Yrittäjien konkurssi- ja varhaiseläkeetuudet

Palvelus

Varhaiseläke on taloudellista tukea henkilölle, jonka lainsäätäjä on sisällyttänyt siihen oikeutettujen joukkoon. Mutta entä jos yrittäjä tekee konkurssin? Siksi vastaamme kysymykseen, onko tällaisella yrittäjällä oikeus varhaiseläke-etuuteen.

Lain säännösten mukaan tällainen etuus on maksettava tietyin edellytyksin. Kyseessä on nimittäin henkilö, joka on konkurssiin asettamispäivään asti harjoittanut yhtäjaksoisesti ja vähintään 24 kuukauden ajan maatalouden ulkopuolista toimintaa sosiaalivakuutuslain (lehti) säännösten mukaisesti. vuoden 2019 lakien 300 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "Laki sosiaalivakuutusjärjestelmästä" ja tältä ajalta hän on maksanut sosiaaliturvamaksuja ja konkurssiajankohtaan mennessä saavuttanut vähintään 56-vuotiaana - nainen ja 61-vuotias - mies, ja hänellä on eläkeikä vähintään 20 vuotta naisilla ja 25 vuotta. miehille.

Varhaiseläke - hankittavat vaatimukset

Edellä esitetystä seuraa, että harjoitetun toiminnan konkurssiin asettaminen on yksi varhaiseläke-etuuden saamisen välttämättömistä edellytyksistä. On muistettava, että pelkkä liiketoiminnan lopettaminen ja sen poistaminen elinkeinonharjoittajarekisteristä ei riitä tämän ehdon täyttämiseen. Tällaisesta toiminnasta ilmoittamisesta, joka on tuomioistuimen päätös, on oltava otsikko.

Konkurssi julistetaan velalliselle, joka on tullut maksukyvyttömäksi eli menettänyt kyvyn suorittaa erääntyviä rahallisia velvoitteitaan. Velallisen oletetaan menettäneen kykynsä suorittaa erääntyviä rahavelvoitteitaan, jos rahavelvoitteensa viivästyminen ylittää kolme kuukautta.

Konkurssipäätöksen nimi on tuomioistuimen konkurssipäätös, jossa:

  1. ilmoittaa velallisen (konkurssissa) etu- ja sukunimen tai hänen nimensä, asuinpaikkansa tai kotipaikkansa, osoitteensa ja PESEL-numeron tai -numeron kansallisessa tuomioistuinrekisterissä ja näiden puuttuessa muita hänen yksiselitteisen tunnistamisen mahdollistavia tietoja;

  2. kehottaa konkurssiin menneen henkilön velkojia ilmoittamaan vaatimuksesta 30 päivän kuluessa konkurssimääräyksen ilmoittamisesta rekisterissä;

  3. kehottaa henkilöitä, joilla on oikeuksia ja henkilökohtaisia ​​oikeuksia ja vaatimuksia konkurssipesän omaisuuteen, jollei niitä ole kiinteistö- ja kiinnitysrekisterimerkinnällä paljastettu, ilmoittamaan niistä kolmenkymmenen päivän kuluessa konkurssin julistamisesta. päätös rekisterissä menettäen oikeuden vedota niihin konkurssimenettelyssä;

  4. nimittää tuomari-komissaarin ja apulaistuomarivaltuutetun sekä pesänhoitajan;

  5. tarkoittaa päätöksen antamisen ajankohtaa, jos konkurssissa oleva osapuoli on Puolan lain tai maksujärjestelmän tai arvopaperikaupan selvitysjärjestelmän toisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen osanottaja 11 artiklassa tarkoitetussa säädöksessä. 22 sek. 1 4 alakohtaa tai tässä laissa tarkoitettua yhteentoimivaa järjestelmää harjoittavaa toimintaan osallistumatonta yhteisöä.

Oikeuden päätösten merkinnät

Tuomioistuin korostaa, että varhaiseläke-etuudet muodostavat sillan työskentelykauden ja vanhuuseläkkeen saamisen välillä. Siksi on tärkeää tulkita suoraan lainsäätäjän aikomusta, mikä tarkoittaa, että vaikka yrittäjä olisi ollut maksukyvytön eikä konkurssia ole ilmoitettu, pykälässä tarkoitettu edellytys täyttyy. Varhaiseläkelain 2 §:n 3 momentin mukaan.

Lainsäätäjä asetti toisen ehdon, joka liittyy velallisen maksukyvyttömyyteen (vrt. 10 ja 11 artikla eaa.). Arviointi siitä, onko tällainen tila todella olemassa, voidaan tehdä vasta konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisähyötykriteerit

Lisäksi, jos entinen yrittäjä on täyttänyt konkurssiehdon, vaaditaan edelleen seuraavat kriteerit:

  • se koskee yritystoiminnan ajanjaksoa ennen konkurssia;

  • sosiaaliturvamaksujen maksaminen;

  • saavuttaa sopivan iän.

Lainsäätäjä edellyttää, että konkurssiin mennyt yrittäjä ennen konkurssipäivämäärää harjoittaa maatalouden ulkopuolista toimintaa jatkuvasti ja vähintään 24 kuukauden ajan.

Kuten oikeuskäytännössä korostetaan:

"Vähintään 24 kuukauden toiminnan ajalta on "vähintään 24 kuukauden ajalta" sosiaaliturvamaksujen suorittaminen "vähintään 24 kuukauden toimintajaksolta välttämätön edellytys varhaiseläke-etuuksien saamiselle. Oikeus varhaiseläke-etuuksiin syntyy vain sille, joka on maksanut erääntyneet vakuutusmaksut eläkelaitokselle. Ei riitä, että tällainen henkilö on "vakuutettu" ja että hänen tulee maksaa vakuutusmaksuja lain mukaan. Ainoastaan ​​työkyvyttömyyseläkelaitokseen suoritettujen maksujen maksamattomuus luo oikeuden varhaiseläke-etuuksiin.

Yhteisö, joka voi hankkia oikeuden varhaiseläke-etuuksiin Art. 2 lauseke 1 § varhaiseläke-etuuksista voi olla "henkilö"; nainen tai mies. Näin ollen oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, ei voi saada oikeutta varhaiseläke-etuuksiin. Lisäksi tällä oikeudella pyritään saamaan säännölliset toimeentulot niille henkilöille, jotka ovat pian oikeutettuja vanhuuseläkkeeseen. Eläkeviranomainen voi myöntää tällaisen etuuden vain luonnolliselle henkilölle.

Henkilöt, jotka hakevat oikeutta varhaiseläke-etuuksiin §:n mukaisesti. 2 lauseke Varhaiseläkelain 1 momentin 3 kohdan mukaan naisten tulee konkurssiin mennessä täyttää vähintään 56 vuotta ja miesten 61 vuotta. Lisäksi näillä henkilöillä pitäisi olla konkurssiin julistamispäivään asti naisten 20 vuoden ja miesten 25 vuoden vanhuuseläkkeelle oikeuttava ajanjakso.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjällä/luonnollisella henkilöllä, joka on harjoittanut yritystä ja hakenut myöhemmin konkurssiin maksukyvyttömyyden seurauksena, on mahdollisuus hakea varhaiseläkettä ja oikeus saada se täytettyään edellä mainitut ehdot .

Oikeusperusta:

  • taide. 2 lauseke Varhaiseläke-etuuksista 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain 1 kohta 3 (Lakilehti 2019.2173, ts.);

  • Laki, annettu 28. helmikuuta 2003, konkurssilaki (Journal of Law 2019.498, eli).