Verovelkahelpotukset – milloin se on mahdollista?

Palveluvero

Yleisesti ottaen veronmaksaja on velvollinen maksamaan erääntyvän veron. Veronmaksajan elämässä voi kuitenkin olla olosuhteita, jotka tekevät hänestä maksukyvyttömän. Yksi ratkaisu, jota verovelvollinen voi tällaisessa tilanteessa soveltaa, on verorästien peruuttaminen.

Verorästien poiston luonne

Verorästien kirjaamisen instituutio on kuvattu verohelpotuksia koskevan veroasetuksen luvussa 7a. Art. Veroasetuksen 67a §:n mukaan veroviranomainen voi verovelvollisen pyynnöstä, verovelvollisen tärkeän tai yleisen edun vuoksi perustelluissa tapauksissa, poistaa verorästit kokonaan tai osittain. Ensinnäkin on syytä huomioida, että lunastus voi koskea vain verorästiä. Ymmärrämme verovelvollisuuden, joka on maksamatta ilmoituksessa säädetyssä tai veropäätöksessä vahvistetussa ajassa. Edellä oleva tarkoittaa, että veronpalautusta ei voi hakea ennen sen eräpäivää.

Esimerkki 1.

Wojciech toimitti PIT-37 veroilmoituksensa vuodelta 2017 20.2.2018. Tämä ilmoitus osoittaa maksettavan veron määrän 700,00 PLN. Maksuaika on 2.5.2018 Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi hän ei pysty maksamaan veroa ja aikoo tehdä verorästien peruuttamishakemuksen. Hänen on kuitenkin muistettava, että hän voi jättää tällaisen hakemuksen vasta maksuajan päätyttyä eli aikaisintaan 3.5.2018.

Verorästien peruuttaminen - menettelyn aloittaminen

Lisäksi on huomioitava, että pääsääntöisesti verorästit peruutetaan pyynnöstä. Tämä tarkoittaa, että menettelyn aloittaminen tässä asiassa edellyttää verovelvollisen aloitetta. Laissa säädetään kuitenkin tilanteista, joissa viranomainen voi viran puolesta peruuttaa verorästien. Veroasetuksen 67d §:ssä säädetään seuraavista tapauksista:

  • on perusteltu oletus, että täytäntöönpanomenettelyssä ei saada ulosottokuluja ylittävää määrää;

  • verorästien määrä ei ylitä viisi kertaa ulosottomenettelyn muistutuksen kustannuksia;

  • päättyneessä tai päättyneessä selvitys- tai konkurssimenettelyssä verorästien määrää ei ole tyydytetty tai tuomioistuin hylkäsi konkurssihakemuksen;

  • veronmaksaja kuoli jättämättä mitään omaisuutta tai jätti irtainta omaisuutta, joka ei ole erillisten säännösten mukaan täytäntöönpanon alainen tai joka on jättänyt arkisia taloustavaroita, joiden yhteisarvo on enintään 5 000 zlotya ja samalla ei ole muita perillisiä kuin Valtiokonttori tai kuntayksikköön, eikä velkaveropäätöstä ole mahdollista tehdä kolmannelle osapuolelle.

Minkä tahansa edellä mainitun esiintyminen lähetetty ei kuitenkaan velvoita viranomaista poistamaan maksurästiä. Viranomaisella on tältä osin päätöksenteon löysyys ja sen tehtävänä on tehdä lopullinen päätös rästien poistamisesta. Edellä olevan asetuksen tarkoituksena on poistaa vähämerkityksiset maksurästit tai sellaiset, jotka eivät anna mahdollisuutta tehokkaaseen täytäntöönpanoon.Viran puolesta aloitetulle menettelylle on ominaista myös menettelyn merkittävä yksinkertaistuminen, koska menettelyn aloittamisesta ei tehdä päätöstä, eikä verorästien peruuttamispäätöstä toimiteta verovelvolliselle, vaan se jätetään asiakirjoihin.

Esimerkki 2.

Rozalialla oli tuloverorästiä. Vuonna 2016 hän kuoli jättämättä omaisuutta eikä perillisiä. Veroviranomainen päätti mitätöidä hänen maksurästinsä viran puolesta. Ilman päätöstä hän aloitti menettelyn tässä asiassa ja teki sitten päätöksen, jonka hän jätti asiakirja-aineistoon.

Perusteet maksurästien peruuttamiselle

Verorästien poistamista koskevan säännöksen sanamuodossa säädetään, että poisto voidaan tehdä vain verovelvollisen tärkeän edun tai yleisen edun vuoksi perustelluissa tapauksissa. Veronmaksajan tärkeänä intressinä tulee ymmärtää tilanteet, joissa veronmaksaja ei poikkeuksellisten, satunnaisten tapausten vuoksi pysty maksamaan verorästiä. Toisaalta yleinen etu on tilanne, jossa maksurästien maksaminen edellyttää, että veronmaksaja turvautuu valtion tukeen, koska hän ei pysty tyydyttämään aineellisia tarpeitaan.

Veronmaksajien tulee muistaa, että huono taloudellinen tilanne ja tilapäiset vaikeudet käteisen maksuvalmiuden ylläpitämisessä eivät ole automaattinen peruste verorästien poistamiselle. Veronmaksajan tärkeän edun ehto koskee satunnaisia ​​ja poikkeuksellisia tapauksia (esim. kaiken omaisuuden menetys tulipalon seurauksena). Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Päätös verorästien poistamisesta

Verorästien peruuttaminen tapahtuu veroviranomaisen päätöksellä. Sinun tulee kuitenkin huomioida, että päätöksen antaminen on harkinnanvaraista, mikä tarkoittaa, että viranomaisella on harkintavaltaa tehdä päätös tässä asiassa. Näin ollen viranomainen ei ole velvollinen poistamaan verorästiä edes silloin, kun toimitila perustetaan verovelvollisen tai yleisen edun mukaiseksi.

Erityinen verorästien kuittausmenettely on säädetty verotoimistojen päälliköiden perimille kuntayksiköiden tuloja muodostaville veroräseille (siviilioikeudellinen liiketoimivero, perintö- ja lahjoitusvero, verokortti). No, näiden verojen osalta lunastamisesta päättää veroviraston johtaja, mutta hän ei voi tehdä sitä ilman toimivaltaisen kunnanjohtajan, pormestarin tai kaupunginjohtajan suostumusta tai hakemusta. Hakemus tai suostumus annetaan päätöksen muodossa, johon ei voi valittaa.

Esimerkki 3.

Beata osti perinnön ja oli siten velvollinen maksamaan perintö- ja lahjoitusveroa. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi hän pyysi maksuajan päätyttyä veroviraston päällikköä perumaan verorästien. Kuvernööri pyysi toimivaltaista kunnanjohtajaa ottamaan kantaa. Kunnanjohtaja ei suostunut rästien takaisinmaksuun, joten viraston päällikkö teki päätöksen, jolla se kieltäytyi lunastamasta sitä.