Sopimusta jatkettu toimituspäivään asti - työlaki

Palvelus

Työlaki antaa työntekijän suojan työsuhteelle muun muassa 33 kuukauden työsuhteen rajana ja kolmen työsopimuksen rajana saman työntekijän ja saman työnantajan välillä. Jos edellä mainitut rajat ylittyvät, eikä työnantajalla ole objektiivisia syitä tehdä pidempiä sopimuksia, seurauksena on määräaikaisen työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Edellä mainitut rajoitukset eivät sisällä sopimuksia, jotka on tehty korvaamaan työntekijää tämän perustellun poissaolon aikana, satunnaisen tai kausityön tekemiseksi, työn suorittamiseksi toimikauden aikana, jos työnantaja osoittaa hänen osaltaan objektiivisia syitä, jos niiden tekeminen tietyssä tapauksessa palvelee todellista, määräaikaista tarvetta ja on tässä suhteessa tarpeellista, kun otetaan huomioon kaikki sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet (työlain 25 §:n 4 momentti).

Art. Työlain 251 § "Määräaikaisen työsuhteen työskentelyaika sekä samojen työsuhteen osapuolten välillä tehdyn määräaikaisen työsuhteen kokonaiskesto saa olla enintään 33 kuukautta. Näiden sopimusten kokonaismäärä saa olla enintään kolme. Jos määräaikaisen työsopimuksen työskentelyaika on pidempi kuin edellä tarkoitettu aika tai jos tehtyjä sopimuksia on enemmän kuin tässä säännöksessä tarkoitettujen sopimusten määrä, katsotaan, että työntekijä vastaavasti työsuhteen päättymisestä alkaen hän on työsuhteessa toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen päättymistä seuraavan päivän tai neljännen määräaikaisen työsopimuksen solmimispäivästä.". On kuitenkin syytä huomata, että §:n mukaisesti. Työlain 251 §:n 41 §:n mukaan mainitun säännöksen säännöksiä ei sovelleta, jos työsopimusta jatketaan toimituspäivään 11 ​​§:n mukaisesti. Työlain 177 § 3 §.

Tuleeko toimituspäivään asti jatketusta määräaikaisesta sopimuksesta toistaiseksi voimassa oleva sopimus 33 kuukauden kuluttua?

Lisätyn taiteen mukaan. 1.6.2017 alkaen voimassa olleen työlain 251 § 41 mukaan raskaana olevan naisen määräaikaista sopimusta, jonka synnytyspäivä on yli 33 kuukautta, ei muuteta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Vaikka raskaana olevan naisen työsopimusta jatketaan synnytyspäivään asti, se ei johda toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen hankkimiseen, vaikka työsopimuksen jatkaminen ylittäisi 3 määräaikaisen työsuhteen.

Esimerkki 1.

Raskaana olevalla työntekijällä oli kolmas määräaikainen työsopimus 30.9.2017 asti, kun synnytys ajoittui 18.11.2017. Siksi hänen sopimustaan ​​jatketaan synnytyspäivään asti, mutta sitä ei muuteta sopimukseksi määräämättömäksi ajaksi, vaikka se ylittää 33 kuukautta.

Raskaana olevan naisen työsuojelu

On syytä muistaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. Työlain 177 § "Työnantaja ei saa irtisanoa tai irtisanoa työsopimusta raskauden aikana eikä äitiysloman aikana, ellei hänen syytään ole perusteltua irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ja työntekijää edustava ammattiliitto on suostunut irtisanomaan työsopimuksen. . Edellä oleva säännös ei koske työntekijää enintään kuukauden koeajalla. Määräaikaiseksi tai yli kuukauden pituiseksi koeajaksi tehty työsopimus, joka irtisanottaisiin kolmannen raskauskuukauden jälkeen, jatkuu synnytyspäivään asti.

Esimerkki 2.

Työntekijä oli työsuhteessa koeajalla 1.9.2017 - 30.11.2017. Hän ilmoitti 20.11.2017 työnantajalleen olevansa 5. raskausviikolla ja esitti raskauden tosiasian vahvistavan lääkärintodistuksen. Tässä tilanteessa työnantajan tulee jatkaa sopimusta synnytyspäivään asti. Sitten tulee antaa työtodistus, josta käy ilmi, että viimeinen työpäivä on synnytyspäivä.

Näin ollen työlaki suojelee naisia, jotka tulevat raskaaksi ja työskentelevät määräaikaisella työsopimuksella tai yli kuukauden koeajalla. Tällöin työsuhde ei pääty kolmannen raskauskuukauden jälkeen ja työntekijä on työsuhteessa vähintään synnytyspäivään asti. On syytä lisätä, että naisella ei ole tässä tapauksessa oikeutta äitiyslomaan. Hän on kuitenkin oikeutettu äitiysrahaan.

Raskaana olevan naisen työsuojelu koskee kaikkia työsuhteita, joissa työntekijä tekee työtä eri työnantajien kanssa tehtyjen eri sopimusten perusteella riippuen siitä, minkälaisesta työsuhteesta työnantajan kanssa on tehty.

Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien raskaana olevien naisten työsuojelu

Raskaana olevien vuokratyöntekijöiden työsuhteen suojaa koskevia säännöksiä muutettiin 1.6.2017. Aikaisemmin Art. Työlain 177 §:n 3 momentin mukaan määräaikaisen työntekijän määräaikaista työsopimusta voidaan jatkaa synnytykseen saakka.

Tällä hetkellä edellä olevaa säännöstä olisi sovellettava analogisesti raskaana oleviin vuokratyöntekijöihin. Jos työntekijä lähetetään vuokratyövoimatoimistosta vähintään kahdeksi kuukaudeksi työsopimuksen perusteella työhön, jos hän tulee raskaaksi, hänen määräaikaista sopimustaan ​​on jatkettava synnytyspäivään asti. Näin ollen, jos työsopimus irtisanotaan kolmannen määräaikaisen työkuukauden jälkeen, sitä jatketaan, koska määräaikaisen työn vaatimus on täytetty vähintään 2 kuukautta.

Art. 13 sek. Vuokratyöntekijöiden palkkaamisesta 9.7.2003 annetun lain 3a § (Lakilehti 2016, kohta 360, sellaisena kuin se on muutettuna), yhteensä vähintään 2 kuukauden ajanjakso sisältää:

  • 36 peräkkäisen kuukauden ajalta, joka edeltää sellaisen työsopimuksen tekemistä, jonka pykälän 1 momentin mukaan on siirretty suorittamaan tilapäistä työtä. Työlain 177 § 3 § tai

  • ajanjakso, joka alkaa 1 kohdassa tarkoitetun työsopimuksen tekopäivästä siihen päivään, jolloin vuokratyöntekijä on saavuttanut yhteensä vähintään 2 kuukauden määräaikaisen työmääräyksen.

Esimerkki 3.

Työntekijä solmi työsopimuksen vuokratyövoimatoimiston kanssa 1.8.2017-31.10.2017 3 kuukauden ajaksi. Työntekijä ilmoitti 20.10.2017 työnantajalle olevansa 5. raskausviikkoa ja vahvisti tämän lääkärintodistuksella. Vuokratyöntekijällä oli 1.10.2017 määräaikaisen työsuhteen määräaika yhteensä 2 kuukautta, joten sopimusta tulisi jatkaa synnytyspäivään asti.

Edellä mainitut huomioon ottaen vuokratyöntekijöille on 1.6.2017 alkaen tärkeää vähintään 2 kuukauden määräaikaistyön kokonaisaika, jolloin raskauden sattuessa he voivat olla suojattuja. Työlain 177 § 3 §.

Yhteenvetona voidaan todeta, että edellä mainitut työlain säännökset suojaavat naista työpaikkansa menettämiseltä raskauden aikana, ja ne suojaavat myös työntekijää työnantajan väärinkäytöltä, kun käytetään useampaa määräaikaista työsopimusta. On kuitenkin hyvä muistaa, että työsopimusten rajaan (yli 3) ja niiden solmimisaikaan (enintään 33 kuukaudeksi) eivät sisälly raskaana olevien työntekijöiden sopimukset, joita on jatkettu synnytyspäivään asti. . Raskaana olevan työntekijän edellä mainittu määräaikainen työsopimus ei muutu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. On syytä mainita, että työnantaja voi soveltaa työlainsäädäntöä edullisempia määräyksiä ja tehdä työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Lisäksi oikeus raskaana olevien naisten työsuhteen suojaan laajennettiin vuokratyöntekijöille.