Työsopimus tekstiviestillä? Onko se mahdollista?

Palvelus

Siviililaissa on 8.9.2016 alkaen käsite säädöksen dokumentaarinen muoto. Siksi Art. Siviililain 772 §:n mukaan oikeustoimen asiakirjamuodon säilyttämiseksi riittää, kun toimitetaan asiakirjan muodossa oleva tahtoilmoitus tavalla, joka mahdollistaa ilmoituksen tekijän tunnistamisen. Kuitenkin Art. Siviililain 773 §:n mukaan asiakirja on tietoväline, jonka avulla voidaan lukea sen sisältö.

Siksi voimme nykyään kutsua asiakirjaa sähköpostiksi, tekstiviestiksi, kuten SMS ja MMS, videotiedostoksi, joka sijaitsee esimerkiksi verkkosivustolla, äänitallenteeksi, esimerkiksi WhatsApp- tai Viber-messengerissä. Yllä olevassa muodossa valokuvan tai grafiikan muodossa toimitetun asiakirjan, joka on tallennettu mille tahansa välineelle, tulee täyttää Art. Siviililain 772 §:ssä. On tärkeää, että voit lukea asiakirjan ja tunnistaa, keneltä tämä lausunto on peräisin. Lisäksi edellä kuvattu ilmoituksen toimittaminen ei vaadi allekirjoitusta muihin verrattuna, joten se on vähemmän vaativa.

Asiakirjan sisältämät tiedot voivat olla tahdon tai tiedon ilmoitusta. Vitsi. Siviililain 772 §:n mukaan sen on sisällettävä tahdonilmoitus, jos asiakirjaa aiotaan käyttää tällaisen ilmoituksen antamiseen. Oikeuskanteen muoto on tapa osoittaa tahto, jonka ilmaisu (paljastaminen) on olennainen osa tahtoa (vrt. siviililain huomautus, osa I, yleinen osa (1-125 artikla) ​​Fras Mariusz (toim.), Habdas Magdalena (toim.)).

Asiakirjamuotosäännösten puute työsopimuksen irtisanomisesta

On huomattava, että työlaki ei sääntele asiakirjalomakkeen antamista työsopimusten tekemisen yhteydessä. On syytä muistaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 300 työlain säännöksiä voidaan soveltaa viittauksella. Kuitenkin tilanteessa, jossa työlain säännökset edellyttävät kirjallista muotoa osapuolten allekirjoituksilla vahvistetuille tahdon- tai tiedonilmauksille, ei yllä mainittua asiakirjalomaketta sovelleta.

Art. Työlain 29 §:n 2 momentin mukaan työsopimus tehdään kirjallisesti. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantaja vahvistaa työntekijälle kirjallisesti ennen työntekijän työntekoon sallimista sopimuspuolten järjestelyt, sopimustyypin ja sen ehdot.

Siksi nykyisessä oikeustilassa työsopimusta tekstiviestillä ei voida hyväksyä työlain säännösten rikkomisen vuoksi. Muuten on syytä mainita, että siviilioikeudellisia sopimuksia tehtäessä on tiettyjä tilanteita, joissa asiakirjalomakkeet hyväksytään. Esimerkiksi toimeksiantosopimusta tehdessään toimeksianto voi sopia toimeksiantajan kanssa, että se vahvistaa tekstiviestillä toimeksiannon tai suoritettujen palveluiden tuntimäärän palkkion määrän laskemiseksi.

Työsopimus tekstiviestillä, eli oikeustoimien muodot työntekijäsuhteissa

On syytä mainita, että joissakin työlain piiriin kuuluvissa toimissa työnantajan ja työntekijöiden välisissä suhteissa on mahdollista käyttää oikeustoimien asiakirjamuotoa. Erityisesti todistustarkoituksiin tekstiviestien tai sähköpostin muotoa on käytetty pitkään muun muassa työtuomioistuimissa vireillä olevissa oikeudenkäynneissä.

Kannattaa lainata Varsovan hovioikeuden 26. elokuuta 2015 antamaa tuomiota, tiedosto nro VI ACa 1285/14, jossa todettiin, että sähköpostiviesti, tekstiviesti sekä tuloste voi olla katsotaan "muiksi todisteiksi" artiklan mukaisesti. Siviiliprosessilain 309 §:n mukaan siviiliprosessilain säännökset eivät sisällä suljettua todisteluetteloa ja on sallittua käyttää mitä tahansa tietolähdettä asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisistä tosiseikoista, kunhan se ei ole vastoin lain määräyksiä.

On syytä huomauttaa, että asiakirjalomakkeita, kuten tekstiviestiä, sovelletaan niihin työlain säännöksiin, jotka eivät vaadi kirjallista muotoa. Siten työnantaja voi käyttää asiakirjalomaketta vuosilomaan myönnettäessä suostumustaan ​​vapaapäivän myöntämiseen ylityön vastineeksi, suostumus yksilöllisen työajan käyttöön, sopimuksen päättäminen yhteisellä sopimuksella.

Lisäksi tekniikan kehitys vaatii uudelleen pohdiskelua, onko työlaissa esiintyvä ilmaisu "kirjallisesti" varmasti siviililaissa tarkoitettu kirjallinen muoto. Tämän tulkinnan omaksuminen tähän mennessä edellyttää sekä työsopimuksen solmimista että sen irtisanomista sähköisessä muodossa kirjallisesti, eli ilmoituksen kiinnittämistä suojatulla sähköisellä allekirjoituksella, joka on varmennettu voimassa olevalla pätevällä varmenteella (vrt. siviililain 78 §:n 2 momentti). Suojattu sähköinen allekirjoitus ei kuitenkaan ole läpäissyt käytännön koetta. Tämä johtaa käsitteen "kirjallisesti" joustavaan tulkintaan, mikä mahdollistaisi lausuntojen toimittamisen sähköisesti, eli sähköpostitse tai tekstiviestinä. On syytä huomauttaa, että kansainvälisessä opissa on arvioitu, että kirjoittamisvaatimus täyttää sähköinen viesti, jos se voidaan saada ymmärrettävässä muodossa, mikä olisi kirjeen päätehtävä (vrt. Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof , Työlaki kysymyksissä ja vastauksissa).


Art. Siviililain 77 §
1 §. Sopimuksen täydentäminen tai muuttaminen on tehtävä siinä muodossa, josta laki tai osapuolet määräävät sen tekemistä varten.
2 § Jos sopimus on tehty kirjallisesti, asiakirjoina tai sähköisesti, sen molempien osapuolten suostumuksella päättyminen sekä siitä irtisanominen tai irtisanominen edellyttää asiakirjamuotoa, jollei laissa tai sopimuksessa toisin määrätä.
3 §. Jos sopimus on tehty muussa määrätyssä muodossa, sen irtisanominen molempien osapuolten suostumuksella edellyttää sellaisen muodon käyttöä kuin laissa tai osapuolet ovat sen tekemisestä säätäneet; kun taas sopimuksen peruuttaminen tai sen irtisanominen on vahvistettava kirjallisesti.

Lopuksi on syytä huomauttaa, että dokumentaarisen lomakkeen lisääminen siviililakiin on lisähelpotus oikeudellisten toimien suorittamisessa.Virallisten kirjallisten tai suullisten lomakkeiden lisäksi oikeustoimia voidaan suorittaa tekstiviestillä, sähköpostilla, muistitikulle tallennetuilla tiedoilla jne. Tietojen säilyttäminen yllä kuvatulla tavalla sekä niiden säilyttämisen ja palauttamisen mahdollistaminen täyttää todisteet. vaatimukset osapuolten välisten järjestelyjen vahvistamiseksi. Edellä esitetyn perusteella työsopimus tekstiviestillä ei nykyisessä oikeustilassa ole sallittua, koska työlaissa ei ole asiaa koskevia säännöksiä. Lisäksi työsopimuksen solmimista koskevat määräykset edellyttävät kirjallista muotoa. On kuitenkin huomioitava, että työntekijä tai työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen tekstiviestillä, se tulee voimaan, mutta ei määräysten mukaisesti. Tällainen eroamispäätös voidaan valittaa työtuomioistuimeen, joten siviililaki mahdollistaa kirjallisen sopimuksen irtisanomisen osapuolten suostumuksella, irtisanomisen tai irtisanomisen tekstiviestillä. . Tilanteessa, jossa sopimuksen sisältö ei sisällä säännöstä, että se voidaan purkaa kirjallisesti mitättömyyden uhalla, tekstiviestillä tai videotallenteella se voidaan purkaa tehokkaasti. On syytä lisätä, että työsopimuksen irtisanominen tekstiviestillä tai sähköpostilla on tehokas, mutta tehty virheellisesti. Työtuomioistuin voi valittaa tällaisesta irtisanomisesta ja johtaa työntekijän työhön palauttamiseen.