ovat: "Rakentaminen sekä työt, joihin liittyy rakennuskohteen jälleenrakennus-, kokoonpano-, saneeraus- tai purkutyöt",

  • remontti on: "Rakennustöiden suorittaminen olemassa olevassa rakennusrakenteessa, joka koostuu alkuperäisen kunnon palauttamisesta, mutta ei muodosta nykyistä kunnossapitoa, samalla kun on sallittua käyttää muita kuin alkuperäisessä kunnossa käytettyjä rakennustuotteita".

Verovelvollisuus ja laskun ajankohta

Arvonlisäverolaki kohtelee rakennus- ja kokoonpanopalveluja tarjoavia yrittäjiä ryhmänä tiettyjä kokonaisuuksia. Todiste siitä on verovelvollisuuden syntyhetki. No, edellä mainitun yritysryhmän tapauksessa verovelvollisuus syntyy laskun laatimisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään sen esittämisajan päättyessä eli 30. päivänä palvelun toimittamisesta.

 

Tärkeä!

Yrittäjällä on oikeus laskuttaa 30 päivän kuluessa palvelun suorittamisesta.

 

Esimerkki 1.

Yhtiö suoritti kerrostalon peruskorjauksen 7.1.2017. Samana päivänä tilaaja hyväksyi työt, minkä hän vahvisti allekirjoituksellaan pöytäkirjaan.

Tässä tilanteessa remontin suorittanut yrittäjä on velvollinen laatimaan laskun viimeistään 6.2.2017, jolloin syntyy myös verovelvollisuus ja tarve näyttää myyntitarve.

Verovelvollisuus ja laskun tai laskun jättäminen määräajan jälkeen

Tilanteessa, jossa verovelvollinen ei anna laskua tai antaa sen myöhässä, verovelvollisuus syntyy 30. päivänä palvelun suorittamispäivästä eli sinä päivänä, jona yrittäjä oli velvollinen laatimaan laskun. viimeistään (arvonlisäverolain 19 a §:n 7 momentti).

Esimerkki 2.

Rakennus- ja kokoonpanoyhtiö toteutti terassin remontin 20.2.2017. Tämän palvelun dokumentoinut lasku on lähetetty 7.4.2017.

Verovelvollisuus on syntynyt 22.3.2017 eli 30. päivän kuluttua palvelusta.

Verovelvollisuus ja ennakkomaksun vastaanottaminen

Rakennuspalveluiden ennakkomaksun vastaanottamisesta seuraa verovelvollisuus ennakkomaksun osaan. Jos rakennus- ja kokoonpanoyritys on ennen palvelun suorittamista saanut maksun kokonaan tai osittain (ennakkomaksu, ennakkomaksu, käsiraha, osamaksu), verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta, mutta suhteessa sen määrään. otettu vastaan. Sillä, ettei verovelvollinen ole vielä lähettänyt laskua tai ennakkolaskua, ei ole tässä merkitystä.

Jos yrittäjä on saanut maksun kokonaan tai osittain ennen palvelun suorittamista, hän on velvollinen esittämään ennakkolaskun viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona maksu kokonaisuudessaan tai osa siitä vastaanotettiin. .

Palvelu katsotaan suoritetuksi, vaikka se olisi suoritettu vain osittain, josta maksu määrättiin. Tässä tilanteessa verovelvollisuus syntyy palvelun osittaisesta suorittamisesta laskun laatimisesta.

Esimerkki 3.

Rakennusyritys teki ikkunoiden vaihtopalvelun. Sen suorittamisen määräajaksi asetettiin 25.3.2017. Yrittäjä sai ennakkomaksun koko summasta 16.2.2017. Lasku tästä palvelusta on laadittu 5.3.2017.

Verovelvollisuus syntyi helmikuun 16. päivänä eli ennakon maksupäivänä. Lasku tästä palvelusta laadittiin ajallaan, koska ennakkomaksun vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä ei ylittynyt.

Esimerkki 4.

Veronmaksaja sitoutui kunnostamaan rakennuksen toisen verovelvollisen hyväksi. Palvelun eräpäiväksi asetettiin 20.4.2017. Hän sai 2.4. ennakkomaksun osasta saatavista ja 4.4. antoi ennakkolaskun. Loput maksettiin 30. huhtikuuta.

Verovelvollisuus syntyy 2. huhtikuuta ennakkomaksusta ja suoritetusta palvelusta, jota ennakkomaksu ei kattanut, 20. toukokuuta eli 30 päivän kuluttua palvelun suorittamisesta.

Jos yrittäjä kuitenkin antaa laskun ennen 20. toukokuuta, verovelvollisuus syntyy laskutuspäivänä.

ALV-vapaat palvelut

Kun palvelua tarjotaan henkilölle, joka ei ole verovelvollinen, verovelvollisuus syntyy yleisperiaatteista eli silloin, kun palvelu suoritetaan tai kun maksu on osittain tai kokonaan vastaanotettu. Palvelun suorituspäivä tai ennakkomaksun vastaanottopäivä on tässä tärkeä, sillä ne määräävät verovelvollisuuden syntyhetken.

Rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalveluita tarjoavan yrittäjän on siis päätettävä laskun laatimisesta ja velvollisuudesta esittää myyntituotoista arvonlisävero. Huolimatta siitä, että hän ei palvelun tarjoamiskuukautena saanut maksua asiakkaalta ja sen jälkeen alkanut laskea tosituksesta johtuvan maksuajan päättymistä tai käyttää laskun enimmäismääräaikaa eli laatia sen 30. päivä palvelusta. Näin arvonlisäveron maksaminen siirtyy seuraavalle kuukaudelle. Samalla tämä pidentää asiakkaan maksun odotusaikaa.

Rakennuspalvelujen tarjoaminen alihankkijana

Vuoden 2017 alussa ovat tulleet voimaan säännökset, jotka muuttavat alihankkijana palvelujaan tarjoavien yrittäjien tilivelvollisuutta.

Käännetyn verovelvollisuuden kattamien töiden yksityiskohtainen laajuus on lueteltu arvonlisäverolain liitteessä 14.

Tältä osin suosittelemme lukemaan artikkelin: Käännetty verovelvollisuus vuonna 2017 - rakennuspalvelut