Sopimus kirjanpitopalvelujen toimittamisesta - malli keskusteluineen

Kirjanpitotoimistot

Kirjanpitopalvelusopimus sisältää määräykset asiakkaan kirjanpito-, henkilöstö- ja palkkaasioiden hoidosta tilitoimistossa. Sen johtopäätös antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä yksinomaan liiketoimintaan. Veroasioihin liittyvät vastuut on uskottu tilitoimistojen asiantuntijoille.

Lataa ilmainen sopimuspohja kirjanpitopalvelujen toimittamisesta PDF- ja DOCX-muodossa!

Ladata:

pdf
Malli - sopimus kirjanpitopalvelujen toimittamisesta.pdf Kuvaus: lomake täytetään manuaalisesti docx
Malli - sopimus kirjanpitopalvelujen toimittamisesta.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä kirjanpitopalvelut oikein ovat?

Kirjanpitopalvelut voivat olla kokonaisvaltaista kirjanpito- ja HR-apua yrityksille. Asiakas, jolle kirjanpitopalvelua tarjotaan, voi olla yrityksiä, mutta myös yksityisyrittäjiä. Tilitoimistoissa on yleistä käyttää erilaisia ​​Internet-kirjanpito-ohjelmia. Myös asiakkaiden online-käyttöoikeus kirjanpitoon on suosittu. Tilitoimiston palvelujen laajuus riippuu palvelevasta kokonaisuudesta ja kyseisen tilitoimiston osaamisesta. Asiakkaan kirjanpito soveltuvan lain mukaisesti on jokaisen tilitoimiston tarjoama peruspalvelu. Tilitoimistot voivat käyttää näitä järjestelmiä, jotka voidaan ottaa käyttöön myös asiakkaan paikan päällä. Veroilmoitusten täyttäminen ja toimittaminen asianomaiseen toimistoon on toinen asiakkaan antama toimistotehtävä. Arvonlisäveron palautusten käsittely, raportit, raportit, johtopäätökset, analyysit, seuranta tai edustus ovat mahdollisia yhteistyön lisäosia. Kirjanpito- ja HR- ja palkanlaskentapalvelujen lisäksi tilitoimistot voivat tarjota veroneuvontaa. Se voi olla muun muassa muodossa apu IT-kirjanpitojärjestelmien käyttöönotossa, asiakirjojen syvällinen analyysi, henkilökohtainen tai Internet-konsultointi monimutkaisesta verooikeudesta.

Palvelusopimus ja sopimus kirjanpitopalvelujen toimittamisesta

Siviililaki ei sisällä mainittujen sopimusten joukossa palvelujen suorittamista koskevia sopimuksia. Tämä sopimus on kuitenkin hyvin samanlainen kuin toimeksiantosopimus, joten siihen voidaan soveltaa toimeksiantosopimukseen sovellettavia säännöksiä. Asianmukaisuus ja luottamuksellinen toimiminen urakoitsija-urakoitsijaa kohtaan ilman toimeksiantajan valvontaa ovat toimeksiantosopimuksen ja palvelujen suorittamista koskevan sopimuksen pääasiallisia ja vastaavia piirteitä. Lisäksi sopimusvapauden koodiperiaate takaa sen, että osapuolet voivat tehdä minkä tahansa sisältöisen sopimuksen, kunhan se on sovellettavan lain mukainen. Kaksi tasavertaista talousoikeudellista yksikköä voivat tehdä yhteistyötä muun muassa etujensa turvaamiseksi allekirjoittamalla sopimuksen palvelujen toimittamisesta. Sopimuksen tekeminen suullisesti ei ole poissuljettua, mutta todistustarkoituksiin se on tarkoituksenmukaista tehdä kirjallisena sopimuksena kahdessa identtisessä kappaleessa. Tilitoimistoilla olevien mallipohjien käytölle ei ole vasta-aiheita, jos ne on rakennettu oikein ja ottavat huomioon tilitoimistoasiakkaan edut. Tilitoimiston tulee kuitenkin lähestyä jokaista asiakasta yksilöllisesti.

Sopimus kirjanpitopalvelujen tarjoamisesta

Tärkeitä sopimusehtoja

Sopimuksen alkuperäiset peruselementit ovat sen tekemispäivä ja osapuolten nimeäminen - kuka tarjoaa palveluja kenelle. Tilitoimisto saattaa haluta tarkistaa, onko palvelua pyytävällä valtuutettu edustamaan esimerkiksi yritystä. Varmentaminen on esimerkiksi kansallisen tuomioistuinrekisterin tai CEIDG-rekisterin tietojen tarkistamista. Muita sopimuksen olennaisia ​​osia ovat sopimuksen kohdetta koskevat määräykset. Keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely on tärkein missä tahansa sopimuksessa. Tässä sopimusvapauden nojalla osapuolet voivat vapaasti muotoilla oikeussuhteen haluamallaan tavalla. Tämä tarkoittaa, että he voivat mukauttaa sopimuksen määräyksiä tarpeisiinsa. Yrittäjän ei välttämättä tarvitse tehdä sopimusta yrityksen kanssa samanlaisen tilitoimiston kanssa, koska yksityisellä yrittäjällä voi olla vähemmän tarpeita. Joten sopimusten ei tarvitse olla samanlaisia ​​kaikille asiakkaille. He osoittavat selvästi, mitä he koskevat. Mainitaan esimerkiksi tilaus tulo- ja menokirjanpidosta, arvonlisäverorekistereistä ja ilmoitusten laatimisesta. Esimerkiksi edellä mainittuja elementtejä voidaan tietysti täydentää muilla tilitoimiston tarjoamilla palveluilla. Sopimuksessa kannattaa myös määrätä määräaika edellä mainitun luotettavalle ja huolelliselle toimimiselle saada se tapahtumaan.

Tilitoimiston asiakkaan vastuut

Kirjanpitopalvelusopimuksissa määritellään myös ne asiakirjatyypit, joiden perusteella tilitoimisto hoitaa asiakkaan asiat ja jotka asiakas on velvollinen toimittamaan ajallaan. Sopimuksen hyödyllinen lisämääräys on alakohta, jossa määrätään, että tilitoimisto toimittaa asiakkaalle kuukausittaisen taseen, tulo- ja kulukirjat.

Korvausvastuu

Tärkeä osa sopimusta on määräys, joka takaa vastuun syntymisen palvelun virheellisestä suorittamisesta. Vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset viittaavat mahdollisuuteen vedota siviililain säännöksiin palvelun virheellisestä suorittamisesta. On arvokasta ilmoittaa menettelytapa, jota on noudatettava satunnaisten tapahtumien sattuessa, riippumatta osapuolista. Tästä aiheutuneesta vahingosta voidaan tällöin nostaa siviililain yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti eli vahingonkorvausta. Tämä ei koske vain huolimattomuutta, vaan myös palvelujen puutteellisuutta. Sopimuksessa usein mainitaan, että kun virhe johtuu asiakkaan toiminnasta - huolimattomuudesta, laiminlyönnistä - esim. virheellisestä tietojen siirrosta, asiaankuuluvien asiakirjojen toimittamatta jättämisestä tai toimittamatta jättämisestä määräajan jälkeen tai todellisen tosiseikkojen vastaisesta esittämisestä, toimiston vastuu on poissuljettu. Yksinkertaisesti sanottuna - toimisto ei ole vastuussa asiakkaan virheestä johtuvasta palvelun suorittamatta jättämisestä tai virheellisestä suorittamisesta. Tätä kutsutaan Vastuuvapauslauseke. On syytä korostaa, että sopimuksessa oleva määräys asiakkaan valvontavelvollisuudesta toimitettuja asiakirjoja kohtaan on tärkeä osa sopimusta. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan on luettava toimittamansa asiakirjat vähintään vähimmäistasolla, jotta virheellisten asiakirjojen toimittamisen riski minimoidaan.

Maksu palveluista

On huomattava, että sopimukseen on sisällytettävä määräys palveluiden korvaamisesta. Myös päivämäärä ja mahdollinen maksutapa kannattaa ilmoittaa. Tilitoimiston kannalta arvokasta voi olla säännös inflaatiosta johtuvasta palkan indeksoinnista, säännös sopimuksen välittömästä irtisanomisesta maksun laiminlyönnin yhteydessä tai viivästyskorkoa koskeva määräys.

Sopimuksen kesto

Sopimuksen kesto voidaan asettaa määräajaksi, joka sisältää ajanjakson alkaen - tai toistaiseksi. Myös sopimuksen purkamistavat on ilmoitettava.

Usein käy niin, että osapuolet haluavat tehdä joitain muutoksia sopimukseen. Sen vuoksi on hyödyllistä, että kirjanpitopalvelujen tarjoamista koskevaan sopimukseen sisältyy määräys siitä, missä muodossa nämä muutokset tehdään. Useimmiten ne ovat liitteiden muodossa. Lomake on yleensä sama kuin pääsopimuksen muoto.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisämääräykset

Sopimukseen kuulumattomiin asioihin sovelletaan yleensä siviililain säännöksiä - mikä on myös syytä mainita sopimuksessa.

Kirjanpitopalvelusopimusta tulisi täydentää henkilötietojen käsittelyn uskomista koskevalla sopimuksella. Asiakas pysyy rekisterinpitäjänä, mutta uskoo niiden käsittelyn. Tilitoimisto on velvollinen noudattamaan tietoturvapolitiikkaa ja olemaan luovuttamatta tietoja asiaankuulumattomille.