Loma opettajien terveyden vuoksi – milloin se on mahdollista hyödyntää?

Palvelus

Yksi opettajina työskentelevien työntekijöiden etuoikeuksista on terveydellisistä syistä johtuva loma. Sen takaa Art. 73 Opettajan peruskirjan, joka otettiin käyttöön 26. tammikuuta 1982 annetulla lailla. Se myönnetään terveydentilan parantamiseksi, jonka pitäisi ilmetä hoidon jälkeen. Sen ehdot muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Lue artikkelimme ja lue lisää.

Milloin terveysvapaa on maksettava?

1.1.2018 astui voimaan laki koulutustehtävien rahoittamisesta, joka tuo mukanaan useita terveysvapaan myöntämiseen liittyviä muutoksia. Nykyisten määräysten mukaan terveysvapaa kuuluu opettajalle:

  • täysipäiväisesti työllistetty,
  • toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella,
  • työskenneltyään 7 vuotta vähintään 1/2 pakollisesta oppituntimäärästä.

Sen antaa koulun rehtori, jotta:

  • ammattitaudin syntymistä uhkaavan taudin määrätyn hoidon suorittaminen,
  • sellaisen sairauden hoitoon, jossa työympäristön tekijät tai työntekotapa ovat tärkeitä,
  • kylpylähoito tai kylpyläkuntoutus.

Näin ollen, kuten ennen 1.1.2018, sairausvapaata ei voi pitää jokaisen sairauden vuoksi, vaan ainoastaan ​​ammattitautiin liittyvän sairauden vuoksi. Tämä puolestaan ​​Art. Työlain 235 § on ammattitautiluetteloon kuuluva sairaus, jonka työolojen arvioinnin seurauksena voidaan kiistattomasti tai suurella todennäköisyydellä todeta, että se on aiheutunut työssä esiintyvistä terveydelle haitallisista tekijöistä. ympäristöön tai työntekotapaan liittyen, jota kutsutaan "työperäiseksi altistumiseksi".

Siksi opettajan työpaikalla kyse on pääasiassa äänen ja kuuloelinten sairauksista. Ne voivat olla myös muita sairauksia, jos työlääkäri päättää niiden liittyvän ammattiin. Opettajan terveyttä edistävän vapaan on liityttävä suoritettuun työhön ja se voi johtaa ammattitautiin. Yksityiskohtainen luettelo ammattitaudeista löytyy 30.6.2009 annetusta ministerineuvoston asetuksesta ammattitaudeista.

Mitä sisältyy kouluvapaan vaadittavaan seitsemän vuoden työaikaan?

Sairauslomaan saadakseen opettajan on täytynyt työskennellä yhtäjaksoisesti samassa koulussa 7 vuotta. Keskeytymättömällä ajanjaksolla tarkoitetaan myös tilannetta, jossa opettaja siirtyy kouluun viimeistään 3 kuukauden kuluessa edellisen työsuhteen päättymisestä samaan tai toiseen kouluun. Tähän ajanjaksoon lasketaan myös sairaudesta johtuvat työkyvyttömyyskaudet ja muut lomat kuin vuosilomat, jotka kestävät yhteensä enintään 6 kuukautta.

Toinen edellytys seitsemän vuoden keskeytymättömän opetuskokemuksen lisäksi on kokopäivätyö sairausvapaata haettaessa. Tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä opettajat voivat saada terveysvapaata 7 vuoden vähintään puolipäivätyössä edellyttäen, että opettaja on kokopäiväinen lomahakemuksen jättämishetkellä. Se on myös yksi 1.1.2018 voimaan tulleista muutoksista. Se antoi mahdollisuuden terveysvapaalle kaikille opettajille, joilla oli 7 vuotta yhtäjaksoista työkokemusta, mutta jotka eivät olleet kokoaikatyössä koko ajan. . Tällä hetkellä kokoaikatyön vaatimus säilytettiin virkavapaan alkaessa, ei kuten ennen - terveydenhuoltovapaan alkamista edeltäneen 7 vuoden ajan.

Mitä opettajalle kuuluu sairausloman aikana?

Terveysvapaan aikana opettajalla on oikeus:

  • kuukausittainen peruspalkka,
  • virkamatkakorvaus, joka on 1 % peruspalkasta jokaiselta työskentelyvuodelta 4 vuoden palvelusvuoden jälkeen, enintään 20 % palkasta,
  • 10 % peruspalkan lisäosasta työstä maaseudulla tai enintään 5 000 asukkaan kaupungeissa, ns. maaseutulisä,
  • muut työhön liittyvät edut, esim. sosiaalirahaston osarahoitus esimerkiksi joulun tai pääsiäisen yhteydessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka monta terveysvapaata opettaja voi käyttää työsuhteen aikana?

Yhtä terveysvapaata ei saa myöntää vuodeksi pitemmäksi ajaksi. Opettajalle voidaan myöntää uusi terveysvapaa vasta vuoden kuluttua edellisen samantyyppisen vapaan päättymisestä. Koko työsuhteen aikana opettajan terveysvapaan kokonaiskesto saa olla enintään 3 vuotta.

Mikä lääkäri päättää opettajan terveysvapaan tarpeellisuudesta?

Edellä mainittu koulutustehtävien rahoittamislaki toi muutoksen myös sairausvapaan myöntämisestä päättävän lääkärin kysymykseen. Tähän asti se oli yleislääkäri tai erikoislääkäri, joka huolehti opettajasta.

Toisaalta työterveyslääkäri päättää 1.1.2018 alkaen opettajalle terveysvapaan myöntämisen tarpeesta sekä suositellun hoidon suorittamiseen tarvittavasta ajasta. Työterveyslääkäri päättää opettajalle terveydellisistä syistä johtuvan vapaan myöntämisen tarpeesta sekä suositellun hoidon suorittamiseen tarvittavan ajan. Lähetteen kokeisiin terveydenhuollon yksikköön, jonka kanssa koulu on tehnyt sopimuksen työlääketieteen tutkimuksesta, antaa koulun rehtori opettajan kirjallisesta pyynnöstä. Hänellä on enintään 7 päivää aikaa tehdä se hakemuksen jättämisestä. Opettaja ja koulun rehtori voivat valittaa työterveyslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta opettajan asuinpaikan tai koulun toimipaikan mukaan toimivaltaiseen voivodikunnan työlääketieteelliseen keskukseen. Valitus perusteluineen tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta - mikä tärkeintä - päätöksen tehneen lääkärin kautta. Toisaalta valituksen käsittelevällä yksiköllä on 30 päivää aikaa antaa tuomionsa, joka on lopullinen. Kuten ensi-, määräaikais- tai jälkitarkastuksessa, terveydellisistä syistä vapaaseen liittyvien tarkastusten kustannukset maksaa työnantaja.

Onko terveysvapaalla oleva opettaja suojattu irtisanomiselta?

Art. Opettajan työjärjestyksen 20 §:n mukaan työsuhde voidaan purkaa, jos koulu puretaan kokonaan tai osittain. Opettajan palkattomalla vapaalla oleminen ei ole este opettajan työsuhteen päättämiselle. Vahvistus tälle tosiasialle löytyy korkeimman oikeuden 26.6.2013 antamasta päätöksestä (I PZP 1/2013). Terveysloma ei siis suojaa opettajia irtisanomiselta, kuten äitiys- tai vanhempainloman tapauksessa.