Rakennuspalvelut rekisteröidyllä kiinteällä hinnalla

Verkkosivusto

Yksi veronmaksajien käytettävissä olevista verotusmuodoista on kertakorvaus kirjatuista tuloista. Varmasti sen suurin etu on alhaisemmat verokannat. Haittapuolena on, että verokuluja ei voida ottaa huomioon, koska kertakorvaus maksetaan periaatteessa vain saaduista tuloista ilman, että sitä vähennetään tulonhankintakustannuksilla. Siksi kiinteämääräisen veron valinta on suotuisa vaihtoehto henkilöille, jotka tarjoavat palveluita ja lisäksi maksavat alhaisia. Ei ihme, että rakennuspalveluja tarjoavat veronmaksajat ovat usein kiinnostuneita tällaisesta sovittelumuodosta veroviraston kanssa.

Yleiset ehdot kertasumman käyttämiselle kirjatuista tuloista

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että kertakorvauslomaketta voivat käyttää vain luonnolliset henkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa (yksittäin tai osana yhtiötä). Toinen ehto on, että edellisen verovuoden tämän toiminnan harjoittamisesta saadut tulot eivät ylitä 2 miljoonaa euroa (vuonna 2021 se on 9 030 600 zlotya). Jos edellä mainittu raja ylittyy, verovelvollinen menettää oikeuden kertakorvaukseen ja on velvollinen siirtymään yleisiin kirjanpitosääntöihin. Lisäksi se seikka, että kertakorvausta ei voida soveltaa 11 artiklassa lueteltujen palvelujen tarjoamiseen. 8 sek. Kiinteämääräisen tuloverolain 1 §.

Rakennuspalvelut ja kiinteä hinta

Rakennusalan yritystoimintaa harjoittavia veronmaksajia voidaan verottaa tuloistaan ​​kertamaksulla 5,5 prosentin etuusprosenttilla.

Tämä johtuu artiklan sisällöstä. 12 sek. Lain 4 kohdan a alakohta, jonka mukaan kertasuoritus on 5,5 % tuotoista valmistustoiminnasta, rakennustöistä tai tavarankuljetuksesta yli 2 tonnia kantavalla ajoneuvokalustolla.

Itse lain sisällössä ei ole sääntöä, joka selittäisi, mitä rakennuspalveluilla tarkoitetaan. Vain Art. 4 sek. Lain 1 kohdan 1 alakohdan mukaan lainsäätäjä on ilmoittanut, että "palvelutoiminta" on maatalouden ulkopuolista taloudellista toimintaa, jonka kohteena ovat palvelut, jotka on luokiteltu palveluiksi Puolan tuote- ja palveluluokituksen (PKWiU) mukaisesti, joka on otettu käyttöön Puolan asetuksella. Ministerineuvosto 4. syyskuuta 2015 Puolan tuotteiden ja palveluiden luokittelusta (PKWiU). Tästä syystä meidän tulee viitata PKWiU-luokitukseen, jossa divisioonoissa 41–43 luetellaan seuraavat:

  • rakennukset ja rakennusten rakentamiseen liittyvät rakennustyöt (PKWiU 41);

  • maa- ja vesirakennusten rakentamiseen liittyvät rakenteet ja yleiset rakennustyöt (PKWiU 42);

  • erikoistuneet rakennustyöt (PKWiU 43).

Edellä mainitun mukaisesti Puolalainen tuote- ja palveluluokitus, rakennustyöt sisältävät:

  • työt, joihin kuuluu uusien asuin- ja muiden rakennusten ja rakenteiden pystyttäminen alkaen työmaan valmistelusta, monipuolisiin maa- ja perustustöihin (nollatila), kantavien elementtien toteuttamiseen, väliseinien rakentamiseen, kattojen (vaippa) asennukseen ja peittämiseen ), kokoonpano- ja asennustöihin sekä viimeistelyyn;

  • olemassa olevien asuin- ja muiden rakennusten ja rakenteiden saneeraus-, laajennus-, päällysrakentamis-, modernisointi-, saneeraus- ja saneeraustyöt, maa- ja vesirakennustyöt;

  • elementtirakennusten ja -rakenteiden asennus, teräsrakenteiden asennus.

Tässä tapauksessa voi myös olla hyödyllistä viitata rakennuslain määritelmään, jossa pykälän 1 momentin mukaan. 3 kohdassa 7 todettiin, että rakennustyöllä on ymmärrettävä rakentamista sekä työtä, joka koostuu rakennuskohteen jälleenrakentamisesta, kokoonpanosta, saneerauksesta tai purkamisesta.

Rakennuspalveluiden 5,5 %:n verokannan oikeellisuuden vahvistaa Verotiedotusjohtajan 5.6.2019 antama yksilöllinen tulkinta 011-KDIT3.4011.159.2019.2.AK, jonka mukaan:

mahdollisuus maksaa kertasuoritus harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä saaduista rekisteröidyistä tuloista ja tämän veron määrä riippuu yksinomaan tämän toiminnan osana tarjottavien palveluiden todellisesta tyypistä.

(...) Hakija korostaa, että kyse on useimmiten korjaustöistä (...) Hakijan suorittamat palvelut ovat rakennustyöt eli pykälässä tarkoitettuja palveluita. 12 sek. 1 piste 4 lit. ja laki. Yhteenvetona (...) Hakijan hakemuksessa tarkoitetun rakennustöiden suorittamisesta saamien tulojen verotuksen 5,5 %:n verokanta 5,5 %:n verokannasta hakemuksessa tarkoitetun rakennustöiden suorittamisesta pykälän mukaisesti. 12 sek. 1 piste 4 lit. a) Tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta”.

Rakennuspalvelut ja GTU

Lokakuusta 2020 alkaen aktiivisten arvonlisäverovelvollisten on kirjattava valittujen tavaroiden ja palveluiden myynti merkitsemällä ne GTU-koodilla. Veronmaksajan on pääsääntöisesti käytettävä GTU 10:tä toimittaessaan rakennuksia, rakenteita ja maata. Rakennusten, rakenteiden ja maan toimituksina pidetään myös seuraavia:

  • maan pysyvän käyttöoikeuden myynti;

  • maan pysyvän käyttöoikeuden muuttaminen omistukseksi;

  • ikuisen maan oikeuden perustamisesta.

Merkintä GTU 10 -koodilla koskee rakennusten, rakenteiden ja maan toimittamista. Tämä koodi ei sisällä rakennuspalveluita ja rakennusten korjauspalveluita.

Esimerkki 1.

Herra Adam johtaa rakennusyritystä. Sen toimintaan kuuluu myös korjauspalveluiden tarjoaminen. Onko yrittäjän velvollisuus merkitä rakennuspalvelut GTU-koodilla?

Ei, koska GTU 10 koskee vain rakennusten, rakenteiden ja maan toimittamista, merkintä ei koske rakennuspalveluita.

Online kassa- ja rakennuspalvelut

Velvollisuus pitää myyntikirjanpitoa kassakoneiden käytön yhteydessä seuraa suoraan 1999/2004 8 §:stä. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §, jonka mukaan: "Elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa myynnistä kassakoneilla". Tästä velvoitteesta on poikkeuksia kassasta vapautuksen muodossa.

Rakennusyrityksen kassakone on pakollinen vapautukseen oikeuttavien rajojen ylittymisen jälkeen.

Verkkokassa otetaan käyttöön asteittain, ja se sisältää velvoitteen kirjata valitut toimialat. Nämä laitteet on liitetty Verohallinnon päällikön ylläpitämään kassayksiköiden keskusrekisteriin ja kattavat talouspetoksille erityisen alttiita toimialoja.

Heinäkuusta 2021 alkaen rakennusyritysten on rekisteröitävä myynti yksityishenkilöille verkkokassakoneella.

Rakennusyritykselle ostettu kassakone voidaan sisällyttää JPK_V7:ään verohelpotuksena. Veronmaksajalla on oikeus vähentää ostolaskusta 90 % nettoarvosta, mutta enintään 700 zlotya.

Esimerkki 2.

Maaliskuussa 2021 herra Bartosz osti online-kassakoneen, jonka arvo oli 1 200 zlotya. Kuinka paljon alennusta voidaan vähentää JPK_V7M:ssä maaliskuussa 2021?

Omavastuualennus on laskettava itse, eli 90 % x 1200 zlotya = 1080 zlotya, ja tunnustus ei saa olla suurempi kuin 700 zlotya, joten herra Bartosz JPK_V7M:ssä maaliskuussa voi vähentää enintään 700 PLN.

Rakennustyöt tehdään omalla ja uskotulla materiaalilla

Määräykset eivät millään tavalla sääntele sitä, tuleeko materiaalin toimittaa sijoittaja vai urakoitsija. Rakennusmateriaalien hankintatapa riippuu osapuolten järjestelyistä - erityisesti materiaalien toimitus voi tapahtua sijoittajan ja urakoitsijan välisen erillisen sopimuksen perusteella. Tämä seikka on kuitenkin tärkeä kertakorvauksen tapauksessa, koska tämä selvitysmuoto ei mahdollista kulujen huomioon ottamista veroa laskettaessa. Tämän seurauksena yrittäjä, joka on ostanut rakennusmateriaaleja omatoimisesti ja sitten suorittanut palvelun, maksaa 5,5 % veroa ilman, että ostettujen materiaalien arvo alenee.

Esimerkki 3.

Yrittäjä osti rakennusmateriaaleja 10 000 zlotylla. Sitten hän suoritti näiden materiaalien avulla rakennuspalvelun, jonka arvoksi hän arvioi 17 000 zlotya. Tässä tapauksessa 17 000 zlotyn eli 935 zlotyn summasta on maksettava 5,5 prosentin kiinteämääräinen vero.

Esimerkki 4.

Yrittäjä suoritti rakennuspalvelun käyttämällä sijoittajan uskomia materiaaleja. Sijoittaja arvioi materiaalin arvoksi 10 000 zlotya. Yrittäjä sai 17 000 zlotya rakennuspalvelusta. Myös tässä tapauksessa 17 000 zlotyn eli 935 zlotyn summasta on maksettava 5,5 prosentin kiinteämääräinen vero.

Yllä olevien esimerkkien valossa rakentamispalvelujen suorittaminen omasta materiaalista ei ole urakoitsijalle veroetua. Paljon parempi vaihtoehto on suorittaa nämä palvelut käyttämällä sijoittajan uskomia materiaaleja. Veronmaksajien tulee pitää tämä mielessä tehdessään rakennusurakkasopimuksia sijoittajien kanssa ja muotoillessaan rakentamiseen tarvittavien materiaalien toimitusta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rakennuspalvelut ja pakollinen osamaksu

Velvollisuus soveltaa ositettua maksumekanismia on kuvattu 11 artiklassa. 108a kohta. arvonlisäverolain 1 kohdan 1a alakohta, jonka mukaan suoritettaessa maksuja ostetuista lain liitteessä 15 luetelluista tavaroista tai palveluista, jotka on todistettu laskulla ja maksettava kokonaissumma ylittää 15 000 zlotya tai sitä vastaava summa ulkomaan valuutta, veronmaksajien on sovellettava split-maksumekanismia. Ulkomaan valuutoissa ilmaistujen määrien muuntamiseen zlotyiksi sovelletaan veropohjan määrittämisessä käytettyjä määrien muuntamissääntöjä.

Lisäksi myyjä on velvollinen laatimaan laskun, jossa on merkintä "jaettu maksumekanismi", ja hyväksymään tämän asiakirjan mukaisen maksun jaetun maksumekanismin avulla.

SPM split -maksumekanismia käytetään, jos yhden tapahtuman summa ylittää 15 000 zlotya, se tehdään vain yrittäjien kesken ja lisäksi toimintaan kuuluu arvonlisäverolain liitteessä 15 lueteltuja tavaroita tai palveluita.

Näin ollen, jos toiselle yritykselle suoritetut rakennuspalvelut on lueteltu arvonlisäverolain liitteessä 15 ja niiden arvo vastaa 15 000 zlotya tai ylittää sen. Brutto PLN, laskussa tulee olla ylimääräinen merkintä "jaettu maksumekanismi".

On lisättävä, että jos myyjä ei noudata pakollista osittaista maksua koskevia säännöksiä (ei merkintää laskussa), voi olla veroseuraamuksia sakon muodossa. Sakon määrä on 30 % laskussa ilmoitetusta arvonlisäveron määrästä (vain arvonlisäverolain liitteessä 15 mainituille tavaroille tai palveluille).

Myyjä ei ole velvollinen maksamaan sakkoa, jos ostaja suorittaa maksun osamaksumekanismilla huolimatta siitä, ettei laskussa ole lisämerkintää.

Rakennuspalveluiden laskutus wFirma.pl-järjestelmässä

Luodaksesi myyntilaskun rakennuspalveluista wFirma.pl-järjestelmässä, siirry TULOT »MYYNTI» NÄYTTELY »LASKU-välilehteen. Näyttöön tulevassa ikkunassa sinun on täytettävä kaikki vaaditut kentät. Täydennettäessä rakennuspalveluja koskevia tietoja kiinteähintaisen toiminnan osalta, on käytettävä 5,5 %:a.

Jos tapahtuman arvo ylittää 15 000 zlotya brutto, on TILINPÄÄTÖS-välilehden TILINPÄÄTÖS JÄRJESTELMÄ -kentässä valita RAKENTUSPALVELUT - ERIKOISTAPAUS.