Sopimuksen peruuttaminen ennen määräaikaa - milloin se on mahdollista?

Palvelus

Yrittäjät aloittavat hyvin usein yhteistyön tiettyä työtä koskevan sopimuksen perusteella. Sen perusteella toinen osapuoli sitoutuu suorittamaan määrätyn työn ja toinen - maksamaan tietyn korvauksen. Tällaisen sopimuksen kohteena tulee olla toimintaa, joka tuo tietyn tuloksen (esim. tekstin kirjoittaminen, pöydän rakentaminen, yrityksen logon kehittäminen). Miten on mahdollista peruuttaa sopimus ennen määräajan päättymistä? Vastaa alla.

Sopimus tietyistä töistä - tarvittavat elementit

Tiettyä tehtävää koskevaa sopimusta koskevat määräykset ovat siviililaissa (627-646 §). Tämän perusteella voidaan päätellä, että tämän tyyppisessä yhteistyössä tarvittavia elementtejä ovat mm.

  • sopimuksen osapuolten nimeäminen,

  • sopimuksen kohteen määrittely,

  • palkka,

  • määritellään työn alkamis-/suorituspäivät,

  • mahdolliset valinnaiset järjestelyt,

  • osapuolten allekirjoitukset.

Kuten näette, edellä mainittujen joukossa osatekijöitä, ei ole säännöstä mahdollisuudesta peruuttaa sopimus ennen määräajan päättymistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos sopimus ei sisällä tällaista määräystä, sitä ei olisi mahdollista irtisanoa aikaisemmin.

Sopimus tiettyä työtä varten - mahdollinen sopimuksen peruuttaminen ennen määräajan päättymistä

Sopimuksesta irtisanominen ennen määräaikaa on mahdollista huolimatta siitä, että sopimuksessa ei ole asianmukaista määräystä siviililain säännösten vuoksi. Laissa säädetään, että hankintaviranomainen voi tietyissä tilanteissa irtisanoa sopimuksen.

Töiden suorittamisen viivästyminen

Ensimmäinen tilanne, joka antaa hankintaviranomaiselle oikeuden peruuttaa sopimus tietyn työn osalta ennen aikataulua, on urakoitsijan viivästyminen töiden aloittamisessa tai valmistumisessa niin paljon, että on todennäköistä, ettei hän pysty suorita se sovitussa ajassa. Tällainen oikeus johtuu Art. Siviililain 635 §:ssä

Siviililaki - Art. 635:

Jos tilaaja viivästyy työn aloittamisessa tai valmistumisessa siinä määrin, että on epätodennäköistä, että se kykenee saamaan sen päätökseen sovitussa ajassa, hankintaviranomainen voi lisäaikaa asettamatta vetäytyä tilauksesta. sopimuksen jo ennen työn suorittamisen määräaikaa.

Tärkeää on, että tässä tapauksessa tällaisen viivästyksen syyt ovat merkityksettömiä - riippumatta siitä, johtuuko se toimeksisaajan virheestä vai ei, hankintaviranomaisen antama peruutusilmoitus saa harkitsemaan tiettyä tehtävää koskevaa sopimusta. mitätön. Tässä tapauksessa osapuolet lakkaavat olemasta velvollisia tarjoamaan lisäetuja (se mikä on jo myönnetty, palautetaan).

Virheellinen tai sopimuksen vastainen työn suorittaminen

Toinen syy tiettyä työtä koskevasta sopimuksesta perumiseen ennen määräaikaa voi olla puutteellinen tai työn suorittamisen yhteistyöehtojen vastainen (tämä oikeus johtuu siviililain 636 §:n 1 momentista). Jos hankintaviranomainen toteaa tällaisen tapahtuman tapahtuvan, se on velvollinen kutsumaan urakoitsijan muuttamaan työn suoritustapaa ja asettamaan hänelle sopivan lisäajan työn korjaamiseksi. Jos tämä määräaika päättyy turhaan, hankintaviranomainen voi vetäytyä sopimuksesta (tai antaa työn korjaamisen tai jatkosuorituksen toiselle yritykselle alkuperäisen urakoitsijan kustannuksella ja vastuulla).

Lisäksi, jos kustannusarviota on tarpeen merkittävästi korottaa, hankintaviranomainen voi vetäytyä sopimuksesta, mutta sen tulee tehdä se välittömästi ja maksaa sopijapuolelle sopiva osa sovitusta korvauksesta.

Toisaalta hyväksyvä osapuoli voi vetäytyä sopimuksesta, kun hankintaviranomainen ei tee yhteistyötä ja se on tarpeen ja on kutsunut hänet siihen.

Sopimuksen peruuttaminen ennen määräaikaa ilman syytä

Tärkeintä on siviililaki se antaa myös hankintaviranomaiselle mahdollisuuden peruuttaa sopimus ilman syytä ja huolimatta siitä, että hankintaviranomaista ei voida syyttää mistään (edellä mainitun lain 644 §). Tärkeää on, että tässä tapauksessa on maksettava sovittu korvaus (mahdollisesti vähennettynä siitä, mitä tilaaja on säästänyt työn suorittamatta jättämisen vuoksi).

Siviililaki - Art. 644

Niin kauan kuin työtä ei ole tehty, hankintaviranomainen voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen maksamalla sovitun korvauksen. Tilaaja voi kuitenkin tällöin vähentää sen, mitä tilaaja on säästänyt työn suorittamatta jättämisen vuoksi.