Työtarkastajan valtuudet tarkastuksen aikana

Palvelus

Tarkastusmenettelyllä pyritään selvittämään työlainsäädännön, erityisesti työterveys- ja työturvallisuussäännösten ja -periaatteiden sekä työnteon laillisuutta koskevien säännösten, noudattamisen todellinen tilanne ja dokumentoimaan havainnot. Tarkastuksia tekevät työsuojelutarkastajat, jotka toimivat piirityötarkastusvirastojen alueellisella toimivallalla. Mitkä ovat työtarkastajan valtuudet tarkastuksen aikana? Siitä alla.

Tarkastuksen peruste

Tarkastus suoritetaan esitettäessä työsuojelutarkastajan tai muun työsuojeluviraston valtuutetun työntekijän henkilöllisyys ja valtuudet osoittava henkilöllisyystodistus.

Yrittäjän valvonta suoritetaan virallisen henkilötodistuksen ja valtuutuksen esittämisen jälkeen.

Työtarkastajan valtuutuksessa valvoa yrittäjää on oltava muun muassa:

 • maininta tarkastuksen oikeusperustasta,

 • valvonnan laajuuden määrittäminen,

 • ohjeet määräysvallassa olevan yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista,

 • tarkastuksen alkamispäivä ja suunniteltu päättymispäivä.

Valvonnan antavat: ylityötarkastaja ja hänen sijaisensa, piirityötarkastaja ja hänen sijaisensa eli PIP-viranomaisissa johtotehtäviä suorittavat henkilöt.

Tärkeä!
Työsuojelutarkastajilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta ja milloin tahansa vuorokauden aikana tehdä työlainsäädännön, erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden, noudattamisen valvontaa, työnteon laillisuusmääräysten noudattamisen valvontaa, valvontaa. vähimmäistuntipalkan suuruisen palkkion maksamisesta ja kaupan rajoitusmääräysten noudattamisen valvonnasta sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sekä tiettyinä muina päivinä.

Työtarkastajan valtuudet tarkastuksen aikana

Työtarkastajalla on tarkastuksen aikana oikeus:

 1. vapaa pääsy valvotun yksikön tiloihin ja tiloihin;

 2. tilojen, huoneiden, työasemien, koneiden ja laitteiden sekä teknisten ja työprosessien kulun silmämääräinen tarkastus;

 3. pyynnöt määräysvallassa olevilta tahoilta ja kaikilta työntekijöiltä tai henkilöiltä, ​​jotka ovat tai ovat olleet palveluksessa tai jotka tekevät tai tekivät sille työtä muulla kuin työsuhteen perusteella, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat sekä vuokratyövoiman palveluja käyttävät henkilöt , kirjallinen ja suullinen tiedottaminen valvonnan piiriin kuuluvista asioista sekä näiden henkilöiden kutsuminen ja kuulusteleminen suoritetun tarkastuksen yhteydessä;

 4. vaatia esittelemään työpaikan rakentamiseen, saneeraukseen tai modernisointiin ja käyttöönottoon liittyviä asiakirjoja, teknisiä ja teknisiä suunnitelmia ja piirustuksia, valvottavan yksikön tuotantoon tai muuhun toimintaan liittyvien asiantuntijalausuntojen, testien ja mittausten tuloksia sekä antaa hänelle näytteitä käytetyistä, valmistetuista tai syntyneistä raaka-aineista ja materiaaleista sellaisen määrän, joka on tarpeen suoritettavan tarkastuksen yhteydessä suoritettavan analyysin tai testauksen kannalta;

 5. vaatia työntekijöiltä tai muulla kuin työsuhteen perusteella työtä tarjoavilta henkilöiltä henkilötietoja ja työn suorittamiseen liittyviä asiakirjoja;

 6. työntekijän Puolan tasavallan alueelle lähettävän työnantajan tai hänen puolestaan ​​toimivan henkilön pyynnöt saada tietoja, asiakirjoja tai lausuntoja työntekijöiden lähettämisestä Puolan tasavallan alueelle tai Puolan tasavallan alueelta 10 päivänä kesäkuuta 2016 annetussa laissa tarkoitettua valvontaa työntekijöiden lähettämisestä osana palvelujen tarjoamista;

 7. tutustua muiden valvonta- ja valvontaelinten työoloja koskeviin päätöksiin ja niiden täytäntöönpanoon;

 8. kohdassa 2 tarkoitetun tarkastuksen kulun ja tulosten tallentaminen kuvan tai äänen tallentamiseen tarkoitettuja laitteita ja teknisiä välineitä käyttäen;

 9. tehdä valvonnassa tarvittavista asiakirjoista kopioita tai otteita sekä asiakirjojen perusteella laadittuja yhteenvetoja ja laskelmia ja tarvittaessa pyytää niitä valvovalta;

 10. valvottavan yksikön tiloissa työskentelevien tai oleskelevien sekä työvoimatoimistojen palveluja käyttävien henkilöiden henkilöllisyyden tarkistaminen, heidän haastattelu ja lausuntojen pyytäminen työn tai muun ansiotoiminnan laillisuudesta;

 11. asiantuntijoiden ja asiantuntijoiden sekä akkreditoitujen laboratorioiden avulla.

Katarzyna Nowicka